🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Podgorač u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Pismo mjesnog vođe Njemačke narodne skupine u Podgoraču Okružnom rukovodstvu Donja Drava u Osijeku, kojim javlja da su partizani uoči Nove godine razoružali oružničku i domobransku posadu i zauzeli Podgorač. Sve stanovnike sela, među kojima i pripadnike Skupine, partizani su pozvali u Hrvatski dom, gdje su održali govor optužujući Hitlera i fašističku politiku Njemačke. Stoga mjesni rukovodilac Skupine moli Okružno rukovodstvo za hitno poduzimanje mjera u cilju zaštite njemačkog stanovništva

Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju mosta na pruzi Našice - Osijek i napadu na neprijateljsku autokolonu kod Podgorača

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Novake, Ždalu, Podgorač, Vrbovsko i Skradin

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 17 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Broda, Pleternice, Podgorača i Otočca

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 26 februara 1944 god. o napadu jedinica NOV i POJ na Dubravice, Ilovac, Podgorač i o rušenju željezničkih pruga

Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 19. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na Podgorač

Naredba Štaba Dvanaeste NOU divizije od 22. juna 1944. kojom se pohvaljuju borci i rukovodioci Dvanaeste i Osječke brigade za pokazano junaštvo, odlučnost i samoinicijativu prilikom napada na Podgorač i u borbi kod Bračevca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Podgorač, i o borbama kod Ludbrega, Bjelovara i na komunikaciji Bihać - Knin

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 27. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Podgoraču

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Knin Osijek Otočac Borbe u Slavoniji 1944. Bihać Hrvatsko domobranstvo Ludbreg 6. slavonski korpus NOVJ Adolf Hitler Osječka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1942. Završne operacije u Jugoslaviji 36. vojvođanska divizija NOVJ 2. ustaška brigada 2. slavonski partizanski odred Borbe u Slavoniji 1943. Pleternica Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. kozačka divizija Vermahta Napad NOVJ na Podgorač 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. 17. slavonska udarna brigada Zasede u oslobodilačkom ratu Bjelovar Našice Borbe u Slavoniji 1942.