🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju

Za ovaj pojam je pronađeno 74 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 1. 1941 CK KPJ uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju štampariju radi štampanja -Iskre-, organa PK KPJ za Makedoniju.

0. 4. 1941 Sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo povezao se i stavio pod rukovodstvom CK BRP(k), a sa partijskom organizacijom na teritoriji pod italijanskom okupacijom (u zapadnoj Makedoniji) prekinuo svaku vezu i prepustio je samoj sebi. 

0. 4. 1941 CK KPJ uputio Metodiju Šatorovu poziv da prisustvuje Majskom savetovanju KPJ. Poziv mu uručila Mara Naceva, koja je u Makedoniju upućena u svojstvu člana PK KPJ za Makedoniju.

8. 4. 1941 Po odluci MK KPJ za Prilep, prilepska partijska organizacija, uz pomoć građana, oslobodila političke zatvorenike iz zatvora, među kojima i jednog člana PK KPJ za Makedoniju i neke članove MK Velesa, Devđelije i Prilepa. 

0. 5. 1941 U Zagrebu održano Majsko savetovanje KPJ, kome su prisustvovali delegati svih nacionalnih partijskih rukovodstava (sem delegata iz Makedonije). U svom referatu je generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito analizirao. aprilski rat i okupaciju zemlje, ukazao na izdajničku ulogu buržoazije, na otvorenu saradnju znatnog dela buržoazije sa okupatorom i na planove izbegličke vlade, istakao zadatke Partije i karakter budućeg ustanka. Na osnovu referata i diskusije postavljeni su sledeći glavni zadaci: okupljati jugoslovenske narode na najširoj osnovi u borbi protiv okupatora i njegovih pomagača; boriti se protiv raspirivanja nacionalne mržnje i izazivanja bratoubilačkog rata; ukazivati masama na odgovornost buržoazije za. aprilsku katastrofu i boriti se protiv pokušaja neprijatelja da tu odgovornost prebaci na pojedine narode; očuvati i učvrstiti jedinstvo jugoslovenskih naroda; nastaviti učvršćenje i proširenje partijskih organizacija i širenje uticaja na mase. Naglašeno je da KPJ ne priznaje komadanje Jugoslavije, da komunisti treba da budu spona između njenih naroda i da stanu na čelo oslobodilačke borbe u svim krajevima zemlje, pa i onim koji su posle prvog svetskog rata ostali pod tuđim suverenitetom. Odlučeno je da sve partijske organizacije formiraju vojne komitete koji će sprovoditi pripreme za oružani ustanak. [Sekretar pokrajinskog komiteta za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo odbio da prisustvuje. majskom savetovanju KPJ, smatrajući da su za njega merodavne direktive i odluke CK BRP (k).]

0. 5. 1941 CK KPJ uputio Lazara Koliševskog u Skoplje, kao člana PK KPJ za Makedoniju, sa uputstvima za rad i partijskim materijalima, među kojima su se nalazili proglas CK KPJ od 1. maja (koji je sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo odbio da rasturi) i zaključci sa Majskog savetovanja.

0. 5. 1941 Sekretar PK KPJ za Makedoniju, obavešten da partijske organizacije prikupljaju oružje, uputio direktivu nižim partijskim rukovodstvima da prekinu prikupljanje, a da prikupljeno oružje predaju okupatorskoj vlasti -da bi se sačuvali kadrovi od eventualnih represalija okupatora-.

21. 5. 1941 U Kumanovu, na inicijativu MK KPJ za Kumanovo održana konferencija sa delegatima partijskih organizacija kumanovskog sreza na kojoj su jednoglasno osuđeni oportunistička i razbijačka dslatnost PK KPJ za Makedoniju i prekidanje veze sa CK KPJ. Doneta je: odluka da partijske organizacije prekinu vezu sa dotadašnjim PK, uspostave vezu sa CK KPJ, produže prikupljanje oružja i organizuju partijsku tehniku.

