🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pirot u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 30 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

8. 4. 1941 Otpočeo napad nemačke 1. oklopne grupe (11. oklopne, 294. pešadijske i 4. brdske divizije) sa bugarske teritorije ka Pirotu i Nišu. Posle borbi nemačke snage su zauzele Pirot i utvrđene granične položaje istočno i severoistočno od Pirota, okružujući znatne delove Topličke divizije.

0. 11. 1941 U Pirotu formiran odbor NO fonda, čiji je zadatak da prikuplja oružje, sanitetski materijal, odeću i obuću i da šalje borce u NOP odrede.

6. 11. 1941 Između Dolca i Crvene Reke (na pruzi Niš-Pirot) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda oštetili prugu.

7. 11. 1941 U s. Sićevu i na ž. st. Sv. Petka (na pruzi Niš-Pirot) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao na Sićevački četnički odred Koste Pećanca i na bugarsku posadu, razoružao ih, zarobivši oko 80 četnika i odeljenje bugarskih vojnika, i oštetio električnu centralu.

0. 12. 1941 Iz Bugarske stigle nove jedinice da pojačaju osiguranje železničkih pruga Niš-Sofija i Niš-Leskovac-Skoplje. One su se razmestile ovako: 2. streljački puk: Niš (I. bataljon i 1. baterija). Leskovac (2, bataljon), Bela Palanka (3. bataljon); 1. bataljon 9. etapnog puka: Pirot, Bela Palanka, Sv, Petka, Niška Banja; bataljon 6. etapnog puka: Belotince, Doljevac, Pečenjevce-Grdelica (u svim tim mestima po jedna četa).

20. 1. 1942 Bugarski 1. okupacioni korpus (6, 17. i 21. divizija) završio okupiranje teritorije Srbije ograničene sa severa linijom s. Rgotina - s. Zlot - s. Despotovac - s. Jasenovo - s. Mileševo, sa zapada linijom Kragujevac - Kraljevo (isključeno) - Kosovska Mitrovica, sa juga linijom s. Babin Most s. Velja Glava i sa istoka ranijom demarkacionom linijom između Srbije i Bugarske. [Prema Bečkom sporazumu između Nemačke i Italije od 20. aprila 1941. Bugarska je okupirala jugoistočni deo Srbije - vranjski i npirotski okrug (tadačnji caribrodski, nišavski, lužnički, bosiljgradski, masurički, poljanički, preševski i pčinjski srez i delobvew belopalanačkog i vlasotinačkog sreza), teritoriju severozapadno od Zaječara (između Timoka i državne granice) i manje područje Kosmeta (deo uroševačkog i gnjilanskog sreza).]

20. 3. 1942 Na Sarlaku (kod Pirota) formirano Pirotsko rukovodstvo NO fonda.

10. 7. 1943 U s. Prisjanu (kod Pirota) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda zapalili mlekaru, te je u njoj izgorelo 20.000 kg kaćkavalja i 2.000 kg masla, spremljenog za potrebe okupatora.

10. 10. 1943 U s. Ljuberađi (kod Babušnice) jedan bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda napao bugarsku pograničnu jedinicu, ali zbog pristizanja pojačanja iz Pirota morao je odustati od napada baš kada je neprijatelj bio pred uništenjem. Gubici neprijatelja: 30 mrtvih i ranjenih. Bataljon je imao 9 ranjenih.

30. 12. 1943 Bugarske snage (vojska i policija) i kontračetnici iz Kumanova, s. Ml. Nagoričana, s. Stracina, Krive Palanke, s. Klenika, Preseva, Vranja, Bosiljgrada, Trna i Pirota otpočeli koncentrična dejstva na kumanovsko-vranjskom području da bi uništili makedonske, južnomoravske i kosovske jedinice, ali su ove vešto izbegle sukob. Nezadovoljne ishodom ove desetodnevne akcije, neprijateljske snage su pokupile seljake od 18 do 50 godina i većinu internirale u Bugarsku, izvršivši istovremeno mnoge paljevine i ubistva po selima.

6. 1. 1944 U s. Toplom Dolu (kod Pirota) od jedne čete Ozrenskog partizanskog bataljona i jednog voda 1. bataljona Zaječarskog (Timočkog) NOP odreda formiran Nišavski NOP odred. Istog dana, na mestu zv. Belan, odred je vodio dvočasovnu borbu protiv jednog bugarskog bataljona.

29. 1. 1944 Na reci Temskoj Nišavski NOP odred uništio hidrocentralu koja je snabdevala Pirot električnom energijom.

