🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Podravska Slatina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 60 hronoloških zapisa, 54 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

10. 4. 1941 Nemačka 8. oklopna divizija probila front ostataka Slavonske divizije kod s. Pčelica i zauzela Podravsku Slatinu.

14. 7. 1941 U šumi kod s. Lisičine formirana prva partizanska grupa u srezu Podrav. Slatina.

3. 10. 1941 Između s. Lisičine i s. Kuzme (kod Podrav. Slatine) partizanske grupe razbile i prinudile na povlačenje preko 400 ustaša koje su krenule da popale ta sela. Partizani su oslobodili 14 talaca koje su ustaše vodile sa sobom.

21. 11. 1941 Jedinice Popučko-krndijskog NOP odreda napale žand, st. i opštinsku zgradu u Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine) i razoružale žandarme a zgrade zapalile.

12. 12. 1941 U s. Lisičinama (kod Podrav. Slatine) ustaše spalile nekoliko kuća i uhapsile više seljaka.

4. 2. 1942 U s. Kokočaku (kod Podrav. Slatine) ustaše ubile sekretara OK KPH za Bjelovar Vasu Vostrela, narodnog heroja.

8. 4. 1942 Kod s. Sekulinaca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transport, uništivši lokomotivu i 6 vagona, i održali miting sa 100 radnika.

9. 4. 1942 Kod Slatinskog Drenovca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili neprijateljski transport.

21. 5. 1942 U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

27. 5. 1942 Na pruzi s. Slatinski Drenovac - s. Čačinci (kod Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zaustavili (a zatim uništili) voz, ubili 10 ustaša i žandarma, zaplenili 8 pušaka i 2 pištolja i sa putnicima održali miting.

13. 6. 1942 Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Zdencima (kod Podrav. Slatine). Zaplenjeno je 10 pušaka, 1 pištolj, 3 bombe i druga ratna oprema.

12. 7. 1942 Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Pušini (kod Podrav. Slatine), zaplenivši 36 pušaka i 2 p. mitraljeza, a zatim, održali miting sa stanovništvom sela i zarobljenim domobranima.

15. 8. 1942 Delovi 1. slavonskog tfOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine) i zaplenili 24 puške.

16. 9. 1942 Delovi jedinica 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske zauzeli Slat. Drenovac (kod Podr. Slatine), zarobili 20 domobrana i 1 oficira i zaplenili veliku količinu ratnog materijala.

3. 11. 1942 Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Đurmanec (na pruzi Krapina - Rogaška Slatina) koju su branile ustaše. Zapaljene su železnička stanica, jedna kompozicija putničkog voza i zgrada pošte.

15. 11. 1942 Prva slavonska NOU brigada zauzela s. Ćeralije i ž. st. Rijenci (kod Podrav. Slatine), koje su branili ustaše i domobrani, porušila ž. st., prugu i tt veze, zapalila zgradu opštine i zaplenila 31 pušku, oko 4000 metaka, 50 šinjela i drugu opremu.

23. 11. 1942 Drugi bataljon 2. slavonskog NOP odreda zauzeo ustaško uporište u s. Trnavi (kod Podravske Slatine) i zaplenio 16 pušaka, 2 pištolja, 8 bombi i 860 metaka. U toku borbe su 3 ustaše poginule i 3 su ranjene.

6. 12. 1942 Jedinice 1. slavonske NOU brigade napale Podrav. Slatinu, ali su se 7. decembra ujutru morale povući zbog otpora neprijateljske posade. Zarobljena su 64 domobrana a zaplenjeno je 70 pušaka, 3 automata, 8 p. mitraljeza i 10.000 metaka.

20. 12. 1942 Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško-domobransko uporište u Orahovici (kod Podrav. Slatine), zarobile 76 domobrana i 10 ustaša i zaplenile 11 p. mitraljeza, 120 pušaka i 15.000 metaka.

