🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju

Za ovaj pojam je pronađeno 84 hronoloških zapisa, 369 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 2. 1941 U Beogradu (na Čukarici) održano Pokrajinsko partijsko savetovanje za Srbiju, kome su prisustvovali generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, svi članovi CK KPJ koji su se nalazili u Beogradu, članovi PK KPJ za Srbiju, sekretari OK KPJ u Srbiji i članovi MK KPJ za Beograd. Na savetovanju su konkretizovane odluke V zemaljske konferencije za teritoriju Srbije i naglašena je potreba da se pojača politički rad u masama i formiraju partijske organizacije u mestima gde ih do tada nije bilo.

29. 3. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito stigao avionom iz Zagreba u Beograd i na Čukarici održao partijsko savetovanje kome su prisustvovali članovi CK KPJ (koji su se nalazili u Beograd), članovi PK KPJ za Srbiju i članovi MK za Beograd. Ocenjeni su. martovski događaji i doneti su zaključci i smernice za dalji rad.

0. 4. 1941 Posle. aprilskog rata PK KPJ za Srbiju preduzeo mere za sređivanje svojih organizacija. Dao direktivu za prikupljanje oružja i ukazao na potrebu za pružanjem otpora okupatoru.

0. 5. 1941 U Zemunu, po odluci PK KPJ za Srbiju, formiran SK KPJ za Zemun [Po drugom izvoru, SK KPJ za Zemun obnovljen je u prvoj polovini. maja.] kao i Sresko-gradski komitet SKOJ-a.

0. 5. 1941 Obrazovani Vojni komitet pri PK KPJ za Srbiju i vojni komiteti pri okružnim komitetima KPJ, Vojni komiteti stvaraju ilegalne grupe i organizuju njihovu vojnu obuku. Organizovani i sanitetski kursevi na kojima se omladinci osposobljavaju za pružanje prve pomoći.

25. 5. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu delegata PK KPJ za Srbiju, održano okružno partijsko savetovanje na kome je razmotrena novonastala situacija i predstojeća aktivnost komunista, uključujući i oružani otpor.

0. 6. 1941 Održano Okružno partijsko savetovanje za užički okrug na kome je, u prisustvu delegata PK KPJ za Srbiju, odlučeno da se formiraju okružna i sreske sekcije za vojnu pripremu oružanog ustanka, stvaraju magacini za oružje i ratnu opremu i dr.

0. 6. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu instruktora PK KPJ za Srbiju Branka Krsmanovića, održan sastanak OK KPJ za Užice na kome je odlučeno da se preduzmu mere za formiranje Užičkog NOP odreda.

22. 6. 1941 PK KPJ za Srbiju, na dan napada Nemačke na Sovjetski Savez, doneo odluku i preduzeo mere da se sklanjaju svi članovi Partije i simpatizeri koji su dotada živeli ilegalno ili poluilegalno, a kojima je pretila opasnost da budu pohvatani od Gestapoa. Istog dana u unutrašnjost upućeni kuriri sa porukom PK.

23. 6. 1941 U Beogradu održan sastanak PK KPJ za Srbiju na kome su razrađeni konkretni zadaci oko organizovanja oružane borbe u Srbiji. Članovi PK i instruktori upućeni u razne krajeve Srbije da direktno prenesu odluke PK i na licu mesta preduzmu odgovarajuće mere.

25. 6. 1941 U Kruševcu, u prisustvu člana PK KPJ za Srbiju Mirka Tomića, održan sastanak OK KPJ za Kruševac na kome je odlučeno da se izvrše pripreme za formiranje NOP odreda.

28. 6. 1941 Na Belom bregu (kod Zaječara), u prisustvu delegata PK KPJ za Srbiju, održan sastanak OK KPJ za Zaječar na kome je odlučeno da se na teritoriji Timočke krajine formiraju tri odreda.

0. 7. 1941 PK KPJ za Srbiju izdao proglas u kome poziva narod Srbije na ustanak protiv okupatora.

0. 7. 1941 PK KPJ za Srbiju dostavio Okružnom komitetu KPJ za Kruševac cirkular o osnovnim zadacima borbe rpotiv okupatora.

7. 7. 1941 U Užicu (sada: Titovo Užice), u prisustvu instruktora PK KPJ za Srbiju, održan sastanak OK KPJ za Užice na kome je odlučeno da se pristupi formiranju Užičkog NOP odreda -Dimitrije Tucović- i određen Štab odreda.

