🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Plaški u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 41 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

9. 10. 1941 Partizani iz s. Dabra i iz Plaškog zauzeli Dabar (Lika). Ustaše i žandarmi se povukli u Otočac.

13. 11. 1941 U Plavča-Dragi (kod Plaškog) NOP odredi Močila i Zbjeg napali stražu 137. legije crnih košulja. Jedan partizan je poginuo, a teško je ranjen i zarobljen (a zatim ubijen) komandant 3. kordunaškog partizanskog bataljona Stjepan Milanšinčić Šilja, narodni heroj.

0. 3. 1942 U rejonu s. Plaškog (kod Ogulina) četnici streljali komandanta 2. kordunaškog NOP odreda Roberta Domanija i političkog komesara 3. čete 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Adolfa Štajnbergera Draga, učesnike u španskom građanskom ratu i narodne heroje.

6. 4. 1942 Kod s. Plavče (blizu Plaškog) Proleterska četa Grupe kordunaških NOP odreda i 2. četa 1. kordunaškog NOP odreda, u borbi protiv italijanske kolone, zarobile 36 italijanskih vojnika i zaplenile 35 pušaka i 6 p. mitraljeza.

21. 4. 1942 Između Plaškog i Blata delovi jedinica 1. i 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske razrušili železničku prugu, zarobili 46 italijanskih vojnika i zaplenili 1 mitraljez, 2 p. mitraljeza, 40 pušaka i 8.000 metaka.

21. 4. 1942 U s. Veri (kod Ogulina) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao italijansku posadu i prinudio je na povlačenje prema Plaškom, ranivši 4 i zarobivši oko 50 vojnika. Pored toga, on je porušio 4 km železničke pruge i zapalio jednu stražaru.

0. 5. 1942 Kod Plaškog, u borbi protiv italijanskih vojnika, poginuo komandir partizanske čete Mijo Benić, narodni heroj.

14. 7. 1942 Jedinice 1. hrvatske NOU brigade otpočele dvodnevni napad na neprijateljska uporišta na železničkoj pruzi Plaški-Vrhovine. One su porušile 16 km pruge i 8 km tt veza. Napad na Ličku Jesenicu nije uspeo. Italijanske posade su imale 42 mrtva vojnika i oficira i mnogo ranjenih. Zapaljene su 3 stražare i 6 drvenih baraka. Zarobljena su 44 italijanska vojnika, a zaplenjeno je: 52 puške, 3 p. mitraljeza, 11.000 metaka, 200 bombi, 80 ćebadi, 20 pari odela i druga ratna sprema. Saobraćaj je bio prekinut 8 dana.

19. 7. 1942 Između Plaškog i Ogulina jedinice 1. hrvatske NOU brigade napale neprijateljski transport i prinudile ga da se povrati u Plaški. Posle toga su vodile borbu protiv dva oklopna voza, ali su bile prinuđene da se povuku od pruge. U tim borbama neprijatelj je imao 100 mrtvih i ranjenih vojnika i 8 zarobljenih. Zaplenjeno je 10 pušaka, 2 mitraljeza, i oko 3000 metaka. Naše jedinice su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

3. 8. 1942 Delovi 2. kordunaškog NOP odreda zauzeli italijansko uporište u s. Veri (kod Plaškog) i zaplenili 1 p. mitraljez, 4 puške, 5000 metaka, 100 ćebadi, 20 uniformi i drugi materijal.

16. 9. 1942 Otpočeo napad jakih italijanskih snaga protiv jedinica 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske u Gorskom kotaru. Neprijatelj je nadirao pravcima: od Prokika, Žute Lokve, Brinja, Jezerana, Plaškoga, Josipdola, Oštarija, Gomirja, Ogulina, Mrkoplja, Lokava, Fužina i Liča. Do početka oktobra italijanske snage su ovladale slobodnom teritorijom i popalile i opljačkale gotovo sva sela, a zatim se povukle u polazne garnizone.

26. 9. 1942 Između Plaškog i Vrhovina 3. bataljon 1. hrvatske NOU brigade i jedna četa partizanskog bataljona -Božidar Adžija- porušili železničku prugu, napali mešoviti voz, zapalili lokomotivu, 9 vagona i 20.000 litara benzina, zarobili 8 ustaša i 1 italijanskog vojnika i zaplenili 11 pušaka i 1000 metaka.

11. 1. 1943 Jedinice 8. divizije NOVJ zauzele četničko uporište Ličku Jesenicu (kod Plaškog).

26. 2. 1943 Kod s. Latina (na pruzi Plaški - s. Josipdol) jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale oklopni voz. Zarobljeno je 35 italijanskih vojnika, domobrana, ustaša i četnika.

