🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pljevlja u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 134 hronoloških zapisa, 202 dokumenata i 77 fotografija.

Događaji

0. 5. 1941 Održan sastanak MK KPJ za srez pljevaljski, kome je prisustvovao sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak Rifat Burdžović Tršo. Na sastanku je podnet izveštaj o radu MK i čitave partijske organizacije i, kao jedan od najvažnijih zadataka, postavljeno proširivanje partijske organizacije i povezivanje s narodom.

0. 6. 1941 Održan sastanak MK KPJ za pljevaljski srez na kome je, na osnovu direktive o pripremama za oružani ustanak, odlučeno: da se radi na formiranju omladinskih grupa koje će se obučavati u rukovanju oružjem; da se prikuplja oružje, municija, sanitetski materijal i dr.

16. 7. 1941 U s. Kruševu MK KPJ za Pljevlja održao sastanak na kome je odlučeno da odmah otpočnu oružane akcije.

31. 7. 1941 Napadom na žand. st. Glogovac otpočele oružane borbe u Janju i Pljevi (kod Jajca). Čete narodne vojske [U krajevima gde su pripreme za ustanak bile nedovoljne, a događaji prerasli organizacione mogućnostipartijskih organizacija, ustaške jedinice, delom spontano oformljene, dobile su naziv -narodna vojska-.] za nekoliko dana uništile više žand. st. i ž. stanice Sokolac, Čardak, Plivu i Podove (na pruzi Jajce-Srnetica).

15. 8. 1941 Italijanski bataljon iz Pljevalja upao u s. Meljak i pohvatao oko 15 ljudi. Posle dva dana se vratio u Pljevlja.

27. 8. 1941 Čete narodne vojske Janja i Pljeve zauzele s. Šipovo (kod Jajca) uništivši domobranski 28. bataljon. Tom prilikom je zaplenjeno: 2 topa, 6 mitraljeza, 12 p. mitraljeza i 250 pušaka.

28. 8. 1941 Čete narodne vojske Janja i Pljeve razbile delove jednog domobranskog bataljona i zauzele s. Jezero (kod Jajca). Zaplenjeno 2 topa.

0. 9. 1941 Dva ustaška, dva domobranska i jedan nemački bataljon, uz podršku avijacije, prodorom iz Ključa i doline Vrbasa počeli šestodnevni konvergentan napad u cilju ugušenja ustanka u Janju i Pljevi. Neprijatelj je razbio neke ustaničke jedinice, ovladao Mrkonjić-Gradom, Jezerom, Šipovom, Mliništima i komunikacijama, izvršio masovne zločine [Tom prilikom je 1. bataljon 738. puka nemačke 718. pešadijske divizije spalio u selima Janja sve kuće i pobio 1195 ljudi, žena i dece, a jedna ustaška četa samo kod crkve u s. Jezeru ubila 165 ljudi.], ali je i sam pretrpeo gubitke.

15. 9. 1941 Sreski štab za Jajce (Štab narodne vojske Pliva) izvršio reorganizaciju svojih jedinica. Od ustaničkih četa narodne vojske iz Janja formiran bataljon -Gorki- (posle desetak dana preimenovan u bataljon -Vaso Pelagić-), a od četa iz Pljeve bataljon -Iskra-.

11. 10. 1941 U Marinoj šumi (kod s. Maoča) MK KPJ za Pljevlja formirao Pljevaljsku gerilsku četu.

15. 10. 1941 Draža Mihailović naimenovao Đorđija Lašića,. majora bivše jugoslovenske vojske, za komandanta svih četničkih snaga u Crnoj Gori, a kapetana Pavla Đurišića za komandanta četničkih snaga na teritorije srezova Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Pljevlja.

0. 11. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio štabovima NOP odreda na teritoriji Crne Gore i Boke da, radi lakšeg zauzimanja Pljevalja, blokiraju neprijatelja u Bijelom Polju, Beranama (sada: Ivangrad), Kolašinu i Andrijevici i prekinu sve komunikacije koje iz neprijateljskih garnizona vode ka Pljevljima.

1. 11. 1941 U Žabljaku, uz prisustvo delegata PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, Baja Sekulića, otpočelo trodnevno partijsko savetovanje. Odlučeno je: na teritoriji sreza izvršiti izbore seoskih, opštinskih i sreskih NO odbora; pristupiti likvidiranju narodnih neprijatelja; uspostaviti partizanske straže u Žabljaku, Šavniku i Breznama; formirati partizanske bataljone i durmitorsku brigadu -Vojvoda Momčilo- i izvršiti pripreme za pretstojeći napad na Pljevlja.

5. 11. 1941 Održan sastanak Biroa PK KPJ za Crnu Goru i Boku, na kome je izvršena analiza stanja u Crnoj Gori, a član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP odreda Jugoslavije Ivan Milutinović upoznao prisutne sa zaključcima vojno-političkog Savetovanja u Stolicama, sa direktivom CK KPJ o stvaranju narodne vlasti i sa pismom vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita o upućivanje boraca u Srbiju. Odlučeno je da se pristupi formiranju jednog odreda koji bi, sastavljen od najboljih boraca, pri prolasku kroz Sandžak izvršio napad na Pljevlja.

13. 11. 1941 Delegat VŠ NOP odreda Jugoslavije Ivan Milutinović uputio naređenje Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da odmah pristupi prikupljanju dovoljnih količina hrane za jedinice koje će operisati u Sandžaku; da Prijepoljsku i Pljevaljsku četu stavi na raspolaganje Crnogorskom NOP odredu za operacije: u Sandžaku. Pored toga, u naređenju se govori i o budućim zadacima na formiranju vlasti na teritoriji koja bude oslobođena.

