🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pavle Ilić

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 40 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Pavlu Iliću za snabdevanje partizanskih jedinica prispelih u Nedajno, prebacivanje prikupljenog žita i stoke iz Sandžaka u Pivu i prenošenje novih zadataka Četvrtom (Kraljevačkom) bataljonu Prve proleterske i Štabu Druge proleterske NOU brigade

Obaveštenje Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 25 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o prebacivanju italijanskog bataljona preko Čeotihe

Izveštaj Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o povlačenju jedinica Glavnog štaba NOP i DO za Sandžak, njihovom novom rasporedu i načinu dalje borbe

Zapovest Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 10 juna 1942 god. Prvom, Drugom i Trećem bataljonu Treće proleterske NOU brigade za okruženje i uništenje četničke grupe na prostoru Nikovići - Nedajno

Izveštaj Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 14 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neplanskom izvlačenju iz borbe posle neuspelog napada na četničke snage koje su prodrle u Pivu

Obaveštenje Pavla Ilića od 31 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o jedinicama kojima će načelnik Vrhovnog štaba komandovati pri napadu na Livno i o rasporedu i zadacima sadejstvujućih snaga

Obaveštenje Pavla Ilića od 4 avgusta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o saglasnosti Vrhovnog štaba sa planom napada za oslobođenje Livna

Izvještaj štaba bataljona Vojin Zirojević od 6 avgusta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba drugu Pavlu Iliću o borbama na Livnu

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Pavlu Iliću da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 novembra 1942 god. Pavlu Iliću o sadržini jedne uhvaćene neprijateljske depeše i drugim podacima o neprijateljskim namerama

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 decembra 1942 god. Pavlu Iliću o naređenju Vrhovnog komandanta druga Tita da se Druga proleterska divizija zbog napornih borbi zadrži na prostoru Livno - Livanjsko Polje - Duvno radi odmora

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 februara 1943 god. Pavlu Iliću za hitno upućivanje kamiona radi transportovanja ranjenika iz Livna u rejon Prozora

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 marta 1943 god. Pavlu Iliću o zadatku šefa ekonomskog otseka Vrhovnog štaba i naređenje da se ubrza pokret ranjenika u pravcu Memeja Selo

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 marta 1943 god. Pavlu Iliću da se pridržava uputstva Vrhovnog komandanta u pogledu bržeg prenošenja teških ranjenika preko Neretve i planine Prenja i obaveštenje o zadacima obezbeđujućih delova Glavne operativne grupe

Naređenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. ožujka 1943. Pavlu Iliću da se pridržava uputstva Vrhovnog komandanta u pogledu bržeg prenošenja teških ranjenika preko Neretve i planine Prenj i obavještenje o zadacima osiguravajućih dijelova Glavne operativne grupe

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 marta 1943 god. Pavlu Iliću o opštoj situaciji kod jedinica Glavne operativne grupe i naređenje za što hitniju evakuaciju ranjenika do gornjeg toka Neretve

Obavještenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. ožujka 1943. Pavlu Iliću o općoj situaciji kod jedinica Glavne operativne grupe i naređenje za što hitniju evakuaciju ranjenika do Gornjeg toka Neretve

Izveštaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smeštaju centralne bolnice u širem rejonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdevanja ranjenika

Izvještaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smještaju Centralne bolnice u širem rajonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdijevanja ranjenika

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1943. Pavlu Iliću da glavninu Druge proleterske i Sedme NOU divizije angažuje u pravcu Durđevik - Djedina - Stupari

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1943. Pavlu Iliću da glavninom Druge proleterske i Sedme NOU divizije spreči prodor neprijatelja na pravcu Zivinice - Kladanj

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka od 3. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uzrocima koji sprečavaju Udarnu grupu divizija NOVJ da forsira reku Ibar

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 8. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o postojanju realnih uslova da se na Ibru razbiju zatečene bugarske okupacione snage i Nedićeve kvislinške formacije ukoliko se Udarnoj grupi divizija brzo doture municija i desantni gumeni čamci

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. aprila 1944. Štabu Udarne grupe divizija i delegatu Vrhovnog štaba Pavlu Iliću da se Udarna grupa divizija zadrži na postignutoj prostoriji, da manevarski dejstvuje i ponovo pokuša forsiranje reke Ibra