12. 10. 1943 U Plaškom otpočelo Drugo zasedanje ZAVNOH-a. Ono je trajalo do 15, oktobra, kada su izabrani novi Izvršni odbor i 47 novih većnika. Predstavnici Hrvata, Srba i nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj jednodušno su izrazili volju da se nova Jugoslavija izgradi na načelu federacije i da Hrvatska uđe u nju kao ravnopravna federalna jedinica.

23. 1. 1944 Delovi nemačke 392. legionarske divizije otpočeli sedmodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ na području s. Josipdol - s. Modruš - s. Plaški. U borbama do 29. januara jedinice 8. divizije NOVJ su uspele da onemoguće prodor neprijatelju u rejon Plaškog i da mu nanesu gubitke od 431 vojnika izbačenog iz stroja, dok su same imale 19 mrtvih i 63 ranjena borca.

31. 1. 1944 Delovi nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaškog bataljona otpočeli dvodnevni napad na jedinice 1. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ u rejonu s. Plaškog (kod Ogulina). U tim borbama oni su potisli jedinice 8. divizije i zauzeli s. Plaški, popalivši i opljačkavši više sela. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 32 ranjena, a jedinice NOVJ 3 mrtva i 23 ranjena borca.

10. 2. 1944 Na položajima Mudrić-glavici, s. Vain-Vrhu, s. Trojvrhu, Klekinji i s. Sabljaku (sev. od Plaškog) delovi 2. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačke 392. legionarske divizije i ustaše jačine dva bataljona, zauzeli s. Sabljak i Klekinju i prinudili neprijatelja da se povuče u pravcu s. Prodanoviča i s. Vojnovca.

4. 3. 1944 Jedinice 1. bataljona 846. puka nemačke 392. legionarske divizije, posle borbi sa 3. udarnom brigadom 8. divizije NOVJ, zauzele s. Tobolić (kod Plaškog).

12. 3. 1944 Jedinice 8. divizije NOVJ otpočele četvorodnevni napad na 1. i 2. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 33. ustaški bataljon na prostoriji s. Plaški - s. Tobolić - s. Tounj - s. Josipdol, s ciljem da im nanesu što veće gubitke, spreče im pljačku i paljenje sela i izbace ih iz Plašćanske doline. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke: 240 mrtvih, 230 ranjenih i 20 zarobljenih vojnika. Plen: 5 mitraljeza, 8 automata, 70 pušaka, 11,000 metaka, 2 minobacača sa 170 mina, komora jednog bataljona, 35 konja i druga oprema. Jedinice 8. divizije NOVJ imale su 45 mrtvih, 157 ranjenih i 7 nestalih boraca.

23. 3. 1944 Pod pritiskom jedinica 8. divizije NOVJ delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije napustili Plaški i povukli su se u pravcu Ogulina.

30. 6. 1944 Delovi 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i četnici iz s. Lič. Jesenice i s. Glibodola napali 2. bataljon Plaščanskog i 3. bataljon Kordunaškog NOP odreda u rejonu Plaškog, odbacili ih, ušli u Plaški, a zatim produžili za s. Josipdol.

4. 1. 1945 Kod s. Dumana i s. Goliča (kod Plaškog), posle šestočasovne borbe, jedinice 2. brigade 13. udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Ramljana, nanevši im gubitke od 5 mrtvih i 10 ranjenih.

6. 2. 1945 U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

10. 4. 1945 Kod s. Trojvrha (na putu Plaški - s. Josipdol) delovi 3. udarne brigade 7. udarne divizije JA napali ustaške i nemačke snage. Posle kraće borbe oni su neprijatelja prinudili na povlačenje prema Josipdolu.

Dokumenti

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske političkom komesaru 3. čete, III bataljona II partizanskog odreda o potrebi uspostavljanja veze sa Zagrebom preko Plaškog i Ogulina

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. marta 1942. komandantima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe NOP odreda Korduna i Banije i Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje operacija na pruzi Plaški - Blata

Zapovijest Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 19. aprila 1942. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone na pruzi Plaški - Blata

Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 22 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akciji na pruzi Plaški - Blata

Zapovijest Štaba Prve operativne zone od 24 travnja 1942 god. o pohvali jedinica i pojedinaca zbog uspješno izvršenog zadatka na rušenju željezničke pruge Plaški - Blata

Izvještaj štaba Prve NO udarne brigade Hrvatske od 20 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o diverzijama na pruzi Blata - Lička Jesenica - Rudopolje i Plaški - Vojnovac

Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 srpnja 1942 god. o napadu na prugu Gospić - Ogulin kod Plaškog

Izvještaj operativnog štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatu akcija na pruzi Plaški-Vrhovine

Izvještaj Štaba Pete operativne zone od 4 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o prebacivanju podređenih joj jedinica na područje Plaškog

