🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pelješac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 94 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

12. 12. 1941 U s. Pijavičini održana partijska konferencija za Pelješac na kojoj je doneta odluka da se formira Pelješačka četa.

14. 12. 1941 Na Pelješcu formirana partizanska grupa.

6. 6. 1942 Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Makarske i Neretvanske čete i od boraca iz Imotske krajine i sa poluostrva Pelješca formiran partizanski bataljon -Jozo Jurčević-.

13. 11. 1942 Kod s. Dubrave (na Pelješcu) grupa partizana napala domobrane i finanse, nanela im gubitke od 2 mrtva i 5 ranjenih i prinudila ih na povlačenje u Janjinu.

27. 7. 1943 U s. Kuni (na Pelješcu) partizanski vod razoružao 15 domobrana i 6 žandarma i porušio tt linije između s. Janjine i s. Kune.

25. 9. 1943 Na o. Korčuli i poluostrvu Pelješcu, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Južnodalmatinska brigada (13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ).

26. 9. 1943 U s. Janjini (na Pelješcu) održana konferencija učitelja s Pelješca na kojoj je raspravljano o vojno-političkoj situaciji i pitanjima nastave.

3. 10. 1943 U s. Janjini (na Pelješcu) izabran SNO odbor za Pelješac.

5. 10. 1943 Jedinice 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ odbile pokušaj desanta delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča na poluostrvo Pelješac.

23. 10. 1943 Na poluostrvo Pelješac izvršili desant delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Ploča i Metkovića, uz jednovremen napad delova 7. SS i 118. pešadijske divizije iz Stona. Neprijatelj je iznenadio 13. dalmatinsku brigadu 26. divizije NOVJ, obrazovao mostobran i u trodnevnim borbama odbacio ovu brigadu u pravcu s. Trpnja. Od 26. do 28. oktobra prebačena je iz Podgore na Pelješac i 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ. Jake borbe su trajale do 9. novembra, kada je, zbog pogoršane situacije na Biokovu, prebačena u Podgoru 1. dalmatinska udarna brigada, a 13. dalmatinska brigada se povukla na o. Korčulu. Nemačke jedinice su imale 350, a jedinice NOVJ oko 230 mrtvih, ranjenih i nestalih.

2. 12. 1943 Saveznička avijacija bombardovala Split i Omiš, kao i Orebić i Ston na poluostrvu Pelješcu.

22. 12. 1943 S Pelješca izvršili desant na o. Korčulu 750. puk nemačke 118. lovačke divizije, delovi 668. artiljerijskog puka, bataljon -Brandenburgs i četa tenkova. Ostrvo su branili 13. dalmatinska brigada 26. divizije NOVJ, 1. prekomorska brigada i Korčulanski NOP odred, a 23/24, decembra su stigla i dva bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ sa o. Visa. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, sve jedinice NOVJ su se noću 24/25. decembra i sledećih noći povukle na ostrva Vis i Hvar. Pretrpevši osetne gubitke: od 1057 boraca 13. brigade evakuisano je samo 525, dok je 1. prekomorska brigada imala oko 300 ljudi izbačenih iz stroja. Prema nepotpunim podacima, nemačke jedinice su imale oko 100 mrtvih i ranjenih.

31. 12. 1943 Na o. Mljet iskrcao se sa Pelješca 3. bataljon 750. puka nemačke 118. lovačke divizije, a delovi 13. dalmatinske brigade 26. divizije NOVJ i Orjenskog NOP odreda povukli se na o. Vis.

0. 1. 1944 Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, posle povlačenja njegovih delova na o. Vis, na ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu, Lastovu i poluostrvu Pelješcu formirani mali NOP odredi, koji su nosili nazive po istoimenim ostrvima i poluostrvu.

