🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pazin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 4. 1942 Formiran SK KPH za Pazin.

0. 6. 1942 U Pazinu i okolini italijanske vlasti uhapsile i poslale u koncentracione logore 60 pristalica NOP-a.

0. 7. 1942 Održani sastanci rukovodilaca pojedinih grupa antifašista i prvoboraca sa sektora Pule i Pazina. Analiziran je dotadašnji rad i određene su smernice za dalju delatnost: proširiti organizacije KPH i organizacije NOP-a; sakupljati oružje, hranu, odeću i novac, upoznati široke narodne mase sa ciljevima NOP-a.

24. 7. 1943 U s. Marečiću (kod Pazina) održan sastanak partijskog rukovodstva za Istru na kome je odlučeno da se formiraju udarne grupe.

0. 9. 1943 U Istri, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formirani Pazinsko-porečki i Pulski NOP odred.

13. 9. 1943 U borbama kod Pazina i Žminja istarski borci ubili 4 i zarobili 27 nemačkih vojnika iz nemačke 71. pešadijske divizije, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

25. 9. 1943 U Pazinu, u prisustvu oko stotinu Hrvata i Italijana, predstavnika NO odbora, izabran privremeni Pokrajinski NO odbor za Istru.

2. 10. 1943 Iz Trsta, Hrpelja, Rijeke i Pule otpočeo koncentričan napad delova nemačke oklopne SS divizije -Adolf Hitler-, SS motorizovane divizije -Herrnan Gering-, nemačke 44. i 71. pešadijske divizije u cilju uništenja novoformiranih partizanskih jedinica i zaposedanja Istre. U sedmodnevnim borbama neprijatelj je razbio 1. i 2. istarsku brigadu i NOP odrede -Učku-, Pulski i Pazinsko-porečki, nanevši im gubitke od preko 2000 mrtvih, i potom zaposeo Istru.

7. 12. 1943 Na putu s. Cerovlje - s. Dragoć (kod Pazina) 10. istarska partizanska četa uništila 1 automobil i 3 motocikla sa prikolicom. Poginula su 2 nemačka oficira i 7 vojnika

0. 5. 1944 U s. Višnjanu (kod Pazina, u Istri), italijanske vlasti obesile člana SK KPH i predsednika SNO odbora Pazin Jozu Šurana, narodnog heroja.

12. 5. 1944 Na pruzi Pazin - s. Cerovlje jedinice 1. bataljona 1. NOP odreda -Učka- uništile nemački voz (lokomotivu i 8 vagona).

7. 6. 1944 Diverzantska grupa 1. NOP odreda -Učka- na putu između s. Paza i s. Sidretića (kod Pazina) uništila kamion sa 12 nemačkih vojnika.

11. 6. 1944 Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Gračišće i s. Pićan (kod Pazina), koja su branili italijanski fašisti i karabinijeri.

12. 6. 1944 Na putu s. Cerovlje - s. Paz (kod Pazina) diverzantska grupa 1. NOP odreda -Učka- uništila kamion sa 20 nemačkih vojnika.

16. 8. 1944 Izabran Odbor NOF-a za okrug Pazin (u Istri).

0. 9. 1944 Na konferenciji predstavnika svih političkih grupa i organizacija izabran Okružni odbor NOF-a za okrug Pazin (u Istri).

29. 4. 1945 Na putu Boljun-Buzet (u Istri) 3. i 4. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA razbile oko 500 vojnika iz 1047. puka nemačke 237. pešadijske divizije, a na putu Boljun-Pazin razbile nemački 1218. bataljon za osiguranje.

6. 5. 1945 Posle kratke ali oštre borbe protiv delova 1047. puka nemačke 237. pešadijske divizije 1. brigada 43. divizije JA oslobodila Pazin (u Istri). Gubici neprijatelja: 6 mrtvih, 15 ranjenih, 521 vojnik i 15 oficira zarobljenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 25 ranjenih.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Italija u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Pula Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Istri 1944. Istrski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske 2. istarska brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. 4. krajiška divizija NOVJ 44. pešadijska divizija Operacija Istra 4. dalmatinska udarna brigada Poreč Rijeka Divizija Herman Gering 1. SS oklopna divizija Telesna garda Adolfa Hitlera Buzet Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Istri 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. istarska brigada Vladimir Gortan Trst Istra u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije 237. rezervna divizija 9. dalmatinska divizija NOVJ 43. istarska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Istri 1943. Narodno oslobodilački odbori 71. pešadijska divizija