🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Posušje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

25. 7. 1942 Delovi 1. proleterske NOU brigade zauzeli Duvno. Posada (po jedan vod ustaša i domobrana) pobegla je u Posušje.

17. 8. 1942 Delovi 1. proleterske NOU brigade, posle borbe na Klenku, u kojoj su gotovo uništili četu ustaša, zauzeli Posušje.

2. 9. 1942 Na brdu Radovanu dve čete ustaša i milicionera odbacile prema Duvnu manje obezbeđujuće delove 1. proleterske NO Ubrigade i zauzele Posušje.

7. 9. 1942 Iz Kupresa oko 3.000 ustaša i domobrana otpočelo prodor duž komunikacije Kupres-Šujica-Duvno-Posušje-Imotski. Iskoristivši nedovoljno sadejstvo 1. proleterske i 4. crnogorske NOU brigade, ustaše i domobrani su za 4 dana, uz manje borbe, zauzeli Šujicu i Duvno i uspostavili vezu sa svojim garnizonima u Posušju i Imotskom, uz put spalivši više sela.

19. 12. 1942 Posle kraće borbe delovi 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzeli Duvno. Ustaško-domobranska posada (delovi ustaške 5. brigade i domobranskog 1. dobrovoljačkog puka - oko 1.100 vojnika) u neredu se povukla u Posušje.

3. 1. 1943 Kod s. Brišnika (blizu Duvna) delovi 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbili napad deset ustaško-domobranskih četa, razbili ih i odbacili u Posušje i Imotski. Neprijatelj je imao 20 mrtvih, veći brqj ranjenih i 28 zarobljenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih. Zaplenila je 1 kamion i 45 pušaka.

28. 1. 1943 Delovi 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ posle kraće borbe potisli ustašku miliciju ka Širokom Brijegu (sada: Lištica) i Posušju i zauzeli s. Rakitno (kod Posušja).

9. 2. 1943 Domobransko-ustaško uporište u Posušju, posle jednodnevne borbe, zauzele jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

12. 2. 1943 U s. Vranićima (na putu Posušje-Mostar), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo zamenik političkog komesara 3. bataljona 2. proleterske NOU brigade Durakić Radomir, narodni heroj.

2. 10. 1943 U Livno ušla 6. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, pošto su se delovi ustaške 5. brigade, pod pritiskom, povukli ka Posušju.

2. 10. 1943 U Duvno ušle jedinice 1. proleterske udarne divizije NOVJ, pošto su se delovi ustaške 5. brigade povukli u Posušje.

12. 10. 1943 Posušje zauzela 1. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ posle dvodnevnih borbi protiv delova ustaške 5. brigade, manjih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaške milicije, koje je odbacila u Imotski i Široki Brijeg (sada: Listića).

13. 10. 1943 Posušje zauzeli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ustaške 5. brigade posle višečasovne borbe protiv 1. dalmatinske udarne brigade 9. dalmatinske divizije NOVJ, koju su potisnuli prema Duvnu.

17. 1. 1944 Zbog nadiranja jakih neprijateljskih snaga, koje su izbile u Duvanjsko, Livanjsko i Glamočko polje, 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ povukla se, preko pl. Ljubuše, u rejon s. Rakitno (kod Posušja), a 9. krajiška NOU brigada, ispred nastupajuće kolone 7. SS divizije -Princ Eugen-, delom se povukla na pl. Hrbljinu a delom u Omar, između s. D. Vukovskog, Kupresa i Šujice.

22. 8. 1944 Fomiran SNO odbor Posušje.

2. 11. 1944 Delovi 13. dalmatinske brigade 9. divizijo NOVJ zauzeli Posušje, potisnuvši manje delove nemačke 118. lovačke divizije.

13. 11. 1944 Delovi nemačke 118. lovačke divizije odbacili jedinice 13. južnodalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ prema Imotskom i zauzeli Posušje.

18. 11. 1944 Goneći delove nemačke 118. lovačke divizije iz Duvna prema Širokom Brijegu (sada: Lištica) delovi 9. divizije NOVJ oslobodili Posušje.

Dokumenti

Izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 3 januara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog

Dnevni izvještaj zapovjedništva otsjeka Posušje - Imotski - Ljubuški za 29 januar 1943 god. o pokretu jedinica NOV prema Imotskom i o borbama oko Posušja

Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 30 januara 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Posušja i Rakitna i o dolasku novih neprijateljskih snaga u Posušje

Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7 februara 1943 god. o rasporedu jedinica NOV oko Imotskog

Zapovijest Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7 februara 1943 god. za napad na jedinice NOV na liniji Kongora - Studenci

Zapovijest Štaba Druge proleterske divizije od 8 februara 1943 god. za napad na Imotski i Posušje

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 10 februara 1943 god. o stanju na sektoru Posušje-Imotski

Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 10 februara 1943 god. o zauzimanju Posušja od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11 februara 1943 god. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Ljubuški-Posušje-Imotski od 11 februara 1943 god. o nemogućnosti izvršenja protivnapada na Posušje zbog slabog morala i dezorganizacije jedinica

Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 14 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Posušja i Imotskog

Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14 februara 1943 god. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravaca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški-Stražnica- Grude-Bobanova Draga-Imotski

Obavještenje Glavnog ustaškog stana od 18 februara 1943 god. o zauzeću Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Izvještaj štaba Treće dalmatinske brigade od 5 marta 1943 god. štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg-Imotski-Posušje

Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 8 marta 1943 god. da njemačke trupe ne mogu preći liniju Imotski-Posušje-Kunić-Miradovica

Izvještaj Krilnog zapovjedništva u Mostaru od 13 oktobra 1943 god. o zauzimanju Posušja i G. Drežnice od strane jedinica NOV

Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Mostaru od 23 oktobra 1943 god. o borbama jedinica NOV protiv Njemaca u Posušju

Izvještaj Štaba 9. divizije od 31. oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoriji Imotski–Posušje–Duvno

Izvještaj Štaba 9. divizije od 23. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvima na prostoriji Posušje–Imotski–Duvno u prvoj polovini decembra 1943. godine

Naredba Štaba 29. NOU divizije od 26. novembra 1944. o formiranju 3. područja Vojne oblasti ove divizije i Komande mjesta Posušje

Naredba Štaba 29. NOU divizije od 26. novembra 1944. o formiranju 3. područja Vojne oblasti ove divizije i Komande mjesta Posušje

Zapovijest Štaba 9. NOU divizije od 5. januara 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na prostoru Posušje - Široki Brijeg - Mostar

Fotografije

Povezane odrednice

8. dalmatinski korpus NOVJ Duvno Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Mostar Glamoč Operacija Ziethen 2. proleterska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 2. proleterska udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 1. proleterska udarna brigada Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 6. pješačka divizija (NDH) Hrvatsko domobranstvo 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Livno Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 118. lovačka divizija 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ 7. krajiška udarna brigada 6. krajiška udarna brigada Imotski Drežnica Borbe u Hercegovini 1945. Operacija Waldrausch Vrhovni štab NOVJ Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori 10. krajiška divizija NOVJ Zarobljenici u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen Operacija Albia Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. proleterska divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hercegovini 1942. Operacija Weiss Kupres Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 5. ustaška brigada Široki Brijeg Borbe u Hercegovini 1944. Mostarska operacija Štampa u ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 9. krajiška udarna brigada Simo Šolaja 9. dalmatinska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Vermaht u Jugoslaviji 3. dalmatinska udarna brigada