🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Paul Bader

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 143 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

3. 1. 1942 Opunomoćeni komandujući general u Srbiji izdao zapovest za tzv. II neprijateljsku ofanzivu u istočnoj Bosni protiv glavnine partizanskih snaga VŠ NOP odreda Jugoslavije: jednovremenim koncentričnim napadom iz Višegrada, Zvornika, Tuzle i Sarajeva, potisnuti, okružiti i uništiti ih na prostoriji Vlasenica, Han-Pijesak, s. Žljebovi. Taj zadatak su dobili nemačka 342. i 718. pešadijska divizija i jedan bataljon nemačke 714. pešadijske divizije, sedam domobranskih bataljona, šest haubičkih diviziona, dve pionirske i jedna železnička četa i dve eskadrile izviđačke avijacije. Za početak operacija određen je 15. januar.

31. 1. 1942 U Zagrebu održan sastanak između opunomoćenog komandujućeg generala u Srbiji Paula Badera, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze-Horstenaua nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea, poglavnika NDH Ante Pavelića i doglavnika Slavka Kvaternika. Oni su razmotrili situaciju u istočnoj Bosni i resili da civilnu vlast i dalje vrše organi NDH a da se sve ustaške i domobranske snage toga područja potčine nemačkoj 718. pešadijskoj diviziji.

2. 2. 1942 Po odobrenju nemačkog komandujućeg generala i zapoveđnika Srbije otpočelo formiranje Srpske državne straže (SDS), jačine 17.000 ljudi, koja je organizovala mrežu posada, kako po gradovima, tako i u sedištima opština.

2. 2. 1942 U Beogradu vođeni dvodnevni razgovori između predstavnika NDH, vođe četnika u istočnoj Bosni Jezdimira Dangića, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze Horstenaua, nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea i opunomoćenog komandu i ućeg generala u Srbiji Paula Badera. Predstavnici NDH su se suprotstavili zahtevima Dangića i generala Badera ca 17 srezova istočne Bosne pređu u nadležnost četnika i da se priključe Nedićevoj Srbiji. Odlučeno je da to područje i dalje ostane u sastavu NDH.

21. 8. 1942 Komandujući general i zapovednik okupirane Srbije izdao nemačkim i ustaškim jedinicama zapovest o obrazovanju grupe -Borovski- i o sprovođenju ofanzivne akcije protiv partizana na Fruškoj gori.

10. 10. 1942 Komandujući general i zapovednik Srbije naredio da se ustanik uhvaćen sa oružjem prilikom borbenih dejstava ima, načelno, obesiti ili streljati.

10. 10. 1942 Komandujući general i zapovednik Srbije naredio da se mere odmazde koje su utvrđene za slučaj ako bude ubijen i ranjen nemački vojnik ubuduće imaju primenjivati i ako nestane neki nemački vojnik.

3. 1. 1943 Kod s. Lužana delovi Jastrebačkog NOP odreda razrušili prugu Niš-Stalać. Po naređenju nemačkog komandujućeg generala i zapovednika Srbije, za odmazdu je 5. januara u blizini sela streljano 6 lica.

28. 2. 1943 Nemački komandujući general i komandant Srbije izdao uputstvo o merama odmazde: za ubijenog nemačkog ili bugarskog vojnika streljati 50 a za ranjenog 25 talaca; za ubijeno lice u službi okupatorskih vlasti, ubijene članove srpske vlade, srpske rukovodeće službenike i oficire SDS i SDK streljati 10, a za ranjene 5 talaca; za napad na objekte može se, prema težini slučaja, streljati do 100 talaca.

3. 4. 1943 Nemački komandujući general i zapovednik Srbije izdao tajno uputstvo o represivnim merama prema stanovništvu (spaljivanje naselja i kuća, konfiskacija imovine, odvođenje muškog stanovništva na rad i uzimanje talaca).

23. 4. 1943 Između s. Drugovca i s. M. Orašja (kod Smedereva) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali iz zasede neprijateljsku kolonu. Poginulo je 5 nemačkih vojnika, 8 ljotićevca i 15 nedićevaca i ranjen ih je veći broj. Zaplenjeno je 28 pušaka i drugog materijala. Odred nije imao gubitaka. Nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je da se zbog ovoga iseli i spali s. Binovac, muškarci od 16-60 godina upute u Nemačku na prinudan rad, a na mestu prepada strelja 150 zatvorenika iz mladenovačkog i smederevskog sreza koji su se nalazili u zatvoru u Beogradu.

