🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pehčevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

23. 8. 1944 Četvrta makedonska NO brigada, posle višečasovne borbe, zauzela Berovo. Tu je razbila mesnu policiju i četu policajaca koja je došla u pomoć iz Pehčeva. Poginulo je 20 policajaca i 3 vojnika, a zarobljeno je 7 vojnika. Zaplenjeno je: 15 pušaka, 3 pištolja, 6 konja, 2,500.000 leva i drugi materijal. Istog dana 4. brigada je napu stila Berovo.

25. 8. 1944 Na Paruci (na pl. Plačkovici) formiran Maleševski (Maleški) NOP odred, sa zadatkom da dejstvuje u rejonu Berova, Pehčeva i Carevog Sela (sada: Delčeva).

23. 9. 1944 U Pehčevu, u duhu instrukcije VŠ NOV i POJ, održan sastanak između delegata VŠ NOV i POJ u Makedoniji Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta i političkog komesara GŠ NOV i PO za Makedoniju i novopostavljenog komandanta bugarske 5. armije generala Keckarova. Pošto su analizirali stanje bugarske 5. armije i vojnu situaciju u Makedoniji, oni su potpisali ovaj sporazum: da se od VŠ NOV i POJ traži odobrenje za zajednička dejstva jedinica NOVJ i bugarskih snaga i za razmenu vojnih delegacija; da se od bugarske vlade traži da definiše svoj stav prema odlukama I zasedanja ASNOM-a; da se preduzmu mere za izvlačenje delova bugarske 15. pešadijske (okupacione) divizije iz Makedonije; i da se od Makedonaca sa teritorije Jugoslavije, koji se nalaze u Bugarskoj, formira makedonska NO brigada -Goce Delčev- i uputi u Makedoniju.

24. 9. 1944 Posle borbe u rejonu Prilepa, bugarske jedinice Prilepskog garnizona, delovi bugarskog 9. i 10. graničnog odseka, sa oko 500-600 bugarskih građana (koji su do tada bili na službi u Makedoniji), pod zaštitom jedinica NOVJ, otpočeli povlačenje u Bugarsku, pravcem Veles (sada: Titov Veles) - pl. Plačkovica - Pehčevo.

4. 10. 1944 Delovi nemačke 22. pešadijske divizije (16. puk sa 122. tenkovskim izviđačkim bataljonom i jednim artiljerijskim divizionom) ovladali Pehčevom.

9. 10. 1944 Izvršivši juriš, delovi 50. divizije NOVJ zauzeli Berovo i produžili nastupanje ka Pehčevu. Sledećeg dana, usled napada jačih neprijateljskih snaga, Berovo je napušteno. U tim borbama uništena su 4 neprijateljska kamiona.

13. 10. 1944 Posle šestodnevnih borbi južna grupa bugarske 4. armije (sastava: 2. pešadijski bataljon, 1. mitraljeski bataljon i 1. protivtenkovska četa 5. pešadijskog puka, 2. brdski artiljerijski divizion i 1. haubička baterija 105 mm) ovladala Bukovikom (blizu Pehčeva), koji je branila jedna četa 16. pešadijskog puka nemačke 22, pešadijske divizije.

13. 10. 1944 Posle borbi na vrhu Vrteški (kod Pehčeva) 13. makedonska brigada 50. divizije NOVJ oslobodila Pehčevo, a njen 1. bataljon ovladao nemačkim položajima na vrhovima Golaku i Čavki.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

22. pešadijska divizija Mihajlo Apostolski 181. pešadijska divizija 13. makedonska brigada Borbe u Makedoniji 1944. Josip Broz Tito Bugarska u drugom svetskom ratu 50. makedonska divizija NOVJ 4. makedonska brigada Politički komesari u NOR-u Svetozar Vukmanović Tempo Glavni štab Makedonije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu ASNOM 5. bugarska armija Prilep Veles Berovo