🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Prateći bataljon Vrhovnog štaba

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

0. 12. 1942 Za obezbeđenje i pratnju VŠ u mestu i u pokretu formiran Prateći bataljon VŠ NOV i POJ (do tada je postojala Prateća četa).

1. 3. 1943 Nastupajući ka Glamočkom polju, nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- izbila pred severoistočne ogranke pl. Šatora, nemačka 369. legionarska divizija zauzela s. Mliništa i produžila nadiranje u pravcu Glamoča, a domobranska 3. brdska brigada, po zauzimanju s. Šipova, produžila nastupanje ka Janju. Pred ovim su se snagama 4. i 8. krajiška NOU brigada, 2. bataljon 7. krajiške NOU brigade i Prateći bataljon i bolnica 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ povukli na prostor s. M. Tičevo, s. Peulje.

25. 5. 1944 U opštem napadu (za vreme nemačkog vazđušnog desanta na Drvar) 3. proleterska (lička) udarna brigada 6, proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, Prateći bataljon VŠ, bataljon 9. divizije 8. korpusa NOVJ i delovi 1. inžinjerijske brigade uspeli da ovladaju crkvom i raskrsnicom puteva u Drvaru, ali napori da se zauzme i Sobića glavica ostali su bez uspeha. Međutim, kako je neprijatelj već bio prodro u Bos. Petrovac i s. Trubar, Štab 6. proleterske divizije NOVJ je obustavio dalji napad i naredio povlačenje jedinica zapadno i severozapadno od Drvara. Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon nije uspeo da uništi VŠ NOV i POJ a izgubio je oko četiri petine svog sastava.

25. 5. 1944 Nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon do 9 časova zauzeo deo Dinara na levoj obali r. Unca, ali je oko 100 boraca Pratećeg bataljona, pod neposrednim rukovodstvom VŠ NOV i POJ, uporno branilo pećinu.

25. 5. 1944 Prvi otpor desantnim jedinicama u Drvaru pružili su: Prateći bataljon VŠ, vod protivavionskih mitraljeza, tenkovski vod, pojedine grupe vojnopozadinskih ustanova, članovi okružnog, sreskog i opštinskog komiteta KPJ i SKOJ-a za Drvar i pripadnici organa narodne vlasti.

Dokumenti

Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 10 novembra 1942 god. Centralnom komitetu KP Hrvatske o zadacima Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba i o kvalitetu ljudstva koje za Bataljon treba da uputi Glavni štab NOV i PO za Hrvatsku

Obaveštenje Sretena Zujovića od 5 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o odlasku pionirske čete pratećeg bataljona Vrhovnog štaba radi uspostavljanja prelaza na Neretvi kod Jablanice

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da u rejonu Kalinovika obezbedi ishranu pratećeg bataljona Vrhovnog štaba

Referat šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. avgusta 1943. Vrhovnom štabu o problemu nedovoljne ishrane ljudstva na snabdevanju kod Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba

Izveštaj člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od 16. aprila 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sređivanju spiskova za unapređenje oficira i podoficira Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba i o dolasku u Drvar grupe od 17 sovjetskih oficira

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. juna 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da uključi u svoj sastav Prateći bataljon Vrhovnog štaba i izvesti o situaciji na svom sektoru

Izvještaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na mostu kod Foče

Izvještaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbi na mostu kod Foče

Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovtća od 17. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da uputi Prateći bataljon Vrhovnog štaba NOV i POJ i Komandu 2. vazduhoplovne baze NOV i POJ na Negobuđe i stavi ih pod komandu Štaba 2. korpusa NOVJ

Izveštaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. članu Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandru Rankoviću o upućivanju arhivske građe Vrhovnog štaba koja je za vreme bitke na Sutjesci bila pohranjena na Suhoj gori i na Vučevu

Izveštaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom stanju Bataljona i potrebi njegove popune kao i strukturi rashoda za protekla dva i po meseca

Saglasnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita upućena 22. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa da 1. proleterska i 37. sandžačka NOU divizija zajedničkim dejstvima razore komunikaciju Višegrad-Užice i traženje obaveštenja o Pratećem bataljonu Vrhovnog štaba NOVJ

Fotografije

Povezane odrednice

Centralni komitet KPJ 1. inžinjerijska brigada Vrhovnog štaba NOV i POJ 8. dalmatinski korpus NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ 37. sandžačka divizija NOVJ Josip Broz Tito 6. lička proleterska divizija NOVJ 8. krajiška brigada 2. proleterska divizija NOVJ Bosanski Petrovac 7. SS divizija Prinz Eugen Drvar Borbe u Hrvatskoj 1942. Aleksandar Ranković Mlinište 7. krajiška udarna brigada 1. proleterski korpus NOVJ Operacija Weiss Ustanak u Srbiji 1941. Valjevo Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Sreten Žujović Bitka na Neretvi Bitka za Srbiju Glavni štab Hrvatske USAOJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu SKOJ Sanitet u ratu Glamoč Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Komunistička partija Hrvatske Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 9. slovenski korpus NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Desant na Drvar Bolnice u oslobodilačkom ratu SSSR i Jugoslavija Vrhovni štab NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Omladina u ratu 2. vazduhoplovna baza NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Operacija Foča 3. gorski zdrug (NDH) Partizanska avijacija Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Kalinovik Užice Foča Vlado Zečević