12. 5. 1943 Na ž. st. Dražanj (na pruzi Beograd - Mala Krsna) 1. četa Kosmajskog NOP odreda iz zasede ubila 2 i ranila 1 vojnika nemačkog 977. landesšicen-bataljona. (Dva dana kasnije nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio je štabu nemačke 104. lovačke divizije da za odmazdu strelja 125 talaca i iseli s. Kamendo i s. Dubonu. Streljanje talaca je izvršeno 26. maja kod s. Dražnja.)

0. 8. 1943 Nemački komandujući general i zapovednik Srbije naredio feldkomandanturi u Nišu da, zbog ubistva nemačkog podnarednika (koje su 7. avgusta izvršili delovi 1. južnomoravskog NOP odreda), strelja 50 zatvorenih pripadnika i simpatizera NOP-a.

Dokumenti

Izvod iz operaciskog dnevnika nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji za septembar 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 21 IX 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 23 IX 1941 god.

Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 23 IX 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 24 IX 1941 god.

Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 25 IX 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 IX 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 27 IX 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 IX 1941 god.

Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 29 IX 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 1 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 3 X 1941 god.

Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 6 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 7 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 9 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 9 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 10 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 11 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.

Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 12 X 1941 god.

Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 14 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 15 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 16 X 1941 god.

Naređenje nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 19 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 20 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 21 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 22 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 23 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 29 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 X 1941 god.

Izveštaj šefa pozadinske službe u štabu nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 X 1941 god.

Naređenje načelnika štaba nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 31 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 31 X 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 1 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 11 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 18 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 19 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 20 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 22 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 26 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 29 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 XI 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 XI 1941 god.

Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 3. decembra 1941. Višoj komandi 65 za naročitu upotrebu o premeš tanju Komande 18. armijskog korpusa i preuzimanju komande od strane generala Badera u Srbiji

Izvetšaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 XII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 4 XII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 5 XII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 10 XII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 10 XII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 11 XII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 13 XII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 28 XII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 30 XII 1941 god.

Izveštaj nemačkog vojnog zapovednika u Srbiji od 31 XII 1941 god.

Zabeleška o razgovoru komandujućeg generala i komandanta u Srbiji s Kostom Pećancem 18. marta 1942. u Beogradu o međusobnoj saradnji u borbi protiv partizanskih jedinica u Srbiji i Crnoj Gori

Obaveštenje Borbene grupe general Bader od 22. marta 1942. za formiranje operativnog štaba Borbene grupe general Bader

Direktive komandanta italijanske 2. armije od 30. marta 1942. komandantu »Borbene grupe Bader« za izvođenje zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

Izveštaj komandanta 718. pešadijske divizije od 4. aprila 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o toku i ishodu akcije Prijedor

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 8. aprila 1942. god. 714. i 717. pešadijskoj diviziji za pregrupisavanje snaga i njihovo angažovanje protiv NOP i DV Jugoslavije u operaciji Trio - Rogatica

Instrukcije komandanta Operativnog štaba Borbene grupe Bader od 10. aprila 1942. potčinjenim nemačko-italijansko-ustaškim jedinicama za preduzimanje i vođenje zajedničkih operacija Trio protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

Zapovest Operativnog štaba Borbene grupe Bader od 10. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za nastupanje u oilju preduzimanja operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u rejonu Rogatice

Izveštaj komandanta Borbene grupe Bader od 20. aprila 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji pre početka operacije Trio, sadejstvu nemačko-italijansko-ustaškah snaga i merama koje će se preduzeti u istočnoj Bosni

Zabeleška načelnika Operativnog štaba Borbene grupe Baderod 22. aprila 1942. sa savetovanja nemačkih i ustaškihpredstavnika 19. i 20. aprila 1942. u Sarajevu o provođenju operacije Trio protiv NOP i DV Jugoslavije uistočnoj Bosni

Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 30. aprila 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, protivmerama sopstvenih jedinica i obostranim gubicima u Bosni i u Srbiji

Zapovest komandanta Borbene grupe Bader od 30. aprila 1942. potčinjenim jedinicama za preduzimanje operacije Foča protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni

Izveštaj Operativnog štaba Borbene grupe Bader od 4. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o rezultatima operacije protiv NOP. i DV Jugoslavije Trio - Rogatica

Dopunska naređenja komandanta 2. armije generala Roate od 7. maja 1942. »Borbenoj grupi Bader« i italijanskom 6. armijskom korpusu za izvođenje operacije »Foča«

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 10. maja 1942. god. 714. i 717. pešadijskoj diviziji da suzbije NOP u južnoj Srbiji

Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 10. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije

Izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 18. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o utvrđivanju nemačko-italijanske demarkacione linije u jugozapadnom delu Srbije

Naređenje komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 20. maja 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za rasformirani e Borbene grupe Bader i formiranje Borbene grupe Zapadna Bosna radi preduzimanja operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u zapadnoj Bosni