20. 7. 1941 PK KPJ za Srbiju uputio svim rukovodstvima i članovima Partije i SKOJ-a cirkularno pismo u kome ukazuje na potrebu za češćim i krupnijim akcijama i za prelaskom u opštu ofanzivu protiv okupatora.

29. 7. 1941 Partizani Beograda oslobodili Aleksandra Rankovića Marka, člana Politbiroa CK KPJ, iz pritvoreničkog odeljenja Očne klinike u Vidinskoj ulici. Po direktivi generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, spasavanje organizovali članovi PK KPJ za Srbiju Đuro Strugar i Cana Babović. Plan o rasporedu u bolnici dao Laza Grujić, student tehnike.

0. 8. 1941 PK KPJ za Srbiju, povodom obrazovanja Nedićeve vlade, izdao proglas u kome ukazuje srpskom narodu na izdaju i na opasnost od bratoubilačkog rata, pozivajući ga u jedinstven NO front protiv tuđinskog jarma i domaćih izdajnika.

12. 8. 1941 PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Šabac direktivno pismo u kome mu, pored ostalog, postavlja zadatke: da stvara, jača i proširuje NOP odred; formira odbore NO fronta; oslobađa zarobljene partizane; zavodi gvozdenu disciplinu u partijskim organizacijama i u odredu.

18. 8. 1941 Na Drežničkoj gradini (kod Titovog Užica) oko 500 nemačkih vojnika i fašistički nastrojenih Šiptara sa Kosova i Metohije opkolili i napali 1. užičku četu Užičkog NOP odreda. Posle sedmočasovne borbe četa se probila uz gubitke od 5 mrtvih i 4 ranjena, nanevši neprijatelju gubitke od 22 mrtva i 24 ranjena. U toj borbi poginuli su i član PK KPJ za Srbiju Milan Mijalković (narodni heroj) i partijski rukovodilac Užičke čete Isidor Baruh (narodni heroj). Za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka, nemački vojnici spalili 40 kuća i pored puta Požega-Užice ubili i obesili 45 seljaka.

21. 8. 1941 PK KPJ za Srbiju dao OK KPJ za Niš uputstvo o formiranju štabova NOP odreda i njihovom sastavu i o dužnostima članova Partije u odredima.

31. 8. 1941 PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Kragujevac direktivno pismo o radu i zadacima partijske organizacije na terenu i u NOP odredima.

21. 9. 1941 OK KPJ za Požarevac izvestio PK KPJ za Srbiju da u okrugu požarevačkom -nacionalno-oslobodilački komiteti uglavnom svuda postoje i svuda su izdali i proglase-.

18. 10. 1941 Okružno partijsko povereništvo u Aranđelovcu izveštava PK KPJ za Srbiju da su formirani MNO odbori u 13 sela sreza orašačkog, u 8 sela sreza oplenačkog i u s. Veslu sreza kolubarskog.

19. 10. 1941 Generalni sekretar CK KPJ Josip Broz Tito uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju pismo u kome ukazuje na potrebu da se PK prebaci na oslobođenu teritoriju, bliže nekom NOP odredu, a da u Beogradu ostanu samo Mesni komiteti i Mesni odbor NOP-a; da se formira povereništvo PK za neoslobođenu teritoriju u jugoistočnoj Srbiji i da se na oslobođenoj teritoriji obrazuje agitprop-komisija.

0. 12. 1941 CK KPJ uputio pismo članovima PK KPJ za Srbiju, koji su se nalazili u Beogradu, upoznavši ih sa popunom PK, cn im nalaže: da u Beogradu stvore jak tehnički punkt za održavanje veze sa partijskim organizacijama i rukovodstvima u svim krajevima Jugoslavije; da iz Beograda šalju što više radnika u NOP odrede, a uz svaku grupu po 1-2 člana KPJ; da što više ojača i partijsku organizaciju u Beogradu.

0. 12. 1941 CK KPJ dao direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju da stvori povereništvo za istočnu Srbiju (Niš, Leskovac, Požarevac, Zaječar) radi lakšeg rukovođenja partijskim organizacijama i oružanom borbom.

14. 12. 1941 CK KPJ uputio direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju, u kojoj, pored ostalog, postavlja zadatke: i dalje raditi na stvaranju i učvršćivanju NO fronta i NO odbora; jačati bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije u borbi protiv okupatora i njegovih slugu; razvijati partizansku delatnost po celoj Srbiji; jačati politički rad u NOP odredima i u masama; učvršćivati partijske organizacije; veću pažnju obratiti radu sa omladinom.

17. 12. 1941 U Beogradu policija umorila člana PK KPJ za Srbiju i kandidata za člana CK KPJ Miloša Matijevića Mršu, narodnog heroja.