2. 2. 1944 Na poluostrvu Pelješcu nemački vojnici zaplenili patrolni čamac PČ 66 iz Korčulanske flotile 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

10. 2. 1944 Kod s. Kobaša (blizu Stona, na poluostrvu Pelješcu) u borbi protiv nemačkih vojnika poginuo član ZAVNOH-a i član Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju Ivan Mordjin Crni, narodni heroj.

10. 3. 1944 Kod poluostrva Pelješca britanski ratni biodovi potopili nemački brod. Od 60 vojnika koji su se nalazili na brodu zarobljeno je oko 30; a ostatak je potonuo sa brodom.

21. 7. 1944 Sa o. Visa se iskrcao u uvalu Potomje na poluostrvu Pelješcu 4. bataljon 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ, postavio zaseđu u rejonu s. Kuna - s. Oskorušno i zarobio 43 a ubio 12 nemačkih vojnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

15. 8. 1944 Na poluostrvu Pelješcu dve čete 1. bataljona 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ iz zasede napale nemačku kolonu koja se kretala iz s. Lovišta prema Orebiću. Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 21 zarobljenog.

13. 9. 1944 Mljetski NOP odred oslobodio o. Mljet, prisilivši ojačanu četu iz nemačke 118. lovačke divizije da se povuče na poluostrvo Pelješac.

16. 9. 1944 Jedinice 3. prekomorske i 11. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ otpočele borbu za oslobođenje poluostrva Pelješca, gde su se branili manji delovi 750. puka nemačke 118, lovačke divizije i jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije. Do 18. septembra Pelješac je bio oslobođen. Gubici neprijatelja: 180 mrtvih, 95 ranjenih i 431 zarobljen.

9. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: da glavne snage te divizije, sa Primorskom operativnom grupom, zauzmu Dubrovnik i tako preseku obalski pojas; da Štab divizije preduzme mere za rušenje komunikacije od Foče i Kalinovika ka Sarajevu i od Nevesinja prema Kalinoviku, uz angažovanje stanovništva. Ujedno ga obaveštava: da će pri zauzimanju Dubrovnika sadejstvovati i dve brigade 26. divizije NOVJ (sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku); da će na odsek 29, udarne divizije, kada se stvore uslovi, biti upucana 1. tenkovska brigada NOVJ.

9. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da nastavi ofanzivne operacije na celom svom odseku i da ruši komunikacije. Obaveštavajući ga da je 29. udarnoj diviziji NOVJ naredio da napadne Dubrovnik i da će joj dve brigade 26. divizije NOVJ sadejstvovati sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku, on mu daje direktivu da niegove jedinice oslobode izvesne delove obale, da bi presekle komunikacije za izvlačenje neprijatelja i da bi prihvatile materijal sa ostrva.

15. 10. 1944 Počele desantne operacije snaga 26. divizije NOVJ sa poluostrva Pelješca na obalski odsek Neum-Slivno. Do 25. oktobra oslobođena je obala između r. Neretve i Dubrovnika.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

19. 10. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ: jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile područje od Herceg-Novog do poluostrva Pelješca i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru; jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ treba da se energično angažuju na komunikaciji Konjic-Sarajevo-Bos. Brod i time doprinesu proširenju uspeha jedinica 2. udarnog korpusa NOVJ; uopšte težište rađa jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ treba da bude na komunikacijama, radi uništavanja neprijateljskih pokretnih grupa, a angažovanje krupnih snaga oko pojedinih uporišta nije u ovoj situaciji rentabilno.

