🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Prateći bataljon Vrhovnog štaba

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

0. 12. 1942 Za obezbeđenje i pratnju VŠ u mestu i u pokretu formiran Prateći bataljon VŠ NOV i POJ (do tada je postojala Prateća četa).

1. 3. 1943 Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

25. 5. 1944 U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

25. 5. 1944 Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon do 9 časova zauzeo deo Dinara na levoj obali r. Unca, ali je oko 100 boraca Pratećeg bataljona, pod neposrednim rukovodstvom VŠ NOV i POJ, uporno branilo pećinu.

25. 5. 1944 Prvi otpor desantnim jedinicama u Drvaru pružili su: Prateći bataljon VŠ, vod protivavionskih mitraljeza, tenkovski vod, pojedine grupe vojnopozadinskih ustanova, članovi okružnog, sreskog i opštinskog komiteta KPJ i SKOJ-a za Drvar i pripadnici organa narodne vlasti.

Dokumenti

Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 10 novembra 1942 god. Centralnom komitetu KP Hrvatske o zadacima Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba i o kvalitetu ljudstva koje za Bataljon treba da uputi Glavni štab NOV i PO za Hrvatsku

Obaveštenje Sretena Zujovića od 5 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o odlasku pionirske čete pratećeg bataljona Vrhovnog štaba radi uspostavljanja prelaza na Neretvi kod Jablanice

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da u rejonu Kalinovika obezbedi ishranu pratećeg bataljona Vrhovnog štaba

Referat šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. avgusta 1943. Vrhovnom štabu o problemu nedovoljne ishrane ljudstva na snabdevanju kod Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba

Izveštaj člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od 16. aprila 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sređivanju spiskova za unapređenje oficira i podoficira Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba i o dolasku u Drvar grupe od 17 sovjetskih oficira

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. juna 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da uključi u svoj sastav Prateći bataljon Vrhovnog štaba i izvesti o situaciji na svom sektoru

Izvještaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na mostu kod Foče

Izvještaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na mostu kod Foče

Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovtća od 17. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da uputi Prateći bataljon Vrhovnog štaba NOV i POJ i Komandu 2. vazduhoplovne baze NOV i POJ na Negobuđe i stavi ih pod komandu Štaba 2. korpusa NOVJ

Izveštaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. članu Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandru Rankoviću o upućivanju arhivske građe Vrhovnog štaba koja je za vreme bitke na Sutjesci bila pohranjena na Suhoj gori i na Vučevu

Izveštaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom stanju Bataljona i potrebi njegove popune kao i strukturi rashoda za protekla dva i po meseca

Saglasnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita upućena 22. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa da 1. proleterska i 37. sandžačka NOU divizija zajedničkim dejstvima razore komunikaciju Višegrad-Užice i traženje obaveštenja o Pratećem bataljonu Vrhovnog štaba NOVJ

Fotografije

Povezane odrednice

Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 7. SS divizija Prinz Eugen Glamoč Omladina u ratu Aleksandar Ranković Operacija Weiss 2. proleterska divizija NOVJ Sanitet u ratu 369. legionarska divizija (vražja) Bolnice u oslobodilačkom ratu Mlinište Borbe u Hrvatskoj 1942. Vlado Zečević Ustanak u Srbiji 1941. 1. inžinjerijska brigada Vrhovnog štaba NOV i POJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 3. gorski zdrug (NDH) SSSR i Jugoslavija Užice Foča USAOJ Bosanski Petrovac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bitka na Neretvi SKOJ 8. dalmatinski korpus NOVJ 8. krajiška brigada 9. slovenski korpus NOVJ Kalinovik Operacija Foča Vrhovni štab NOVJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Borbe u Srbiji 1944. Partizanska avijacija Valjevo Glavni štab Hrvatske Josip Broz Tito 1. proleterski korpus NOVJ Sreten Žujović 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 37. sandžačka divizija NOVJ Desant na Drvar Avijacija u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Drvar Komunistička partija Hrvatske 9. dalmatinska divizija NOVJ 7. krajiška udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ 2. vazduhoplovna baza NOVJ