20. 11. 1941 Bataljoni tek formiranog Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku otpočeli marš u pravcu Pljevalja.

29. 11. 1941 Štab Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku izveštava VŠ NOP odreda Jugoslavije o stanju svoje jedinice i o nameri da odmah zauzme Pljevlja, a zatim Priboj i Rudo i ostala mesta u Sandžaku.

0. 12. 1941 U s. Krnjači (kod Pljevalja) izabran MNO odbor.

0. 12. 1941 U s. Zaostrom (kod Pljevalja) izabran MNO odbor.

0. 12. 1941 Na osnovu odluke konferencije KPJ za okrug Jajce u Pljevi formiran SK KPJ za Jajce.

0. 12. 1941 Izabran Opštinski NO odbor prenćanske opštine (kod Pljevalja).

1. 12. 1941 Crnogorski NOP odred za operacije n Sandžaku; posle desetodnevnog marša, izvršio napad na Pljevlja, gde se nalazio jak garnizon italijanske divizije -Pusterija-. Odred je, u oštrim borbama, uspeo da zauzme znatan deo grada, ali je bio prisiljen da se u zoru (2. decembra) povuče uz velike gubitke. Neprijatelj je imao 74 mrtva, oko 170 ranjenih vojnika, dok su partizanske snage imale 203 mrtva i 269 ranjenih boraca među kojima komandant Jezersko-šaranskog bataljona Dušan Obradović, zamenik političkog komesara Jezersko-šaranskog bataljona Vuk Knežević, pomoćnik političkog komesara Nikšićkog bataljona -Peko Pavlović- Lazar Radojević i bombaš Petar Jovićević, narodni heroji.

4. 12. 1941 Italijanska kolona krenula iz Prijepolja za Pljevlja. Na putu je spalila sela Čajževiće, Jabuku i Crljenice a stanovništvo poubijala. Samo u s. Jabuci je ubijeno 14 lica.

7. 12. 1941 Član CK KPJ, Moša Pijade, obavestio vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita o uređenju bolnice na Žabljaku i o teškoćama oko smeštaja i zbrinjavanja velikog broja ranjenika i bolesnika posle neuspelog napada na Pljevlja.

9. 12. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Operativnom štabu Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku: deo snaga ostaviti kod Pljevalja da ruši komunikacije, drži zasede i štiti narod od neprijatelja, a sa ostalim bataljonima, pošto budu očišćeni od kolebljivaca i onih koji neće da se bore u Sandžaku, preći Lim i krenuti u pravcu s. Hisardžika.

9. 12. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku dao Lovćenskom NOP odredu uputstvo kako treba narodu objašnjavati neuspeh napada na Pljevlja i naredio mu da izvrši mobilizaciju ljudstva za rušenje komunikacija na svome sektoru.

10. 12. 1941 Održan plenum OK KPJ za Cetinje: prenesene su odluke sa pokrajinskog partijskog savetovanja od 7. decembra; razmatrana je politička situacija na terenu OK posle neuspelog napada na Pljevlja.

11. 12. 1941 Održano partijsko savetovanje za područje MK KPJ za Nikšić: prisutni su upoznati sa odlukama pokrajinskog partijskog savetovanja od 7. decembra; razmatrana je i politička situacija na terenu MK posle neuspelog napada na Pljevlja.

12. 12. 1941 U s. Pljevi (kod Jajca), pod rukovodstvom sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, održana partijska konferencija za okrug Jajce: izabran Okružni komitet; usvojeni zaključci da treba svestrano jačati malobrojne partijske organizacije i organizaciono učvršćivati vojne jedinice; razrađeni zadaci NO odbora; ukazano na razbijačko delovanje četnika unutar odreda.

14. 12. 1941 Održano partijsko savetovanje za područje MK KPJ Šavnik: razmatrana politička situacija posle neuspelog napada na Pljevlja.

21. 12. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio saučešće porodicama partizana poginulih prilikom napada na Pljevlja.

22. 12. 1941 CK KPJ uputio direktivno pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak: ističe uspehe u sprovođenju direktiva CK KPJ, ali i greške u pogledu rukovodeće uloge Partije i NO odbora, u radu partijskih organizacija i u vođenju partizanskog ratovanja; kritikuje analizu poraza kod Pljevalja i ukazuje na zadatke Partije u vezi sa spoljnom i unutrašnjom vojno-političkom situacijom.

0. 1. 1942 Formiran Prenćanski partizanski bataljon. On je orijentisan na pravac Pljevlja-Žabljak radi odbrane slobodne teritorije od eventualnih napada italijanskih i četničkih snaga iz Pljevalja.

16. 1. 1942 U s. Maoču, (kod Pljevalja) izabran NO odbor za srez pljevaljski.

27. 1. 1942 U selu Boljanićima (kod Pljevalja) formiran Pljevaljski partizanski bataljon -1. decembar-.

27. 1. 1942 Ojačani Pljevaljski bataljon Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda zauzeo Čajniče, koje su držali četnici.

3. 2. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao naredbu i uputstvo o mobilizaciji svih za borbu sposobnih vojnih obveznika fočanskog, čajničkog i pljevaljskog sreza.

0. 3. 1942 U s. Mijakovićima (kod Pljevalja) formiran 4. bataljon Pljevaljskog NOP odreda, u čiji su sastav ušli jedan deo boraca Prenćanskog pozadinskog bataljona i ljudstvo iz sela Vrulje, Ljutića, Kozice i Vukova Brda.