0. 1. 1942 U borbi protiv četnika poginuo instruktor PK KPJ za Srbiju i partijski rukovodilac Požarevačkog NOP odreda Čedomir Vasović Čedo, narodni heroj.

8. 1. 1942 CK KPJ uputio direktivno pismo instruktoru PK KPJ za Srbiju i OK KPJ za Valjevo: jačati uticaj Partije na selu; proširivati i učvršćivati NOP odrede; čuvati i uzdizati kadrove; stupiti u vezu sa punktom PK KPJ za Srbiju u Beogradu, kome dostaviti ovu direktivu i ostale materijale; to isto dostaviti i okružnim komitetima u zapadnoj Srbiji i Šumadiji.

10. 1. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Kruševac pismo u kome ga obaveštava o situaciji u Srbiji i daje mu direktivu da formira NO odbore, čuva kadrove, pojača politički rad i formira manje partizanske grupe i odrede.

12. 1. 1942 OK KPJ za Požarevac izvestio PK KPJ za Srbiju da je do kraja 1941. godine u borbama i hapšenju, partijska organizacija izgubila preko polovinu članstva.

13. 1. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo CK KPJ od 14.XII 1941. i drugi partijski materijal. U pismu je iznesena vojno-politička situacija u Jugoslaviji i u svetu, na osnovu koje su proizlazili i neposredni zadaci partijskih organizacija u Makedoniji u vezi sa oružanom borbom, sa stvaranjem NOF-a i organa narodne vlasti i dr.

16. 1. 1942 OK KPJ za Leskovac uputio PK KPJ za Srbiju izveštaj o brojnom stanju partijske i skojevske organizacije i o brojnom stanju i akcijama NOP odreda na teritoriji okruga.

25. 1. 1942 U Nišu, po direktivi PK KPJ za Srbiju, formirano Povereništvo PK KPJ za Niš (za okruge Niš, Leskovac i Zaječar).

27. 1. 1942 Član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome nalaže: neodložno uspostaviti vezu između okružnih komiteta u istočnoj Srbijii PK KPJ za Makedoniju; raditi na učvršćivanju i proširivanju NOP odreda u istočnoj Srbiji: povezati se sa bugarskim vojnicima i pozvati ih da prestanu biti oružje u rukama reakcionarne bugarske vlade i da stupe u partizane; pojačati i politički osamostaliti Povereništvo PK KPJ za istočnu Srbiju.

27. 1. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio pismo Povereništvu PK KPJ za Niš: da se prema bugarskoj vojsci odnosi kao prema okupatoru i da teren čisti od bugarskih okupatorskih trupa, ali i da politički radi među bugarskim vojnicima, pozivajući ih u zajedničku borbu protiv nemačkih okupatorskih jedinica.

3. 3. 1942 Članovi Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Edvard Kardelj i Ivo Lola Ribar uputili iz Zagreba pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju: traže izveštaj o sprovođenju odluka CK KPJ o Makedoniji; nalažu da se CK BRP(k) cbavesti da pošalje svog delegata na sastanak u Zemunu; prenose direktivu CK KPJ da PK uputi proglas bugarskim okupacionim trupama u Srbiji, pozivajući ih da pristupe partizanskim jedinicama.

15. 3. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio sekretaru PK KPJ za Srbiju pismo u kome ga obaveštava o borbama u Bosni i o stanju NOP-a u Sloveniji i Hrvatskoj i prenosi mu direktive CK KPJ: da se uputi instruktor CK KPJ u Makedoniju, uspostavi privremeno Povereništvo KPJ za Vojvodinu, objedini rad članova PK KPJ za Srbiju i pojača politička delatnost među bugarskim vgjnicima u Srbiji.

20. 3. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar obavestio PK KPJ za Srbiju o uspešnim partizanskim borbama u Hrvatskoj i preneo mu direktive generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita: da naročitu pažnju posveti reorganizaciji NOP odreda u Srbiji i što bolje ih osposobi za borbu; da pojača i proširi rad među bugarskim vojnicima i preduzme sve mere da zajedno sa CK BRP(k) izdaju zajednički proglas bugarskim vojnicima u Srbiji radi njihovog uključenja u NOP jedinice.

22. 3. 1942 PK KPJ za Srbiju dao SK KPJ za Zemun direktivu o formiranju NO odbora.

10. 4. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar pismom obavestio PK KPJ za Srbiju o stanju partizanskih jedinica u zapadnoj Srbiji; o radu četnika u istočnoj Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori; o stavu CK KPJ prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije, o teškoćama da se članovi PK prebace iz Bosne u Srbiju; o tome da je CK KPJ odobrio mere PK u pogledu Vojvodine, slanje delegata u Makedoniju i razgovore sa delegatom BRP(k).