Zabeleška načelnika Štaba komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 20. maja 1942. s vojnog savetovanja u Solunu o vojno-političkoj situaciji i merama koje treba preduzeti u NDH, Srbiji i Crnoj Gori

Izveštaj komandanta Borbene grupe Bader od 20. maja 1942. Operativnom odeljenju komandujućeg generala i komandanta u Srbiji o toku i rezultatima operacije Foča protiv NOP i DV Jugoslavije

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 23. maja 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje Borbene grupe Zapadna Bosna i organizaciju operacije protiv partizanskih snaga u zapadnoj Bosni

Operacijski plan komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 31. maja 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku za preduzimanje operacije protiv partizanskih snaga u zapadnoj Bosni

Obaveštenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 18. juna 1942. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o odmazdi koju je specijalna četa 800. puka Brandenburg izvršila kod Grgurevaca i o borbama s partizanima

Vanredni izveštaj Borbene grupe Zapadna Bosna od 5. jula 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za period od 5. juna do 4. jula 1942. o borbama s partizanima, daljim protivmerama i obostranim gubicima u rejonu Kozara - Prosara

Direktiva komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 10. jula 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za organizaciju daljih borbenih dejstava protiv partizana sa analizom dosadašnjih uspeha i neuspeha u Bosni i Srbiji

Mesečni Izveštaj 714. pešadijske divizije iz druge polovine avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o opštoj i vojno-političkoj situaciji, borbi sa partizanima na Šamarici, Kozari i Psunju, razmeštaju i rejonima an-gažovanja potčinjenih jedinica u NDH i Srbiji

Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 1. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima u Sremu, Srbiji i Bosni

Mesečni izveštaj Borbene grupe Zapadna Bosna od 6. avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji u zapadnoj Bosni i Baniji i merama koje treba preduzeti za uništenje partizanskih snaga

Predlog Borbene grupe Zapadna Bosna od 10. avgusta 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za uništenje partizana u Slavoniji i Sremu i obezbeđenje zapadne Bosne

Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 11. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i obostranim gubicima u Srbiji, Slavoniji, Sremu i Bosni

Naređenje komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 15. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za angažovanje 704, 714, 717. i 718. pešadijske divizije i SS divizije Princ Eugen nakon rasforrriiranja Borbene grupe Zapadna Bosna

Zapovest komandujućeg generala i zapovednika okupirane Srbije od 21 avgusta 1942 god. nemačkim i ustaškim jedinicama o obrazovanju grupe Borovski i ofanzivi protiv partizana na Fruškoj Gori

Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 21. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i namerama i obostranim gubicima u Srbiji, Sremu i Bosni

Zabeleška s referisanja načelnika Operativnog odeljenja komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 28. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o narodnooslobodilaokom pokretu i četništvu Draže Mihailovića i angažovanju sopstvenih, kolaboracionističkih i bugarskih snaga u NDH i Srbiji

Desetodnevni izveštaj komandujućeg generala i komandanta u Srbiji od 31. avgusta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizana, sopstvenim protivmerama i namerama i obostranim gubicima u Srbiji, Bosni i Sremu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Druga neprijateljska ofanziva 1. bugarski okupacioni korpus Nemački zločini u Srbiji 1941. Vermaht u Jugoslaviji Ustanak u Srbiji 1941. Jastrebački partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu 117. lovačka divizija Alexander Löhr Milan Nedić 18. italijanski armijski korpus Užice Dragoslav Račić Han Pjesak Kosta Pećanac Harald Turner Zagreb Borbe u Srbiji 1942. Srpska državna straža (nedićevci) Opsada Kraljeva 1941. Dragoljub Draža Mihailović Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Nemački zločini u Jugoslaviji 6. italijanski armijski korpus Luftwaffe u Jugoslaviji 717. pešadijska divizija 342. pešadijska divizija Operacija Fruška gora Partizanska taktika Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja partizana i četnika 1941. 718. pešadijska divizija Komandant Jugoistoka Sarajevo 704. pešadijska divizija Beograd Franz Böhme Avijacija u oslobodilačkom ratu Divizija Brandenburg Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1943. Adolf Hitler Ruski zaštitni korpus 2. italijanska armija Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Streljanja u oslobodilačkom ratu Wilhelm List 7. SS divizija Prinz Eugen Grgurevci Hrvatsko domobranstvo Operacija Mačva Niš Zasede u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Siegfried Kasche Operacija Trio 714. pešadijska divizija Četnici u ustanku Bugarska u drugom svetskom ratu Ljubo Novaković Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1942. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Operacija Foča Walter Kuntze Foča Grčka u drugom svetskom ratu 118. lovačka divizija Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe za Gornji Milanovac 1941. Bitka na Kozari Jezdimir Dangić Edmund Glaise-Horstenau