🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Petar Baćović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj majora Petra Baćovića s kraja maja 1942. Draži Mihailoviću o borbama četničkih, italijanskih i Nedićevih jedinica protiv partizanskih snaga u Crnoj Gori i Sandžaku maja 1942. godine 

Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. majoru Petru Baćoviću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive

Izveštaj kapetana Milorada Momčilovića od 7. juna 1942. majoru Petru Baćoviću o događajima u istočnoj Bosni od juna 1941. do juna 1942. godine

Pismo majora Petra Baćovića od 9. juna 1942. komandantu italijanskog garnizona u Foči povodom njihove namere da vlast u gradu predaju ustašama

Izveštaj majora Petra Baćovića od 13. juna 1942. komandantu italijanske alpinske divizije »Pusterija« u vezi sa naređenjem da četnici napuste Foču i grad predaju ustašama

Pismo majora Petra Baćovića i kapetana Rudolfa Perhineka od 15. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u rejonu Foče

Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine jula 1942. majoru Petru Baćoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

Izveštaj majora Petra Baćovića od 16. jula 1942. Draži Mihailoviću o vojnopolitičkoj situaciji u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

Izveštaj majora Petra Baćovića od 18. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

Izveštaj kapetana Pavla Grubača od 23. jula 1942. majoru Petru Baćoviću o radu Gorskog štaba bosanskih četničkih odreda i situaciji u istočnoj Bosni

Izveštaj majora Petra Baćovića početkom avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOPO, situaciji u istočnoj Bosni i odnosima sa italijanskim okupatorom

Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o napadu na Foču

Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 6. avgusta 1942. komandantu bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih odreda o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 8. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o pripremama za napad na Foču, situaciji u istočnoj Bosni i saradnji sa italijanskim okupatorom

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 3. do 18. avgusta 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 21. avgusta 1942. godine

Pismo Ilije Trifunovića Birčanina od 31. avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 2. do 9. septembra 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 29. avgusta do 2. septembra 1942. godine

Izveštaj Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. oktobra 1942. Draži Mihailoviću o učešću četničkih snaga u italijanskoj operaciji »Alfa«, formiranju četničkih muslimanskih organizacija i poruci Milana Aćimovića za tajni sastanak sa majorom Petrom Baćovićem

Izveštaj Dobrosava Jevđevića i majora Baćovića od novembra 1942. Draži Mihailoviću o problemima ishrane, organizaciji propagande protiv NOP-a i o odnosu prema Muslimanima i Italijanima

Izveštaj majora Petra Baćovića od 9. decembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa generalom Blažom Đukanovićem i pukovnikom Bajom Stanišićem o pripremama za operaciju protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni

Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. januara 1943. Draži Mihailoviću o vojno-poli-tičkoj situaciji i stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti

Izvještaj komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji i brojnom stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti

Izveštaj komandanta Nevesinjske brigade od 19. januara 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ kod sela Riđane

Izveštaj zamenika komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 25. januara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o pobuni četnika u Popovopoljskom bataljonu i situaciji u Trebinjskom korpusu

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 15. marta 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za posedanje položaja Ruda Lastva — Osobac — Dolovi — Bijela radi sprečavanja prodora jedinica 2. proleterske i 3. NOU divizije na Kalinoviku i Nevesinju

Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o situaciji kod Glavatičeva — Kruševljana i Luke

Naređenje komandanta Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića od 18. marta 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine da prikupi jedinice i organizuje odbranu Nevesinja

Naređenje Draže Mihailovića od 19. marta 1943. komandantu Zetskog četničkog odreda i komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za napad na jedinice 3. NOU divizije na pravcu Pridvorci — Kljuni — Luka

Izvestaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 20. marta 1943. komandantu Istaknutog dela Štaba Draže Mihailovića o borbama protiv jedinica 3. NOU divizije na pravcu Nevesinje — Kljuni

Naređenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 31. marta 1943. o postupku prema pripadnicima i simpatizerima narodnooslobodilačkog pokreta

Zapovest komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 2. aprila 1943. komandantima kolona za napad na NOVJ u predelu Nevesinja, Odžaka, Fatnice i Fojnice

Zapovest komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 10. aprila 1943. komandantima kolona za napad na jedinice 3. NOU divizije kod Gacka

Zapovest komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 13. aprila 1943. komandantima potčinjenih jedinica za napad na 10. hercegovačku brigadu u zoni Gacka

Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira od 29 aprila 1943 god. o gubicima četnika majora Baćovića u borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

Obaveštenje italijanskog majora Luiđi Miljorina od 25. maja 1943. majoru Petru Baćoviću o načinu održavanja kontakata između četničke i italijanske komande u Dubrovniku

Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića od 3. do 30. maja 1943. godine

Naređenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. septembra 1943. komandantu Gatačke brigade o saradnji četnika i Nemaca u borbi protiv NOVJ

Izveštaj komandanta Nevesinjskog korpusa od 22. oktobra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 10. hercegovačke NOU brigade kod Gacka

slzveštaj komandanta Trebinjskog korpusa od 29. oktobra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv delova 10. NOU hercegovačke brigade kod Stoca

Izveštaj komandanta Nevesinjskog korpusa od 24. novembra 1943. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o saradnji sa Nemcima i moralno-političkom i vojničkom stanju jedinica

Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 13. do 29. februara 1944. godine

Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 3. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o razgovoru majora Petra Baćovića i Vojislava Lukačevića sa Britancima

Izveštaj radio-centra Posavsko-kolubarske grupe korpusa od 18. juna 1944. komandantu Kolubarskog korpusa o obaveštenju Draže Mihailovića u vezi sa posetom Petra Baćovića Kairu

Proglas Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini od 19. avgusta 1944. povodom formiranja grupe

Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine

Izvod iz Operacijskog dnevnika Šumadijske grupe korpusa o borbama potčinjenih jedinica protiv NOVJ od 9. novembra 1944. do 14. marta 1945. godine

Izvod iz Knjige primljenih depeša Istaknutog dela štaba četničke Vrhovne komande od 10. septembra 1944. do 12. januara 1945. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Glavatičevo Srpska državna straža (nedićevci) Saradnja četnika sa okupatorom Trebinje 6. lička proleterska divizija NOVJ Gacko Dragutin Keserović Borbe u Dalmaciji 1942. Kalinovik Bitka za Srbiju Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Hercegovini 1942. Saradnja četnika sa NDH Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Bajo Stanišić Operacija Alfa Četnici u drugom svetskom ratu Zaharije Ostojić Četnička golgota Borbe u Srbiji 1942. Četnički zločini Dobrosav Jevđević Rudolf Perhinek Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Mane Rokvić Borbe u Hrvatskoj 1943. Slavoljub Vranješević Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Trebinjski korpus JVuO Gatačka četnička brigada Mladen Žujović 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Požeški korpus JVuO Četničke sabotaže William Bailey 27. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Dušan Radović Kondor Vojislav Lukačević Britanska pomoć četnicima Britanija i Jugoslavija Foča Dubrovnik Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Operacija Weiss 12. pešadijska divizija Sassari Milorad Momčilović Dragoljub Draža Mihailović Radoslav Đurić Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Dinarska četnička divizija Nevesinjski korpus JVuO 5. alpska divizija Pusteria Rade Radić Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Lici 1942. Milan Šantić Ilija Trifunović Birčanin Stolac Zetski četnički odred Dobrovoljačka antikomunistička milicija 10. hercegovačka udarna brigada Pavle Đurišić 37. sandžačka divizija NOVJ 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Crnoj Gori 1942. Romanijski korpus JVuO Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Nevesinje