1. 3. 1942 U s. Boljanićima (kod Pljevalja) od 2. i 3. čete pljevaljskog partizanskog bataljona -1. decembar- formiran 2. pljevaljski udarni bataljon.

4. 3. 1942 Mileševski bataljon -Ljubiša Miodragović- upućen iz pljevaljskog sreza na prostoriju pl. Kamena gora - s. Jabuka - pl. Pobiljenik da zatvori pravac Prijepolje-Pljevlja, spreči stvaranje četničkih jedinica u mileševskom i pribojskom srezu i omogući jačanje NOP-a na toj prostoriji i pridolazak novih boraca.

9. 3. 1942 Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, Štab Durmitorskog NOP odreda uputio intendantsko odeljenje u s. Boljaniće (kod Pljevalja) da stupi u vezu sa GŠ NOP odreda za Sandžak u cilju nabavke hrane.

14. 3. 1942 U s. Meljaku (kod Pljevalja), formiran 3. bataljon Pljevaljskog NOP odreda.

24. 3. 1942 Treći bataljon Pljevaljskog NOP odreda napao četnike na desnoj obali reke Volodera, u rejonu s. Orlja - s. Korita - Kraljičino brdo - Bijeli kamen, i posle višečasovne oštre borbe razbio ih i proterao ka Pljevljima i na desnu obalu r. Čehotine.

0. 4. 1942 U s. Kosanici (kod Pljevalja) održan veliki sreski omladinski miting na kome je učestvovalo oko 1000 omladinaca i omladinki m gotovo celog sreza pljevaljskog.

15. 4. 1942 Jače italijanske snage iz Pljevalja, zajedno sa četnicima, izvršili napad pravcem s. Gotovuša - s. Boljanići, protiv 2. zlatarskog i 2, pljevaljskog partizanskog bataljona. Neprijatelj je u početku imao uspeha, ali su pred noć partizanske jedinice izvršile protivnapad i odbacile neprijatelja prema Pljevljima. Partizani nisu imali gubitaka.

27. 4. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio GŠ NOP odreda za Sandžak da stalno napada jedinice italijanske divizije -Pusterija- na odseku Čajniče - Kovač pl. i na komunikaciji Pljevlja-Prijepolje.

0. 5. 1942 U Pljevljima italijanske vlasti streljale preko 30 talaca, pripadnika NOP-a.

6. 5. 1942 Po naređenju vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, a pod rukovodstvom i po uputstvima inženjera Lazara Jaukovića, mineri i radnici Pljevaljskog i Durmitorskog NOP odreda srušili deo velikog mosta na r. Tari (kod s. Đurđevića Tare) i time prekinuli jedinu komunikaciju na pravcu Pljevlja-Nikšić.

21. 5. 1942 Na Crnom jezeru (kod Žabljaka) održano vojno-političko savetovanje [Tom savetovanju su prisustvovali i drugovi Ivan Milutinović, delegat VŠ NOP i DV Jugoslavije, Velimir Jakić, komandant Pljevaljskog NOP odreda, i Vojo Leković, član Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak.] kojim je rukovodio vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito. Pošto je razmotrena vojno-politička situacija, doneta je odluka da partizanske jedinice privremeno napuste Crnu Goru i povuku se u Bosnu.

23. 5. 1942 U s. Maoču (kod Pljevalja) održan sastanak Oblasnog komiteta KPJ i GŠ NOP i DO za Sandžak, na kome je, nakon analize vojnopolitičke situacije na teritoriji Hercegovine, Crne Gore i Sandžaka, odlučeno: da se sve partizanske jedinice s teritorije bjelopoljskog sreza, preko s. Maoča i s. Barica, u pravcu s. Kosanice, povuku ka Bosni; da se iz dva zlatarska bataljona izdvoji 50 boraca za politički rad i izvođenje akcija na desnoj obali r. Lima; da se od ostalog ljudstva iz oba bataljona formira jedan Zlatarski partizanski bataljon; da se u bjelopoljskom, pljevaljskom i mileševskom srezu zadrže sreska partijska rukovodstva i izvestan broj komunista za politički rad u pozadini (zadržan je i Oblasni komitet KPJ za Sandžak).

28. 5. 1942 Na položajima između s. Kosanice i s. Glibaća (na putu Pljevlja - r. Tara) jedinice Bjelopoljskog NOP odreda i Mileševski partizanski bataljon vodili dvodnevne borbe protiv italijanskih i četničkih snaga iz Pljevalja.

5. 6. 1942 U rejonu s. Šćepan-Polja, po odluci vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, a pod neposrednim rukovodstvom člana VŠ Aleksandra Rankovića, formirana 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada od 1. zlatarskog, 2. i 5. pljevaljskog, 3. bjelopoljsko-mileševskog i 4. bjelopoljskog bataljona.

27. 7. 1942 U borbi s četnicima u Pljevi (kod Jajca) poginuo komandir Udarne čete 3. krajiškog NOP odreda Dušan Rakita, narodni heroj.

0. 8. 1942 U sastavu 3. krajiškog NOP odreda, od bivših četnika iz sela oko r. Plive (kod Jajca) formiran Pljevski NO dobrovoljački bataljon.

21. 10. 1942 Glavnina nemačke 718. pešadijske divizije, ojačana ustaško-domobranskim snagama (devet pešadijskih bataljona, 4 artiljerijska diviziona i jedan oklopni bataljon), i nemačko-domobransko-četnička borbena grupa -Tomas-, jačine oko dva bataljona, otpočela jedanaestodnevnu drugu jajačku operaciju (-Jajce II-) za razbijanje partizanskih jedinica u Janju i Pljevi, deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Treća sandžačka NOU brigada i 3. krajiški NOP odred izvukli su se na greben Vitoroga bez većih gubitaka. Nemački vojnici su opljačkali i spalili sva napuštena sela i na najsvirepiji način pobili deo stanovništva, koje je, ostalo kod kuća.

