🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pleternica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

25. 10. 1942 Delovi 1. slavonske NOU brigade zauzeli ž. st. Ratkovicu (na pruzi Kapela-Pleternica), porušili prugu, zarobili 16 domobrana i zaplenili 32 puške, 1 automat, oko 1000 metaka, 60 bombi i drugi materijal.

6. 12. 1943 Kod s. Koprivne (na pruzi Pleternica - Kapela Batrina) jedinice Požeškog NOP odreda napale voz i uništile lokomotivu i 4 vagona. Poginulo je 20, a zarobljeno 42 nemačka vojnika, domobrana i ustaše.

2. 1. 1944 Na železničkoj pruzi s. Caglin-Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda srušile 1000 m pruge i 4000 m tt veza.

3. 1. 1944 Između s. Ašikovca i s. Knešca jedinice Požeškog NOP odreda porušile 1,5 km pruge Pleternica-Caglin i 2 km tt veza.

14. 1. 1944 Između ž. stanica Kapela-Batrina i Pleternica jedinice Diljskog NOP odreda porušile 4,5 km železničke pruge i 8 km tt veza a zapalile ž. st. Sulkovce.

16. 1. 1944 Između s. Caglina i Pleternice jedinice Diljskog NOP odreda porušile 7 km železničke pruge i 10 km tt veza.

23. 1. 1944 Delovi 28. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ, napali domobransko-nemačko uporište u s. Kuli (kod Slav. Požege), ali ga nisu zauzeli, jer su mu u pomoć stigli delovi nemačke 187. rezervne divizije iz Slav. Požege i Pleternice.

24. 1. 1944 Između ž. stanica Pleternica i Latinovac delovi 18. brigade 12. divizije NOVJ porušili železničku prugu u dužini od 7 km.

15. 2. 1944 Između Pleternice i ž. st. Nova Kapela-Batrina jedinice 28. udarne divizije NOVJ porušile 6 km železničke pruge i tt veze, zbog čega je saobraćaj obustavljen 6 dana.

23. 3. 1944 Na ž. st. Ratkovica (na pruzi Kapela-Batrina-Pleternica) jedinice Diljskog NOP odreda uništile lokomotivu i 26 vagona.

24. 5. 1944 Iz Slav. Požege, Pleternice i Slav. Broda otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 4. brdske brigade na 12. diviziju NOVJ na prostoriji s. Kula - s. Caglin - pl. Dilj. Posle dvodnevnih borbi neprijateljske snage su odbačene u polazne garnizone.

17. 7. 1944 Na liniji s. Cerovac - s. Granje - s. Sesvete - s. Buk (kod Slav. Požege) nemačke i ustaške snage (jačine oko 2000 vojnika) iz Pleternice i Slav. Požege napale 12. udarnu i Osječku brigadu 12 divizije NOVJ i Požeški NOP odred. Posle osmočasovne borbe, uz obostrane velike gubitke, neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazne garnizone. Time je omogućeno nesmetano obavljanje žetve u rejonu s. Bekteža, s. Poreča i s. Kule.

5. 9. 1944 Delovi 12. udarne brigade 12. divizije NOVJ napali Slav. Požegu, koju su branili delovi domobranskog 8. lovačkog puka, oko 300 vojnika iz nemačke 1. kozačke konjičke divizije i izvestan broj ustaša i žandarma. Jedinice NOVJ su prodrle u grad, ali su se, zbog intervencije 3. bataljona domobranskog 8. lovačkog puka iz Pleternice, morale povući. Tom prilikom se predalo oko 400 domobrana.

2. 12. 1944 Jedinice 40. divizije NOVJ zauzele Pleternicu (kod Slav. Požege), u kojoj se branio 2. bataljon 1. brdske brigade ustaško-domobranske 7. brdske divizije.

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

16. 4. 1945 Jedinice 21. udarne i 6, proleterske divizije JA -Nikola Tesla- posle dvodnevnih borbi protiv 47. i 65. puka nemačke 22. pešadijske divizije, oslobodile Đakovo i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Pleternici i Našicama.

20. 4. 1945 Jedinice 1. proleterske udarne divizije JA posle trodnevnih borbi odbacile delove nemačke 22. pešadijske divizije prema Slav. Požegi, i s. Sulkovcu i oslobodile Pleternicu. Zaplenjena su 2 magacina sa oružjem, 3 topa, 6 minobacača i druga sprema. Uništen je 1 avion.

Dokumenti

Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade od 1 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Pleternica - Našice

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hromec, Remetinec, Đulavec, Pleternicu, Glinu i Prekopu 1 o dejstvu ustaško-domobranskih jedinica prema Ličkom Osiku i Perušiću

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 15 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Koprivnice, Pleternice, Tuževića i D. Lapca

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 17 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Broda, Pleternice, Podgorača i Otočca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku, na području Banova Jaruga - Lipik - Rajić, kod Pleternice, Cazina i Benkovca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku i Bilo-gori, kod Daruvara, Pleternice, u Žumberku i Lici

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 19. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Peteranec, Unčane, Dobro Selo i Doljane i o borbama u Slavonskoj Požegi i Pleternici

Zapovijest Štaba 40. divizije NOVJ od 30. novembra 1944. potčinjenim jedinicama da savladaju neprijateljsku posadu u Pleternici

Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. decembra 1944. o borbama kod Knina, Pleternice i Gračaca

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 5. decembra 1944. o napuštanju Knina, Pleternice i Slavonske Požege i o borbama za Gudovac, Veliko Korenovo i Rovišće

Mesečni izveštaj Politodela 40. NO divizije od 5. decembra 1944. Centralnom komitetu KPH o otklanjanju nedostataka koji su se ispoljili za vreme napada na Našice i Pleternicu i o političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Diviziji

Izvještaj Štaba 40. divizije od 6. decembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na Pleternicu

Izvještaj Zapovjedništva 7. ustaško-domobranske divizije od 9. decembra 1944. Ministarstvu oružanih snaga NDH o upućivanju pomoći napadnutim posadama u Pleternici i Slavonskoj Požegi

Naređenje štaba 12. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima 12. Proleterske i Osječke NOU brigade da spriječe prodor neprijateljskih snaga pravcem Đakovo - Pleternica

Fotografije

Povezane odrednice

6. lička proleterska divizija NOVJ Cazin 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1944. Vaso Jovanović Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1942. 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Borbe u Slavoniji 1942. 7. SS divizija Prinz Eugen Gračac Borbe u Lici 1944. 51. makedonska divizija NOVJ 6. slavonski korpus NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Slavoniji 1945. Slavonska Požega 17. slavonska udarna brigada Hrvatsko domobranstvo 4. gorski zdrug (NDH) 10. zagrebački korpus NOVJ Benkovac Knin Donji Lapac Slavonski Brod 1. gorski zdrug (NDH) Otočac Daruvar Komunistička partija Hrvatske Virovitica 12. slavonska divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ 12. slavonska proleterska udarna brigada 187. rezervna divizija Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Glina Osječka udarna brigada Operacija Bijela Našice Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Đakovo Voćin Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Diljski partizanski odred Podgorač Borbe u Slavoniji 1944. 181. pešadijska divizija 40. slavonska divizija NOVJ 22. pešadijska divizija 5. pješačka divizija (NDH) Lipik Koprivnica Grubišno Polje Borbe u Slavoniji 1943. Podravska Slatina 297. pešadijska divizija 1. brdska brigada NDH Borbe u Lici 1943. 18. slavonska udarna brigada