13. 4. 1942 U s. Jugovcu (kod Prokuplja), u borbi protiv bugarskih vojnika poginuli Stanimir Veljković Zele, član PK SKOJ-a za Srbiju i član OK KPJ za Leskovac i Miloš Mamić, sekretar OK KPJ za Niš i član PK KPJ za Srbiju, narodni heroji.

19. 4. 1942 PK KPJ za Srbiju izdao OK KPJ za Srem uputstvo o vojno-političkom radu, kao i odluku da se u Vojvodini osnuju dva pokrajinska povereništva: jedno za Srem i Bačku, drugo za Banat.

1. 5. 1942 Povodom proslave 1. maja PK KPJ za Srbiju izdao proglas u kome ističe značaj proslave u jeku borbe protiv okupatora.

25. 5. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Kruševac direktivno pismo o stvaranju novih i jačanju postojećih partijskih organizacija na teritoriji kruševačkog okruga.

12. 6. 1942 OK KPJ za Srem uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome se, pored ostalog, navodi da neprijateljske vlasti u Sremu pooštravaju mere u pogledu čuvanja objekata, patroliranja i postavljanja zaseda, a nemačka vojna komanda preti odmazdama nad stanovništvom.

22. 6. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio poziv vojnicima, podoficirima i oficirima bugarske okupatorske vojske u Srbiji da prestanu sa pljačkom i nasiljem nad srpskim narodom i da se uključuju u NOP odrede.

0. 7. 1942 U Zemunu Ivo Lola Ribar, član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve održao sastanak sa članovima PK KPJ za Srbiju, na kome je razmotrena vojno-politička situacija u Srbiji i stanje partijskih organizacija; obrazovan privremeni biro PK KPJ, sa sedištem u Beogradu, i GŠ NOP odreda za Srbiju; ponovo uspostavljen PK SKOJ-a; rešeno da se pokrene list -Glas jedinstvenog narodno-oslobodilačkog fronta za Srbiju-, nastavi učvršćivanje partijskih organizacija, učvrste postojeći NOP odredi i priđe formiranju jezgra novih NOP odreda, pojača i proširi kampanja protiv Draže Mihailovića i uvećaju napori za povezivanje sa rodoljubivim elementima.

5. 7. 1942 Iz Zagreba član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio u Beograd direktivno pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju: upoznaje ga sa ocenama i zaključcima CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji, perspektivama borbe i narednim zadacima; traži predlog za reorganizaciju GŠ NOP odreda za Srbiju.

6. 7. 1942 U Beogradu streljana kurirka PK KPJ za Srbiju Zagorka Malivuk, narodni heroj.

1. 8. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar obavestio PK KPJ za Srbiju o ustaško-četničko-okupatorskoj saradnji u borbi protiv NOP-a i ukazao im na najvažnije zadatke u vezi s tim.

12. 8. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar obavestio PK KPJ za Srbiju o situaciji u Sloveniji i Bosanskoj krajini, i dao uputstva o raskrinkavanju izdajstva Draže Mihailovića.

19. 8. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome mu na zahtev Kominterne, nalaže da uspo stavi vezu sa CK KP Bugarske i da stanovništvu u Srbiji, povodom godišnjice oslobođenja zapadne Srbije, izda proglas u kome bi se raskrinkala izdaja Draže Mihailovića.

20. 8. 1942 PK KPJ za Srbiju predložio OK KPJ za Mladenovac da drugovi iz Beograda koji se prebace na njegovu teritoriju obrazuju posebnu četu pod komandom Štaba 1. šumadijskog NOP odreda. Četa bi poslužila kao jezgro za formiranje novog Šumadijskog NOP odreda.

30. 8. 1942 Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome iznosi primedbe na projekat njegove okružnice br. 4 u svetlosti direktiva CK KPJ i daje mu uputstvo za dalji rad.

0. 9. 1942 PK KPJ za Srbiju izdao okružnicu br. 4, namenjenu partijskim organizacijama u Srbiji. U njoj se konkretizuju zadaci koje je. u vezi sa daljim razvojem NOB-a, postavio CK KPJ.

6. 9. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio pismo Dobrivoju Radosavljeviću, koji se kao instruktor CK KPJ nalazio u Skoplju. U pismu se daju smernice za rešavanje pojedinih pitanja u Makedoniji na opštejugoslovenskoj liniji. U to vreme CK KPJ nije imao direktnu vezu sa PK u Makedoniji, pa je direktive prenosio PK Srbije.

