🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pavle Đurišić

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 48 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

15. 10. 1941 Draža Mihailović naimenovao Đorđija Lašića,. majora bivše jugoslovenske vojske, za komandanta svih četničkih snaga u Crnoj Gori, a kapetana Pavla Đurišića za komandanta četničkih snaga na teritorije srezova Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Pljevlja.

23. 1. 1942 U s. Lubnicama (kod Ivangrada), četnici Pavla Đurišića opkolili i iznenada napali veću grupu partizana Komskog NOP odreda. U neravnoj borbi poginula su 42 partizana, a jedan broj njih se uspeo da spase i povuče na pl. Jelovicu. Četnici su imali 2 mrtva i nekoliko ranjenih.

20. 3. 1942 Jače četničke snage pod komandom Pavla Đurišića, iz više pravaca, napale jedinice Kemskog i delove Lovćenskog NOP odreda u rejonu sela: Poljane, Žirci, Bistrica i Crkvine (kod Kolašina) i nanele im osetne gubitke. Pored ostalih, poginuli su sekretar PK SKOJ-a i član PK KPJ i GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku Budo Tomović i član GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku Bajo Sekulić, narodni heroji.

30. 8. 1942 Komandant Limsko-sandžačkih četničkih odreda Pavle Đurišić uputio četničkom komandantu sreza novovaroškog Vuku Kalajitoviću direktive za saradnju sa italijanskem divizijom -Venecijom-, kao i da prema muslimanima treba biti -krajnje odlučan- a prema komunistima voditi bespoštednu borbu do uništenja, obaveštavajući ga ujedno i o tome da je formiran četnički Sandžački korpus.

0. 9. 1942 Naredbom komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda Pavla Đurišića razrađena posebna taktika i sprovedena predislokacija četničkih odreda s ciljem da se izvrši sistematsko čišćenje od partizanskih jedinica, ilegaiaca i simpatizera NOP-a čiji je broj, po oceni četničkog rukovodstva, bio -veoma osetan- u svim srezovima Crne Gore.

19. 12. 1942 Komandant Limsko-sandžačkih četničkih odreda Pavle Durišić uputio narodu istočnih krajeva Crne Gore proglas u kome ga upozorava na potrebu za povećanom budnošću prema organizacijama KPJ i partizanskim grupama.

5. 2. 1943 Po selima pljevaljskog sreza četnički Limsko-sandžački odredi izvršili pokolj muslimanskog stanovništva: samo za dva dana ubili 1352 osobe (od toga oko 1100 dece, žena i staraca).

14. 3. 1943 Komandant četničkih Limsko-sandžačkih odreda naredio da se najhitnije mobiliše 2000 četnika s teritorije Mileševskog korpusa, a iz sreza pljevaljskog -sve što može nositi pušku-, u cilju slanja u Bosnu, pošto su jedinice NOVJ već izvršile forsiranje r. Neretve.

22. 1. 1944 Kod s. Bijelog Brda, s. Oskoruše i s. Štrbaca (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv jednog bataljona nemačkog 3. puka -Brandenburg- i četničke Jurišne brigade Pavla Đurišića, koji su pokušali da spreče prelaz 2. divizije na levu obalu r. Lima i da je razbiju. Neprijatelj je odbačen prema Priboju uz gubitke od oko 60 mrtvih i 80 ranjenih, a zarobljeno je 13 četnika. Zaplenjena su 2 minobacača, 3 p. mitraljeza, 3 automata, preko 20 pušaka i dosta drugog materijala, uništen je 1 minobacač, 3 kamiona i 1 motocikl a oštećeno je više nemačkih kamiona. Gubici jedinica 2. divizije: 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

17. 3. 1944 Četvrta krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali na 1. i 2. bataljon 5. puka SDK, četničku Jurišnu brigadu Pavla Đurišića, četničku Pribojsku brigadu, četnički Pribojski odred i muslimansku fašističku milicuju - svega oko 2300 vojnika - koji su branili Priboj. Grad je zauzet, ali ga je neprijatelj sutradan povratio uz pomoć delova nemačkog 3. puka -Brandenburg- i četničke 2. mileševske brigade. Poginulo je oko 100, ranjeno oko 150 i zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno je dosta oružja i drugog materijala. Brigade NOV su imale 5 mrtvih i 26 ranjenih boraca.

28. 3. 1944 Posle osmodnevnih marševa i borbi 2. proleterska udarna i 5 udarna divizija NOVJ prešle oko 150 km preko planina Zlatibora, Mučnja, Ravne gore, Vrletnice i, delom, Javora i stigle u blizinu r. Ibra. Za vreme marša one su vodile borbu s četničkim Javorškim, 2. ravnogorskim, Požeškim, Zlatiborskim i 2. mileševskim korpusom, četnicima Pavla Đurišića, bugarskom 24. pešadijskom divizijom, nemačkim 3. i 4. pukom -Brandenburg-, 2. i 5. pukom SDK, delovima SDS i SGS i legijom -Krempler-. U tim borbama neprijatelj je imao preko 135 poginulih i više od 100 ranjenih; zarobljeno je 47 četnika. Zaplenjeno: 1 protivtenkovski top, 2 mitraljeza, 4 minobacača, 13 puškomitraljeza, oko 45 pušaka i dosta druge vojničke opreme. Jedinice 2. i 5. divizije su imale 15 mrtvih i 34 ranjena.