24. 5. 1941 Sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo, na poziv CK BRP(k), otišao u Sofiju, gde je dobio instrukcije za dalji rad.

0. 6. 1941 Na proširenom sastanku PK KPJ za Makedoniju, na izričiti zahtev Lazara Koliševskog, Mare Naceve i članova MK KPJ za Skoplje, i pored otpora Šatorova i njegovih jednomišljenika, formirana Vojna komisija pri PK.

0. 6. 1941 Kumanovska partijska organizacija se otcepila od PK KPJ za Makedoniju i, uz pomoć Lazara Koliševskog i Mare Naceve, otpočela borbu protiv Šatorovljevog oportunističkog rukovodstva a za pobedu linije KPJ.

0. 6. 1941 U proglasu povodom napada Nemačke na SSSR Šatorov ne poziva makedonski narod na oružanu borbu, već samo na -solidarnost- i -simpatije- prema sovjetskom narodu, završavajući ga parolom -da živi slobodna sovjetska Makedonija-. Proglas je izdao sa potpisom -Pokrajiski komitet Radničke partije Makedonije-, čime je samovlasno izmenio naziv PK KPJ za Makedoniju, jer je nastojao da KPJ u Makedoniji bude sastavni deo Bugarske radničke partije. Proglas nije prihvaćen od članova KPJ.

23. 6. 1941 Lazar Koliševski član PK KPJ za Makedoniju, đo-šao u Beograd i Centralnom komitetu KPJ podneo izveštaj o stanju u Makedoniji i o oportunističkim i kontrarevolucionarnim stavovima sekretara PK KPJ za Makedoniju Metodija Šatorova Šarla i njegovih jednomišljenika.

0. 7. 1941 Član PK KPJ za Makedoniju Lazar Koliševski, drugi put došao u Beograd i Centralnom komitetu KPJ podneo izveštaj o situaciji u Makedoniji i o oportunističkoj i kontrarevolucionarnoj politici sekretara PK KPJ za Makedoniju Metodija Šatorova Šarla. Na osnovu tog izveštaja, CK KPJ odlučio je da Šatorova isključi iz KPJ i smeni sa dužnosti sekretara PK KPJ za Makedoniju.

24. 7. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: obaveštava ga da se Metodije Šatorov Šarlo, zbog antipartijskog i kontrarevolucionarnog rada, smenjuje s dužnosti sekretara PK KPJ za Makedoniju i isključuje iz KPJ; postavlja zadatak da se formiraju NOP odredi u Makedoniji.

3. 8. 1941 U Skoplju održan sastanak PK KPJ za Makedoniju (prisutna 4 člana PK) na kome je poverenik CK KPJ Dragan Pavlović Šilja pročitao pismo CK KPJ od 24. jula o slabostima i oportunističkim stavovima PK i o isključenju Šatorova iz KPJ. Sekretar i 2 člana PK se nisu složili sa stavovima i direktivama u pismu, te je Dragan Pavlović. u ime CK KPJ, suspendovao čitav PK. Međutim, PK je suspenziju odbio sa motivacijom da su za njega merodavne samo odluke CK BRP(k).

17. 8. 1941 U Skoplju održano partijsko savetovanje kome je prisustvovao i predstavnik BRP(k) Petar Bogdanov, a na koje nisu pozvani poverenik CK KPJ Dragan Pavlović i članovi PK koji su bili na liniji CK KPJ. Cilj savetovanja je bio da se učvrsti položaj Šatorova u partijskoj organizaciji Makedonije i poljulja vera članova u pravilnost linije KPJ u pogledu oružanog ustanka. Kritikovani su MK KPJ za Skoplje, što je otkazao poslušnost Pokrajinskom komitetu, i partijska organizacija Kumanova, što je dozvolila pristup Lazaru Koliševskom.