16. 10. 1942 Instruktor CK KPJ u Makedoniji Dobrivoje Radosavljević obavestio PK KPJ za Srbiju (preko koga je održavana veza sa CK KPJ) o stanju na teritoriji Makedonije i o dejstvima NOP odreda na sektoru Veles (sada: Titov Veles) - Prilep - Bitolj.

23. 10. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Pokrajinskom komitetu za Srbiju direktivu za oživljavanje partizanskog pokreta u Srbiji i zauzimanje pravilnog stava prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu i četnicima Draže Mihailovića.

6. 11. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio instruktoru CK KPJ u Makedoniji Dobrivoju Radosavljeviću pismo u kome razrađuje liniju KPJ u NOB-u i daje konkretne sugestije u vezi sa situacijom u Makedoniji.

6. 11. 1942 Povodom oktobarske revolucije tehnika PK KPJ za Srbiju u toku noći štampala letak, koji je već sutradan, 7. novembra, u roku od pola časa rasturen po Beogradu.

27. 11. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio SK KPJ za Zemun pismo u kojem traži da se obezbedi još jedna veza sa Beogradom, a za slanje većih količina materijala predlaže teren Umka - s. Jakovo (Jakovačka pumpa).

16. 1. 1943 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivno pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju; treba razviti što širu političku aktivnost protiv četnika i protiv izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, pojačati vojnu aktivnost, jačati postojeće, obnoviti stare i formirati nove partijske organizacije, dosledno sprovoditi partijsku liniju i umnožiti članke iz -Proletera- br, 16, da bi ih sve partijske organizacije proučile. U pismu su data i uputstva u pogledu nekih kadrovskih pitanja PK KPJ i GŠ NOV i PO za Srbiju.

17. 1. 1943 Na Dedinju, u Beogradu, agenti specijalne policije ubili člana PK KPJ za Srbiju Mirka Tomića, narodnog heroja. G§ NOV i PO za Srbiju odlučio je krajem. januara da Rasinski NOP odred nosi, pored dotadašnjeg naziva, i naziv -Mirko Tomić-.

0. 2. 1943 U Zemunu, po direktivi PK KPJ za Srbiju formirano Mesno partijsko povereništvo.

17. 2. 1943 PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Kruševac pismo u kome mu, povodom masovnog hapšenja i streljanja od strane okupatora i kvislinga, skreće pažnju na veću budnost u partijskom radu.

21. 2. 1943 Delegat CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo obavestio PK KPJ za Srbiju o svom radu na reorganizaciji i učvršćenju partijskih organizacija i rukovodstva u južnoj Srbiji i na reorganizaciji NOP odreda i o zadacima koje im je postavio.

0. 5. 1943 GŠ NOV i PO i PK KPJ za Srbiju naredili Štabu 1. južnomoravskog NOP odreda da iz sastava 3. (jastrebačkog) bataljona uputi jednu četu na desnu obalu J. Morave sa zadatkom da Zaječarsko-timočkom NOP odredu pomogne u akcijama protiv neprijatelja i u daljem radu na jačanju NO pokreta u istočnoj Srbiji.

1. 5. 1943 PK KPJ za Srbiju izdao proglas povodom 1. maja, u kome je objasnio vojno-političku situaciju kod nas i u svetu i pozvao narod Srbije na pojačanu borbu protiv okupatora i njegovih pomagača.

6. 5. 1943 PK KPJ za Srbiju uputio politkomesaru GŠ NOV i PO za Srbiju pismo u kome daje uputstvo o radu Partije u NOV i ukazuje na potrebu za formiranjem bataljona i brigada u Šumadiji, što je dalo polet NOP-u i omogućilo veći priliv boraca u jedinice NOV.

30. 6. 1943 PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Leskovac pismo u kome ukazuje na potrebu da se preduzmu mere za stvaranje NO brigade i da se spreči neprijatelj da od naroda opljačka letinu.

3. 7. 1943 Odlukom CK KPJ partijska organizacija zemunskog sreza odvojena od PK KPJ za Srbiju i pripojena PK KPJ za Vojvodinu.

14. 10. 1943 Borci i rukovodioci 1. južnomoravske NO brigade položili zakletvu i uputili pozdrave VŠ NOV i POJ, vrhovnom komandantu Josipu Brozu Titu, GŠ NOV i PO za Srbiju i PK KPJ za Srbiju, zavetujući se da će u borbi protiv okupatora i njegovih slugu istrajati do konačnog oslobođenja naših naroda.

