🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Podujevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 4. 1941 Nemački okupator podelio oblast Kosova i Metohije na tri dela: najveći deo priključio tzv. Velikoj Albaniji (pod okupacijom Italije); srezovi kosovsko-mitrovački. vučitrnski i podujevski [Pre rata se kosovsko-mitrovački srez zvao zvečanskim, a podujevski srez se zvao lapskim.] pripali Nedićevoj Srbiji (nedićevci su došli u Kos. Mitrovicu i Vučitrn tek. marta 1942. godine, a dotle je bila šiptarska kvislinška vlast; posle dolaska nedićevaca Šiptari su takođe imali učešća u kvislinškoj vlasti), a deo gnjilanskog i uroševačkog sreza i Kačanik okupirale bugarske okupacione vlasti.

10. 7. 1944 U južnoj Srbiji neprijatelj (četiri nemačka policijska bataljona, bugarska 27. i 29. pešadijska divizija, delovi SDK i RZK, oko 5000 pripadnika šiptarske milicije, 4 grupa četničkih jurišnih korpusa, četnička Rasinsko-toplička grupa i četnički 2. kosovski korpus) otpočeo topličko-jablaničku operaciju protiv 21. udarne 24. i 25. divizije NOVJ, s ciljem da ih nabaci na planine Petrovac, Radan i Majdan, ili da ih potisne na liniju Orlova čuka - Kitka - Lisica - Golak - Prepolac (između Vranja i Podujeva) koju su posele jake balističke snage, i tu okruži i uništi. Jedinice NOVJ (21. udarna 24. i 25. divizija, NOP odredi i jedinice komandi vojnih područja) vodeći ođbrambene borbe (do 4. avgusta) povukle su se do linije Kitka - s. Velja Glava - Orlova čuka, odakle su prešle u protivnapad i za kratko vreme proterale neprijatelja sa slobodne teritorije Jablanice, Puste reke i Toplice. U tim borbama su obostrani gubici bili veliki.

25. 10. 1944 Na Dražnoj čuki (kod Podujeva) 5. kosovsko-metohijska NO brigada napala nemačke jedinice i baliste i nanela im gubitke.

27. 10. 1944 Nadirući ka Kos. Mitrovici, jedinice 24. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv balista na liniji s. Žitinja - s. Siljevica - s. D. Repa i izbile na liniju s. Kačandol - s. Pakaštica (kod Podujeva), nanevši neprijatelju velike gubitke. Divizija je imala 20 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

28. 10. 1944 Delovi 24. divizije NOVJ izbili u s. Bajgoru i time neposredno ugrozili Kos. Mitrovicu. Usled toga, nemačka pojačanja pristigla iz Podujeva i Kos. Mitrovice preduzela su snažan protivnapad i u dvodnevnim borbama prinudili 24. diviziju NOVJ da se, uz gubitke od 118 mrtvih i 209 ranjenih, povuče na liniju Ugljarski krš - Krtinjak - s. Tačevac (kod Kuršumlije).

4. 11. 1944 Posle borbe kod s. Merdara bugarska 4. pešadijska divizija zauzela Podujevo, zbog čega su nemačke jedinice prinuđene da se povuku na liniji s. Baraina - s. Šajkovac - s. Glavnik - Kodra golma.

8. 11. 1944 Na prostoriji s. Siljevica - Otrg - s. Pakaštica - s. Krpimej - s. Metohija (blizu Podujeva) otpočelo smenjivanje jedinica 24. divizije NOVJ od strane jedinica 22. divizije NOVJ. Smenjivanje je završeno sledećeg dana, a zatim je 24. divizija upućena ka Nišu, a 22. divizija preduzela je dejstva prema Kosovu polju.

17. 11. 1944 Radi sadejstva sa bugarskim snagama koje su napadale u pravcu Vučitrna, 8. srpska brigada 22. divizije NOVJ prebačena iz rejona Kuršumlije na prostoriju s. Bradaša - s. Perane (kod Podujeva).

20. 11. 1944 Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica i balista na levoj i na desnoj obali Kočandolske reke (blizu Podujeva, na pl. Kopaoniku). 8. srpska brigada 22. divizije NOVJ i delovi bugarske 4. pešadijske divizije oslobodili Vučitrn. Brigada je imala 3 poginula i 71 ranjenog borca.

23. 3. 1945 Blizu Podujeva iz nemačkog aviona spustilo se 14 padobranaca - pripadnika SDK. U borbi s mesnim partizanskim stražama i organima Ozne dva padobranca su poginula, jedan je zarobljen, a ostali su se povukli ka pl. Kopaoniku, gde su kasnije pohvatani.

Fotografije

Povezane odrednice

4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Srbiji 1945. Niš Pusta Reka Rasinski korpus JVuO 4. pešadijska divizija (Bugarska) 21. srpska divizija NOVJ 24. srpska divizija NOVJ 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Borbe u Makedoniji 1944. 25. srpska divizija NOVJ Đakovica Borbe na Kosovu i Metohiji Aprilski rat Vrhovni štab NOVJ 22. srpska divizija NOVJ Prokuplje 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Bugarska u drugom svetskom ratu Toplica u oslobodilačkom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Kosta Pećanac Priština 2. proleterska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Albanski partizani Bali Kombetar Uroševac Topličko-jablanička operacija Borbe u Srbiji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Kuršumlija Operativna grupa divizija Italija u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 5. kosovsko-metohijska brigada Saradnja četnika sa okupatorom Albanija u drugom svetskom ratu 2. kosovski korpus JVuO Peć Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Vranje