12. 2. 1944 Kod s. Čustice (blizu Pirota) Nišavski NOP odred razbio grupu četnika i naneo im gubitke od 5 mrtvih.

0. 3. 1944 Formirani prvi OK KPJ i OK SKOJ-a za Pirot.

9. 3. 1944 Kod s. Gostuše (blizu Pirota) Nišavski NOP odred sačekao u zasedi oko 40 bugarskih policajaca i ubio trojicu dok su se ostali razbežali.

0. 4. 1944 OK KPJ za Pirot formirao Pirotski NOP odred.

23. 4. 1944 Kod s. Kijevca (blizu Pirota) 5. južnomoravska NO brigada i Pirotski NOP odred napali delove bugarskog 50. pešadijskog puka koji su počeli da pale s. Kijevac. U oštroj borbi neprijatelju su naneti gubici od 83 mrtva i ranjena i 4 zarobljena vojnika, dok su se ostali izvukli iz borbe pod zaštitom pristiglog pojačanja iz Babušnice. Zaplenjen je p. mitraljez i 10 pušaka. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

30. 4. 1944 Bugarske snage (14, 17. i 29. pešadijska divizija, delovi 7. rilske divizije. 1. i 2. konjički, 1. armijski, 41. i 45. pešadijski puk, žandarmerijski bataljon, policijske snage vranjske i sofijske oblasti i iz rejona Kumanova) preduzele napadnu operaciju poznatu pod imenom -proiećna ofanziva- protiv jedinica NOVJ na desnoj obali r. J. Morave (5. i 6. južnomoravsku NO brigadu, 3. makedonsku NO brigadu, Kosovski NOP odred, bugarsku 1. sofijsku partizansku brigadu, Crnotravski i Kumanovski NOP odred, bugarski Trnski partizanski odred i jedinice komandi područja i komandi mesta) s ciljem da ih koncentričnim napadima u rejonima Vranje - Kumanovo - Kriva Palanka - Pirot - Babušnica - Vladičin Han okruže i unište. U borbama vođenim do 20. juna neprijatelj nije uspeo da uništi jedinice NOVJ, pa se povukao u polazne garnizone.

12. 5. 1944 Operativni štab za makedonske, kosovske i južnomoravske jedinice izdao zapovest da komande mesta Pirotskog vojnog područja sa svojim jedinicama pređu u ofanzivna dejstva i time olakšaju prodiranje ostalih jedinica na jug.

14. 5. 1944 Kod s. Bele Vode (blizu Pirota) četnički Nišavski korpus napao 7. srpsku NO brigadu. Protivnapadom brigade četnici su razbijeni i odbačeni u dolinu r. Nišave. Poginulo je 30 a zarobljeno 20 četnika.

20. 8. 1944 GŠ NOV i PO za Makedoniju izvestio VŠ NOV i PO.J o pripremanju bugarsko-nemačke ofanzive na prostoriju Kumanovo-Ćustendil-Pirot-Vranje. (Do ofanzive nije došlo, jer je uskoro Bugarska kapitulirala.)

27. 8. 1944 Na prostoriji s. Grdelica - Leskovac - Niš otpočelo prikupljanje jedinica bugarskog 1. okupacionog korpusa iz unutrašnjosti Srbije, da bi se one zatim, uz pomoć bugarske 6. pešadijske divizije (koja je u tu svrhu dovedena iz Bugarske) preko Pirota povukle u Bugarsku.

4. 9. 1944 Jedinice 23. udarne divizije NOVJ ušle u Knjaževac, iz koga su se nemački vojnici povukli ka Zaječaru a bugarski vojnici ka Pirotu. U gradu je zarobljeno 150 četnika iz četničkog Knjaževačkog korpusa.

6. 9. 1944 U s. Strelcu (kod Pirota) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 25. srpsku brigadu (nazivana i 1. pirotska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

8. 9. 1944 U s. Petrovcu obrazovan GNO odbor za grad Pirot.

11. 9. 1944 Jedinice 22. divizije NOVJ ušle u Pirot, Babušnicu, Caribrod (sada: Dimitrovgrad) i Bosiljgrad, koje su napustili bugarski vojnici.

16. 9. 1944 U s. Držini (kod Pirota) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 27. srpsku brigadu (nazivana i 2. pirotska brigada), koja je 20. septembra ušla u sastav 46. divizije NOVJ.