18. 11. 1942 VŠ NOV i POJ, iz svojih vojnih sredstava, dodelio: 2,500.000 kuna stanovništvu D. i G, Vukovskog, Janja, Podgorja, Pljeve i drugih, koja su popaljena i opljačkana od ustaša, nemačkih vojnika i četnika; 500.000 kuna NO odboru Bihaća, za gradsku sirotinju; 200.000 kuna za Drvar i okolna mesta.

5. 2. 1943 Po selima pljevaljskog sreza četnički Limsko-sandžački odredi izvršili pokolj muslimanskog stanovništva: samo za dva dana ubili 1352 osobe (od toga oko 1100 dece, žena i staraca).

14. 3. 1943 Komandant četničkih Limsko-sandžačkih odreda naredio da se najhitnije mobiliše 2000 četnika s teritorije Mileševskog korpusa, a iz sreza pljevaljskog -sve što može nositi pušku-, u cilju slanja u Bosnu, pošto su jedinice NOVJ već izvršile forsiranje r. Neretve.

22. 4. 1943 U s. Kruševu (kod Pljevalja) 2. bataljon 3. krajiške NOU brigade u sadejstvu sa 3. proleterskom (sandžačkom) udarnom brigadom 1. proleterske udarne divizije NOVJ razbio italijanske i četničke snage.

26. 4. 1943 U rejonu s. Krupice - s. Kotlajići - s. Premćani (kod Pljevalja) 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ napala i razbila jedinice četničkog Drinskog i Mileševskog korpusa, koje su se povukle ka Pavlovom brdu uz gubitke od 20 mrtvih i 5 zarobljenih.

17. 5. 1943 Četvrta planinska pukovska grupa italijanske divizije -Taurinenze- zauzela s. Jabuku (kod Pljevalja) i time omogućila nesmetan saobraćaj putem Pljevlja-Prijepolje.

18. 5. 1943 Kod s. Graca i s. Orlja (blizu Pljevalja) jedinice nemačke 369. legionarske divizije odbacile 6, istočnobosansku i 3. dalmatinsku NOU brigadu i 7. brigadu 7. divizije NOVJ na levu obalu r. Čehotine.

18. 5. 1943 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. proleterske udarne divizije NOVJ da u saradnji s NO odborima pljevaljskog i bjelopoljskog sreza skloni stanovništvo Ispred okupatorskog terora.

19. 5. 1943 Prva proleterska udarna divizija NOVJ pregrupisala snage i posela položaje na liniji s. Vaškovo - s. Kovren da bi sprečavala prodiranje nemačke 1. brdske divizije između r. Tare i puta s. Šahovići - Pljevlja.

20. 5. 1943 VŠ NOV i POJ doneo odluku da se težište operacija iz doline r. Pive, Tare i Lima prenese na severozapad i da se 1. proleterska udarna divizija NOVJ prebaci prema Foči, na front Drinske operativne grupe; da 7. divizija NOVJ na levoj obali r. Čehotine onemogući prodor neprijatelja od s. Boljanića ka s. Gradcu; da 3. udarna divizija NOVJ zatvori pravce Gacko - Pivska župa i Nikšić-Šavnik; da 2. proleterska udarna divizija NOVJ brani srednji tok r. Tare i zatvori pravac Pljevlja - Lever-Tara. Ovim pregrupisavanjem snaga i orijentisanjem 5. udarne divizije NOVJ iz centralne Bosne ka Foči izražena je osnovna ideja VŠ o proboju u istočnu Bosnu.

24. 5. 1943 Nemačka 369. legionarska divizija, podržana avijacijom, forsirala r. Čehotinu kod s. Graca (blizu Pljevalja), odbacila delove 7. divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i obrazovala mostobran na levoj obali.

26. 5. 1943 VŠ NOV i POJ naredio 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da jednu brigadu uputi prema zaseoku Gradac (kod Pljevalja), u pomoć 7 điviziii NOVJ koja je sprečavala prodor nemačke 369. legionarske divizije ka s. Čelebiću.

27. 5. 1943 Po naređenju VŠ NOV i POJ 7. divizija NOVJ organizovala odbranu južno od r. Čehotine, na liniji s. Mijakovići - pl. Korijen - s. G. Brvenica - s. Gradac - s. Mrčevo, i zatvorila pravac Pljevlja - s. Đurđevića Tara da bi sprečavala nadiranje nemačke 369. legionarske divizije.

15. 6. 1943 Kod s. Višnjice (blizu Pljevalja), po povratku sa r. Sutjeske, u borbi protiv četnika poginuo partijsko-politički radnik Milosav Stiković, narodni heroj.

0. 9. 1943 U Sandžaku, po naređenju GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku, obnovljeni Bjelopoljski i Pljevaljski NOP odred.

12. 9. 1943 Štab 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa svojom 2. proleterskom NOU brigadom, krenuo iz rejona Kalinovika, preko Pljevalja, u Sandžak, da po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ reorganizuje 3. proletersku (sandžačku) NOU brigadu i tamo nastavi dejstva protiv neprijatelja.

16. 9. 1943 Na putu Pljevlja - s. Šahovići (sada: Tomaševo) jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbile četničku kolonu, nanevši joj gubitke od 18 mrtvih.