0. 11. 1943 PK KPJ za Srbiju formirao Okružno povereništvo KPJ i poveriništvo SKOJ-a za toplički okrug, kao i dva SK KPJ (za deo dobričkog i prokupačkog i deo prokupačkog i jastrebačkog sreza). Povereništvu je stavljeno u zadatak da uskoro preraste u OK KPJ za toplički okrug i oformi nove sreske i druge niže komitete.

2. 11. 1943 PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Požarevac pismo u kojem zahteva da Požarevački NOP odred izvodi krupnije akcije protih okupatora i diverzije na saobraćajnim objektima, te da taj odred ojača, kako bi se ostvarila zamisao o formiranju brigada i u ovom delu Srbije.

13. 1. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio sekretara PK KPJ za Srbiju: ovaj treba da se sa 1. južnomoravskom NO brigadom prebaci ka 2. proleterskoj udarnoj diviziji, koja se nalazi kod Ivanjice; ali na taj prelaz trebalo bi pričekati dok se avionima ne doturi materijal za 1. južnomoravsku brigadu.

15. 1. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da 4. krajiška NOU brigada iz rejona Rogatice krene za Foču i priključi se 5. udarnoj diviziji; da Štab 3. udarnog korpusa NOVJ zadrži ranjenike koji se nalaze s tom brigadom; da sekretar PK KPJ za Srbiju izvesti VŠ NOV i POJ na koji bi se način 2. proleterska udarna divizija NOVJ popunila ljudstvom iz Srbije.

8. 4. 1944 Kod s. Kaone (blizu Kraljeva), po odluci PK KPJ za Srbiju i GŠ NOV i PO za Srbiju formirani Okružno povereništvo KPJ za okrug užički i Štab Užičkog NOP odreda.

7. 5. 1944 U s. Bublici (kod Prokuplja) otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje. Učestvovali su predstavnici okružnih komiteta KPJ za Leskovac, Toplicu, Kruševac i Zaječar, kao i članovi KPJ iz vojnih jedinica. Savetovanju je prisustvovao komandant GŠ NOV i PO za Srbiju Petar Stambolić, kao predstavnik PK KPJ za Srbiju. Izvršena je analiza vojno-političke situacije u zemlji i ukazano je na potrebu da se pripremaju mase za optšu mobilizaciju u NOB.

0. 6. 1944 U s. D. Bresnici (kod Prokuplja) održano okružno savetovanje SKOJ-a za Toplicu. U ime PK KPJ za Srbiju prisustvovao je komandant GŠ NOV i PO za Srbiju Petar Stambolić, koji je govorio o političkoj situaciji, i član CK SKOJ-a Rato Dugonjić, koji je govorio o organizacionim pitanjima.

17. 9. 1944 CK KPJ uputio PK KPJ za Srbiju direktivno pismo: ukazuje na pogrešne stavove u okružnici PK u pogledu ocene tadašnje političke situacije; ističe potrebu da članovi PK i instruktori obiđu partijske organizacije i rukovodstva i postave stvari u duhu ovoga pisma.

18. 10. 1944 U Beogradu PK KPJ za Srbiju formirao novi MK KPJ za Beograd.

Dokumenti

Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju srpskom narodu za stvaranje borbenog jedinstva

Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od jula meseca 1941 god.

Cirkular Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 20 jula 1941 god. partiskim organizacijama i svim članovima Partije u Srbiji o osnovnim zadacima borbe protiv okupatora

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 25. jula 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o pripremama za ustanak u južnoj Srbiji

Pismo Okružnog komiteta KPJ Kruševac polovinom avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Rasinskog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Kruševac od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske organizacije i akcijama Rasinskog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o oslobođenju drugova iz Sremske Mitrovice

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Valjevo i instruktoru PK o pravilnom sprovođenju partijske linije u pogledu oružanog ustanka

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od avgusta 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o akcijama Boljevačkog partizanskog odreda

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10. avgusta 1941. članu PK i okružnim komitetima u Nišu i Leskovcu za rad na formiranju partizanskih odreda i razvijanju njihovih dejstava

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Šabački okrug od 12 VIII 1941 god.

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 14 VIII 1941 god. iz Šabačkog okruga

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Užički okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 14 VIII 1941 god.

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 16 VIII 1941 god. iz Pomoravskog okruga

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Požarevac od 16 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 16 avgusta 1941 god. Okružnom komitetu Valjevo za vojni i partisko-politički rad

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Šabački okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 20 VIII 1941 god.