31. 8. 1941 Politbiro CK KPJ, neobavešten o odluci Kominterne, na svojoj sednici u Beogradu doneo sledeće zaključke: da se CK BRP(k) uputi pismo povodom stanja u PK KPJ za Makedoniju; da se članovima KPJ u Makedoniji uputi otvoreno pismo sa pozivom na akcije; da se o stanju u Makedoniji obavesti Kominterna; da se u Makedoniju ponovo uputi poverenik CK KPJ Dragan Pavlović sa zadatkom da sprovede pomenuta pisma i da organizuje NOP odrede u Makedoniji. Osim toga je rešeno: da se sazove savetovanje GŠ NOP odreda Jugoslavije sa rukovodstvima iz svih pokrajina i da se istovremeno održi proširena sednica CK; da se obnovi izdavanje -Proletera- i preduzme niz mera u vezi s radom omladine i NO fronta.

0. 9. 1941 Mesno partijsko povereništvo Gostivara prvi put (posle okupacije Makedonije) uspostavilo vezu sa PK KPJ za Makedoniju, odnosno sa Lazarom Koliševskim, od koga je dobilo direktivu i uputstva za organizovanje partijskih ćelija i formiranje NOP odreda i vojnih štabova.

0. 9. 1941 U Skoplju, posle suspenzije Satorovljevog komiteta, formiran novi PK KPJ za Makedoniju, sa Lazarom Koliševskim kao sekretarom.

0. 9. 1941 Novo formirani PK KPJ za Makedoniju uputio direktivno pismo mesnim komitetima, članovima Partije i SKOJ-a i vanpartijcima, kojim ih poziva na oružani ustanak i borbu protiv okupatora, podvukavši da je bilo dosta čekanja i da treba poći putem kojim su pošli ostali narodi Jugoslavije.

0. 9. 1941 Sekretar PK KPJ za Makedoniju Lazar Koiiševski održao sastanak sa MK KPJ za Veles, na kome su razrađeni neposredni zadaci u pogledu priprema za oružanu borbu u tom kraju.

0. 9. 1941 MK KPJ za Veles i Vojni štab formirali četiri čete i odredili im zborna mesta i objekte napada (poštu, sresko policijsko načelstvo, kasarne i železnička postrojenja). Napad na ove objekte nije izvršen 11. oktobra, kako je bilo predviđeno, jer MK nije dobio direktivu PK KPJ za Makedoniju o početku ustanka.

0. 9. 1941 Po direktivi PK KPJ za Makedoniju formiran MK KPJ za mavrovski kraj.

6. 9. 1941 CK KPJ uputio otvoreno pismo članovima KPJ u Makedoniji: obaveštava ih zbog čega je isključen iz Partije Metodije Šatorov Šarlo i suspendovan čitav PK KPJ za Makedoniju; daje im zadatke u vezi sa organizovanjem NOP odreda i borbom protiv okupatora.

0. 10. 1941 CK KPJ uputio direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: zahteva da formira NOP odrede i GŠ NOP odreda za Makedoniju; obaveštava ga da je Kominterna potvrdila stav KPJ prema partijskoj organizaciji u Makedoniji.

0. 10. 1941 PK KPJ za Makedoniju, u neposrednim pripremama za početak oružanog ustanka, uputio proglas makedonskom narodu i nacionalnim manjinama da stupaju u NOP odrede.

3. 10. 1941 U Skoplje stigao delegat CK BRP(k) Bojan Balgarjanov, On se nije povezao sa sekretarom PK KPJ za Makedoniju Lazarom Koliševskim, već sa Šatorovim i Banom Andreevim (čalnom PK KPJ za Makedoniju).

5. 10. 1941 U Prilepu sekretar PK KPJ za Makedoniju Lazar Koliševski održao sastanak sa sekretarom MK KPJ za Prilep, na kome jfe utvrđen plan napada na bugarsku policijsku stanicu i zatvor u Prilepu, a kao dan napada određen 11. oktobar.

