🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Partizanski odred Bijeli Pavle

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 11. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku formirao Crnogorski NOP odred za operacije u Sandžaku, koji je imao 9 bataljona (Lovćenski, -Bijeli Pavle-, Zetski, -18. oktobar-, Komski, -Peko Pavlović-, Uskočko-drobnjački, Jezero-šaranski i -Bajo Pivljanin-), ukupno oko 3.690 boraca, a od naoružanja: 2907 pušaka, 70 p. mitraljeza, 14 mitraljeza, 6 minobacača, 1 top 45 mm, 1149 ručnih bombi i drugo.

28. 11. 1941 Na Šarenoj ploči (na putu Danilovgrad-Nikšić) delovi NOP odreda -Bijeli Pavle- srušili most, pokidali tt veze i razrušili put.

28. 11. 1941 Iz Danilovgrada oko tri italijanske čete izvršile ispad u obližnia sela Pažiće i Sekuliće da pljačkaju i da odvode stanovnike u internaciju. Delovi NOP odreda -Bijeli Pavle- i meštani tih sela, u šestočasovnoj borbi, odbacili su ih u grad i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih i ranjenih i 5 zarobljenih. Partizani su imali 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

29. 11. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio preformiranje Durmitorskog NOP odreda u Durmitorski i Nikšićki NOP odred a Zetskog NOP odreda u NOP odred -Bijeli Pavle- i Zetski NOP odred. Tako je na teritoriji GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku postojalo šest NOP odreda: Lovćenski, Zetski, Nikšićki, Durmitorski, Komski i -Bijeli Pavle-.

6. 12. 1941 Delovi NOP odreda -Bijeli Pavle- napali italijansku pionirsku četu koja je popravljala porušeni put Danilovgrad - s. Bogetići. Zarobili su 29 vojnika, 1 oficira i 2 narednika.

28. 12. 1941 Partizani Kosovoluškog i Komansko-zagaračkog bataljona NOP odreda -Bijeli Pavle-, pod neprijateljskom vatrom, na nekoliko mesta razrušili put Podgorica (sada: Titograd) - Danilovgrad.

17. 1. 1942 Jače snage iz sastava divizije -Taro-, podržane artiljerijskom vatrom, pokušale da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju tamošnji garnizon. Neprijatelja su na položajima kod Žute grede, Obadova brijega i Zagrede dočekale jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle-, Nikšićkog i Lovćenskog NOP odreda i, posle jednodnevne jake borbe, primorale da se povuče uz gubitke od oko 300 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno: 3 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 1 laki minobacač sa oko 200 mina, veći broj pušaka, 2 revolvera i oko 10.000 metaka. Istog dana iz Nikšića su italijanske snage vršile napad ka Danilovgradu radi sadejstva sa glavnim snagama, ali su ih delovi Nikšićkog NOP odreda odbacili u grad. U borbi kod Danilovgrada partizani su imali gubitke od 9 mrtvih i 10 ranjenih.

4. 2. 1942 Manje italijanske snage ponovo pokušale da se iz Danilovgrada probiju prema Nikšiću i deblokiraju tamošnji garnizon italijanske divizije -Taro-, ali su ih jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i Pješivačkog bataljona odbacile.

4. 2. 1942 Italijanski avioni bezuspešno bombardovali manastir Ostrog (kod Danilovgrada), gde je bila smeštena bolnica NOP odreda -Bijeli Pavle-.

11. 2. 1942 Pukovnik bivše jugoslovenske vojske Bajo Stanišić, koji je do tada zamaskirano stajao uz NOB, a stvarno bio u vezi sa okupatorom, sa grupom kolebljivaca napustio NOP odred -Bijeli Pavle- i stavio se u službu italijanskih okupatora u cilju zajedničke borbe protiv NOP-a.

14. 2. 1942 Posle više bezuspešnih pokušaja da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju 207. puk italijanske divizije -Taro-, jake italijanske snage (47. ojačani pešadijski puk divizije -Alpi Graje-, 2. i 4. grupa alpinaca -Vale- i dva diviziona artiljerije), uz pomoć četničkih jedinica preduzele napad glavnim pravcem Danilovgrad-Nikšić. Nakon petodnevnih borbi one su savladale odbranu (jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i delovi Nikšićkog NOP odreda) i 19. februara prodrle u Nikšić. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i znatan broj ranjenih, dok su gubici partizanskih jedinica bili mali.

11. 3. 1942 U s. Višu (kod Danilovgrada) od italijanske artiljerijske vatre poginulo 13 boraca iz NOP odreda -Bijeli Pavle-, među kojima i komandant 1. udarnog partizanskog bataljona Đurović Vidoje Keša, narodni heroj.

12. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu da sa odredom -Bijeli Pavle-, preduzme najenergičnije akcije protiv četnika u s. Bogetićima, na pravcu Danilovgrad-Nikšić.

15. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da preduzme energične mere protiv četnika i raznih petokolonaških i kolebljivih elemenata na svome području, da formira udarne jedinice i spreči demoralizaciju u partizanskim jedinicama, da što pre očisti od četnika Pješivce i s. Ozriniće i da se čvršće poveže s jedinicama odreda -Bijeli Pavle-.

0. 4. 1942 Odlukom GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku Zetski NOP odred i odred -Bijeli Pavle- objedinjeni u jedan - Zetski NOP odred.

12. 4. 1942 Delovi 47. italijanskog pešadijskog puka iz Nikšića i četnici od Podgorice i Danilovgrada izvršili upad u Nikšićku župu. Jedinice Nikšićkog NOP odreda, odreda -Bijeli Pavle- i Zetskog NOP odreda su im pružile snažan otpor, ali su se morale povući. Tom prilikom su italijanski vojnici i četnici popalili sela Bršno i Laz, a u Nikšićkoj župi opljačkali sve što se moglo nositi i vršili teror nad stanovništvom.

15. 4. 1942 Jedinice Nikšićkog NOP odreda, sa delovima NOP odreda -Bijeli Pavle- i Zetskog NOP odreda, izvršile protivnapad na italijansko-četničke snage u Nikšićkoj župi. U žestokoj borbi italijanski vojnici i četnici su razbijeni, a partizanske jedinice su ponovo povratile položaje koje su držale pre neprijateljskog upada u Zupu. Četnici su imali velike gubitke. Zaplenjeno: 4 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, oko 70 pušaka i 2 minobacača. U borbama od 12. do 15. aprila partizani su imali 12 mrtvih i 35 ranjenih boraca.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Zetski partizanski odred Bolnice u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Bajo Stanišić Nikšićki partizanski odred Durmitorski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Podgorica Lovćenski partizanski odred Nikšić 48. pešadijska divizija Taro Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Komski partizanski odred Crnogorski partizanski odred Glavni štab Crne Gore Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Narodni heroji Jugoslavije Danilovgrad Pljačka u ratu