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 11 siječnja 1943 god. Štabu Pete operativne zone za dejstvo na području Plaškog

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 siječnja 1943 god. Štabu Četrnaeste NO brigade za dejstvo na pruzi Plaški - Ogulin

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 siječnja 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske, diverzijama na pruzi Ogulin - Sušak i Ogulin - Gospić i borbama kod Plaškog i Ličke Jesenice

Izveštaj oružničke postaje Plaški od 11. februara 1943. Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost o represalijama četnika i italijanskih trupa u selima Plaščanske doline

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 16 veljače 1943 god. o akciji čišćenja na području Plaškog i napadu na kolonu u rejonu Boričevca

Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 27 veljače 1943 god. o napadu na vlak kod Plaškog i na osiguranja željezničke pruge kod Ličkog Osika i Skrada

Zapovijest Štaba Šeste NOU brigade od 7 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe nadiranje neprijatelja sa pravca Perušić i Plaški

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 8 travnja 1943 god. o zauzimanju Plaškog od strane dijelova Šeste NOU brigade i Prvog kordunaškog NOP odreda

Izvještaj Glavnog zapovjedništva oružništva od 10 travnja 1943 god. o napuštanju Plaškog

Izvještaj Štaba Osme divizije od 4 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Gospić i borbama na području Plaškog

Izvještaj Štaba Osme divizije od 9 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Pete NO brigade na području Plaškog

Izvještaj Štaba Osme divizije od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Plaškog

Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 31 svibnja 1943 god. Štabu Petnaeste NO brigade za povlačenje na područje Plaškog

Izvodi iz diskusija vijećnika iz Slavonije na Drugom zasjedanju ZAVNOH-a održanom 14. i 15. oktobra 1943. godine u Plaškom (druga radna sjednica)

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 17 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije da razruši cestu Ogulin - Jezerane i spriječi prodor neprijatelja na pravcu Ogulin - Jezerane i Ogulin - Josipdol - Plaški

Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 siječnja 1944 god. Štaibu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u Diviziji i na području Karlovac-Ogulin-Plaški u toku siječnja

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Josipdol-Modruš- Plaški

Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Josipdol-Modruš-Plaški

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Plaškog, Senja, Zadra i o rušenju komunikacija

Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o upadu neprijatelja u Plaški i o zasjedi kod Košara

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 11 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Bjelovara, Bučja, Našica i Plaškog, i o rušenju željezničkih pruga Zagreb - Brod i Zagreb - Karlovac

Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama kod Dabra i Plaškog

Izvještaj Štaba Osme divizije od 22 marta 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Plaškog

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 marta 1944 god. o borbama nrotiv jedinica NOV i PO Hrvatske na područiu Zagreba, Daruvara, Broda, Plaškog, Sinja i Livna

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 17 marta 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Plaškog od 13 do 15 marta

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Graberje, mostove kod Plaškog i njemačku kolonu kod Josipdola

Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 25 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plaškog

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, Krapinske Toplice, Vukmanić i o barbama kod Zlatara, Varaždinskih Toplica, Karlovca i Plaškog

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na ustaška uporišta na liniji Janjče - Perušić - Široka Kula - Ribnik, o borbama kod Cazina, Plaškog i na otoku Braču i Korčuli

Izvještaj štaba 8. divizije od 4. decembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Plaškog i o napadu na Makovnik

Izvještaj štaba 8. divizije od 16. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama kod Plaškog

Fotografije

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Ogulin Saradnja četnika sa okupatorom Gospić ZAVNOH Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. kordunaški partizanski odred Ustanak u Lici 1941. Borbe u Hrvatskoj 1945. 392. legionarska divizija (plava) Borbe u Lici 1942. Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Našice 3. lička proleterska udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Livno Bjelovar Glavni štab Hrvatske Španski borci u oslobodilačkom ratu Operacija Adler Sinj Italijanski zločini u Jugoslaviji Završne operacije u Jugoslaviji Benkovac Operacija Velika Kapela Brač Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Senj 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Slunj Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Operacija Morgenstern 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Cazin Borbe u Lici 1944. Politički komesari u NOR-u Karlovac Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Operacija Weiss Korčula Primorsko-goranski partizanski odred 1. lička proleterska udarna brigada 18. italijanski armijski korpus Zadar Krapina Italija u drugom svetskom ratu Zagreb Vrhovine Varaždinske Toplice Ustanak u Hrvatskoj 1941. Narodni heroji Jugoslavije Garešnica Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 2. kordunaški partizanski odred 17. ustaška brigada Operacija Drežnica Daruvar Otočac 7. banijska divizija NOVJ 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Pljačka u ratu Lička Jesenica 5. italijanski armijski korpus Borbe u Lici 1943. Borbe u Lici 1945. 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Sušak