11. 1. 1943 Posle šestodnevnih borbi jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Voćin (kod Podrav. Slatine). Poginulo je 116 a zarobljeno 226 domobrana i ustaša. Gubici 4. divizije: 31 mrtav i 75 ranjenih.

10. 2. 1943 Formiran Okružni komitet SKOJ-a za Viroviticu, koji je obuhvatao srezove Viroviticu i Podravsku Slatinu.

21. 2. 1943 2. st. Mikleuš (kod Podrav. Slatine) zapalio 1. bataljon 2. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

20. 3. 1943 U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

12. 4. 1943 Kod ž. st. Pčelić (na pruzi Virovitica - Podrav. Slatina) partizani uništili lokomotivu i 7 vagona teretnog voza.

9. 5. 1943 Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

16. 5. 1943 U s. Noskovcima (kod Podrav. Slatine) jedinice 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalile ž. st. i uništile lokomotivu i vagone koji su se tu zatekli.

17. 5. 1943 U s. Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 21. brigada 10. divizije NOVJ.

3. 6. 1943 Na pruzi Virovitica - Podrav. Slatina Diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske izbacila iz šina oklopni voz, a uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza.

8. 8. 1943 U s. Lisičinama (kod Podravske Slatine) održan narodni zbor kome je prisustvovalo oko 800 ljudi iz 15 obližnjih sela.

15. 8. 1943 U s. Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine), od pripadnika mađarske i nemačke nacionalne manjine, Štab 2. korpusa NOV i PO Hrvatske, formirao mađarski bataljon -Šandor Petefi- i nemačku partizansku četu -Ernest Telman-.

0. 9. 1943 U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju, na kojoj je, u prisustvu 320 delegatkinja iz čitave Slavonije, izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

3. 10. 1943 Ustaško-domobransko uporište Čačince (kod Našica) posle višečasovne borbe zauzele jedinice 12. divizije NOVJ. Poginulo je 10 i ranjeno 30 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak posade probio u D. Miholjac i Podrav. Slatinu.

7. 11. 1943 U Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana konferencija kojoj je prisustvovalo preko 150 prosvetnih radnika iz cele Slavonije. Donet- je rezolucija kojom se pozivaju svi rodoljubi s neoslobođene teritorije da pristupaju NOP-u.

24. 11. 1943 Kod s. Nove Bukovice Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ odbila napad nemačkog SS policijskog bataljona iz Podrav. Slatine. Poginulo je 33 i ranjeno 5 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

27. 11. 1943 U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija NO odbora za Slavoniju.

4. 3. 1944 Po naređenju Glavnog Štaba NOV i PO za Hrvatsku [To naređenje je Štab 6. korpusa NOVJ preneo tek 16. maja 1944. godine.], sledeća vojna područja s teritorije vojne oblasti 6. korpusa NOVJ promenila nazive: Psunjsko u Novogradiško, Bilogorsko u Virovitičko, Papučko-krndijsko u Slatinsko i Diljsko u Brodsko.

6. 3. 1944 U srezu Podrav. Slatina formirani novi seoski NO odbori: Miljevci, Saševo i D. Bukovica, aus. Vranješevcu formiran opštinski NO odbor.

29. 3. 1944 U s. Čačincima ustaše iz Podrav. Slatine iznenada napale Podravski bataljon Osječkog NOP odreda i nanele mu gubitke od 10 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

5. 4. 1944 Delovi 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, zauzeli Podrav. Slatinu koju je branilo 450 ustaša iz 15. ustaškog bataljona i 80 domobrana i žandarma. Zaplenjena su 2 topa, 8 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 194 puške i 67.500 metaka.

27. 4. 1944 Delovi nemačke 42. lovačke divizije, domobranske 4. brdske brigade, nemačkog 1. policijskog puka, 2. bataljona domobranske Brze brigade, 16. ustaškog bataljona i drugih ustaško-domobranskih snaga iz Podrav. Slatine, Virovitice, Daruvara i Slav. Požege otpočeli koncentričan napad na jedinice 6. korpusa NOVJ na pl. Papuku. U borbama do 10. maja neprijatelj je prešao celu slobodnu teritoriju, uništio mnoge građevinske objekte i radionice vojnopozadinskih organa, popalio mnoga sela i ubijao nevino stanovništvo, ali nije uništio jedinice 6. korpusa NOVJ.