10. 10. 1941 Po direktivi PK KPJ za Makedoniju, MK KPJ za Strumicu pristupio formiranju NOP odreda koji je trebalo da dejstvuje na pl. Plačkovici. Međutim, zbog nedovoljne pripreme i organizacije, jedan deo predviđenog ljudstva nije izašao na određeno mesto, pa do formiranja odreda nije došlo.

11. 10. 1941 Prema odluci PK KPJ za Makedoniju, Prilepski NOP odred (podeljen u tri grupe) izvršio napad na policijsku stanicu, zatvor, poštu i telefonska postrojenja u Prilepu, oštetio tt linije i ubio stražara ispred policijske stanice. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Makedonije.]

0. 11. 1941 Pod uticajem Bojana Balgarjanova, PK KPJ za Makedoniju, sa Banom Andreevim na čelu, i pored neslaganja nekih članova, doneo odluku o rasformiranju Pokrajinskog vojnog štaba i Prilepskog NOP odreda. Time je ponovo zadat ozbiljan udarac oružanoj borbi makedonskog naroda.

0. 11. 1941 Proglas CK KPJ od 7. novembra 1941. preveden na makedonski jezik i umnožen u tehnici PK KPJ za Makedoniju. To je prvi proglas CK KPJ koji je rasturen u Makedoniji, jer je Metodije Šatorov ranije to sprečavao.

5. 11. 1941 Održan sastanak PK KPJ za Makedoniju na kome je, posle analize rezultata prvih akcija NOP odreda, donet zaključak da se u prvoj polovini novembra formiraju novi NOP odredi na terenu bitoljske, veleške, resenske i kruševske partijske organizacije.

6. 11. 1941 Bugarska policija uhapsila sekretara PK KPJ za Makedoniju Lazara Koliševskog. Rukovođenje Pokrajinskim komitetom preuzeo Bane Andreev.

0. 12. 1941 Sekretar PK KPJ za Makedoniju Bane Andreev otišao u Sofiju, gde je od CK BRP(k) primio instrukcije za rad.

25. 12. 1941 U vezi sa odlukom PK KPJ za Makedoniju, rasformiran Prilepski NOP odred, a borci upućeni na partijsko-vojni rad u Prilepu, Bitolju, Skoplju i Kavadarcima.

0. 1. 1942 U Skoplju izašao prvi broj -Biltena-, organa Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju.

0. 1. 1942 Biro PK KPJ za Makedoniju, pod uticajem pisma CK BRP(k) od 15. januara, uputio direktivno pismo svim partijskim organizacijama u Makedoniji: da se nekompromitovani komunisti odazovu mobilizaciji u bugarsku vojsku, što je bilo oprečno direktivi CK KPJ o oružanoj borbi.

0. 1. 1942 Biro PK KPJ za Makedoniju dao direktivu partijskim organizacijama: da formiranje NOP odreda treba shvatiti kao -prirodni proces- sazrevanja objektivnih uslova (koji, po njegovom mišljenju, u Makedoniji još ne postoje) i da u partizane treba da idu samo ilegalci i kompromitovani drugovi, koji ne mogu više opstati u gradovima.

7. 1. 1942 U Skoplju sekretar PK KPJ za Makedoniju Bane Andreev, podržan od delegata CK BRP(k), održao partijsko savetovanje s ciljem da opravda svoj oportunistički stav prema oružanoj borbi u Makedoniji, da osudi formiranje NOP odreda u jesen 1941. i 11. oktobar kao -poraz Partije-. Na savetovanje nisu pozvani svi članovi PK i predstavnici svih partijskih organizacija Makedonije. Zaključci tog savetovanja nisu prihvaćeni od partijskih organizacija na terenu.