Zahtev delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 12. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. i 3. korpus NOVJ ofanzivnim dejstvom u južnom i zapadnom Sandžaku olakšaju prodor Udarne grupe divizija Predlog poverenika za privredu NKOJ-a Ivana Milutinovića od 12. aprila 1944. ZAVNOH-u da se prolećno semenje namenjeno Baniji, zbog zakašnjenja isporuke, ustupi Oblasnom narodnooslobodilačkom odboru za Bosansku krajinu

Predlog delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 16. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da Udarna grupa divizija NOVJ nastavi nastupanje

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 19. aprila 1944. Vrhovnog štabu NOV i POJ o potrebi da se Udarnoj grupi divizija NOVJ hitno doturi eksploziv i bombarduju čvorni neprijateljevi objekti u dolinama reka Ibra i Zapadne Morave

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da su ofanzivna dejstva Udarne grupe divizija ovisna od blagovremene isporuke municije i eksploziva i da preopterećenost ranjenicima onemogućava upućivanje njenih brigada u Šumadiju

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o najcelishodnijem planu u postojećoj situaciji za izvođenje ofanzivnih operacija u Srbiji

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o operativnom planu ofanzivnih dejstava Udarne grupe divizija u pravcu južne Srbije

Obaveštenje komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače i delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 21. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da će se Udarna grupa divizija manevrom ka prostoru severno od Užica osloboditi pritiska neprijateljevih snaga

Zajedničko obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 4. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o premorenosti jedinica svakodnevnim borbama i potrebi hitnog angažovanja novih snaga u rejonu Valjeva i južno od Užica

Zajednički predlog delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 5. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. proleterska divizija deo snaga zadrži na sektoru planine Tare a glavninom prodre u Šumadiju dok bi 5. krajiška NOU divizija manevarski dejstvovala na prostoru zapadne Srbije

Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizije NOVJ Milutina Morače od 7. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povlačenju jedinica Udarne grupe divizije na planinu Taru i orijentaciji ka sektoru planine Golije

Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizije NOVJ Milutina Morače od 23. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o najneophodnijim količinama municije, odeće i obuće za 2. proletersku i 5. krajišku NOU diviziju

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ pri Glavnom štabu NOV i PO Srbije Pavla Ilića od 13. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o bilansu Tromesečne aktivnosti 2, 3. i 4. južnomoravske NO brigade

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. jula 1944. novoimenovanom Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Pavla Ilića Veljka, koji je odbio da primi novu dužnost, uputi u jednu od svojih jedinica

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Pavle Ilić Veljko pođe za Makedoniju i obaveštenje o usmeravanju jačih snaga NOVJ u pravcu Srbije i o prihvatanju predloženog plana dejstva Glavnog štaba NOV i PO Srbije

Telegram Pavla Ilića i Cvetka Uzunovskog od 28. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbi Desete brigade kod s. Smilevci protiv nemačkih jedinica

Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 19. oktobra 1944. god. Pavlu Iliću, načelniku Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, o borbama Pedesete NO divizije protiv nemačkih snaga na sektoru Štip – Kočane – Carevo Selo

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka na Neretvi ZAVNOH Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) 2. proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Bugarska u drugom svetskom ratu Duvno Arso Jovanović Užice 50. makedonska divizija NOVJ 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Livno Borbe u Dalmaciji 1943. Kraljevački partizanski odred Prozor 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Valjevo Glavatičevo 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Vrhovni štab NOVJ Savo Orović Glavni štab Srbije 2. proleterska divizija NOVJ Milovan Đilas Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe u Srbiji 1944. Glavna operativna grupa NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Glavni štab Makedonije Kočani Četnici u drugom svetskom ratu Ivan Rukavina Štip Operacija Weiss Bosansko Grahovo Cvetko Uzunovski Borbe za Livno 1942. Narodno oslobodilački odbori Vladimir Popović Gojko Nikoliš Glamoč Centralna bolnica NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Milutin Morača Bitka za Prozor 1943. Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Bataljon Vojin Zirojević Avijacija u oslobodilačkom ratu Koča Popović 5. krajiška udarna divizija NOVJ Ivan Milutinović Ni zrno žita okupatoru! Josip Broz Tito Livanjski partizanski odred Aleksandar Ranković Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ranjenici u ratu 1. proleterska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju