🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Podgorica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 96 hronoloških zapisa, 100 dokumenata i 20 fotografija.

Događaji

25. 3. 1941 U Beogradu, Ljubljani, Skoplju, Kragujevcu, Splitu, Nišu, Cetinju, Podgorici (sada Titograd), Leskovcu i drugim gradovima održane masovne demonstracije (koje su se nastavile i sledećih dana, obuhvatajući celu zemlju). Pod parolom -Bolje rat nego pakt-, -Bolje grob nego rob-, narodi Jugoslavije su odlučno i nedvosmisleno osudili pristupanje Trojnom paktu kao nacionalnu izdaju.

8. 4. 1941 Produžene ofanzivne operacije 3. armije u Albaniji. Još neprikupljena Zetska divizija formirala Skadarski odred (dva pešadijska puka i pet brdskih baterija), koji je prešao u energičan napad duž druma Podgorica-Skadar. Komski odred preko Prokletija izbio u dolinu r. Valbone kod s. Kolgecaja. Kosovska diizija izbila širokim frontom na Drim. Vardarska divizija prešla u odbranu na odseku Debar - Ćafa San.

16. 4. 1941 Nemačko-italijanske jedinice izbile na liniju Metković - Mostar - Rogatica - Sjenica - Kos. Mitrovica. Koristeći se prekidom neprijateljstva, italijanski 17. korpus otpočeo nastupanje iz Skadra ka Dubrovniku. Jugoslovenske jedinice na ovom frontu blagovremeno su povučene ka Tuzima i Podgorici (sada: Titograd), gde su puštene kućama, tako da je veliki deo ljudstva odneo sa sobom oružje.

11. 7. 1941 OK KPJ za Podgoricu (sada: Titograd) održao sastanak u prisustvu organizacionog sekretara PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je razrađen plan akcija protiv okupatora u podgoričkom i danilovgradskom srezu i doneta odluka da se prve akcije izvedu u Podgorici.

15. 7. 1941 Gornjozetski gerilski odred porušio oko 350 m železničke pruge Podgorica-Plavnica (u G. Zeti).

2. 8. 1941 Jedinice italijanske divizije -Venecija-, koje su nastupale od Podgorice (sada: Titograd) prema Mateševu, zapalile zaselak Raškovo Guvno (kod Lijeve Rijeke).

3. 8. 1941 Italijanski vojnici nastupajući iz Podgorice (sada: Titograd) ka Kolašinu, toga dana i sutradan, spalili s. Verušu.

8. 8. 1941 Nastupajući iz Podgorice (sada: Titograd) italijanska divizija -Venecija- ušla u Andrijevicu.

0. 9. 1941 U Stijeni Piperskoj (kod Titograda) održana partijska konferencija sreza podgoričkog: izabran novi MK KPJ za Podgoricu (koji je ubrzo pretvoren u OK KPJ za Podgoricu).

2. 10. 1941 Na Žabetinom potoku (kod Jelinog duba, na putu Podgorica-Kolašin) delovi partizanskog bataljona -Marko Miljanov- (40 boraca) napali italijansku kolonu od 24 motociklista, pratnju motorizovane kolone od 50 kamiona sa tenkovima. U borbi je poginulo 5 italijanskih vojnika i jedan oficir, a oštećeno 13 motocikla.

7. 11. 1941 Održan plenarni sastanak Sreskog odbora Crnogorske narodne omladine za srez podgorički, na kome su doneti zaključci: pojačati rad među omladinom, stvoriti čvrsto jedinstvo u borbi za nacionalno oslobođenje; organizovati antifašističke omladinske mitinge po selima i opštinama i razvijati agitaciju za veće uključivanje omladine u NOP odrede. Prema tim zaključcima trebalo je u partizanskim četama formirati aktive a u bataljonima komitete CNO.

11. 11. 1941 Izvršni odbor Crnogorske narodne omladine (CNO) za srez podgorički uputio direktivno pismo opštinskim odborima CNO sreza podgoričkog o zadacima crnogorske omladinske organizacije.

22. 11. 1941 OK KPJ za Podgoricu uputio direktivno pismo mesnim komitetima, biroima ćelija i partijskim grupama; da pojačaju politički i organizacioni rad na terenu, a naročito rad među ženama.

30. 11. 1941 Kod s. Sjeničke Stijene (blizu Titograda) bataljon -Marko Miljanov- Zetskog NOP odreda razbio ojačani italijanski bataljon alpinaca i odbacio ga ka Podgorici (sada: Titograd) uz gubitke oko 100 mrtvih i ranjenih i oko 60 zarobljenih italijanskih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 6 minobacača, 2 mitraljeza, 17 p. mitraljeza, 182 puške, veća količina municije i ostale vojne opreme, među kojima i jedna radio-stanica. Partizani su imali 6 mrtvih i 10 ranjenih.

30. 11. 1941 Jedinice Lovćenskog NOP odreda razrušile put i prekinule tt veze između Rijeke Crnojevića i Podgorice.

0. 12. 1941 OK KPJ za Podgoricu uputio proglas radnicima, seljacima i građanima okruga i podgoričkog pozivajući ih da zbiju redove oko KPJ u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

7. 12. 1941 Kod s. Veljeg Brda (blizu Titograda) delovi Lješkopoljskog partizanskog bataljona Zetskog NOP odreda porušili put Podgorica-Danilovgrad u dužini oko 250 m i pokidali tt veze.

9. 12. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da rušenjem puteva onemogući kretanje neprijateljskih kamiona u pravcu Šavnika i Nikšića; da drži zasede i straže od Nikšića ka Grahovu i ka Podgorici (sada: Titograd); da hitno prebaci sanitetsko ljudstvo i materija], kao i hranu, u bolnicu na Žabljaku.

19. 12. 1941 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu 220 letaka na italijanskom jeziku da ih rasturi među italijanske vojnike.

20. 12. 1941 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio pismo Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu: obaveštava ga o rešenju da se formira Gornjoliešanski bataljon i o potrebi da se pojača politički rad u Lješanskoj nahiji.

21. 12. 1941 Naredbom VŠ NOP odreda Jugoslavije rasformiran Crnogorski NOP odred za operacije u Sandžaku: jedan deo ušao u sastav 1. proleterske NOU brigade (kao 1. i 2. crnogorski partizanski bataljon), drugi deo (Podgorička partizanska četa) ušao u sastav novoformiranog Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda, a treći deo vraćen u Crnu Goru.

28. 12. 1941 Partizani Kosovoluškog i Komansko-zagaračkog bataljona NOP odreda -Bijeli Pavle-, pod neprijateljskom vatrom, na nekoliko mesta razrušili put Podgorica (sada: Titograd) - Danilovgrad.

10. 1. 1942 Delovi bataljona -Carev Laz- Lovćenskog NOP odreda uništili 1 km tt linije na putu Rijeka Crnojevića-Podgorica.

12. 1. 1942 Italijanske snage iz Podgorice (sada: Titograd) upale na slobodnu teritoriju Zetskog NOP odreda i uspele da pohvataju 33 partizana i seljaka iz s. Mahale i s. Goričana i odvedu ih u zatvor u Podgoricu. Tom prilikom su italijanski vojnici opljačkali manastir u s. Dajbabama, s. Mahalu i s. Goričane.

16. 1. 1942 Iz rejona Podgorice (sada: Titograd) stiglo u Danilovgrad oko 2000 italijanskih vojnika iz sastava divizija -Taro- s ciljem da probiju partizanske položaje i deblokiraju garnizon u Nikšiću koji su od decembra 1941. držale u opsadi jedinice Nikšićkog NOP odreda.

26. 1. 1942 U s. Bioče ušle jedinice Zetskog NOP odreda, pošto se italijanska posada, pod pritiskom partizanskih snaga, evakuisala u Podgoricu.

28. 1. 1942 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio pismo OK KPJ za Podgoricu, u kome su data uputstva o nabavkama životnih namirnica za ishranu siromašnog stanovništva. Nabavke su so imale izvršiti kupovinom iz Albanije i šireg područja Podgorice. Skladišta tih namirnica nalazila su se u rejonu Kuča, odakle su predstavnici pojedinih NO odbora odnosili dodeljene količine u svoje krajeve. Uputstvo PK posebno je istaklo potrebu za strogom kontrolom rada na liniji NOF-a, da bi se onemogućile bilo kakve zloupotrebe.

4. 2. 1942 Partizani bataljona -Carev Laz- Lovćenskog NOP odreda napali italijanski kamion koji se kretao od Riieke Crnojevića ka Podgorici (sada: Titograd), zarobili 3 italijanska vojnika i zaplenili sav materijal koji je bio u kamionu.

7. 2. 1942 Na putu Rijeka Crnojevića - Podgorica (sada: Titograd) grupa boraca iz Lovćenskog NOP odreda napala i zaplenila italijanski kamion sa 800 litara benzina i jedan putnički automobil, te posle evakuacije materijala uništila vozila.

17. 2. 1942 Iz Rijeke Crnojevića četa italijanskih vojnika izvršila ispad prema Podgorici (sada: Titograd). Delovi bataljona -Carev Laz- (iz Lovćenskog NOP odreda) uspeli su da neprijatelja odbace u polazni garnizon. Poginuli su jedan italijanski oficir i jedan partizan.

1. 3. 1942 Iz Podgorice (sada: Titograd) dva bataljona italijanskih vojnika pokušala da prodru u Rijeku Crnojevića radi deblokiranja komunikacije koju su zaposele jedinice Lovćenskog NOP odreda. U toku dvodnevnih borbi neprijatelj je ovladao komunikacijom te palio i ubijao u s. Podstrani i s. Kornetu. Neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i ranjenih, a jedinice Lovćenskog NOP odreda su imale 5 mrtvih i ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, izvestan broj pušaka, 9 sanduka municije i druge opreme.

6. 3. 1942 U Podgorici (sada: Titograd) između Glavne komande italijanskih trupa u Crnoj Gori i Glavnog odbora crnogorskih nacionalista iz Podgorice i doline Zete potpisan sporazum o -beskompromisnoj borbi protiv komunista i komunizma u Crnoj Gori-. Sporazumom su se obe strane obavezale na saradnju u borbi protiv partizanskih snaga, -na uzajamno poštovanje, povjerenje i lojalnost-. Sem toga, italijanske okupacione vlasti su se obavezale da nacionalističke jedinice uredno snabdevaju naoružanjem, opremom i životnim namirnicama. Sporazumom je takođe utvrđeno da italijanske trupe zadrže kontrolu u gradovima a nacionalisti po selima.

19. 3. 1942 U s. Ožezi, kod Podgorice (sada: Titograd), Štab Zetskog NOP odreda formirao 1. udarni bataljon.

12. 4. 1942 Delovi 47. italijanskog pešadijskog puka iz Nikšića i četnici od Podgorice i Danilovgrada izvršili upad u Nikšićku župu. Jedinice Nikšićkog NOP odreda, odreda -Bijeli Pavle- i Zetskog NOP odreda su im pružile snažan otpor, ali su se morale povući. Tom prilikom su italijanski vojnici i četnici popalili sela Bršno i Laz, a u Nikšićkoj župi opljačkali sve što se moglo nositi i vršili teror nad stanovništvom.

0. 6. 1942 U okolini Podgorice (sada: Titograd), da ne bi pao živ u ruke neprijatelju, izvršio samoubistvo član Okružnog komiteta KPJ za Podgoricu Radule Radulović Ruso, narodni heroj.

12. 6. 1942 U s. Smriječnu (kod Šavnika), po odluci vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, formirana 5. proleterska (crnogorska) NOU brigada, sastava: četiri bataljona od boraca iz Nikšićkog i Zetskog NOP odreda i delova jedinica s teritorije danilovgradskog i podgoričkog sreza.

19. 4. 1943 U rejonu Kuča (oko Podgorice - sada: Titograd), po naređenju komandanta tzv. nacionalnih trupa Crne Gore, Sandžaka i Boke, mobilisano 1000 ljudi. Trebalo je da budu transportovani kamionima u rejon Nikšića, ali su u poslednjem ča.su odbili da pođu i razišli se kućama.

11. 5. 1943 Vrhovna komanda italijanske vojske naredila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- da 6. armijski korpus delom snaga sadejstvuje sa italijanskim trupama u Crnoj Gori protiv jedinica NOVJ, prvenstveno u cilju obezbeđenja puta Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić - Bileća. Posle nekoliko dana upućena su tri bataljona sa artiljerijom da preuzmu zadatke divizije -Ferara-, koja je upućena u borbu protiv Glavne operativne grupe u bici na Sutjesri.

13. 5. 1943 Između Pantelijevog vrha i Ilijinog brda (kod Spuža) Udarna grupa bataljona (3. bataljon 4. proleterske NOU brigade i 2. i 4. bataljon 5. crnogorske NOU brigade), ojačana delovima Zetskog NOP odreda, napala i razbila četnike. Zarobljeno je 600 četnika a ostatak je odbačen ka s. Bioču i Podgorici. Poginuo je zamenik političkog komesara Zetskog NOP odreda Vukosav Božović, narodni heroj.

17. 5. 1943 U blizini s. Bioča (kod Podgorice - sada: Titograd) Udarna grupa bataljona (3. bataljon 4. proleterske NOU brigade, 2. i 4. bataljon 5. crnogorske NOU brigade), ojačana Zetskim NOP odredom, u četvorodnevnoj borbi okružila i razbila 383. puk (bez jednog bataljona) italijanske divizije -Venecija-, Poginulo je 339 i zarobljeno 400 italijanskih vojnika i oficira, a zaplenjeno 9 brdskih topova, 27 mitraljeza i velike količine drugog naoružanja i opreme. U borbama su poginuli zamenik komandanta bataljona u 5, crnogorskoj NOU brigadi Marko Đurović i politički komesar čete 4. bataljonu iste brigade Milan Pavličič, narodni heroj.

20. 5. 1943 U Podgorici (sada: Titograd) predstavnik Glavne nemačke komande u Hrvatskoj i italijanski komandant Trupa Crne Gore, održali sastanak da bi uskladili dejstva nemačkih i italijanskih trupa u Crnoj Gori i Sandžaku u toku bitke na Sutjesci.

24. 5. 1943 Italijanske jedinice završile četvorodnevno -čišćenje- Pipera (kod Podgorice - sada: Titograd), zapalivši oko 100 kuća.

24. 5. 1943 Iz rejona s. Lijeve Rijeke i s. Bioča (kod Podgorice - sada: Titograd) nemački puk -Brandenburg- otpočeo pokret radi pojačanja nemačkih trupa na r. Čehotini.

27. 5. 1943 Iz Podgorice (sada: Titograd) upućen ka Nikšiću motorizovani odred -Šmithuber- (14. puk nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-) i istog dana uveden u borbu protiv jedinica 3. udarne divizije NOVJ.

28. 6. 1943 U Nikšiću, Podgorici (sada: Titograd), Baru, Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad), po naređenju italijanskog guvernera za Crnu Goru, streljano 180 rodoljuba, kao odmazda za težak poraz 383. puka italijanske divizije -Venecija- u borbi na Bioču 14-17. maja.

27. 7. 1943 Na Žijovu kod Podgorice (sada: Titograd), u borbi protiv četnika, poginuo član SK KPJ za Podgoricu Đoko Prelević, narodni heroj.

0. 10. 1943 Podgoricu (sada: Titograd) bombardovalo 30 savezničkih aviona. Poginulo je oko 100 građana i 150-200 nemačkih vojnika, a na aerodromu je zapaljeno 6 nemačkih aviona.

0. 10. 1943 U okolini Podgorice (sada: Titograd), a borbi protiv nemačkih jedinica i četnika, poginuo Milutin Grozdanić, narodni heroj.

15. 10. 1943 Nastupanjem nemačke 118. lovačke divizije iz Podgorice (sada: Titograd) ka Kolašinu i nemačke 297. pešadijske divizije iz Peći ka Andrijevici i Beranama (sada: Ivangrad) otpočela operacija -Balkanšluht- s ciljem da se snage 2. udarnog korpusa NOVJ odbace od komunikacije Peć-Podgorica i da se opkole delovi italijanske partizanske divizije -Venecija- u Beranama. Posle višednevnih borbi neprijatelj je 23. oktobra ušao u Andrijevicu, a potom zauzeo i Berane.

16. 10. 1943 U rejonu s. Bioča Zetski NOP odred pružio jak otpor delovima nemačke 118. lovačke divizije koji su nastupali od Podgorice (sada: Titograd) ka s. Mateševu. Posle dvodnevne borbe nemačke jedinice su izbile u s. Jablan, gde su ih zadržali delovi 4, proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

22. 10. 1943 U blizini s. Bioča delovi 3. bataljona Zetskog NOP odreda napali iz zasede nemačku kolonu jačine 10 kamiona i 2 tenka i naterali je da se vrati u Podgoricu (sada: Titograd). Poginulo je 7 nemačkih vojnika.

22. 10. 1943 Delovi 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napali nemačke snage i zauzeli s. Klopot (kod Podgorice, sada: Titograd), a potom se povukli ka s. Jablanu. Gubici neprijatelja: 4 mrtva i više ranjenih, a delovi 5. brigade imali 1 mrtvog i 3 ranjena. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 1 minobacač, 1 p. mitraljez i 13 sanduka municije.

31. 10. 1943 Saveznička avijacija bombardovala Podgoricu (sada: Titograd) i okolna sela u kojima su logorovale nemačke jedinice.

3. 11. 1943 Britanski avioni bombardovali Podgoricu (sada: Titograd). Uništeno je 10 nemačkih aviona na aerodromu, a u gradu je poginulo i ranjeno 150 građana.

7. 11. 1943 Na prostoru između puta Podgorica (sada: Titograd) - s. Lijeva Rijeka i jugoslovensko-albanske granice 5. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala četničke snage Istočnog fronta i posle dvodnevnih borbi izbila na liniju s. Jablan - s. Lijeva Rijeka - Veruša.

10. 11. 1943 U Kučima (kod Podgorice, sada: Titograd) tri bataljona 5. ergonorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, razbila četnike. Poginulo je 20 četnika. Brigada je imala 6 mrtvih i 8 ranjenih. Zaplenjeni su bacač, mitraljez, radio-stanica i drugi materijal.

13. 11. 1943 Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ 3. udarna divizija NOVJ formirala Udarnu grupu bataljona (1. i 2. bataljon 4. proleterske NOU brigade i jedan bataljon 5. crnogorske NOU brigade) sa zadatkom da iz Pipera (kod Podgorice, sada: Titograd) prodre u Crmnicu (srez Bar), razbije četnička uporišta i mobiliše nove borbe za NOVJ.

13. 11. 1943 U Kučima (kod Podgorice, sada: Titograd) 5, crnogorska udarna brigada 3udarne divizije NOVJ odbila napad (s fronta, boka i leđa) delova nemačke 181. pešadijske divizije, četnika Zetskog odreda i albanskih kvislinških jedinica, ali je pretrpela gubitke od 5 mrtvih i 14 ranjenih.

28. 11. 1943 Udarna grupa bataljona (1. i 2. bataljon 4. proleterske NOU brigade i bataljon 5, crnogorske NOU brigade) prešla r. Zetu kod s. Slapa (blizu Danilovgrada) s ciljem da razbije četnička uporišta na prostoriji između Podgorice (sada: Titograd) i Cetinja.

28. 11. 1943 Na putu Podgorica (sada: Titograd) Rijeka Crnojevića otpočeo napad Udarne grupe bataljona (1. i 2. bataljona 4. proleterske NOU brigade i jednog bataljona 5. crnogorske NOU brigade) na jedinice nemačke 181. pešadijske divizije i četnike Južnog fronta. U borbama do 3. decembra neprijatelj je potpuno razbijen i odbačen u pravcu Rijeke Crnojevića. Nemački gubici: 80 mrtvih i oko 50 ranjenih, a četnički: 110 mrtvih i oko 40 ranjenih, dok je Udarna grupa imala 16 mrtvih i 20 ranjenih. Zaplenjeno je: 2 teška i 1 laki minobacač, veća količina pušaka i municije i druga ratna oprema, a uništena su 4 kamiona sa raznim materijalom.

6. 12. 1943 Dva bataljona 6. udarne crnogorske brigade 3. udarne divizije NOVJ završila šestočasovno čišćenje Prekobrđa i Kuča (kod Podgorice, sada: Titograd) od četnika, uspevši da ih razbiju i delom potisnu za Podgoricu.

6. 12. 1943 Između Barutane i Rijeke Crnojevića, na putu Podgorica (sada: Titograd) - Cetinje, Udarna grupa bataljona (1. i 2. bataljon 4. proleterske NOU brigade i jedan bataljon 5. crnogorske NOU brigade) napala delove nemačke 181. pešadijske divizije i četnike Južnog fronta. Posle dvodnevnih borbi nanela im je osetne gubitke, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih.

20. 12. 1943 U Podgorici (sada: Titograd) streljan Mirko Lučić, narodni heroj.

20. 12. 1943 U s. Farmacima (kod Podgorice, sada: Titograd) nemački vojnici streljali 50 zatvorenika u znak odmazde zbog svojih gubitaka na putu Podgorica - Rijeka Crnojevića.

27. 12. 1943 U rejonu s. Kokota (kod Podgorice, sada: Titograd) nemački vojnici streljali 50 pripadnika NOP-a.

19. 1. 1944 U s. Rogamima oko 150 četnika s nemačkim vojnicima, podržani artiljerijom, napali delove 2. bataljona 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. U početku je neprijatelj imao izvesnog uspeha, zatim je protivnapadom odbačen u Podgoricu (sada Titograd).

27. 1. 1944 U Kučima oko 800 nemačkih vojnika i četnika iz Podgorice (sada: Titograd) i Albanije, podržavanih artiljerijom, u jutarnjim časovima počeli napad na 5. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ, Posle dvodnevnih borbi neprijatelj je delimično razbijen i odbačen u pravcu Podgorice i na albansku teritoriju, uz gubitke od preko 50 mrtvih i ranjenih vojnika. Tom prilikom je poginulo nekoliko istaknutih četničkih organizatora s tog terena, a zarobljeno je 5 četnika. Zaplenjeno je oko 2000 metaka i nešto druge opreme. Brigada je imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

13. 2. 1944 Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, a u duhu direktive VŠ NOV i POJ, na teritoriji Crne Gore osnovane tri komande vojnih područja - 1. komanda je obuhvatala nikšićki i šavnički srez, 2. komanda - danilovgradski, podgorički i cetinjski srez, 3. komanda - kolašinski, andrijevički i beranski srez.

21. 2. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u zahvatu Lima, od sandžačkih jedinica i jedne crnogorske brigade, formirati diviziju; na odseku Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić postaviti 3. udarnu diviziju NOVJ (dve crnogorske brigade) a u Primorje već formiranu Primorsku operativnu grupu (koja ima uslove za preformiranje u diviziju); brigade popuniti snagama iz odreda, a odrede svesti na najnužniju meru; izraziti jači neposredan uticaj na mlađe brigade; ovim bi bila završena globalna formacija Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ (unutar koje izvršiti popunu i dalje razvijati jedinice).

27. 2. 1944 Preko 4000 četnika i italijanskih fašista od Cetinja, Rijeke Crnojevića, Podgorice (sada: Titograd) i Danilovgrada izvršili prodor na teritoriju sreza cetinjskog s ciljem da zauzmu Čevo, prodru ka Grahovu i, u sadejstvu sa hercegovačkim četnicima, potisnu Primorsku operativnu grupu iz obalskog pojasa. Posle dvodnevnih borbi četnici su zauzeli Čevo, ali prema Grahovu nisu smeli da prodru.

27. 2. 1944 U s. Bioču (kod Titograda) održana konferencija više od 100 intelektualaca iz sreza podgoričkog, na kojoj je odlučeno da pomažu oslobodilačku borbu protiv neprijatelja.

7. 3. 1944 Na komunikaciji Rijeka Crnojevića - Podgorica (sada: Titograd) Lovćenski NOP odred napao četnike. Borba je trajala tri dana. Četnici su pretrpeli velike gubitke. Odred je imao 2 mrtva i 2 ranjena borca.

28. 3. 1944 Na prostoriji sela: Parci-Gradac-Draževina-Beri (na komunikaciji Titograd-Cetinje) delovi 2. dalmatinske udarne i 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, s delovima Lovćenskog NOP odreda napali i razbili četničke i nemačke snage (oko 1000 vojnika) i odbacili ih u Podgoricu (sada: Titograd). Poginulo 26 neprijateljskih vojnika i oficira, a zarobljeno 100 četnika. Gubici jedinica NOV i POJ: 1 mrtav i 10 ranjenih boraca.

2. 4. 1944 Kod s. Vukovića i s. Meduna (blizu Titograda), s položaja Kaznovica i Trijebač, oko 800 četnika i 700 nemačkih vojnika i italijanskih fašista napalo delove 5. crnogorske udarne brigade i delove 7. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen ka Podgorici (sada: Titograd), uz gubitke od 72 mrtva i više ranjenih vojnika.

5. 4. 1944 U s. Krusima (kod Titograda) 2. bataljon 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napao na kolonu od oko 70 nemačkih vojnika i 20 četnika. Posle kraće i oštre borbe neprijatelj je odbačen u pravcu s. Kokota i Podgorice. Poginulo je 9 i ranjeno oko 15 nemačkih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 1 mitraljez, 2000 metaka, nekoliko sanduka mina za minobacač i druga ratna oprema. Bataljon je imao 3 ranjena borca.

11. 4. 1944 Nemačke i četničke snage i pripadnici muslimanske milicije (oko 5000 vojnika), uz podršku avijacije, preduzeli ofanzivna dejstva glavnim snagama od Brodareva ka Bijelom Polju i s. Lekovini (kod Sahovića) a delom snaga iz Pljevalja ka s. Đurđevića Tari protiv jedinica 37. udarne divizije NOVJ koje su zatvarale te pravce. Cilj neprijatelja je bio: ovladati dolinom Lima, zauzeti Kolašin i spojiti se sa snagama koje će napadati iz Podgorice (sada: Titograd), razdvojiti 2. udarni korpus NOVJ i njegove jedinice nabaciti na masiv pl. Sinjajevine i pl. Durmitora.

14. 4. 1944 Oko 1200 četnika i delovi 363. puka nemačke 181. pešadijske divizije, uz podršku artiljerije, 6 tenkova i 2 lovačka aviona, napali 9. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ u Kucima. Ogorčena borba trajala je ceo dan. Brigada je, najzad, odbacila neprijatelja prema Podgorici (sada: Titograd), nanevši mu gubitke od 19 mrtvih i oko 40 ranjenih i zaplenivši minobacač sa 2 sanduka mina, mitraljez, 12 pušaka veću količinu municije i drugu opremu. Ona je imala 1 mrtvog i 14 ranjenih boraca.

5. 5. 1944 Anglo-američki avioni, u šest naleta (30 aparata), bombardovali Podgoricu (sada: Titograd). Poginuo je veći broj četnika, ali i dosta građana; porušeno je i zapaljeno mnogo kuća.

22. 5. 1944 U Bijelom Polju Štab 2. udarnog korpusa NOVJ održao savetovanje sa štabovima 2, 3. i 5. divizije NO.VJ. Jedinicama je određen raspored: 37. udarnoj diviziji rejon Pljevlja-Prijepolje-Priboj; 5. udarnoj diviziji rejon Brodarevo-Pljevlja; 3. udarnoj diviziji rejon Prijepolje-Sjenica, a njena 9. udarna brigada ostala je na odseku prema Podgorici (sada: Titograd); 2. proleterskoj udarnoj diviziji rejon Andrijevica - Berane (sada: Ivangrad) - Rožaje.

12. 6. 1944 U Bjelopavlićima i Piperima četnici napali Zetski NOP odred. Protivnapadom on ih je odbacio ka Danilovgrađu i Podgorici (sada: Titogradu), nanevši im gubitke od 3 mrtva i veći broj ranjenih. Odred je imao 5 poginulih, 2 ranjena i 2 nestala borca.

3. 7. 1944 Na položaju Vežešnik delovi 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ odbili napad nemačkih vojnika i četnika s pravca Podgorice (sada: Titograd). Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 45 mrtvih i više ranjenih.

13. 8. 1944 U rejonu Kuča i Pipera 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ vodila oštre borbe protiv nemačkih i četničkih snaga koje su napadale iz Podgorice (sada: Titograd) i iz doline reke Zete. Brigada se, posle višečasovne borbe, pod pritiskom jačeg neprijatelja postepeno povlačila na nove položaje. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika i više ih je ranjeno.

30. 9. 1944 U rejonu Komana, s. M, Zagrede i s. Zagarača (kod Danilovgrada) jače četničke snage iz rejona Podgorice (sada: Titograd) i Spuža napale delove 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe i Zetskog NOP odreda. U borbi koja je trajala ceo dan napad četnika je odbijen. Poginulo je 18 četnika a više ih je ranjeno.

14. 10. 1944 Na komunikaciji Podgorica (sada: Titograd) - Skadar delovi 6. divizije NOV Albanije napali kolonu iz sastava nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa i naneli joj gubitke. Jedan deo kolone vratio se u Podgoricu.

5. 11. 1944 Anglo-amerićki avioni bombardovali Podgoricu (sada: Titograd) sa okolinom, gde su se koncentrisale snage nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa i četnici. (Vazdušni napad je ponovljen i naredna dva dana.) Neprijatelju su naneti znatni gubici u ljudstvu i tehnici. Pored materijalne štete, mnogo je bilo žrtava i kod stanovništva.

14. 11. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: pošto se u rejonu Podgorice (sada: Titograd) prikuplja jača nemačka grupa koja će se verovatno probijati na zapad preko Boke, a možda i pravcem Nikšić-Bileća, treba razarati komunikacije na tim pravcima; u slučaju neprijateljskog prodora moraju se sačuvati motorna vozila, tenkovi i artiljerijska oruđa na odseku toga korpusa.

14. 11. 1944 Jedinice 10. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Rijeku Crnojevića. Nemačke i četničke snage koje su branile to mesto bile su prisiljene da se povuku u pravcu Podgorice (sada: Titograda).

22. 11. 1944 Iz rejona Skadra, Podgorice (sada: Titograda) i Danilovgrada nemački 21. brdski armijski korpus otpočeo proboj pravcem Podgorica - s. Bioče - Kolašin - Bijelo Polje - Prijepolje u cilju izvlačenja iz Crne Gore, preko Sandžaka, za Sarajevo. Na tom pravcu, koji su zatvarale jedinice 3. udarne divizije NOVJ, ogorčene borbe su trajale mesec i po dana. Neprijatelj je uspeo da se, uz velike gubitke u ljudstvu i tehnici, probije i spoji sa 22. pešadijskom divizijom nemačkog 91. armijskog korpusa, koja je od Prijepolja išla ka Mojkovcu. [Od početka proboja do 30. decmbra na tom pravcu (prema nepotpunim podacima) 21. korpus je imao oko 3000 mrtvih, još više ranjenih i 150 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 22 topa, 27. mitraljeza i p. mitraljeza, 400 pušaka, 15 automata, 500.000 metaka i drugi ratni materijal. Uništeno je 500 raznih motornih vozila. U istom vremenu 3. divizija je imala 195 mrtvih, 420 ranjenih i oko 130 promrzlih boraca.]

23. 11. 1944 Drugi bataljon 1. brigade narodne odbrane upao u s. Crnce kod Podgorice (sada: Titograd), bez sopstvenih gubitaka, likvidirao grupu od 9 četnika. Ta grupa je dugo služila kao predstraža nemačkih snaga u dolini r. Zete.