Dokumenti

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 22. studenog 1941. Centralnom komitetu KPH o situaciji u Dubrovniku i na Pelješcu

Izvještaj Ivana Morđina. sekretara Kotarskog komiteta KPH Pelješac iz prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o situaciji na području Pelješca i Metkovića

Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 8. i 14. svibnja 1942. Kotarskom komitetu KPH Pelješac za dalji razvoj NOP-a na tom području

Izvještaj Mjesnog komiteta KPH Pelješac od 11. srpnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkom stanju na Pelješcu

Izvještaj Prefekture u Splitu od 19. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o prebacivanju veće grupe ljudi s Korčule na Pelješac radi odlaska u partizane

Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 19. kolovoza 1942. Mini-starstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na talijansku stražu na putu Orebić—Kučište na Pelješcu

Direktive Mjesnog komiteta KPH Pelješac od 30. kolovoza 1942. sekretarima partijskih jedinici za budući rad sekretarima partijskih jedinica za budući rad sekretarima partijskih jedinica na području ovog Komiteta

Pismo Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 30. kolovoza 1942. Kotarskom komitetu KPH Metković o reorganizaciji Okružnog komiteta, upućivanju boraca u Južnodalmatinski bataljon dok na Pelješcu zadržati jedan vod

Izvještaj Prefekture u Splitu od 5. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o namjerama partizana da s Pelješca napadnu Korčulu

Direktive Kotarskog komiteta KPH Pelješca od 10. rujna 1942. partijskoj kandidatskoj grupi Janjina za organiziranje simpatizerskih grupa i za rad NOF-a

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 15 studenog 1942 god. o borbsma na poluotoku Pelješcu, na području Šibenika i o napadu na Slunj

Izvještaj Talijanske vojne misije u Hrvatskoj od 23. decembra 1942. Poglavniku NDH o borbama talijanskih jedinica protiv partizana na poluotoku Pelješcu

Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. siječnja 1943. Župskog redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zajedničkoj akciji Talijana, ustaša i domobrana protiv partizana na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9 siječnja 1943 god. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9. siječnja 1943. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu

Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu

Izvod iz obavještajnog izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na Korčuli i Pelješcu

Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 18. siječnja 1943. Župskoj redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zločinima Talijana i ustaške milicije na Pelješcu

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 19. siječnja 1943. o zauzimanju Slivna od strane partizana i akciji čišćenja na Pelješcu

Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske

Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. veljače 1943. Velikoj župi Dubrava u Dubrovniku o akcijamama partizana na Pelješcu u studenom i prosincu 1942. godine

Izvod iz zapisnika s Okružne konferencije KPH za južnu Dalmaciju održane 5. i 6. ožujka 1943. na Pelješcu

Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 15. ožujka 1943. o događajima na Korčuli i Pelješcu

Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Dubrovniku od 22. ožujka 1943. o zločinu Talijana na Pelješcu

Izvještaj Lastovske flotile od 21 jula 1944 Štabu Petog pomorskog obalskog sektora o prebacivanju snaga Prve dalmatinske brigade sa otoka Lastova na obalu poluotoka Pelješca

Izvještaj Štaba Lastovske flotile od 23 jula 1944 Štabu Petog pomorskog obalskog sektora o prebacivanju jednog bataljona Prve dalmatinske brigade s poluotoka Pelješca na otok Lastovo

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 26 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Braču

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 listopada 1943 god. o napadu Daruvarskog NOP odreda na G. Rašenicu, o pokretu Treće NOU brigade Šeste divizije od Otočca prema Gospiću i stanju na području Splita, Sinja i Pelješca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 listopada 1943 god. o napadu Moslavačke NO brigade na Čazmu i borbama na području Gospića, Imotskog i Pelješca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 listopada 1943 god. o napadu Osječkog NOP odreda na Gašince i borbama Dvadeset šeste dalmatinske divizije sa Nijemcima na poluotoku Pelješcu

Izvod iz izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. o potapanju njemačkog broda za osiguranje na Neretvi i protivnapadu kod Kune na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 2 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Gašince i borbama kod Gospića, Perkovića i na Pelješcu

Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o otporu na Pelješcu i bombardiranju Splita i Solina od strane savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. o borbama SS-divizije Prinz Eugen u rajonu Rogotin-Ploče i na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 3 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Bilaj i borbama kod Gospića, Donjeg Lapca i na Pelješcu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 3. studenog 1943. o borbama SS divizije Prinz Eugen na Pelješcu i kod Posušja i strijeljanju stanovnika sela Šipak i Peraško Blato

Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Mornarice NDH od 3. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o situaciji na Mljetu, Korčuli i Pelješcu

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 4 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 4 studenog 1943 god. o napadu jedinica Turopoljsko-posavskog NOP odreda na Martinsku Ves i borbama kod Gospića, Imotskog i na Pelješcu

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na Pelješcu

Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 5. studenog 1943. o borbi na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 6 studenog 1943 god. o borbama kod Ludbrega, Gospića, Posušja i na Pelješcu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu

Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 7. studenog 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o zločinima njemačkih vojnika na Pelješcu

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o borbama na Pelješcu i uništenju teretnih vozila od savezničkih aviona na cesti Omiš-Split

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu i toku operacije Landsturm u rajonu Zadvarje, Šestanovac, Lovreć

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu i poduhvatu Landsturm u rajonu Grabovca i Zagvozda

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 12 studenog 1943 god. o borbama kod Križevaca, Virovitice i na Pelješcu

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije Herbstgewiter na Pelješcu i Landsturm na području Zagvozd-Makarska

Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o početku operacije Herbstgewiter na Pelješcu i obostranim gubicima u poduhvatu Landsturm u rajonu Grabovca

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije Herbstgewitter na Pelješcu i poduhvatu Landsturm u rajonu Zagvozda

Izvod iz dnevnih izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o završenom čišćenju Pelješca, napadu savezničkih aviona na Metković i početku napada prema Makarskoj

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 16 studenog 1943 god. o borbama kod Zadvarja i na Pelješcu

Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 16 novembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji poluotoka Pelješca

Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 16. studenog 1953. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji poluotoka Pelješca

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. studenog 1943. o napadima partizana kod Studenaca i Prova, napredovanju prema Makarskoj i obostranim gubicima na Pelješcu

Izvještaj glavnog obavještajnog povjerenika za okružje južne Dalmacije od 18. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za južnu Dalmaciju o povlačenju vojske i stanovništva s Pelješca na Korčulu

Izvještaj Štaba Dvadeset šeste divizije od 28 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreč - Šestanovac - Zadvarje

Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 28. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreć-Šestanovac-Zadvarje

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od l prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Galgovo, Nijemce, Glinu i Pelješac

zvještaj glavnog povjerenika za okrug južne Dalmacije od 3. prosinca 1943. Okružnom komitetu KPH za južnu Dalmaciju o situaciji na Pelješcu

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. o sukobu njemačkih desantnih brodova s partizanskim brodovima kod Pelješca

Izvještaj Komande Petog ŠS-brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. o upućivanju dijelova 118. lovačke divizije na Pelješac

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. o pokretu jedinica 118. lovačke divizije na Pelješcu

Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. o upućivanju snaga 118. lovačke divizije na Pelješac

Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. o upućivanju jedinica 118. lovačke divizije na Pelješac i rajon Zadvarja

Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o rasporedu jedinica 118. lovačke divizije na Korčuli, Pelješcu i Mljetu

Direktivno pismo Ivana Morđina člana Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 28. siječnja 1944. Kotarskom komitetu KPH Pelješac za budući rad

Direktivno pismo Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 20. ožujka 1944. Kotarskom komitetu KPH Pelješac o postupku prema okupatorima koji vrše evakuaciju stanovništva

Izvještaj Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 21. marta 1944. Štabu Drugog korpusa NOVJ o situaciji u Hercegovini i na prostoru Pelješac - Boka Kotorska

Obavještenje Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 21. ožujka 1944. političkom komesaru Dvadesetšeste divizije o mobilizaciji muškog stanovništva od strane Nijemaca na dubrovačkom okružju i njihovom prebacivanju na Pelješac

Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 23. ožujka 1944. o iseljavanju stanovništva s otoka i poluotoka Pelješca od strane njemačke vojske i brutalnom postupku prema njima