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 21. avgusta 1941. Okružnom komitetu i članu PK u Nišu za rad na terenu

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 23 VIII 1941 god. iz Požarevačkog okruga

Izveštaj Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 28-29 avgusta 1941 god. o sporazumu sa četnicima iz Toplice

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 29 avgusta 1941 god. okružnom partiskom rukovodstvu u Aranđelovcu

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 VIII 1941 god. iz Požarevačkog okruga

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 VIII 1941 god. iz Šabačkog okruga

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju i akcijama Kragujevačkog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30. Avgusta 1941. okružnim komitetima za Niš i Leskovac o odnosima sa četnicima i građanskim partijama

Pismo Pokrajinskog komiteta za Srbiju od 31 avgusta 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Kragujevac o radu i zadacima partiske organizacije na terenu i u partizanskim odredima

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 31. avgusta 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o prihvatu i rasporedu ljudi upućenih za odrede

Pismo oslobođenih robijaša od 31. avgusta 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pripremama i bekstvu iz kaznione Sremske Mitrovice

Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju povodom imenovanja Nedićeve vlade

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ z,a Srbiju od septembra 1941 god. iz Požarevačkog okruga

Pismo člana Okružnog komiteta KPJ Jagodina početkom septembra 1941 god. instruktoru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o razbijanju Palanačke i Račanske partizanske čete

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Šabački okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 4 IX 1941 god.

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 12 IX 1941 god. iz Pomoravskog okruga

Pismo instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ pri Jagodini od 12 septembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske i vojne organizacije na teritoriji Okružnog komiteta Jagodine

Izveštaj člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 13 IX 1941 god. iz Kruševačkog okruga

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju početkom oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na terenu i o stanju u Kragujevačkom NOP odredu

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskom radu oficira Draže Mihailovića 

Izveštaj delegata Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 5. oktobra 1941. Pokrajinskom komitetu o vojno-političkoj situaciji u požarevačkom okrugu i o dejstvima NOP odreda

Izveštaj okružnog povereništva za Aranđelovac od 7 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske organizacije na terenu

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 8. Oktobra 1941. delegatu PK i okružnim komitetima za Niš i Leskovac o radu u vojsci i na terenu

Pismo instruktora Pokrajinskog komiteta za Pomoravski okrug od 9 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkom stanju

Izveštaj člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju pri Požarevcu od 12 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu o akcijama partizanskih odreda

Izveštaj Okružnog povereništva Aranđelovac od 12 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju seoskih narodnooslobodilačkih odbora

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 13 oktobra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o stavu prema četnicima

Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 14 oktobra 1941 god. Okružnom komitetu Aranđelovac za pojačan partiski rad na terenu i za razobličavanje Nedića, Pećanca i LJotića pred narodom

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 16 oktobra 1941 god. Okružnom komntetu KPJ za Kragujevac o stavu prema četnicima Draže Mihailovića

Izveštaj partiskog rukovodstva Aranđelovac od 18 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u Prvom šumadiskom NOP odredu i partiskoj organizaciji u Okrugu

Pismo druga Tita Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 19. oktobra 1941. o preseljavanju PK i SKOJ-a i o izvlačenju partijskih radnika iz Beograda na oslobođenu teritoriju

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 X 1941 god. iz Pomoravskog okruga

Izveštaj delegata Pokrajinskog komiteta KPJ pri OK Požarevac od 26 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj delegata Pokrajinskog komiteta pri Požarevačkom okrugu od 28 septembra i 1 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 X 1941 god. iz Pomoravskog okruga

Saopštenje Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o smrti komandanta I šumadiskog odreda druga Milana Blagojeviča

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za južni Banat Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partizanskih odreda i potrebi njihovog naoružanja

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 novembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Jagodina o stavu prema četnicima Draže Mihailovića

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Niš od 8 novembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju

Pismo Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 26. novembra 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o načinu upućivanja ljudi iz Beograda u Kosmajski partizanski odred

Izveštaj člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju krajem decembra 1941 god. o akcijama i stanju Požarevačkog NOP odreda

Pismo Centralnog komiteta KPJ krajem decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o reorganizaciji i zadacima Pokrajinskog komiteta

Pismo Centralnog komiteta KPJ od decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o zadacima Pokrajinskog komiteta posle gubitka slobodne teritorije u Zapadnoj Srbiji

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Požprevac od 3 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ Kosmaj od 5 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji posle odlaska Kosmajskog NOP odreda za Sandžak

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Požarevački okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 9 XII 1941 god.

