🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Peko Dapčević

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 32 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Naređenje Peka Dapčevića od 1 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za formiranje udarnog bataljona

Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 aprila 1942 god. članu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku Peku Dapčeviću o preuzimanju rukovođenja nad jedinicama Durmitorskog NOP odreda radi odbrane Savničkog sreza

Izvještaj Peka Dapčevića i Milinka Đurovića od 7 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o reorganizaciji jedinica i situaciji na sektoru Kolašin - Mojkovac

Izvještaj Peka Dapčevića od 14. aprila 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o formiranju udarnih bataljona i vojno-političkoj situaciji na sektoru Durmitorskog i Komskog NOP odreda

Izvještaj Peka Dapčevića od 9 maja 1942 god. o borbama protiv četnika na prostoru sela Gojakovićn - Polja - Podbišće - Štitarice

Izvještaj štaba Prvog bataljona Prve proleterske NO udarne brigade od 10 maja 1942 god. drugu Peku Dapčeviću o borbama protiv četnika oko Mojkovca

Pismo Blaža Jovanovpća od 21 maja 1942 god. Peku Dapčeviću i Mitru Bakiću o potrebi upućivanja Proleterske brigade na teren Nikšićke Županije

Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 9 juna 1942 god. Peku Dapčevnću o situaciji u vezi italijansko-četničke ofanzive, rasporedu partizanskih snaga i pripremama za formiranje crnogorskih brigada

Pismo Peka Dapčevića od 10 juna 1942 god štabu Prve proleterske brigade povodom izvlačenja partizanskih snaga iz Crne Gore

Izvještaj Peka Dapčevića od 13 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremi za odbranu Čemerna, stanju jedinica i predlog komandnog sastava IV i V brigade

Pismo Peka Dapčevića od 13 juna 1942 god. Savi Kovačeviću o uspostavljanju veze sa Glavnim štabom NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku i predlog o komandnom sastavu Četvrte i Pete crnogorske brigade

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o prihvatu Udarne grupe divizija NOVJ i obaveštenje o njenom pojačanju novim divizijama kako bi, pod komandom Peka Dapčevića, izvršila prodor u Srbiju

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 24. maja 1944. godine

Odgovor vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Jasipa Broza Tita od 30. maja 1944. na pitanje komandanta 2. korpusa NOVJ Peka Dapčevića kojim je proveravao da li novi radiotelegrafista traži uspostavljanje radio-veze po Titovom nalogu ili je zarobljen pa to čini pod presijom Nemaca

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. jula 1944. Peku Dapčeviću da sa Operativnom grupom divizija NOVJ odmah otpočne nastupanje ka jugozapadnoj Srbiji i rastereti jedinice Glavnog štaba NOV i PO Srbije od jakog pritiska koncentrisanih okupatorsko-kvislinških i kolaboracionističkih snaga

Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. Peku Dapčeviću na oklevanje s prodorom Operativne grupe divizija NOVJ u Srbiju i naređenje da ona odmah tamo krene, olakša položaj srpskih jedinica NOVJ i onemogući Nemcima prenošenje težišta borbi iz Srbije u Crnu Goru i Sandžak

Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizija NOVJ Peku Dapčeviću da sa sve tri divizije pređe na Kopaonik i popuni jedinice, upozoravajući ga da zapadna Srbija ima prvorazredan značaj

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Peku Dapčeviću da će Glavni štab NOV i PO Srbije uputiti ljudstvo za popunu jedinica Operativne grupe divizija NOVJ kad mu se približe i naređenje da se jedinice popunjavaju s terena gde se nalaze

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizija NOVJ Peku Dapčeviću da će popunu jedinica Operativne grupe divizija dobiti kada se njene jedinice približe Glavnom štabu NOV i PO Srbije

Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. avgusta 1944. Peku Dapčeviću za grupisanje snaga radi ovladavanja strategijskim planinskim lancem južne Srbije, razbijanja osnovnih četničko-nedićevskih snaga i uspešnog nastupanja ka Šumadiji, Beogradu i Savi

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o postavljenju general-lajtnanta Peka Dapčevića za komandanta korpusa

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dejstva i objedinjavanje svih snaga pod komandom general-lajtnanta Peka Dapčevića, komandanta 1. proleterskog korpusa 1 Operativne grupe divizija

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Operativna grupa divizija Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Nikola Kalabić Bijelo Polje Vladimir Ješurin 2. proleterska divizija NOVJ Komski partizanski odred Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Crnoj Gori 1944. Kolašin Kosta Nađ Josip Broz Tito 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Bitka za Srbiju Sremski front USAOJ Harold Alexander Italija u drugom svetskom ratu Mojkovac Vladimir Velebit Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Moša Pijade Savo Drljević Vrhovni štab NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Vaso Jovanović Đorđije Lašić Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Kapitulacija Italije Beogradska operacija Priboj Sreten Žujović Topličko-jablanička operacija Bitka na Sutjesci SSSR i Jugoslavija Bataljon Garibaldi Pljevlja Sarajevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Sava Kovačević Bitka na Neretvi Borbe za Livno 1942. Četnički zločini Operacija Beta Podgorica 2. proleterska udarna brigada Britanija i Jugoslavija Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) Rudolf Perhinek Vojislav Lukačević Berane Bugojno Prijepolje Stevan Leko Damjanović Dragutin Keserović 1. proleterski korpus NOVJ Durmitorski partizanski odred 1. proleterska divizija NOVJ Glavni štab Crne Gore Beograd Saradnja četnika sa okupatorom 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Mitar Bakić Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Sremu 1945. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Stana Tomašević Omladina u ratu Zarobljenici u ratu Borbe u Srbiji 1945. Glavni štab Srbije Mijalko Todorović Plavi