🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Podgorač u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Pismo mjesnog vođe Njemačke narodne skupine u Podgoraču Okružnom rukovodstvu Donja Drava u Osijeku, kojim javlja da su partizani uoči Nove godine razoružali oružničku i domobransku posadu i zauzeli Podgorač. Sve stanovnike sela, među kojima i pripadnike Skupine, partizani su pozvali u Hrvatski dom, gdje su održali govor optužujući Hitlera i fašističku politiku Njemačke. Stoga mjesni rukovodilac Skupine moli Okružno rukovodstvo za hitno poduzimanje mjera u cilju zaštite njemačkog stanovništva

Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju mosta na pruzi Našice - Osijek i napadu na neprijateljsku autokolonu kod Podgorača

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Novake, Ždalu, Podgorač, Vrbovsko i Skradin

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 17 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Broda, Pleternice, Podgorača i Otočca

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 26 februara 1944 god. o napadu jedinica NOV i POJ na Dubravice, Ilovac, Podgorač i o rušenju željezničkih pruga

Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 19. juna 1944. podređenim jedinicama za napad na Podgorač

Naredba Štaba Dvanaeste NOU divizije od 22. juna 1944. kojom se pohvaljuju borci i rukovodioci Dvanaeste i Osječke brigade za pokazano junaštvo, odlučnost i samoinicijativu prilikom napada na Podgorač i u borbi kod Bračevca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Podgorač, i o borbama kod Ludbrega, Bjelovara i na komunikaciji Bihać - Knin

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 27. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljske posade u Podgoraču

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Napad NOVJ na Podgorač 1944. Pleternica Bihać Borbe u Slavoniji 1942. 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 17. slavonska udarna brigada Našice Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ 2. ustaška brigada Osijek 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Slavoniji 1945. Knin Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Ludbreg Otočac 1. kozačka divizija Vermahta Bjelovar Adolf Hitler 2. slavonski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Hrvatsko domobranstvo Osječka udarna brigada