🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pioniri u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

0. 6. 1942 UD. Lapcu (u Lici) izašao prvi broj lista -Pionir-. Izdavao ga je Glavni odbor USAOH-a.

27. 5. 1943 Na pl. Kozari održana okružna konferencija SKOJ-a: u prisustvu delegata 102 skojevska aktiva pretresen dotadanji rad, popunjena rukovodstva i donesene odluke da se ubrza stvaranje i učvršćivanje organizacija USAOJ-a, pionira i radnih četa.

23. 6. 1943 Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu uputio svim organizacijama direktivno pismo u vezi sa organizacijom žetve. (Da bi se žetva obavila što potpunije i u što kraćem roku, formirane su omladinske radne čete, bataljoni i brigade, angažovani su svi organi vojne i narodne vlasti, organizacije KPJ, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i pionira i jedinice 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

25. 10. 1943 Održana sreska konferencija sekretara opštinskih komiteta SKOJ-a sreza nikšićkog. Ocenjeni su politička situacija i stanje u srezu i postavljeni su ovi zadaci: ideološko-političko uzdizanje i omasovljenje SKOJ-a; učvršćenje omladinskih rukovodstava; rad sa pionirima, mobilizacija omladine u NOVJ i dr.

21. 4. 1944 PK SKOJ-a za Makedoniju uputio direktivno pismo omladinskim organizacijama na terenu: o njihovom organizovanju i o delokrugu njihovog rada; o formiranju omladinskih seoskih i opštinskih odbora, radnih četa, omladinskih domova i pionirskih organizacija i o stvaranju analfabetskih i sanitetskih kurseva.

8. 5. 1944 Peti oblasni komitet KPM dostavio pismo Mesnom komitetu KPM za Kumanovo, u kome daje uputstva u vezi sa zaključcima I kongresa Antifašističke omladine Makedonije: formirati omladinske odbore u radionicama, fabrikama, školama itd., radne čete, sanitetske i analfabetske kurseve, kulturne omladinske grupe, fiskulturne organizacije, omladinske domove i saveze pionira. U sklopu ovih zadataka određuje se mesto i uloga organizacija SKOJ-a.

Fotografije

Povezane odrednice

Nikšić Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu SKOJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) USAOJ Disciplina u oslobodilačkom ratu Karlovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Deca u ratu Sanitet u ratu Cetinje Cerkno Štampa u ratu Metohijski partizanski odred Pakrac Borbe u Crnoj Gori 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1942. Ni zrno žita okupatoru! Donji Lapac Komunistička partija Hrvatske Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Borbe u Dalmaciji 1943. AFŽ Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Šibenik Opismenjavanje naroda u ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Brač Borbe u Hrvatskoj 1942. Hvar Kumanovo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Italija u drugom svetskom ratu USAOH Komunistička partija Makedonije Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943.