28. 4. 1944 Delovi nemačkog 1. policijskog puka potisnuli delove 28. udarne divizije NOVJ i zauzeli s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine).

11. 5. 1944 Kod s. Slat. Drenovca (blizu Podrav. Slatine) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale delove nemačkog 1. policijskog puka, pojačane tenkovima. Posle nekoliko obostranih napada i protivnapada neprijatelj je odbačen u pravcu s. Pušina. Međutim, neprijatelj je sutradan napao i zauzeo s. Slat. Drenovac.

16. 7. 1944 Kod s. Lukovca delovi 15. ustaškog bataljona iz Podrav. Slatine napali 4. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-, te njega odbacili a selo popalili.

27. 7. 1944 Kod s. Humljana (blizu Podrav. Slatine) oko 300 ustaša iz s. Čačinaca napalo na 2 bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-. Bataljon se povukao u pravcu s. Kraskovića.

3. 8. 1944 Podravski NOP odred u sadejstvu sa Artiljerijskim divizionom 6. korpusa NOVJ izvršio neuspeo napad na tri čete ustaša iz-sastava 15. i 16. ustaškog bataljona u s. Mikleušu (kod Podrav. Slatine).

13. 8. 1944 Delovi 7. vojvođanske udarne brigade napali s. Feričance (kod Našica) i potisnuli ustašku posadu, ali je ova još istog dana protivnapadom povratila selo i potisnula Brigadu prema Podrav. Slatini.

26. 9. 1944 Posle dvodnevnih borbi jedinice 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzele Podrav. Slatinu, u kojoj su se branili 15. ustaški bataljon, delovi 5. ustaškog bataljona i tri čete nemačkih vojnika - ukupno oko 1620 vojnika. Gubici neprijatelja: 44 mrtva, 39 ranjenih i 289 nestalih ustaša.

28. 9. 1944 U Podrav. Slatini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od delova Diljskog, Osječkog i Požeškog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i jednog bataljona Osječke brigade 12. divizije NOVJ formirana 4. brigada 12. divizije NOVJ.

28. 11. 1944 Na prostoriji s. Zaistovec - s. Preseka -s. Slatina 20. pešadijski puk domobranske 1. pešadijske divizije i dve čete ustaško-domobranske 1. posadne brigade iz Križevaca, s. G. Rijeke, Sv. Ivana Zeline i s. Vrbovca napali jedinice 32. divizije NOVJ i prinudili ih da se u toku noći prebace na prostoriju s. Buzadovac - s. Cugovac - s. Remetinec (kod Križevaca).

5. 1. 1945 U rejonu s. Krčanika i s. Čađavice (kod Podrav. Slatine) jake nemačke snage iz s. Moslavine, pojačane sa oko 30 tenkova, napale 16. udarnu diviziju NOVJ i posle jednodnevne žestoke borbe izbile na Novi dravski kanal.

16. 1. 1945 Nemačke snage (jačine oko 2000 vojnika) napale jedinice 16. udarne divizije NOVJ i posle žestokih borbi zauzele s. Čađavicu, s. Vranješevac, s. Noskovce i s. Crnac (kod Podrav. Slatine). Neprijatelj je imao oko 240 mrtvih i ranjenih, a jedinice 16. udarne divizije NOVJ 67 mrtvih i 95 ranjenih.

18. 1. 1945 Kod Barča jedinice 51. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Drave i produžile marš u pravcu Podrav. Slatine, s. Donje Bazije i s. Bukovice.