20. 9. 1943 Četnička 1. i 2. bjelopoljska i Jurišna brigada i deo četničke Kolašinske brigade izbili iz Bijelog Polja na liniju s. Kovren - s. Bliškovo s ciljem da prodru prema Pljevljima i odbrane ih od jedinica 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

22. 9. 1943 Jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ razbile četničke snage Istočnog fronta i miliciju i zauzele Pljevlja. Poginulo je 20, ranjeno 40 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno: 9 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 3 kamiona, 2 putnička automobila i dosta drugog ratnog materijala. Oko 200 muslimana je tada stupilo u NOVJ.

3. 10. 1943 U Pljevljima održana sreska izborna konferencija na kojoj je izabran SNO odbor i donesena rezolucija o organizovanju, učvršćenju i proširenju narodne vlasti, o ostvarenju jedinstva svih naprednih snaga za borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika, o mobilizaciji za NOVJ i o blagovremenom snabdevanju jedinica hranom i drugim potrebama.

8. 10. 1943 U Pljevljima, po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana Komanda Pljevaljskog vojnog područja.

8. 10. 1943 U rejonu Mrkonjić-Grada, od Pljevske partizanske čete, formiran Pljevski NOP odred (u sastavu 10. udarne divizije NOVJ).

15. 11. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uputi poziv avijatičarima hrvatskog domobranstva u Zagrebu da se spuštaju na aerodrome NOVJ kod Otočca, Udbine, Glamoča, Livna i Pljevalja.

20. 11. 1943 U Pljevljima, u prisustvu 252 delegata, održano I zasedanje Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Sandžaka, na kome je obrazovan ZAVNO Sandžaka, kao najviši pokrajinski organ narodne vlasti.

28. 11. 1943 Kod s. Jabuke (blizu Pljevalja), u borbi protiv četničke zasede, poginuo borac-bombaš 4. bataljona 2. proleterske NOU brigade Boško Buha, narodni heroj.

2. 12. 1943 U rejonu Pljevalja, po naređenju VŠ NOV i POJ, od vojnika italijanskih divizija -Venecija- i -Taurinenze-, formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- (sastava: tri brigade od po četiri bataljona), koja je stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

2. 12. 1943 Na široj prostoriji Pljevalja, po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 1, 2. i 3. partizanska brigada divizije -Garibaldi-, sastava: po četiri bataljona.

5. 12. 1943 Nemačka 1. brdska divizija, slomivši odbranu delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na prijepoljskim položajima i na Jabuci, prodrla u Pljevlja, koja su nekoliko časova ranije napustili Štab 2. udarnog korpusa NOVJ i pozadinske i prištapske jedinice.

21. 12. 1943 Delovi 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade razbili četnike i ovladali rejonom s. Kosanice i s. Mataruga (kod Pljevalja), zarobivši 44 četnika i zaplenivši 4 mitraljeza i 1 bacač.

27. 12. 1943 U blizini s. Potpeča delovi 2. bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade razbili nemačku kolonu jačine oko 200 vojnika, nanevši joj gubitke od 20 mrtvih i odbacivši je prema Pljevljima.

31. 12. 1943 Na liniji s. Kozice - s. Vrulja - s. Lijeske delovi 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade odbili nemačko-četnički napad iz Pljevalja.

4. 1. 1944 Jedinice 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOU brigade odbacile nemačke vojnike i četnike u Pljevlja. Neprijatelj je imao 31 vojnika izbačenog iz stroja. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i jedan ranjen borac.

4. 1. 1944 U rejonu s. Vlaka - Kamena gora (kod Pljevalja) oko 600 nemačkih vojnika, četnika i pripadnika muslimanske milicije napalo delove 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade. Pred nadmoćnim neprijateljem delovi 3. brigade su se povukli na položaje u rejonu s. Vrulja - s. Kozice. Gubici neprijatelja: oko 30 vojnika izbačenih iz stroja. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

6. 1. 1944 U rejonu Pljevalja nemački vojnici i muslimanska milicija sukobili se sa delovima 3. proleterske (sandžačke) i 4. sandžačke NOU brigade. Neprijateljski gubici su nepoznati, dok su gubici 3. i 4. brigade bili 10 ranjenih boraca.

12. 1. 1944 Dva bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOU brigade razbili četnike u selima Otilovićima i Vijencu (kod Pljevalja).

15. 1. 1944 U rejonu s. Vukovo Brdo - s. Strmećica (kod Pljevalja) oko 1300 nemačkih vojnika, četnika i pripadnika muslimanske milicije napali delove 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade i odbacili ih na položaje s. Kozice - s. Breza, nanevši im gubitke od 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao oko 20 vojnika izbačenih iz stroja.

17. 1. 1944 U s. Orlji (na putu Pljevlja-Gradac) oko 80 nemačkih vojnika s četnicima napalo delove 1. bataljona 4. sandžačke NOU brigade i četu italijanske partizanske divizije -Garibaldi-. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Pljevalja.

19. 1. 1944 U selima: Komine, Vidre, Brvnica i Bušnja (kod Pljevalja) 4. sandžačka NOU brigada napala četnike i odbacila ih u Pljevlja. Četnici su imali 2 mrtva i 3 ranjena. Brigada nije imala gubitaka.

23. 1. 1944 U s. Ljuće (kod Pljevalja) delovi 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade i 4. sandžačke brigade GŠ NOV i PO za Sandžak napali na oko 200 četnika, ali zbog zakašnjenja delova 4. brigade napad nije uspeo. Treća brigada je imala 4 ranjena i 2 nestala borca.