13. 1. 1942 PK KPJ za Srbiju uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo CK KPJ od 14.XII 1941. i drugi partijski materijal. U pismu je iznesena vojno-politička situacija u Jugoslaviji i u svetu, na osnovu koje su proizlazili i neposredni zadaci partijskih organizacija u Makedoniji u vezi sa oružanom borbom, sa stvaranjem NOF-a i organa narodne vlasti i dr.

27. 1. 1942 Član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome nalaže: neodložno uspostaviti vezu između okružnih komiteta u istočnoj Srbijii PK KPJ za Makedoniju; raditi na učvršćivanju i proširivanju NOP odreda u istočnoj Srbiji: povezati se sa bugarskim vojnicima i pozvati ih da prestanu biti oružje u rukama reakcionarne bugarske vlade i da stupe u partizane; pojačati i politički osamostaliti Povereništvo PK KPJ za istočnu Srbiju.

0. 2. 1942 U Velesu (sada: Titov Veles), članovi PK KPJ za Makedoniju Mirče Acev i Strašo Pindžur održali sastanak s Vojnim štabom Velesa: precizirali zadatke u pogledu formiranja NOP odreda i daljeg razvoja oružane borbe u tom kraju.

2. 3. 1942 Kod s. Trojaci (blizu Prilepa), u borbi protiv bugarske policije, poginuo član biroa PK KPJ za Makedoniju Borko Talevski Crnio, narodni heroj.

3. 3. 1942 Članovi Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Edvard Kardelj i Ivo Lola Ribar uputili iz Zagreba pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju: traže izveštaj o sprovođenju odluka CK KPJ o Makedoniji; nalažu da se CK BRP(k) cbavesti da pošalje svog delegata na sastanak u Zemunu; prenose direktivu CK KPJ da PK uputi proglas bugarskim okupacionim trupama u Srbiji, pozivajući ih da pristupe partizanskim jedinicama.

15. 3. 1942 CK KPJ uputio PK KPJ za Makedoniju direktivno pismo o organizaciji NO fronta, o organizovanju i učvršćenju NOP-a, o radu među bugarskim vojnicima i njihovom uvlačenju na našu stranu i o učvršćenju partijske organizacije u Makedoniji.

0. 4. 1942 MK KPJ za Strumicu uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju, u kome iznosi greške i nedostatke u radu PK i zahteva sazivanje savetovanja na kome bi se -stvari raščistile- i videlo ko je kriv za slabo stanje u partijskoj organizaciji Makedonije.

0. 5. 1942 MK KPJ za Kruševo uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo u kome kritikuje njegovu neaktivnost i greške i zahteva da se najhitnije sazove savetovanje da bi se raščistilo stanje u partijskoj organizaciji.

0. 5. 1942 Pri PK KPJ za Makedoniju formirana partijska komisija koja treba da ispita dotadašnji rad PK sa Banom Andreevim na čelu.

0. 5. 1942 MK KPJ za Prilep uputio pismo partijskoj komisiji pri PK KPJ za Makedoniju: energično zahteva da se suspenduje stari i izabere novi PK, a da se krivci za dotadašnju neaktivnost i greške uzmu na odgovornost.

0. 5. 1942 Član plenuma PK KPJ za Makedoniju Stevan Naumov Stiv uputio PK KPJ za Makedoniju pismo u kome ga oštro kritikuje zbog nerada, pogrešne ocene stanja u Makedoniji i neodržavanja veze sa CK KPJ. Na kraju traži da se sazove partijsko savetovanje na kojem bi se sve to raščistilo i zauzeo pravilan stav.

5. 5. 1942 MK KPJ za Skoplje uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: kritikuje njegovu neaktivnost i greške; zahteva da se najhitnije sazove pokrajinsko savetovanje na kome bi se pretresao celokupni rad PK: ukoliko se utvrdi da je nesposoban da rukovodi partijskom organizacijom treba ga smeniti i izabrati nov.

