🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Partizanski odred Zvijezda

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 10. 1941 Odlukom GŠ NOP odreda za BiH, Semizovački partizanski bataljon reorganizovan i preimenovan u NOP odred -Zvijezda-.

24. 10. 1941 Kod Vareša delovi NOP odreda -Zvijezda- uništili teretni voz.

0. 11. 1941 Formiran Crnovrški bataljon NOP odreda -Zvijezda-.

0. 11. 1941 Formiran Vareški bataljon NOP odreda -Zvijezda-.

0. 11. 1941 Formiran Stublinski bataljon NOP odreda -Zvijezda-.

0. 11. 1941 Izdvajanjem delova Vareškog bataljona formiran Nišićki bataljon NOP odreda -Zvijezda-.

1. 11. 1941 Delovi Romanijskog NOP odreda i NOP odreda -Zvijezda- i četiri četničke čete izvršili neuspeo napad na Olovo.

4. 11. 1941 Delovi NOP odreda -Zvijezda- spalili, te i iduće noći, drvene mostove preko r. Bosne kod Semizovca (na putu Sarajevo-Visoko). Time je automobilski saobraćaj za duže vreme prekinut.

9. 11. 1941 Jedna četa NOP odreda -Zvijezda- izvršila prepad na aerodrom Rajlovac (kod Sarajeva). 

10. 11. 1941 Iz rejona Blažuj-Han-Ploča-Visoko-Semizovac, Sarajevski ustaški bataljon, 2. bataljon domobranskog 13. pešadijskog puka i 2. bataljon nemačkog 38. pešadijskog puka, ojačani baterijom topova i vodom oklopnih automobila, napali delove NOP odreda -Zvijezda- i odbacili ih preko r. Bosne. Ustaše su na pravcu svoga nastupanja spalile nekoliko sela.

13. 11. 1941 Jedinice NOP odreda -Zvijezda- napale na Vareš, ali ga nisu zauzele.

14. 11. 1941 Sarajevski ustaški bataljon, 2. bataljon domobranskog 13. pešadijskog puka i 2. bataljon nemačkog 738. pešadijskog puka, ojačani baterijom topova i vodom okl. automobila, napadajući od Sarajeva, Rajlovca i Semizovea, u dvodnevnim borbama odbacili delove NOP odreda -Zvijezda- sa periferije Sarajeva na liniju s. Močioci - Motka - r. Ljubina.

0. 12. 1941 Na terenu srezova Zenica i Zavidovići formiran Zenički bataljon NOP odreda -Zvijezda-.

5. 12. 1941 Delovi NOP odreda -Zvijezda- zauzeli Begov Han (na pruzi Sarajevo - Brod), spalili ž. st. i pilanu, prekinuli železničku prugu i srušili voz.

6. 12. 1941 Domobrani i žandarmi (oko 2 bataljona sa 1 oklopnim vozom) otpočeli dvodnevnu akciju čišćenja protiv delova NOP odreda -Zvijezda- u rejonu Kakanj-Zenica-Lašva.

10. 12. 1941 NOP odred -Zvijezda- otpočeo višednevni napad na Vareš. Do 12-og je zauzeto desetak sela - uporišta spoljne odbrane, ali, zbog intervencije jednog bataljona nemačke 718. pešadijske divizije i oko dva domobranska bataljona, mesto nije zauzeto.

10. 12. 1941 Uništavanje objekata na pruzi Semizovac-Ivančiči NOP odred -Zvijezda- prisilio neprijatelja da 7 meseci obustavi eksploataciju te pruge, kao i rudnika mangana u Čevljanovićima i nekoliko pilana.

17. 12. 1941 Po jedan bataljon Romanijskog NOP odreda, NOP odreda -Zvijezda- i jedan četnički bataljon zauzeli Olovo.

20. 12. 1941 Delovi NOP odreda -Zvijezda- zauzeli žand. st. Vijaku (kod Olova).

21. 12. 1941 Posle petodnevnih borbi delovi NOP odreda -Zvijezda-, Romanijskog i Ozrenskog NOP odreda oslobodili dolinu r. Krivaje [U oslobođenu dolinu Krivaje upala je Cerska četnička brigada, čime je osujećen plan GŠ NOP odreda BiH o čvršćem povezivanju NOP odreda i prodoru u bosanski industrijsko-rudarski basen.], zauzeli 80 km železničke pruge Zavidovići-Olovo i 13 železničkih i nekoliko žand. stanica, zarobili ili razoružali veći broj posade.