25. 1. 1945 Na liniji s. Adolfovac - s. Čađavica - s. Noskovci (kod Podrav. Slatine) jedinice 16. udarne i 51. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaško-domobranske snage u cilju njihove likvidacije zapadno od Novog dravskog kanala. Napad nije uspeo, te su se jedinice NOVJ sutradan povukle, pretrpevši gubitke od oko 420 mrtvih i ranjenih.

6. 2. 1945 Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

20. 2. 1945 Kod s. Jankovca (blizu Podrav. Slatine) Čehoslovačka brigada -Jan Žiška- i 4. bataljon 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ posle dvočasovne borbe odbili napad ustaških i domobranskih snaga iz s. Velike, ali se deo neprijateljskih snaga probio u pravcu s. Slat. Drenovca. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih, a jedinice NOVJ 1 mrtvog i 2 nestala.

27. 2. 1945 Na putu Voćin - s. Bučko Kamensko jedinice 12. udarne i 40. udarne divizije NOVJ napale nemački 5. policijski puk i 6. policijski bataljon i posle trodnevne borbe zauzele sela: Mrkoplje, Kamenski Šušnjar, Vučjak i Zvečevo, kao i Voćin. Neprijatelj se, pretrpevši velike gubitke, povukao u pravcu Podrav. Slatine. Zaplenjeno je: 14 mitraljeza, 11 automata, 8 minobacača sa 900 mina, 91 puška, 14 kola municije i oko 50 kola raznog materijala.

11. 3. 1945 Delovi 40. udarne divizije JA odbacili 15. ustaški bataljon i manji broj nemačkih vojnika prema r. Dravi i zauzeli s. Bistricu i s. Cabunu (kod Podrav. Slatine). Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 15 ranjenih. Zaplenjeno je: 5 mitraljeza, 3 automata, 15 pušaka, 20.000 metaka i druga ratna oprema.

20. 4. 1945 Jedinice 3. armije JA, u sađejstvu s jedinicama 32. divizije 10. korpusa JA, posle dvodnevnih žestokih borbi odbacile prema Virovitici delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i oslobodile Podrav. Slatinu i više okolnih sela.

21. 4. 1945 Delovi 51. udarne divizije NOVJ u sađejstvu s jedinicama 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije, posle borbi protiv nemačkih snaga, prešli na Ievu obalu Novog dravskog kanala i oslobodili s. Čađavicu. Neprijatelj se povukao prema Podrav. Slatini.

27. 4. 1945 U Podrav. Slatini, od posledica rana zadobivenih u borbi protiv nemačkih jedinica, ustaša i domobrana 23. aprila kod s. Pčelica (blizu Virovitice), umro komandant 32. divizije 10. korpusa JA Petar Marija Biškup Veno, narodni heroj.

Dokumenti

Izvještaj kotarske oblasti u Podravskoj Slatini od 13 prosinca 1941 god. o napadu partizana na Slat. Drenovac

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 7 prosinca 1942 god. o napadu na posadu u Podravskoj Slatini

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 8 prosinca 1942 god. o borbama na području Podravske Slatine

Dopis Velike župe Baranja Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o postupcima njemačke i domobranske vojske prema stanovništvu sela: Humljani, Pušine i Slatinski Drenovac

Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 13 siječnja 1943 god. o borbi kod s. Zrinska, rezultatima napada na Voćin i probijanju posade iz Voćina ka Podravskoj Slatini i s. Cačinci

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i agitaciono-propagandnom radu partijske i skojevske organizacije, kao i pripremama za predstojeće izbore NOO-a

Izvještaj zapovjednika posade (ES) u Mandićevcu vođi Odreda za akciju u Osijeku... o teškim borbama posade s partizanima kod Drenja i Pridvorja. Zapovjednik posade moli hitnu pomoć jer se pripadnici Njemačke narodne skupine nalaze u vrlo nesigurnom položaju, budući da se stanovništvo Drenja, Pridvorja i Drenjskog Slatinika opredijelilo za NOP, a oružnička posada iz Drenja čak i surađuje s partizanima

Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama da postave obezbjeđenja na pravcima Podravska Slatina, Đulavec, Borki

Molba vođe Njemačke narodne skupine njemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj ... da isposluje kod zapovjednika II domobranskog zbora da posade iz Kule, Poreča, Darkovca, Mandićevca, Pridvorja, Drenjskog Slatinika, Drenja, Grgurevaca i Grabovca privremeno ne učestvuju u poduzetim akcijama, jer su ta mjesta izvrgnuta napadima partizana, a posade oslabljene zbog odlaska mlađih godišta u oružane SS jedinice. Istovremeno vođa Skupine traži da se zaštite njemačka naselja u Bosni, protestira protiv oduzimanja oružja I rezervnom bataljonu Ludwig von Baden, jer je ono namijenjeno regrutiranim obveznicima i vlasništvo je Njemačke narodne skupine, a ne jedinica Wehrmachta i predlaže preselenje njemačkih porodica iz Hrastovca, Blagorodovca, Petranovca, Sokolovca, Uljanika i okolnih mjesta u istočni Srijem, kako njihovu radnu snagu ne bi mogli koristiti partizani

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, AFŽ i Agitpropa Komiteta

Zapisnik sa sjednice plenuma Kotarskog NOO-a Podravska Slatina o stanju i radu općinskih i mjesnih NOO-a, raspoloženju naroda, zabrani kretanja lica na neoslobođeno područje, suzbijanju krađe i primjeni kazna, o zdravstvenoj službi, kontroli boraca na bolovanju i o cijenama kovačkih usluga

Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, teroru i raspoloženju naroda, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a i AFŽ-a, te o radu i stanju NOO-a i Agitpropa, napominjući na je osnovana žetvena komisija pri KNOO-u Podravska Slatina

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na području slatinskog kotara, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, te o radu NOO-a i formiranja Općinskog NOO-a za Podravsku Slatinu

Izvještaj Štaba X divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama i uspješno izvedenim akcijama na Drenjski Slatinik, Drenje i Pridvorje, te daljnjim operativnim namjerama Divizije. Priložen je pregled brojnog stanja te socijalni i nacionalni sastav boraca ove divizije

Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 31 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Podravska Slatina - Mikleuš

Dopis Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode Ministarstvu narodnog gospodarstva NDH u Zagrebu o teškoćama otkupa hrane na području kotara Virovitica i Podravska Slatina, predlažući istovremeno mjere kako da se otkup ipak izvrši

Izvještaj Štaba Desete divizije od 3 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Drenjski Slatinik, Drenje i Pridvorje

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkom stanju na kotaru, organizacionom pitanju KP, SKOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o organiziranju proslave dvogodišnjice ustanka u tom kraju

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju željezničke pruge Virovitica - Slatina i borbi u Cabuni

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 27 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Podravske Slatine, Jastrebarskog i Karlovca

Dopis Zdravstvenog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Zdravstvenoj sekciji Kotarskog NOO-a Podravska Slatina u kome je obavještava o početku kursa higijeničara i poziva da pošalje slušaoce sa svoga područja

Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 14. februara 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Kamenica — Vlajići — Stojčevići — Slatina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 marta 1944 god o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Horvate, Brezovicu i Livno i o borbama na području Podravske Slatine, Senja i Otočca

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 29 marta 1944 god. podređenim jedinicama za marš na područje Podravske Slatine

Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 31 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Podravsku Slatinu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Krapine, Podravske Slatine, Broda, Siska, Splita i Livna

Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 1 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Podravskoj Slatini

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 2 aprila 1944 podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini

Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOVJ od 5 aprila 1944 podređenim jedinicama da ostanu u Podravskoj Slatini i na položajima oko nje radi obezbjeđenja evakuacije plijena i ranjenika i uspostavljanja reda i sigurnosti u gradu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu i borbama kod Zlatara, Bjelovara, Daruvara, Karlovca i Otočca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, željezničku stanicu u Sunji i o borbama na Zumberku, kod Brinje, Kistanja i Dugog Polja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, i o borbama kod Velikog Trgovišta, Okučana, Kostajnice i Razvale