29. 11. 1944 U Kučima, blizu Podgorice (sada: Titograd), od zarobljenika - bivših crvenoarmejaca koji su iz nemačkog 21. armijskog korpusa prebegli na slobodnu teritoriju, formiran 5 (ruski) bataljon 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ.

1. 12. 1944 U cilju pružanja pomoći nemačkom 21. brdskom armijskom korpusu, koji se iz rejona Podgorice (sada: Titograd) i Danilovgrada probijao u pravcu Kolašina i dalje u Sandžak, jake snage nemačke 22. pešadijske divizije iz Prijepolja zauzele Bijelo Polje.

14. 12. 1944 Delovi Zetskog NOP odreda i delovi NOV Albanije oslobodili su varošicu Tuzi i izbili na r. Cijevnu, dejstvujući prema Podgorici (sada: Titograd).

16. 12. 1944 Jedinice 1. bokeljske i 10. crnogorske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Spuž sa neposrednom okolinom, a delovi nemačke 131. pešadijske divizije povukli se u pravcu Podgorice (sada; Titograd). Zaplenjeno je nekoliko mitraljeza i veći broj pušaka, a oštećeno 5 tenkova i 10 kamiona.

18. 12. 1944 Posle velikih gubitaka u borbama od Podgorice (sada: Titograd) do Kolašina protiv jedinica 3. udarne divizije NOVJ, snage nemačke 297. pešadijske divizije uspele da se u rejonu V. Preprana spoje sa prednjim delovima nemačke 22. pešadijske divizije, koja je od Prijepolja nastupala u pravcu Mojkovca. Time je nemačkom 21. armijskom korpusu bio konačno otvoren put prema Sandžaku.

18. 12. 1944 Jedinice 1. bokeljske brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, delovi 9, crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ i jedinice Lovćenskog i Zetskog NOP odreda, posle duže borbe, oslobodili do temelja porušenu Podgoricu (sada: Titograd), koju su branili zaštitni delovi nemačke 181. pešadijske divizije. U unutrašnjosti grada najjače su tačke neprijateljskog otpora bile električna centrala, gimnazija i Vezirov most, koji su nemački vojnici porušili pri povlačenju u pravcu s. Bioča. Gubici neprijatelja: 30 poginulih, veći broj ranjenih i preko 70 zarobljenih. Zaplenjeno je nešto oružja i municije, 15 automobila i veća količina hrane, a uništen je veći broj kamiona.

3. 1. 1945 Predsedništvo CASNO-a donelo odluku da se otvore gimnazije u oslobođenom Cetinju, Nikšiću, Podgorici (sada: Titograd), Beranama (sada: Ivangrad), Baru, Herceg-Novom i Kotoru.

Dokumenti

Izveštaj 22. mešovite čete T.R.T. od 11. avgusta 1941. Komandi inžinjerije divizije „Kačatori dele Alpi o prekidu telefonskih linija Nikšić - Bogetići - Danilovgrad - Podgorica

Izveštaj 22. čete T.R.T. od 17. avgusta 1941. Komandi inžinjerije divizije „Kačatori dele Alpi o prekidu telefonskih linija Nikšić - Podgorica - Danilovgrad - Bogetići

Izvještaj Gradskog komiteta KPJ za Podgoricu od oktobra 1941 god. štabu Lješkopoljskog bataljona Zetskog NOP odreda o jačinn, rasporedu i naoružanju italijanskog garnizona u Podgorici

Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od novembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug podgorički

Izvještaj biroa Lješkopoljske ćelije od novembra 1941 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez podgorički

Izvještaj biroa Zetske partijske ćelije od novembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Podgorički okrug

Izvještaj Komande partizanskih grupa sa Podgoričkog područja od 3 novembra 1941 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez podgorički

Zaključci sa plenarnog sastanka Sreskog odbora Crnogorske narodne omladine za Srez podgorički od 10 novembra 1941 godine

Direktivno pismo Izvršnog odbora Crnogorske narodne omladine za Srez podgorički od 11 novembra 1941 godine

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 15 novembra 1941 god. za pokret jedinica Podgoričke grupe u pravcu Pljevalja

Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Okrug podgorički od 23 novembra 1941 godine

Izvještaj biroa Gradskog komiteta KPJ za Podgoricu od 30 novembra 1941 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez podgorički o stanju u gradu

Iz direktive Okružnog komiteta KPJ za Podgorički okrug od decembra 1941 god. o radu među ženama

Izvještaj Lješkopoljskog bataljona od 17. dece.mbra 1941. Štabu Zetskog NOP odreda o situaciji u Bataljonu i na terenu poslije borbe sa Italijanima nedaleko od Podgorice

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez podgorički od 11 decembra 1941 god. o namirnicama koje sreski odbor NOF-a stavlja na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku

Iz izvještaja biroa Gradskog komiteta KPJ za Podgoricu od 12 decembra 1941 god. Mjesnom komitetu KŠ za Srez podgorički

Obavještenje Mjesnog komiteta Podgorice od 16. decembra 1941. Štabu Zetskog NOP odreda o upućivanju namirnica za potrebe Odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 19 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug podgorički u vezi rasturanja letaka među italijanskim vojnicima

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 20 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug podgorički

Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 8. januara 1942. Štabu Gornjolješanskog bataljona za uništavanje telegrafsko-telefonskih veza na liniji Cetinje - Podgorica

Izvještaj štaba Lovćenskog NOP odreda od 22 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o izvršenim pripremama za borbu na putu Cetinje - Podgorica i rezultatu borbe na Zagredi

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 28 januara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Podgorički okrug o organizaciji nabavke životnih namirnica za prehranu siromašnog stanovništva

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Danilovgrad od februara 1942. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o vojno-političkoj situaciji na svom sektoru

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 5 februara 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za rušenje puta Cetinje - Podgorica i upućivanje zarobljenih italijanskih oficira Glavnom štabu

Izvještaj Štaba bataljona Carev Laz od 3. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o borbama na komunikaciji Podgorica - Cetinje

Sporazum između četničke organizacije na području Podgorice (sada: Titograd) i doline Zete i Glavne komande italijanskih trupa u Crnoj Gori od 6. marta 1942. o saradnji u borbi protiv NOP-a

Pismo štaba Zetskog NOP odreda od 7 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Podgorički okrug