15. 1. 1945 Crnogorski četnici s Pavlom Đurišićem na čelu, povlačeći se iz Crne Gore preko Srbije, prebacili se kod Višegrada u istočnu Bosnu.

Dokumenti

Naredba Draže Mihailovića od 15. oktobra 1941. o postavljenju Pavla Đurišića za komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda

Pismo delegata Draže Mihailovića od 8. decembra 1941. komandantu četničkog Rasinsko-bistričkog bataljona povodom poziva Draže Mihailovića da Pavle Đurišić dođe kod njega i o situaciji u Srbiji

Uputstvo Draže Mihailovića od 20 decembra 1941 god. Đorđiji Lašiću i Pavlu Đurišiću za organizovanje četničkih jedinica u Crnoj Gori

Instrukcija Draže Mihailovića od 20. decembra 1941. komandantu četničkih odreda u Crnoj Gori i komandantu Limskih četničkih odreda o organizaciji, ciljevima i upotrebi četničkih odreda

Izvod iz knjige primljenih i poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 11. do 16. maja 1942. godine

Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 5. juna 1942. Draži Mihailoviću o primljenim naređenjima za rad i pomoći u zlatnicima

Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. kapetanu Pavlu Đurišiću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive

Pismo britanskog majora Hadsona od 11. juna 1942. Draži Mihailoviću o stavu britanske vlade prema četničkoj organizaciji

Pismo kapetana Pavla Đurišića od 15. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u vezi Žabljaka i Šavnika i pripremama za napad na partizanske snage u rejonu Zelengore

Naređenje komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 26 avgusta 1942 god. potčinjenim jedinicama za organizovanje obavještajne službe

Uputstvo Štaba Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 30. avgusta 1942. komandantu novovaroškog sreza za lojalan stav prema okupatoru i bespoštednu borbu protiv pripadnika NOP-a

Naređenje komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 24 septembra 1942 god. svim potčinjennm komandantima za dislokaciju Jedinica i čišćenje terena od partizana

Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 2. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskom guverneru Crne Gore i stanju u Crnoj Gori

Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 7. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskog guvernera Crne Gore Kolašinu

Naredba komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 9 decembra 1942 god. o postavljanju starješinskog kadra u omladinskoj brigadi

Proglas komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 19 decembra 1942 god. za borbu protiv partizana i njihovnh simpatizera

Pismo komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 6. januara 1943. Draži Mihailoviću o represalijama nad muslimanskim življem u bijelopoljskom srezu

Izvestaj komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 10. januara 1943. Draži Mihailoviću o rezultatima represalija protiv muslimanskog življa u srezu bjelopoljskom

Naređenje komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 22. januara 1943. potčinjenim komandantima za formiranje i upućivanje jedinica u zapadnu Bosnu radi borbe protiv NOVJ

Zapovest komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 29. januara 1943. komandantima odreda za uništenje muslimanskog življa u fočanskom, čajničkom i bjelopoljskom srezu

Izveštaj komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 13. februara 1943. Draži Mihailoviću o izvršenim zločinima nad Muslimanima u Sandžaku i delu istočne Bosne 

Odobrenje Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 19. februara 1943. Komandi 6. armijskog korpusa za upotrebu četničke vojne formacije u borbama protiv jedinica NOV i POJ u dolini Neretve

Dnevni izvještaj komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 18 marta 1943 god. o dolasku četnika Pavla Đurišića u Foču

Naređenje Draže Mihailovića od 25. marta 1943. komandantu limsko-sandžačkih četničkih odreda za formiranje letećih brigada i borbi protiv jedinica NOVJ u zoni: Foča — Kalinovik — Ulog — Neretva — Čemerno — Volujak — Foča —

Izveštaj majora Pavla Đurišića od 1. maja 1943. Draži Mihailoviću o borbama četnika protiv jedinica NOVJ i snabdevanju četnika od strane italijanskih komandi 

Pismo Vasa Đurišića od 1. maja 1943. Mirku Kukliću o rezultatima razgovora Pavla Đurišića sa Italijanima u Podgorici

Izveštaj Štaba Prve brdske divizije od 3. maja 1943. komandantu nemačkih trupa u Srbiji o molbi Pavla Đurišića da se dozvoli prebacivanje četnika sa Zlatara

Predlog potpukovnika Hajnca od 11. maja 1943. komandantu Jugoistoka za angažovanje delova divizije Brandenburg u Crnoj Gori i za saradnju sa četničkim odredima Pavla Đurišića nakon obavljenih pregovora u Kolašinu

Izveštaj Štaba Prve brdske divizije od 11. maja 1943. zapovedniku nemačkih trupa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj o pregovoru Pavla Đurišića sa nemačkim predstavnikom u Kolašinu

Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića od 3. do 30. maja 1943. godine

Pismo komandanta limsko-sandžačkih četničkih odreda od 11. avgusta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda o radu na jačanju četničkih jedinica u Crnoj Gori i daljoj sarad-nji sa italijanskim trupama

Zapovest komandanta limsko-sandžačkih četničkih odreda od 19. septembra 1943. za napad na jedinice 2. proleterske divizije kod Pljevalja

Naređenje Štaba limsko-sandžačkih četničkih odreda od 8. oktobra 1943. komandantima beranskih brigada za napad na delove 2. udarnog korpusa NOVJ kod Kolašina

Naređenje Štaba limsko-sandžačkih četničkih odreda od 8. oktobra 1943. komandantima bjelopoljskih brigada za napad na jedinice 2. proleterske divizije u Bijelom Polju

Izveštaj Štaba 2. oklopne armije od 7. decembra 1943. komandantu Jugoistoka o molbi Vojislava Lukačevića da mu se omogući sastanak sa Pavlom Đurišićem radi dogovora o proširenju saradnje četnika sa Nemcima

Naređenje Štaba 2. oklopne armije od 22. decembra 1943. godine 2. puku Brandenburg o premeštanju nemačkog oficira za vezu iz štaba Vojislava Lukačevića u štab Pavla Đurišića

Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 13. do 29. februara 1944. godine

Zapovest komandanta 1. račanske brigade od 17. aprila 1944. komandantima bataljona za posedanje položaja Kršanje - Kaluđerske Bare radi sprečavanja prodora jedinica NOVJ prema pl. Tari

Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 4 septembra 1944 god. Štabu Drutog udarnog korpusa o čišćenju Bjelasice od četnika Pagut Đurišića

Izvod iz Knjige primljenih depeša Istaknutog dela štaba četničke Vrhovne komande od 6. avgusta do 9. septembra 1944. godine

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 13 septembra 1944 god. za razbijanje četnika Pavla Đurišića u oblasti Kolašina i Berana

Saopštenje Komande Crne Gore, Boke i Starog Rasa od 21. februara 1945. o zaključcima konferencije štaba te komande i starešina potčinjenih jedinica o vojno-političkoj situaciji i daljim akcijama četničkih jedinica

Pismo Pavla Đurišića od 23. februara 1945. Zahariju Ostojiću o stanju u jedinicama, sukobu sa Dražom Mihailovićem i nameti za povlačenje iz istočne Bosne u Sloveniju

Obaveštenje štaba Vrhovne komande od 2. marta 1945. komandantu Crne Gore i Starog Rasa povodom pljačke i nasilja njegovih jedinica nad stanovništvom u rejonu Vučjaka

Odgovor Draže Mihailovića od 3. marta 1945. Pavlu Đurišiću na obaveštenje o odlukama Nacionalnog komiteta Crne Gore, Boke i Starog Rasa u vezi sa izbeglicama, ranjenicima i sposobnim jedinicama i njihovim prebacivanjem u zapadne krajeve Jugoslavije

Izveštaj komandanta Cerskog korpusa od 30. marta 1945. Draži Mihailoviću o odluci Pavla Đurišića da potčinjene jedinice prebaci u Sloveniju

Izvod iz Knjige poslatih depeša štaba Vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 7. aprila 1945. godine

Izvod iz Knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 7. avgusta 1944. do 7. januara 1945. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Podgorica Trebavski korpus JVuO Borbe u Crnoj Gori 1942. 37. sandžačka divizija NOVJ 1. brdska divizija Vermahta Kolašin Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ivanjica Bijelo Polje Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Slavoljub Vranješević Miroslav Trifunović Pokolj muslimana Sandžaka i istočne Bosne 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Ranjenici u ratu Divizija Brandenburg 2. oklopna armija 19. pešadijska divizija Venecija Četnici u ustanku Ustanak u Srbiji 1941. Đorđije Lašić Ozrenski korpus JVuO Operacija Weiss Dušan Radović Kondor 12. vojvođanski korpus NOVJ Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Mirko Lalatović Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Duane Hudson Vojislav Lukačević Pljevlja Užice 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Bitka za Srbiju Stevan Moljević 3. udarna divizija NOVJ Bitka na Lijevča polju Borbe u Crnoj Gori 1944. Priboj 2. ravnogorski korpus Operacija Schwarz Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Pirzio Biroli Narodni heroji Jugoslavije 11. krajiška divizija NOVJ Pljačka u ratu Petar Baćović Zaharije Ostojić Zlatiborski korpus JVuO Italija u drugom svetskom ratu Četnička golgota Ustanak u Crnoj Gori 1941. Terence Atherton Gojko Borota Borbe u Srbiji 1944. Britanija i Jugoslavija Durmitorska operacija Komski partizanski odred Dragoljub Draža Mihailović Andrijevica 2. proleterska divizija NOVJ Mustafa Mulalić 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Šavnik Kalinovik 5. krajiška udarna divizija NOVJ Omladina u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Crnoj Gori 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Komandant Jugoistoka 6. italijanski armijski korpus Bitka na Neretvi