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama na Papuku, Korčuli, Pelješcu, kod Bosiljeva i Perušića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Vukovja, Daruvara, Vrbovskog, Knina i na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gudovac, Vrbovec, Daruvar i Mikleuš i o borbama na Ivanšćici, kod Vrbovskog, Knina, Drniša, Vrlike i na Pelješcu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u selu Škrabalićima na Pelješcu i pri izviđanju komunikacije Trebinje-Bileća

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Grubišno Polje, Krapinu i Lipovljane i o borbama kod Zagreba, Bjelovara, Daruvara, Benkovca i na poluotoku Pelješcu

Naredba Štaba Mornarice od 8. septembra 1944. z. raspored oficira i vojnih rukovodilaca u pomorskim obalskim sektorima i pohvalu posada motornih splavova za akcije na poluotoku Pelješcu od 25. do 28. avgusta 1944. godine

Izvještaj političkog komesara i načelnika Štaba Petog pomorskog obalskog sektora od 11. septembra 1944. komandantu sektora o kretanju neprijateljskih snaga na Korčuli i Pelješcu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju obale od ušća Neretve do Zadra, bombardovanju delova nemačke 118. divizije u Sumartinu na Braču, luke Trpanj na Pelješcu i nemačkih položaja u Omišu

Izvještaj Štaba 26. divizije od 18. septembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o oslobođenju otoka Brača i o borbama na poluotoku Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pušća-Bistru, otoke Brač i Hvar i poluotok Pelješac i o evakuaciji ustaša i domobrana iz Daruvara, Hercegovca i Garešnice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vaganac, otok Brač i poluotok Pelješac, o borbama kod Donjeg Lapca i o evakuaciji Daruvara

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gračenicu, Zemunik, Hrvače i Garčin i o borbama na Braču, Hvaru. Pelješcu i na komunikaciji Bihać - Knin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, na otok Šoltu i poluotok Pelješac i o borbama na komunikaciji Bihać - Knin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Gospić, Široku Kulu, Perušić, Lički Osik, Hvar, Šoltu i Pelješac i o borbama kod Varaždina i Ludbrega

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. septembra 1944. o napadu na Novi Marof i Ražanac o borbama i kod Đakova i na poluotoku Pelješcu i o napuštanju otoka Šolte

Izvještaj Štaba 26. divizije od 28. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOVJ o borbama za oslobođenje otoka Brača, Korčule i Šolte i poluotoka Pelješca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Sunju, Donji Hrastovac i otok Veliki Drvenik, o borbama na području Gospića i na poluotoku Pelješcu

Fotografije

Povezane odrednice

Hrvatsko domobranstvo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Hvar Ploče Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Bosiljevo Avijacija u oslobodilačkom ratu 2. udarni korpus NOVJ Otočac Gospić Mostar Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Brač 1. lovačka eskadrila NOVJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. Makarska Daruvar Borbe u Dalmaciji 1944. Korčula Metković Italijanski zločini u Jugoslaviji Herceg Novi 6. pješačka divizija (NDH) Mornarica NOVJ Podgora Imotski Britanija i Jugoslavija 6. italijanski armijski korpus Bolnice u oslobodilačkom ratu Ludbreg Ustanak u Dalmaciji 1941. Split Virovitica Zasede u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Dubrovnik Borbe u Dalmaciji 1942. Novi Marof Knin Komunistička partija Hrvatske Italija u drugom svetskom ratu Vrbovec 118. lovačka divizija Operacija Landsturm Partizanska avijacija 2. oklopna armija Omiš 8. dalmatinski korpus NOVJ 1. tenkovska brigada NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. 7. SS divizija Prinz Eugen Bihać 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Lici 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vrgorac Borbe u Hrvatskoj 1944. Bitka za Brač 1944. Nevesinje Operacija Jesenji pljusak Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Vis Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe na Jadranu 1944. Donji Lapac 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Koprivnica Borbe u Hrvatskoj 1943. Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943.