5. 5. 1942 Na ulici u Bitolju član PK KPJ za Makedoniju Stevan Naumov Stiv ubio bugarskog oblasnog policijskog načelnika.

5. 5. 1942 Član biroa PK KPJ za Makedoniju Mirče Acev uputio pismo plenumu PK KPJ za Makedoniju, u kome iznosi neaktivnost i greške sekretara PK Bana Andreeva i biroa PK i daje kritičku analizu situacije u partijskoj organizaciji Makedonije, te zahteva da se sazove savetovanje na kome bi se analizirao dotadašnji celokupni rad PK, utvrdilo ko snosi odgovornost za slabo stanje partijske organizacije, izabrao novi plenum i biro PK i, na osnovu iskustva, odredili konkretni zadaci.

17. 5. 1942 OK KPJ za Prilep uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo u kome iznosi njegove nedostatke i zahteve da se sazove savetovanje na kome bi se ustanovila odgovornost za slabe uspehe u radu partijske organizacije i izabrali novi plenum i biro PK.

22. 5. 1942 MK KPJ za Kumanovo uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo u kome postavlja kao najvažnije pitanje: organizovanje oružane borbe protiv okupatora i ponovno formiranje NOP odreda; zatim zahteva da se sazove šire pokrajinsko partijsko savetovanje na kome bi se stvorilo jedinstveno gledište na sva pitanja partijskog rada.

0. 6. 1942 Pod pritiskom i na zahtev partijskih organizacija, smenjen PK KPJ za Makedoniju, sa Banom Anđreevim, na čelu i formiran Privremeni PK.

5. 6. 1942 Privremeni PK KPJ za Makedoniju uputio okružnicu okružnim i mesnim partijskim komitetima: obaveštava ih o smenjivanju dotadašnjeg PK; poziva partijske organizacije da očiste i obnove svoje redove, prošire svoj uticaj u masama i pojačaju rad na organizovanju NOP odreda.

9. 7. 1942 U skopskom zatvoru, posle zverskog mučenja, bugarska policija ubila člana biroa Privremenog PK KPJ za Makedoniju Cvetana Dimova čairčanca, narodnog heroja. (Da bi prikrili zločin policajci su Dimova izmrcvarenog mučenjem, bacili kroz prozor u dvorište zatvora, a zatim lansirali vest o samoubistvu.)

20. 7. 1942 PK KPJ za Makedoniju izdao proglas u kome ukazuje na teror i pljačku okupatora nad seljacima i poziva seljake da se pridruže oružanoj borbi i stupaju u redove NOP odreda.

0. 8. 1942 PK KPJ za Makedoniju izdao proglas povodom ilindenskog ustanka: poziva makedonski narod da široko razvije partizansku borbu radi isterivanja okupatora i stvaranja narodne demokratske vlasti.

9. 8. 1942 Član biroa PK KPJ za Makedoniju, Mirče Acev, dostavio Centralnom komitetu KPJ izveštaj o stanju u partijskoj organizaciji Makedonije i merama za njeno učvršćenje. U pismu se posebno ističe štetno delovanje Bana Andreeva i njegovih jednomišljenika na razvoj NOP-a u Makedoniji.

20. 8. 1942 U Skopi ju, po odluci MK KPJ za Skoplje, grupa skojevaca, kao odmazdu za ubistvo člana biroa PK KPJ za Makedoniju Cvetana Dimova, ubila zloglasnog agenta bugarske policije Mana Mačkova.

22. 9. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio PK KPJ za Makedoniju direktivno pismo: obaveštava ga o odluci Kominterne kojom se partijska organizacija u Makedoniji stavlja pod rukovodstvo KPJ i o upućivanju delegata CK KPJ u Makedoniju; ukratko se osvrće na razvoj NOB-a, ističe uspehe i stečena iskustva; daje uputstva o radu partijske organizacije na stvaranju oružanih formacija, o formiranju Glavnog štaba [Glavni štab je bio formiran još u. junu 1942. godine.] i NO odbora, o učvršćivanju bratstva i jedinstva naroda, o primeni partizanske taktike ratovanja; ukazuje na potrebu da se partijska organizacija angažuje više u vojsci, ali da ne zanemari ni partijski rad na terenu, da pojača politički rad među bugarskim vojnicima itd.

