🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Popovača u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

15. 8. 1942 Između s. Križa i s. Popovače, u blizini ž. st. Novoselca, diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku digla u vazduh nemački ekspresni voz. Neprijatelj je imao oko 300 mrtvih i ranjenih, a saobraćaj je bio obustavljen tri dana.

28. 8. 1942 Kod s. Kletišta (na žel. pruzi Kutina-Popovača) jedinice Moslavačkog partizanskog bataljona digle u vazduh oklopni voz, zbog čega je saobraćaj obustavljen 24 časa.

10. 10. 1942 Kod ž. st. Popovača (na pruzi Beograd-Zagreb) diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku digla u vazduh neprijateljski transportni voz. Poginulo je oko 250 ustaša i nemačkih vojnika, izgoreli su 3 cisterne sa benzinom, 2 vagona sa šećerom i nekoliko vagona sa raznim vojnim materijalom, a ostali su oštećeni. Saobraćaj je bio obustavljen 38 časova.

4. 11. 1942 Na mostu kod Strušca (na putu Popovača-Sisak) delovi 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda razoružali ustašku stražu.

7. 12. 1942 Između s. Popovače i s. Volodera (na pruzi Beograd-Zagreb) diverzantska grupa 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske miniranjem srušila neprijateljski transportni voz, uništivši lokomotivu i 15 vagona.

9. 7. 1943 U s. Osekovu (kod Kutine) jedna domobranska četa se sukobila sa delovima Moslavačkog NOP odreda, ali se morala povući u s. Popovaču, pretrpevši gubitke od 7 zarobljenih i 3 ranjena. Odred je imao 1 ranjenog.

2. 8. 1943 Jedinice Moslavačkog NOP odreda napale posadu s. Popovače (kod Kutine) i zarobile 33 domobrana i 2 oficira.

14. 9. 1943 U s. Popovači (kod Kutine) 17. udarnoj brigadi 10. divizije NOVJ predao se bez borbe 3. bataljon domobranskog 5. brdskog puka.

26. 7. 1944 Saveznička avijacija bombardovala železničku prugu Beograd-Zagreb i neprijateljske transporte kod ž. stanica: Banova Jaruga, Lipovljani, Rajić i Popovača. Uništeno je 12 lokomotiva i više vagona.

20. 8. 1944 Osamnaesta brigada 40. divizije NOVJ napala 1. bataljon domobranskog 1. brdskog puka i 7. četu 2. bataljona domobranskog 4. brdskog puka u s. Hercegovcu (kod Daruvara). Brigada se pred veče morala povući zbog jakog otpora neprijatelja, kome je došlo pojačanje iz Kutine, s. Garešnice i s. Popovače, i zbog svojih osetnih gubitaka.

31. 8. 1944 Na odseku Kutina - s. Popovača, na dužini od 7 km, jedinice 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ [Sedma udarna divizija (bez 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2, udarne brigade) bila je privremeno pod komandom 10. korpusa NOVJ.] prekinule železničku prugu Beograd-Zagreb na 160 mesta i porušile ž. st. Voloder i više železničkih mostova, propusta i bunkera duž pruge. Poginulo je 28 i ranjeno 20 nemačkih vojnika i domobrana. Na tom odseku pruga nije radila više od 10 dana.

22. 9. 1944 Iz Kutine, s. Gračenice, s. Popovače i s. Dud ine delovi domobranske 1. brdske brigade (jačine 4 čete) napali Moslavački NOP odred kod sela Srp. i Kat. Selišća (blizu Ivanić-Grada). Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen.

8. 3. 1945 Iz Bjelovara, s. Popovače, s. Križa i s. Banove Jaruge otpočeo napad delova domobranske 1. pešadijske divizije, nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. brdske brigade i Pavelićeve gardijske brigade na jedinice 32. i 33. divizije ,TA na Moslavini. U borbama do 17. marta neprijatelj je potisnuo 32. i 33. diviziju JA i izbio na liniju s. Pavlovac - s. Hercegovac - s. Palešnik. Neprijatelj je imao više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih a jedinice JA 76 mrtvih, 421 ranjenog i 41 nestalog.

Dokumenti

Iz izvještaja Ivana Hariša, šefa diverzantske sekcije Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske, o uništenju neprijateljskog transportnog vlaka kod Popovače

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Moslavačkog NOPOdreda na G. Gračenicu i želj. st. Popovaču i o borbama u Slavoniji i Dalmaciji

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 3 kolovoza 1943 god. o napadu Moslavačkog NOP odreda na Popovaču

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 4 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Lekenik, Gredu, Popovaču, Lipovljane i Bilajski most

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 6 kolovoza 1943 god. 0 napadu dijelova Moslavačkog NOP odreda na Popovaču i Ludinu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 kolovoza 1943 god. o akciji Grün II i o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Virje, Popovaču, Ludinu i kod Starog Sela

Iz izvještaja Zapovjedništva Glavnoga stožera domobranstva Ministarstvu oružanih snaga NDH o akciji »Grün II« i o napadima jedinica NOV i PO Hrvatske na Virje, Popovaču, Ludinu i kod Starog Sela

Izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda od 10 kolovoza 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Dubravu i na željezničke stanice Popovača, Božjakovina i Prikraj

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovaču i o dejstvima na području Knin - Vrlika

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 kolovoza 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Popovaču, vijadukt kod Daruvara i Hrastovicu i o dejstvima talijanskih jedinica u rejonu Knin - Vrlika

Izvještaj Moslavačkog NOP odreda od 2 rujna 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Božjakovinu i Popovaču

Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji Treće bojne Pete gorske pukovnije iz Popovače i prelasku iste na stranu partizana, rušenju pruge Popovac-Križ, Koprivnica-Križevci i likvidaciji žandarmerijske posade u Ivanjskoj

Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 15. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama oko Narte i diverzijama na pruzi Zagreb–Beograd kod Popovače

Izvještaj Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu zone o borbama oko Narte i diverziji na pruzi kod Popovače

Zapovijest Štaba 7 divizije NOVJ od 30. avgusta 1944. podređenim jedinicama da izvrše diverziju na pruzi Popovača - Kutina

Naredba Štaba 10. korpusa NOVJ od 2. septembra 1944. o pohvali Štaba i jedinica 7. divizije za uspješno izvedenu diverziju na pruzi Kutina - Popovača

Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Popovača - Križ - Ivanić-Grad - Dugo Selo

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, Svetu Klaru, na spoljnu odbranu Dubrovnika i o borbama kod Popovače, Sunje, Kostajnice, Petrinje, Ogulina, Sinja i na otoku Pagu

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 12. novembra 1944. o borbama kod Knina, Popovače, Bihaća, Ogulina

Zapovijest Štaba 33. NO divizije od 10. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljske kolone na komunikaciji Kutina - Popovača

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1943. Dugo Selo 40. slavonska divizija NOVJ Ivanić-Grad Borbe u Hrvatskoj 1944. 7. banijska divizija NOVJ Knin Pavelićeva gardijska brigada Hrvatska Kostajnica Sisak 1. brdska brigada NDH Križevci Garešnica 1. moslavačka brigada Glavni štab Hrvatske Daruvar 18. slavonska udarna brigada Moslavački partizanski odred 10. zagrebački korpus NOVJ Kninska operacija Dubrovnik 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1943. 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Kutina Sinj Ogulin Borbe u Hrvatskoj 1945. Avijacija u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Hrvatsko domobranstvo Italija u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. gorski zdrug (NDH) 17. slavonska udarna brigada Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 33. hrvatska divizija NOVJ Bihać Petrinja Koprivnica 1. pješačka divizija (NDH) Bjelovar