7. 1. 1942 Na Crepoljskom (kod Sarajeva) delovi 1. proleterske NOU brigade i NOP odreda -Zvijezda- razoružali tri četničke čete, zaplenivši 162 puške i 2 mitraljeza.

15. 1. 1942 U istočnoj Bosni otpočela tzv. II neprijateljska ofanziva. U dve etape (Romanijsko-birčanska i druga ozrenska operacija) do 7. februara 1942. jake nemačke, ustaške i domobranske snage (preko 35.000 vojnika) podržane avijacijom, uz pomoć četnika, ovladale su komunikacijama u centralnom delu istočne Bosne (od r. Drine do r. Bosne). Zahvaćene jedinice (1. proleterska NOU brigada, Romanijski, Birčanski, -Zvijezda- i Ozrenski NOP odred, ne upuštajući se u frontalne borbe, sačuvale su živu silu i u dvadesetpetodnevnim borbama nanele neprijatelju znatne gubitke i po prolasku neprijateljskih glavnih kolona ponovo ovladale izgubljenim delovima slobodne teritorije.

0. 2. 1942 Na konferenciji predstavnika opštinskih NO odbora izabran ONO odbor za teritoriju NOP odreda -Zvijezda-.

12. 2. 1942 Iznenadnim napadom Zenički bataljon NOP odreda -Zvijezda-, zauzeo ž. st Begov-Han i zarobio 1. četu 2. bataljona domobranskog 15. pešadijskog puka sa kompletnim naoružanjem, a zatim spalio pilanu, demolirao ž. st. i porušio prugu.

13. 2. 1942 Na zajedničkoj konferenciji predstavnika NOP odreda -Zvijezda- i -Romanija- i OK KPJ za Romaniju i za Zvijezdu detaljno analiziran rad u toku romanijsko-birčanske operacije i preduzete mere za hitno sređivanje jedinica i partijskih organizacija i za otklanjanje slabosti u organizaciji narodne vlasti.

12. 3. 1942 U s. Srednjem (kod Sarajeva), po naređenju GŠ NOP i DV za BiH, od najboljih boraca Romanijskog NOP odreda i NOP odreda -Zvijezda- formiran 1. istočnobosanski proleterski bataljon.

31. 3. 1942 Nastupanjem iz Han-Pijeska prema Vlasenici ustaška Crna legija i delovi 737. puka nemačke 718. pešadijske divizije otpočeli drugu etapu ciklusa operacija -Trio- - vlaseničko-srebreničku operaciju u kojoj su se raspali Vlasenički i Srebrenički NO dobrovoljački odred, dok su se dobrovoljački bataljon Birčanskog NOP odreda i Krajiški NO dobrovoljački odred znatno osuli. Delovi 1. proleterske NOU brigade, Birčanski NOP odred i ostatak Krajiškog NO dobrovoljačkog odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu, povukli su se prema Romaniji i Zvijezdi. Neprijatelj je do 9. aprila ovladao slobodnom teritorijom između reka Zepe, Drine, Drinjače i gornjih tokova Spreče i Krivaje. [Ustaška I nemačka komanda su odstupile od dogovorenog plana kako bi sprečile da se cela istočna Bosna uključi u italijansku okupacionu zonu.]

9. 4. 1942 U s. Kamenici (kod Zenice), odlukom GŠ NOP i DV za BiH, od Zeničkog bataljona iz NOP odreda -Zvijezda- formiran Zenički NOP odred.

30. 4. 1942 Četnički elementi izvršili puč u NOP odredu -Zvijezda-. Puč je izvršen po bataljonima: pobijeni su politički komesari zatečeni u četama, i sva tri bataljona su prešla u četnike.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Saradnja partizana i četnika 1941. Vrhovni štab NOVJ Ozrenski partizanski odred (Bosna) Svetozar Vukmanović Tempo Vlasenica Italija u drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Crna legija Politički komesari u NOR-u 718. pešadijska divizija Narodno oslobodilački odbori Srebrenica Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Niš Zenica Glavni štab Bosne i Hercegovine Sarajevo Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u NDH Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. proleterska udarna brigada Romanijski partizanski odred Kakanj Birčanski partizanski odred Cerska četnička brigada Operacija Trio Olovo Druga neprijateljska ofanziva Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Han Pjesak Četnici u ustanku Saradnja četnika sa okupatorom Visoko Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Zavidovići