0. 2. 1944 U oslobođenom Bijelom Polju formirana Komanda vojnog područja za srezove pljevaljski i bjelopoljski.

6. 2. 1944 U rejonu s. Gradac - s. Šljuke - s. Trnovice - s. Hoćevine (kod Pljevalja) nemačke snage, četnici i muslimanska milicija (oko 1100 vojnika) napali 4. sandžačku brigadu GŠ NOV i PO za Sandžak. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja ona se, posle višečasovne borbe, morala povući u pravcu s. Popova Dola i s. Šula. Pri povratku u Pljevlja neprijatelj je palio kuće i opljačkao sela Hoćevine, Šljivensko i Trnovice.

5. 3. 1944 U rejonu Pljevalja delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv nemačkih i četničkih snaga. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i oko 22 ranjena vojnika.

5. 3. 1944 S položaja s. G. Krče - pl. Gradina (kod Pljevalja) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbila napad oko 500 vojnika nemačkog 3. puka -Brandenburg- i četnika i odbacila ih ka Pljevljima. U borbi je poginulo oko 12 i ranjeno 20 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 1 poginulog i 3 ranjena borca.

9. 3. 1944 Na položajima s. Zenica - s. Šumani - s. Ljuće - s. Pauče (kod Pljevalja) 4. sandžačka brigada 37. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i posle višečasovne borbe, zauzela sve neprijateljske položaje, izuzev s. Ljuće koje je bilo utvrđeno bunkerima i dobro branjeno. Četnici su imali 12 mrtvih i ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

10. 3. 1944 Iz Priboja i Pljevalja dva bataljona nemačkog 3. puka -Brandenburg-, dva bataljona 5. puka SDK i četnička Pljevaljska i Pribojska brigada izvršili napad na 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ. Napad je zadržan na grebenu pl. Biča i kod s. Gotovuše i s. G. Krče, a zatim je neprijatelj odbačen prema Priboju i Pljevljima, uz gubitke od oko 25 mrtvih i ranjenih, dok je 2. divizija imala 5 mrtvih i 17 ranjenih boraca.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Saučešće Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku porodicama partizana poginulih na Pljevljima

Spisak partizana iz Jezerošaranskog bataljona Crnogorskog NOP odreda poginulih u borbi za Pljevlja

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo u napadu na Pljevlja

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo u napadu na Pljevlja

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o pripremama za napad Crnogorskog odreda na Pljevlja

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Nikšićke i Bjelo-pavlićke grupe u pravcu Pljevalja

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Podgoričke grupe u pravcu Pljevalja

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za preduzimanje akcija radi olakšanja zauzimanja Pljevalja

Iz izvještaja štaba Crnogorskog NOP odreda od 29 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o stanju odreda i operativnoj ideji napada na Pljevlja

Saučešće Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od decembra 1941 god. porodicama partizana poginulih na Pljevljima i ostalim borbama protiv okupatora

Izvještaj Štaba Crnogorskog NOP odreda od decembra 1941. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o stanju i rasporedu Odreda poslije bitke za Pljevlja

Članak Nlrodne borbe od decembra 1941 god. o pažnji naroda prema ranjenim partizanima sa Pljevalja

Spisak boraca i rukovodilaca Lovćenskog bataljona Crnogorskog NOP odreda poginulih na Pljevljima 1 decembra 1941 godine

Izvještaj Baja Sekulića, političkog komesara Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku od 6 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o situaciji oko Pljevalja

Pismo člana CK KPJ Moše Pijade od 7 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o situaciji na Žabljaku posle neuspelog napada na Pljevlja

Pismo druga Moše Pijada od 7 decembra 1941 god. drugu Titu o situacijn na Žabljaku poslije neuspjelog napada na Pljevlja

Naredba Štaba Lovćenskog bataljona od 7. decembra 1941. o pohvali boraca i starješina koji su se hrabro držali u borbi za oslobođenje Pljevalja

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 9 decembra 1941 god. o borbi na Pljevljima i određivanje zadataka Lovćenskom odredu u vezi nastale vojno-političke situacije u Srbiji i Crnoj Gori

Izvještaj komandanta italijanske divizije Pusteria od 10 decembra 1941 god. o napadu partizana na Pljevlja

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu o neuspeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beračkom i Andrijevičkom srezu

Izvještaj Ivana Milutinovića, delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. o neuspjeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beranskom i Andrijevičkom srezu

Izveštaj Ivana Milutinovića od 14 decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o aktivnosti petokolonaških elemenata, moralno-političkom stanju i vojnoj situaciji u Crnoj Gori posle neuspeha kod Pljevalja

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 18 decembra 1941 god. štabu Lovćenskog NOP odreda o našim i neprijateljskim gubicima u borbi na Pljevljima i najvažnijim vojno-političkim zadacima odreda

Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 21 decembra 1941 god. o borbi za Pljevlja

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za čišćenje zapadnog Sandžaka od četničkih grupica, organizovanje narodne vlasti i rušenje komunikacije Pljevlja - Prijepolje

Naredba Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 februara 1942 god. za mobilizaciju vojnih obveznika u Fočanskom, Čajničkom i Pljevaljskom srezu

Naredba i uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 februara 1942 god. za mobilizaciju vojnih obveznika u Fočanskom, Cajničkom i Pljevaljskom srezu

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 februara 1942 god. komandantu Pljevaljskog bataljona o radu na teritoriji čajničkog i Pljevaljskog sreza i o mobilizaciji ljudstva za NOP i DV Jugoslavije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 februara 1942 god. Štabu Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda za reorganizaciju jedinica i izvođenje akcija u Bjelopoljskom i Pljevaljskom srezu