25. 9. 1942 PK KPJ za Makedoniju uputio svim partijskim komitetima i NOP odredima okru žnicu -O vojno-revolucionarnom radu-. U njoj se partijskim organizacijama i NOP odredima postavljaju zadaci da jačaju oružanu borbu.

18. 12. 1942 U Velesu (sada: Titov Veles) bugarska policija otkrila i uhapsila člana biroa PK KPJ za Makedoniju i GŠ Mirču Aceva i člana GŠ NOP odreda za Makedoniju Strašu Pindžura, narodne heroje (koje će kasnije na zverski način ubiti). Osim toga, ona je otkrila i zaplenila štampariju PK KPJ za Makedoniju -Goce Delčev-.

30. 12. 1942 Kod manastira Prilepca (blizu Prilepa), posle teške borbe, bugarska vojska i policija iz Prilepa razbile Prilepski NOP odred -Đorče Petrov-. U borbi je, pored ostalih, ranjen i zarobljen (a posle strahovitog mučenja u prilepskom zatvoru ubijen) instruktor PK KPJ za Makedoniju Kiro Nacev Fetak, narodni heroj.

30. 12. 1942 PK KPJ za Makedoniju uputio partijskim organizacijama direktivno pismo u kome im daje uputstvo da zimski period iskoriste za rad sa narodom i sa omladinom i da se pripreme za nove borbe.

0. 1. 1943 U zatvoru bugarske oblasne policije u Skoplju, posle petnaestodnevnog zverskog mučenja, ubijen (bačen kroz prozor) član biroa PK KPJ za Makedoniju i GŠ NOP odreda Makedonije Mirče Acev, narodni heroj.

16. 1. 1943 CK KPJ uputio Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju pismo u kome kritikuje slabosti i greške partijske organizacije Makedonije i ukazuje na mere koje treba preduzeti radi jačanja partijske organizacije na terenu i u vojsci, organa narodne vlasti i drugih masovnih političkih organizacija.

13. 2. 1943 PK KPJ za Makedoniju uputio pismo svim članovima KPJ pozivajući ih da pojačaju rad u narodu i formiraju organe NO fronta.

15. 2. 1943 PK KPJ za Makedoniju uputio proglas makedonskom narodu da se ne odaziva mobilizaciji, koju je bugarski okupator, pozivima na vežbu, proširio i na starija godišta, već da stupa u NOP odrede.

2. 2. 1944 Prvi oblasni komitet SKOJ-a dostavio izveštaj Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Makedoniju o merama koje nemački okupator sprovodi radi razbijanja jedinstva makedonske i šiptarske omladine: nemački okupator je najreakcionarniji deo šiptarske omladine uključio u žandarmerijsku službu ili uputio u gestapovske škole; on je sproveo prinudnu mobilizaciju u tetovskom, gostivarskom i debarskom srezu, gde je mobilisao oko 2000 ljudi za kvislinške formacije.

Dokumenti

Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju, na čelu sa Lazarom Koliševskim, svim članovima Partije, skojevcima i vanpartijcima u Makedoniji, kojim ih poziva na oružanu borbu protiv okupatora

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 24 jula 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o antipartiskom i kontrarevolucionarnom radu Metodija Šatorova-Šarla

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 24. jula 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju, kojim se osuđuje antipartiski i kontrarevolucionarni rad Metodija Šatorova-Šarla

Otvoreno pismo CK KPJ od 5. septembra 1941. god. članovima Partije u Makedoniji u kome se obaveštava članstvo o antipaptiskom radu dotadašnjeg PK KPJ za Makedoniju i njegovom suspendovanju