7. 10. 1944 U Pirotu, u Štabu 13. korpusa NOVJ, u prisustvu predstavnika Štaba 3. ukrajinskog fronta Crvene armije generala Birjuzova, i Štaba bugarske 2. armije, razrađen plan za oslobođenje Niša. Prema ovom planu trebalo je: da 5 3. i deo 14. korpusa NOVJ i 2. proleterska udarna divizija NOVJ zajedno sa delovima 3. ukrajinskog fronta Crvene armije napadnu Niš s juga, zapada i severa, dok je bugarska 2. armija imala da napadne Niš sa istočne i jugoistočne strane, a da deset NOP odreda, u širem rejonu Niša, ruše komunikacije i uništavaju ostatke neprijateljskih snaga. (Napad je počeo 8. oktobra, i borbe su vođene do 14. oktobra, kada je Niš oslobođen.)

0. 11. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju formirao Vojnu oblast 13. korpusa NOVJ. Pod njenom komandom su bili: Vranjsko, Pirotsko, Jablaničko, Niško, Topličko, Kruševačko i Jagodinsko vojno područje.

25. 3. 1945 U s. Hanrijevu (kod Skoplja) formirano Pirotehničko odeljenje GS JA za Makedoniju. Istovremeno je organizovan kurs za uništavanje neispravne municije.

Dokumenti

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Pirot od 19. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o političkom radu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Pirot od 26. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima Pete južnomoravske NO brigade i o vojno-političkoj situaciji u pirotskom okrugu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Pirot od 8. maja 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o kretanju neprijateljskih snaga, reorganizaciji komandi mesta i stanju u Pirotskom NOP odredu

Pismo komandanta Pete bugarske okupacione armije od 3. juna 1944. god. skopskom i vranjskom oblasnom direktoru o uspostavljanju administrativnih vlasti na sektoru Kumanovo – Kriva Palanka – Pirot – Vranje

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za obezbeđenje i prebacivanje engleske misije ia teren Pirotskog NOP odreda za prihvat i evakuaciju ranjenika Dvadeset druge NO divizije za Italiju

Telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. avgusta 1944. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pripremanju bugarsko-nemačke ofanzive na sektoru Kumanovo–Ćustendil–Pirot–Vranje

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Pirotskog NOP odreda za pojačanu aktivnost protiv neprijateljskih snaga na sektoru Crna Trava - Pirot i rušenje pruge Niš - Pirot

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije za razbijanje i uništenje neprijateljskih jedinica na teritoriji Vranjskog i Pirotskog okruga i organizovanje vojnopozadinskih ustanova i organa narodne vlasti

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za rušenje komunikacija Knjaževac - Zaječar, Knjaževac - Pirot i Knjaževac - Boljevac u vezi s pripremama za napad na Knjaževac

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 17 septembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo Prvoj pirotskoj brigadi na pravcu Svođe - Golema Njiva - Zagorski Rid

Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prebacivanje Glavnog štaba na pirotski sektor

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljanje izveštaja o mogućnosti prijema sovjetskog naoružanja kod Pirota i predlog za školovanje u SSSR-u

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prebacivanje u Pirot

Fotografije

Povezane odrednice

Hrvatsko domobranstvo 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) SKOJ Nišavski (svrljiški) partizanski odred Niš 23. srpska udarna divizija NOVJ Skoplje 3. ukrajinski front Crvene armije Kriva Palanka 2. južnomoravski partizanski odred Kragujevac 13. srpski korpus NOVJ 5. bugarska armija Četnici u ustanku Crnotravski partizanski odred Ranjenici u ratu Aprilski rat 14. srpski korpus NOVJ 46. srpska divizija NOVJ Crna Trava Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Srbiji 1943. Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju 11. oklopna divizija Vermahta 24. srpska divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija 7. srpska brigada (5. južnomoravska) Toplica u oslobodilačkom ratu SSSR i Jugoslavija Bugarska u drugom svetskom ratu Nišavski korpus JVuO 1. bugarski okupacioni korpus Glavni štab Srbije Knjaževac Crvena armija Sanitet u ratu Preševo Bitka za Srbiju Jagodina Uroševac Kruševac Saradnja četnika sa okupatorom Leskovac Zaječar Vranje Četnici u drugom svetskom ratu 2. proleterska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Borbe u Srbiji 1942. Borbe na Kosovu i Metohiji Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Bugarski zločini u Jugoslaviji 25. srpska brigada (1. pirotska) Italija u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Kraljevo Knjaževački korpus JVuO 3. udarna divizija NOVJ 6. pješačka divizija (NDH) Vrhovni štab NOVJ 22. srpska divizija NOVJ Kumanovo Glavni štab Makedonije Borbe u Srbiji 1944. Kumanovski partizanski odred Ustanak u Srbiji 1941. 6. pešadijska divizija (Bugarska) Kosta Pećanac Josip Broz Tito 27. srpska brigada (2. pirotska) Kosovski partizanski odred