🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pioniri u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

0. 6. 1942 UD. Lapcu (u Lici) izašao prvi broj lista -Pionir-. Izdavao ga je Glavni odbor USAOH-a.

27. 5. 1943 Na pl. Kozari održana okružna konferencija SKOJ-a: u prisustvu delegata 102 skojevska aktiva pretresen dotadanji rad, popunjena rukovodstva i donesene odluke da se ubrza stvaranje i učvršćivanje organizacija USAOJ-a, pionira i radnih četa.

23. 6. 1943 Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu uputio svim organizacijama direktivno pismo u vezi sa organizacijom žetve. (Da bi se žetva obavila što potpunije i u što kraćem roku, formirane su omladinske radne čete, bataljoni i brigade, angažovani su svi organi vojne i narodne vlasti, organizacije KPJ, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i pionira i jedinice 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

25. 10. 1943 Održana sreska konferencija sekretara opštinskih komiteta SKOJ-a sreza nikšićkog. Ocenjeni su politička situacija i stanje u srezu i postavljeni su ovi zadaci: ideološko-političko uzdizanje i omasovljenje SKOJ-a; učvršćenje omladinskih rukovodstava; rad sa pionirima, mobilizacija omladine u NOVJ i dr.

21. 4. 1944 PK SKOJ-a za Makedoniju uputio direktivno pismo omladinskim organizacijama na terenu: o njihovom organizovanju i o delokrugu njihovog rada; o formiranju omladinskih seoskih i opštinskih odbora, radnih četa, omladinskih domova i pionirskih organizacija i o stvaranju analfabetskih i sanitetskih kurseva.

8. 5. 1944 Peti oblasni komitet KPM dostavio pismo Mesnom komitetu KPM za Kumanovo, u kome daje uputstva u vezi sa zaključcima I kongresa Antifašističke omladine Makedonije: formirati omladinske odbore u radionicama, fabrikama, školama itd., radne čete, sanitetske i analfabetske kurseve, kulturne omladinske grupe, fiskulturne organizacije, omladinske domove i saveze pionira. U sklopu ovih zadataka određuje se mesto i uloga organizacija SKOJ-a.

Fotografije

Povezane odrednice

Cetinje Komunistička partija Makedonije Kozara u oslobodilačkom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Pakrac Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Metohijski partizanski odred Nikšić Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Hvar Kumanovo AFŽ Donji Lapac Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Disciplina u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Karlovac Šibenik Štampa u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Cerkno Borbe u Lici 1942. Omladina u ratu Opismenjavanje naroda u ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Italija u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Ni zrno žita okupatoru! Deca u ratu Brač Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Sanitet u ratu USAOJ USAOH SKOJ