Izvještaj Štaba Lješkopoljskog bataljona od 10. marta 1942. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o vojno-političkoj situaciji na sektoru te jedinice

Izvještaj Štaba bataljona Carev Laz od 10. marta 1942. Štabu Lovćenskog NOP odreda o stanju Bataljona i aktivnosti neprijateljskih elemenata u Podgorici

Izvještaj Mjesnog komiteta KPJ za Srez danilogradski od 12 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug podgorički o borbama sa Italijannma i četnicima u Bjelopavlićima

Izvještaj komandanta odreda Bijeli Pavle od 14 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Okrug podgorički o borbama sa četnicima i političkom stanju u Srezovima danilogradskom i nikšićkom

Izvještaj biroa Zetske partiske organizacije od 14 marta 1942 god. Mjesnom komitetu KPJ za Srez podgorički o aktivnosti Italijana i narodnih izdajnika u Zeti i formiranju udarne čete za borbu protiv njih

Izvještaj štaba Lješkopoljskog bataljona od 23 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Podgorički okrug o izvedenim diverzijama i organizacionim promjenama u bataljonu

Pismo štaba Lijevorečkog četničkog odreda od 12 aprila 1942 god. Glavnom akcionom odboru u Podgorici za dodjelu oružja i municije

Naređenje komandanta italijanskog garnizona Danilovgrad od 2. oktobra 1942. predsedniku četničkog Nacionalnog odbora u Danilovgradu za akciju na putu Danilovgrad–Podgorica

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 17 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima Njemaca i četnika na sektoru Pljevalja, Nikšića i Podgorice (Titograda)

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 24 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na sektoru Pljevalja, Žabljaka, Nikšića, Podgorice i Kolašina

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 25 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima na sektoru Pljevalja, Nikšića i Podgorice

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 28 april 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o pomjeranju i rasporedu četničkih snaga na sektoru Žabljaka, Nikšića i Podgorice

Pismo Vasa Đurišića od 1. maja 1943. Mirku Kukliću o rezultatima razgovora Pavla Đurišića sa Italijanima u Podgorici

Obavještenje Vrhovne komande italijanske vojske od 11 maja 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o učešću jedinica Šestog armijskog korpusa u Crnoj Gori na obezbjeđenje linije Podgorica - Nikšić - Bileća

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 14 maj 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o bojevima u rejonima Pljevlja, Nikšić, Podgorica

Naredba komandanta Nacionalnih trupa Crne Gore od 16. maja 1943. komandantu Zetskog letećeg odreda za formiranje novih jedinica u srezovima Podgorica, Danilovgrad i Nikšić

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 16 maj 1943 god. Komandi Druge armije o rasporedu snaga i dolasku novih njemačkih, bugarskih i italijanskih jedinica na sektor Pljevalja i Podgorice

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 17 maj 1943 god. Komandi Druge armije o pokretima njemačkih jedinica od Sandžaka i bojevima italijanskih jedinica u rejonu Podgorice

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 18 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima u rejonu Bijelog Polja i Podgorice

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 19 maj 1943 god. Komandi Druge armije o bojevima na sektoru Bijelog Polja, Kolašina i Podgorice

Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 20 maj 1943 god. Komandi Druge armije o spajanju njemačkih i italijanskih snaga na komunikaciji Podgorica - Kolašin

Izvještaj Komande trupa Crne Gore o sastanku održanom 21 maja 1943 god. u Podgorici između komandanta italijanskog Četrnaestog armijskog korpusa i pretstavnika Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj u vezi sa operacijom Schwarz

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 14. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o imenovanju Štaba Zetskog NOP odreda, formiranju udarnih bataljona i njihovim akcijama

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 15. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o nedovoljnoj aktivnosti u formiranju partizanskih jedinica i izvođenju akcija

Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 15. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o imenovanju štabova odreda na teritoriji Crne Gore

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije od 28 septembra 1943 god. Štabu Treće udarne divizije o zadacima na sektoru Nikšić - Podgorica u vezi novonastale situacije poslije oslobođenja Kolašina

Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku od 30. septembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Podgoricu o oslobođenju Pljevalja, Bijelog Polja i Kolašina i vojno-političkoj situaciji u ostalim dijelovima Crne Gore

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 oktobra 1943 god. Štabu Pete crnogorske NOU brigade, brigadi Aosta i Nikšićkom NOP odredu za sadejstvo sa Četvrtom proleterskom brigadom na pravcu Bioče - Lijeva Rijeka i za napade na okupatora koji komunicira na cesti Nikšić - Podgorica

Izvještaj Štaba Zetskog NOP odreda od 20 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o zadatku za presijecanje komunikacije Podgorica - Kolašin i snagama neprijatelja na tom pravcu

Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 22 oktobra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o aktivnosti četnika oko Spuža i jačini Nijemaca u Podgorici i njihovim pokretima

Izvještaj štaba Pete crnogorske NOU brigade od 23 oktobra 1943 god. štabu Treće udarne divizije NOVJ o moralno-političkom stanju kod četnika i pokretima njemačkih snaga od Nikšića ka Podgorici

Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 30 oktobra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o čišćenju četničkih bandi u Gornjoj i Donjoj Morači i o rezultatima savezničkog bombardovanja Podgorice

Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 3 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Vasojevićima i bombardovanju Podgorice od strane naših saveznika

Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da dostavi podatke o jačini neprijateljskih garnizona na primorskom pojasu od Metkovića do Ulcinja i na sektoru Nikšić - Podgorica - Ulcinj - Herceg-Novi

Naređenje štaba Treće udarne divizije NOVJ od 11 decembra 1943 god. štabu Pete crnogorske NOU brigade za pojačanje budnosti prema garnizonima Podgorica i Nikšić u vezi s početkom Šeste neprijateljske ofanzive

Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 9. marta 1944. Komandi 2. oklopne armije o zajedničkoj nemačko-četničkoj operaciji »Bora« protiv jedinica 2. korpusa NOVJ na prostoru Danilovgrad — Cetinje — Podgorica

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 marta 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe za orijentisanje svojih snaga prema komunikacijama Nikšić - Danilovgrad i Cetinje - Podgorica

Naređenje Štaba Primorske operativne grupe od 29 marta 1944 god. za blokiranje komunikacije Nikšić - Danilovgrad i Cetinje - Podgorica

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 1 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uspjehu jedinica Primorske operativne grupe na komunikaciji Podgorica - Cetinje

Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 2 aprila 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o rezultatima borbe u Kučima i vojno-političkoj situaciji oko Podgorice i Danilovgrada

Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 3. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o pripremama za dejstva, u saradnji s četnicima, na prostoru Podgorica — Cetinje — Nikšić

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 4 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rezultatima borbi na komunikaciji Nikšić - Podgorica

Obavještenje Štaba Primorske operativne grupe od 5 aprila 1944 god. Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o rezultatima borbi na komunikaciji Nikšić - Podgorica i potrebi jačeg sadejstva na prostoru Nikšić - Grahovo - Dragalj

Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 6 aprila 1944 god. Štabu Primorske operativne grupe o uspjesima bataljona sjeverno od komunikacije Rijeka Crnojevića - Podgorica

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 8 aprila 1944 god. štabovima brigada za napad na komunikaciju Podgorica - Nikšić na otsjeku Spuž - Danilovgrad

Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 12. aprila 1944. Štabu Primorske operativne grupe o borbama protiv neprijatelja na Veljem Brdu i komunikaciji Podgorica - Cetinje

Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 12 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima borbi na komunikaciji Nikšić - Podgorica

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 13 aprila 1944 god. štabovima bataljona za zauzimanje novih položaja na prostoriji Danilovgrad - Podgorica

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 14 aprila 1944 god. Štabu Devete crnogorske NOU brigade za dostavljanje detaljnog izvještaja o situaciji i za koordinaciju sa Sedmom crnogorskom brigadom u slučaju jačeg prodora neprijatelja od pravca Podgorice

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 14 aprila 1944 god. štabovima bataljona za posijedanje novih položaja u cilju zatvaranja pravaca od Podgorice

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 17 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama Primorske operativne grupe na komunikaciji Danilovgrad - Podgorica

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o protivnapadu neprijatelja u južnom Sandžaku i od pravca Podgorice

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 9 aprila 1944 god. štabovima brigada za odlaganje napada na komunikaciju Nikšić - Podgorica za 24 časa

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 27 aprila 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pojačavanju neprijateljskih garnizona u Nikšiću i Podgorici i borbama oko Bijelog Polja

Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 28. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o planiranju operacije »Forfriling« protiv jedinica 2- korpusa NOVJ na prostoriji Podgorica — Cetinje — Danilovgrad

Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 16 maja 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOVJ o jačini neprijateljskih snaga oko Podgorice i o stanju u brigadi

Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 11 juna 1944 god. Štabu drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Kučima i dolasku novih neprijateljskih snaga u Podgoricu

Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 16 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o povlačenju neprijateljskih snaga iz Zete i njihovom utvrđivanju u Podgorici

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 4 jula 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o odbijanju četničko-nijemačkog napada sa pravca Podgorice (Titograda) i Danilovgrada

Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 16 oktobra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o situaciji na sektoru Podgorice i Danilovgrada

Naređenje Komande Grupe armija »E« od 16. oktobra 1944. Komandi 21. brdskog armijskog korpusa za držanje otvorenom komunikacije Skadar — Podgorica — Nikšić radi njenog odlučujućeg značaja za povlačenje korpusa preko Trebinja za Mostar

Naređenje Štaba Lovćenskog NOP odreda od 2. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta na komunikaciju Cetinje - Podgorica

Naređenje Štaba 10. crnogorske NOU brigade od 7. novembra 1944. Štabu Lovćenskog NOP odreda za rušenje komunikacije Cetinje - Podgorica

Izvještaj Lovćenskog NOP odreda od 8. novembra 1944. Štabu 10. crnogorske NOU brigade o prodoru neprijatelja iz Podgorice u Rijeku Crnojevića

Izvještaj Štaba 6. crnogorske NOU brigade od 10. novembra 1944. štabovima 2. udarnog korpusa i Primorske operativne grupe o rasporedu i jačini okupatorskih snaga na sektorima Podgorica - Cetinje i Podgorica - Danilovgrad

Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 10 novembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa i Primorske operativne grupe o situaciji na sektoru Podgorice

Direktivno pismo komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 novembra 1944 god. političkim rukovodiocima u jedinicama radi uništenja neprijatelja na sektoru Skadar - Podgorica - Danilovgrad

Izvještaj Štaba Pete crnogorske proleterske brigade od 1 decembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije NOV o razvoju situacije na sektoru Podgorica - Bioče - Klopot

Izvještaj Štaba Šeste crnogorske NOU brigade od 3 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa i Primorskoj operativnoj grupi o stanju kod neprijatelja na sektoru Danilovgrad - Podgorica - Tuzi - Okadar

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. decembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za pregrupisavanje snaga u borbi protiv nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa i rušenje komunikacija, kao i za povlačenje britanskih artiljerijskih jedinica s položaja severno od Podgorice

Naređenje Štaba artiljerijske grupe Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 decembra 1944 god. za napuštanje položaja na sektoru Podgorice (Titograda)

Izvještaj Štaba Treće udarne divizije NOBJ od 31 decembra 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o našim i neprijateljskim gubicima za vrijeme proboja od Podgorice do Mojkovca

Fotografije

Povezane odrednice

Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sjenica Albanija u drugom svetskom ratu 2. oklopna armija 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Pljačka u ratu Cetinje Žene u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Crnoj Gori 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Kolašin Italija u drugom svetskom ratu Nikšić SAD i Jugoslavija Berane Žabljak Nikšićki partizanski odred Lovćenski partizanski odred Zarobljenici u ratu 6. crnogorska udarna brigada Brodarevo Metković Bileća 2. udarni korpus NOVJ 118. lovačka divizija Partizanski odred Bijeli Pavle Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Diverzije u oslobodilačkom ratu 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Andrijevica 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović 19. pešadijska divizija Venecija 6. italijanski armijski korpus 37. sandžačka divizija NOVJ Ustanak u Crnoj Gori 1941. 10. crnogorska udarna brigada Antiosovinska ofanziva JVuO 1943. Danilovgrad Streljanja u oslobodilačkom ratu Peko Dapčević Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Bijelo Polje Pljevlja Operacija Schwarz Šavnik 9. crnogorska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Vrhovni štab NOVJ 22. pešadijska divizija Herceg Novi 21. brdski armijski korpus Britanija i Jugoslavija Omladina u ratu 181. pešadijska divizija Saradnja četnika sa okupatorom Komski partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Mojkovac Prijepolje Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Priboj Glavni štab Crne Gore Italijanski zločini u Jugoslaviji 3. udarna divizija NOVJ Aprilski rat Zetski partizanski odred