Izvještaj Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 11 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o toku i rezultatima napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini

Izveštaj partijskog sekretara 2. bataljona 17. brigade 28. divizije od 12. aprila 1944. partijskom sekretaru brigade o političkom stanju jedinice posle borbi na sektoru Podravske Slatine

Pismo Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 17 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa i potčinjenim jedinicama o greškama koje su zapažene prilikom napada na Podravsku Slatinu

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOVJ od 18 aprila 1944 podređenim jedinicama da sruše mostove na rijeci Karašici i cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac

Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 20 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o rušenju mostova na rijeci Karašici i na cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac

Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 16. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Podravske Slatine

Izveštaj 42. lovačke divizije od 17. maja 1944. Komandi 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu o toku i rezultatima borbi, u operaciji »Ungeviter«, na prostoru Slavonska Požega — Našice — Podravska Slatina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Bilo-gori, kod Podravske Slatine, Slavonske Požege, u Lici i Gorskom kotaru i na komunikaciji Benkovac - Bribirske Mostine

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, na stražu kod Zagreba i o borbama kod Slavonske Požege, Podravske Slatine, Benkovca, Šibenika i Gospića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na uporište kod Siska i Podravske Slatine i na željezničke komunikacije

Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. podređenim jedinicama da napadnu ustaše u Podravskoj Slatini i Čađavici

Dopunska zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. Štabu 40 divizije u vezi napada na Podravsku Slatinu i Čađavicu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Podravsku Slatinu i Donji Hrastovac

Izvještaj Štaba 18. brigade od 28. septembra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o napadu na Podravsku Slatinu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Duvno, otok Pag i njihovom iskrcavanju na obalu kod Stobreča, Baških Voda i Omiša i o borbama kod Podravske Slatine, Bjelovara, Neuma i Ludbrega

Izvještaj Štaba Cehoslovačke brigade Jan Žiška od 25. oktobra 1944. Štabu 12. divizije NOVJ o napadu na Stari Slatinik i o diverziji na željezničkoj pruzi

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu, kod Knina, Našica, Podravske Slatine, Josipdola i Gračaca

Naređenje Generalštaba JA od 14. aprila 1945. Štabu 3. armije za gonjenje neprijatelja pravcem Našice - Podravska Slatina - Virovitca - Varaždin

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

Fotografije

Povezane odrednice

Hrvatska Kostajnica Grubišno Polje 18. slavonska udarna brigada 12. slavonska proleterska udarna brigada Grgurevci Sisak Borbe u Lici 1944. 42. lovačka divizija Sinj 4. gorski zdrug (NDH) Livno 5. pješačka divizija (NDH) 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 28. slavonska divizija NOVJ Rijeka 17. slavonska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1942. Komunistička partija Hrvatske 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Diverzije u oslobodilačkom ratu Krapina USAOJ Daruvar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 6. slavonski korpus NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u Slavoniji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1944. Virovitica Karlovac Borbe u Slavoniji 1943. 10. zagrebački korpus NOVJ 12. slavonska divizija NOVJ Senj Benkovac Bjelovar Osječka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Hrvatske Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Slavoniji 1944. Našice 51. makedonska divizija NOVJ AFŽ 40. slavonska divizija NOVJ Zarobljenici u ratu SKOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 1. gorski zdrug (NDH) Partizanska avijacija Pakrac Voćin Hrvatsko domobranstvo Omladina u ratu Otočac Borbe u Slavoniji 1945. Zagreb Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 32. zagorska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Slavonski Brod Avijacija u oslobodilačkom ratu Slavonska Požega Pljačka u ratu Donji Miholjac Narodno oslobodilački odbori 10. krajiška divizija NOVJ 1. slavonski partizanski odred Nova Gradiška Ranjenici u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Pleternica