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 9 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Požarevac o prvoj neprijateljskoj ofanzivi u Zapadnoj Srbiji i stanju NOP odreda na teritoriji Niškog, Zaječarskog i Leskovačkog okruga

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju u vezi sa situacijom u Srbiji posle Prve neprijateljske ofanzive

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra l941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju u vezi sa situacijom u Srbiji posle Prve neprijateljske ofanzive

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14. decembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju u vezi sa situacijom u Srbiji posle Prve neprijateljske ofanzive

Pismo Sreskog komiteta KPJ Kosmaj od 15 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom i vojno-političkom radu u Kosmajskom i Mladenovačkom srezu

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22. Decembra 1941. Sreskom komitetu za Kosmaj o načinu oživljavanja partizanskih dejstava

Izveštaj Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju sa područja Toplice i Jablanice od 29 XII 1941 god.

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Požarevački okrug i instruktoru Pokrajinskog komiteta od 30 XII 1941 god.

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 decembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Niš

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak polovinom januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o nedićevsko-četničkom teroru

Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 3 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Okruga leskovačkog

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 8 januara 1942 god. Okružnom komitetu i instruktoru Pokrajinskih komiteta KPJ za Srbiju u Valjevu

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10 januara 1942 god. Okružbom komitetu KPJ za Kruševac o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora i partizanskih borbenih grupa

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 10 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojkom stanju NOP odreda na teritoriji Niškog i Leskovačkog okruga

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske i vojne organizacije

Pismo delegata CK KPJ Ive Ribara-Lole od 12 januara 1942 god. pretstavniku Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju u Beogradu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 16 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju partiske i vojne organizacije i akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 18 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o radu partiske i vojne organizacije na terenu Niškog okruga

Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od 21. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju i radu nišavskog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 23. januara 1942. članu Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o situaciji na terenu i o stanju partijske organizacije u knjaževačkom NOP odredu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 26 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partiske i vojne organizacije

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o odnosu prema bugarskim okupatorskim trupama i četnicima

Pismo Aleksandra Rankovića od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju povodom okupacije Južne Srbije od bugarskih fašističkih trupa

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom radu i stanju Leskovačkog, Jablaničkog i Babičkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 31 januara 1942 god. Okružnom povereništvu KPJ za Aranđelovac povodom pisma Centralnog komiteta KPJ od 14 decembra 1941 godine

Pismo člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju u Topličkom NOP odredu

Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Niš od 1 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Topličkog NOP odreda

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Srez kosmajski od 1 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju vojne organizacije na terenu

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 4 februara 1942 god. Pokrajinskom povereništvu KPJ za Niš o nekim slabostima u radu partiske organizacije Nišavskog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 6 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Babičkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 7 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Požarevačkog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 11 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o merama za poboljšanje stanja u Požarevačkom NOP odredu

Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Niš od 14 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama u okolini Niša

Izvod iz izveštaja Sreskog komiteta KPJ za zemun od 16. februara 1942. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o širenju neprijateljskih parola na teritoriji Srema i uslovima za stvaranje NOP odred

Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 februara 1942 god. Sreskom komitetu KPJ za Kosmaj o radu partiske i vojne organizacije

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Narodno oslobodilački odbori Jablanički partizanski odred Borbe u Srbiji 1942. Aleksandar Ranković 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Borbe u Srbiji 1943. Zaječar Avijacija u oslobodilačkom ratu Kragujevac Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Centralni komitet KPJ Komunistička partija Makedonije Ni zrno žita okupatoru! Babički partizanski odred Vranje Zagreb Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Josip Broz Tito Mladenovac Bugarska radnička partija (komunista) Streljanja u oslobodilačkom ratu Kukavički (leskovački) partizanski odred Kruševac Dragoljub Draža Mihailović Vrhovni štab NOVJ Požarevački partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1942. Kraljevo Pomoravski partizanski odred Pirot Operacija Užice Bitka za Srbiju Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Srbiji 1944. Suvoborski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Zemun 2. proleterska divizija NOVJ SKOJ Beograd Rasinski partizanski odred Glavni štab Srbije Aranđelovac Srpska državna straža (nedićevci) Dobrivoje Radosavljević Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju 23. srpska udarna divizija NOVJ Ustanak u Pomoravlju 1941. Ivo Lola Ribar Četnici u ustanku Leskovac Ustanak u Srbiji 1941. Prvi maj u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1942. Valjevo Požarevac Toplica u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Čačak Jastrebački partizanski odred Politički komesari u NOR-u Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" 1. šumadijski partizanski odred Niš Svetozar Vukmanović Tempo 1. južnomoravski partizanski odred 1. južnomoravska brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kosmajski partizanski odred Prokuplje Užice