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 3 marta 1942 god. štabovima Mileševekog, Prvog zlatarskog i Drugog pljevaljskog bataljona za napad na četnike u s. Židovići

Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 5 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akciji protiv četnika na pravcu Boljanići - Pljevlja

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 16 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji oko Pljevalja i Kolašina i razbijanju nikšićkih četnika

Upozorenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak na mogućnost da okupator ugrozi Savnički srez pravcem Pljevlja - Durđevića Tara

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 21 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o situaciji na sektoru Mojkovac - Kolašin i oko Pljevalja

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o načinu izvođenja akcija kod Pljevalja, čišćenju sela pored Lima i sadejstvovanju Bjelopoljskom NOP odredu

Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o ofanzivnim dejstvima italijanskih snaga od Pljevalja ka Čajniču i Goraždu i potrebi što hitnijeg čišćenja doline Neretve do Konjica

Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 3 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi protiv Italijana na komunikaciji Pljevlja - Goražde i o rasporedu svojih snaga

Izveštaj Štaba Pljevaljskog NOP odreda od 10 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o moralno-političkom stanju odreda

Izveštaj zamenika političkog komesara Drugog bataljona pljevaljskog NOP odreda od 13. maja 1942. o radu partijske i skojevske organizacije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću da Druga proleterska NOU brigada sadejstvuje Pljevaljskom bataljonu u borbi protiv italijanskih snaga koje su prodrle preko Ćeotine

Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da sadejstvuje Pljevaljskom bataljonu u borbi protiv Talijana i utvrdi jačinu neprijateljskih snaga na području Foča - Čajniče - Pljevlja

Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak da dostavlja izveštaje o opštoj situaciji na frontu i organizuje sadejstvo sa Drugom proleterskom NOU brigadom, i obaveštenje o polasku jednog italijanskog puka iz Foče za Pljevlja

Izveštaj Štaba Pljevaljskog NOP bataljona Prvi decembar od 2 juna 1942 god. Štabu Pljevaljskog NOP odreda o brojnom stanju Bataljona

Izveštaj komandanta Pljevaljske brigade od 25. decembra 1942. Draži Mihailoviću o situaciji na teritoriji brigade

Pismo Draže Mihailovića od 7. aprila 1943. majoru Zahariju Ostojiću o povlačenju delova Kolašinske i Pljevaljske brigade u pravcu Čehotine i potrebi bržeg angažovanja italijanskih jedinica za zatvaranje pravca Dragočava — Selište  

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijekog korpusa za 12 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o povlačenju italijanskog garnizona Čajniče prema Pljevljima

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se zadrži na prostoru Čajniče - Kovač Planina i zatvori pravac koji od Pljevalja izvodi ka Foči

Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 14 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije, i obavještenje potčinjenim jedinicama o jačini, sastavu i rasporedu neprijateljskih snaga u Pljevljima

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da glavninu snaga orijentiše ka Pljevljima

Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 15 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga oko Pljevalja

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 17 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima Njemaca i četnika na sektoru Pljevalja, Nikšića i Podgorice (Titograda)

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 20 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na sektoru Foče, Pljevalja, Žabljaka, Nikšića i Andrijevice

Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 20 aprila 1943 god. štabovima brigada za posjedanje novih položaja oko Goražda i Pljevalja

Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 20 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dolasku neprijateljskih snaga u Goraždu i stanju oko Pljevalja

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 24 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na sektoru Pljevalja, Žabljaka, Nikšića, Podgorice i Kolašina

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 25 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na sektoru Pljevalja, Nikšića i Podgorice

Naređenje komandanta 1. letećeg ravnogorskog korpusa od 25. aprila 1943. komandantu Drinskog korpusa za napad na jedinice 3. sandžačke brigade kod Pljevalja

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 26 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na sektoru Pljevalja, Žabljaka i Nikšića

Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 28 aprila 1943 god. štabu Prve brigade za nastupanje prema Pljevljima

Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 28 aprila 1943 god. štabovima brigada za smjenu jedinica Prve proleterske brigade i raspored jedinica na položajima oko Goražda i Pljevalja

Naređenje štaba Prve proleterske divizije od 30 aprila 1943 god. štabu Prve brigade da zaposjedne komunikaciju Pljevlja-Prijepolje i napadne neprijateljske kolone i transporte

Izvještaj štaba Prve brigade od 30 aprila 1943 god. štabu Prve proleterske divizije o dostignutim položajima i situaciji oko Pljevalja

Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 1 maja 1943 god. štabovima bataljona za uništenje neprijateljskih snaga i posjedanje položaja na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 maja 1943 Aleksandru Rankoviću o rasporedu Desete hercegovačke NOU brigade i o prebacivanju Treće dalmatinske NOU brigade na sektor Pljevalja

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 1 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje položaja na području Goražda i Pljevalja

Izveštaj majora Rudolfa Perhineka od 3. maja 1943. Draži Mihailoviću o toku borbi četnika protiv jedinica 1. proleterske divizije kod Pljevalja

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 7 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama za pregrupaciju snaga na prostoriji Pljevlja, Bijelo Polje, Prijepolje

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 14 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima u rejonima Pljevlja, Nikšić, Podgorica

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 16 maj 1943 god. Komandi Druge armije o rasporedu snaga i dolasku novih njemačkih, bugarskih i italijanskih jedinica na sektor Pljevalja i Podgorice

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da zatvori pravce Pljevlja - Kosanica - Lever Tara i Pljevlja - Kovren

Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 17 maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Bijelo Polje, Pljevlja, Prijepolje

Izvještaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade od 17 maja 1943 god. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na području Bijelo Polje, Pljevlja, Prijepolje