Otvoreno pismo CK KPJ od 6 septembra 1941 god. članovima Partije u Makedoniji o antipartiskom radu dotadašnjeg PK KPJ za Makedoniju i njegovom suspendovanju

Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije

Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije

Direktiva Centralnog komiteta KPJ od oktobra 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju o načinu stvaranja partizanskih odreda i njihovom dejstvu na teritoriji Makedonije

Proglas privremenog PK KPJ za Makedoniju od novembra 1941. god. u vezi sa terorom bugarskih vlasti

Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju od januara 1942. godine

Pismo CK BKP Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 15. januara 1942. god. po pitanju sprovođenja mobilizacije od strane bugarske fašističke vlasti

Pismo CK KPJ Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 16. januara 1943. god. u kome se kritikuje Pokrajinski komitet zbog nedovoljne širine platforme narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

Instrukcija PK KPJ za Makedoniju od 20. februara 1943. god. za sprečavanje mobilisanja Makedovaca za bugarsku vojsku

Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole od 3 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o potrebi hitnog dostavljanja izveštaja o situaciji u Srbiji i preduzetim merama za pojačanje oslobodilačkog pokreta u Vojvodini i Makedoniji

Pismo CK KPJ Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju od 15. marta 1942. god. o organizaciji narodnooslobodilačkog fronta i daljim zadacima u dizanju oružanog ustanka

Proglas PK KPJ za Makedoniju od aprila 1942. god. povodom godišnjice okupacije Makedonije

Proglas PK KPJ za Makedoniju od aprila 1942. god. povodom promena u bugarskoj vladi

Proglas PK KPJ za Makedoniju od maja 1942. godine

Okružnica privremenog PK KPJ za Makedoniju od 5. juna 1942. god. okružnnm i mesnim komitetima o smenjivanju PK na čelu sa Banetom Andrejevim i potrebi oružane borbe protiv okupatora

Proglas PK KPJ za Makedoniju od avgusta 1942. god. povodom 39-te godišnjice Ilindenskog ustanka

Uputstvo sekretara CK KPJ druga Tita od 22 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju

Uputstvo sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 22. septembra 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju

Direktivno pismo PK KPJ za Makedoniju od 25. septembra 1942. god. za rad partiskih organizacija u partizanskim jedinicama

Okružnica PK KPJ za Makedoniju od 25. septembra 1942. godine

Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 16. oktobra 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji u Makedoniji

Pismo Centralnog komiteta KPJ od 16 januara 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju kojim se ukazuje na nedovoljnu širinu platforme Narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 aprila 1943 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu, članu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije, o potrebi vojne saradnje partizanskih odreda Južne Srbije i Makedonije

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1942. Gestapo Vrhovni štab NOVJ Borbe u Makedoniji 1942. Lazar Koliševski Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Aleksandar Ranković Skoplje Ivo Lola Ribar Svetozar Vukmanović Tempo Italija u drugom svetskom ratu Resen Omladina u ratu Josip Broz Tito Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Narodno oslobodilački odbori Kominterna Kumanovo Kavadarci Prilep Prvi maj u oslobodilačkom ratu Kruševo Strumica Partizanska taktika Dobrivoje Radosavljević Narodni heroji Jugoslavije Zagreb Štampa u ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Bratstvo i jedinstvo u ratu Borbe u Srbiji 1943. Veles Zemun Bane Andreev Bugarska radnička partija (komunista) Aprilski rat Bitola Ustanak u NDH Ilegala u ratu Beograd Gostivar Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Bugarska u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Metodije Šatorov Prilepski partizanski odred Komunistička partija Makedonije Bugarski zločini u Jugoslaviji SKOJ SSSR i Jugoslavija Majsko savetovanje KPJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Edvard Kardelj Borbe u Makedoniji 1944. Pljačka u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Mara Naceva Tetovo