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 maja 1943 Štabu Prve proleterske divizije da u saradnji s narodnooslobodilačkim odborima skloni stanovništvo Pljevaljskog i Bjelopoljskog sreza ispred okupatorskog terora

Obaveštenje Vlade Zečevića od 18 maja 1943 zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o situaciji u Pljevaljskom i Bjelopoljskom srezu

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 19 maja 1943 god. potčinjenim jedinicama o namjerama neprijatelja na području Bijelo Polje, Pljevlja, Foča

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 21 maj 1943 god. Komandi Druge armije o rasporedu njemačkih i italijanskih jedinica na sektoru Pljevlja - Tulovo i dolazak njemačke divizije Princ Eugen na sektor Nikšić

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 21 maja 1943 god. o situaciji na području Foče i Pljevalja

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 23 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskom prodoru na komunikaciji Pljevlja - Bijelo Polje

Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 27 maja 1943 god. o situaciji na području Pljevalja i Centralne Bosne

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27 maja 1943 Štabu Sedme NOU divizije da organizuje povlačenje jedinica s pljevaljskog sektora ka prelazima na levu obalu Tare

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 30 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima njemačkih i italijanskih jedinica na sektoru Pljevalja, Šavnika i Nikšića

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 31 maj 1943 god. Komandi Druge armije o rasporedu i bojevima njemačkih i italijanskih jedinica na sektoru Pljevalja, Šavnika, Nikšića i Kolašina

Obavještenje Štaba Druge proleterske divizije od 1 septembra 1943 god. Štabu Četvrte brigade o situaciji na sektoru Pljevlja - Kalinovik i naređenje za dejstva jedinica

Zapovest komandanta limsko-sandžačkih četničkih odreda od 19. septembra 1943. za napad na jedinice 2. proleterske divizije kod Pljevalja

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 23 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o oslobođenju Pljevalja i o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku

Proglas Glavnog štaba NOV i PO Sandžaka od 25 septembra 1943 god. povodom oslobođenja Pljevalja, narodu Sandžaka, za stupanje u Narodnooslobodilačku vojsku

Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 30 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika oko Pljevalja i Prijepolja i o mobilizaciji boraca za NOV

Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 30. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o oslobođenju Pljevalja, Bijelog Polja i Kolašina i vojno-političkoj situaciji u ostalim dijelovima Crne Gore

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 30 septembra 1943 god. štabovima brigada za dejstvo na prostoriji Prijepolje - Pljevlja - Priboj

Izvještaj Štaba Druge proleterske udarne divizije od 9 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOV i POJ o mobilizaciji i formiranju novih jedinica na sektoru Pljevalja

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 13 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije NOVJ za čvrsto obezbjeđenje Pljevalja i prebacivanje manjih snaga preko Lima

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu Druge brigade alpinaca Taurinenze za pokret pravcem Pljevlja-Prijepolje

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1943 god. štabu italijanske divizije Venecija za prebacivanje pozadinskih dijelova u pravcu Pljevalja

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 oktobra 1943 god. štabu Četvrte proleterske brigade za čvrsto održavanje veze sa grupom bataljona pod komandom Miodraga Milovanovića u cilju sprečavanja neprijateljskog nadiranja prema Šahovićima i Pljevljima

Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 24 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posjedanje novih položaja u cilju sprečavanja neprijateljskog prodora prema Šavniku i Pljevljima

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 oktobra 1943 god. štabu italijanske divizije Venecija za upućivanje pet kamiona u Pljevlja i za nastavljanje reorganizacije divizije

Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 decembra 1943 god. štabu Druge proleterske divizije za organizovanje jačeg otpora u cilju evakuacije bolnice i ratnog materijala iz Pljevalja

Izvještaj Štaba 1. bataljona 6. crnogorske NOU brigade od 6. decembra 1943. Štabu 3. udarne divizije o padu Pljevalja i situaciji u Sandžaku

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 decembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da zatvori pravce Pljevlja - Šahovići i Pljevlja - Čajniče

Naređenje Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 8. decembra 1943. štabovima potčinjenih jedinica da razmjeste bataljone i zatvore pravac Pljevlja - Šahovići - Sljepač Most

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Ustanak u Crnoj Gori 1941. Ivan Milutinović Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Aleksandar Ranković Prijepolje Ustanak u NDH 5. krajiška udarna divizija NOVJ Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Priboj Avijacija u oslobodilačkom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. ZAVNO Sandžaka Italijanski partizani Četnici u drugom svetskom ratu Lovćenski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 17. istočnobosanska divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Podgorica Foča 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Goražde 1. proleterska divizija NOVJ Šavnik Italija u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Borbe u Crnoj Gori 1943. Durmitorski partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Peko Dapčević Jajce Pljevaljska bitka Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kalinovik Borbe u Dalmaciji 1943. Ranjenici u ratu 4. sandžačka udarna brigada Pljačka u ratu Vrhovni štab NOVJ Arso Jovanović 369. legionarska divizija (vražja) Andrijevica Pljevaljski partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 37. sandžačka divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Bijelo Polje Mojkovac 2. proleterska udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Crnogorski partizanski odred 2. proleterska divizija NOVJ 6. italijanski armijski korpus Glavni štab Crne Gore Operacija Schwarz Dragoljub Draža Mihailović Kolašin Operacija Kugelblitz Nikšić Žabljak Josip Broz Tito Brodarevo 3. udarna divizija NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Saradnja četnika sa okupatorom Divizija Garibaldi Borbe u Crnoj Gori 1942. 181. pešadijska divizija Berane