🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Primorsko-goranski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 112 hronoloških zapisa, 62 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

9. 10. 1941 Italijanske trupe napustile Drežnicu, a u nju ušle jedinice Primorsko-goranskog NOP odreda. Sutradan je održan veliki zbor na kome je izabrano Mesno veće (NOO).

11. 12. 1941 Italijanski vojnici iznenada napali partizanski logor u s. Liču (kod Delnica), te zaplenili gotovo čitav kancelarijski materijal i pribor za propagandu Primorsko-goranskog NOP odreda.

5. 1. 1942 U s. Jezeranama (kod Brinja) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao neprijateljsku posadu, ali selo nije zauzeo.

5. 1. 1942 Kod Plasa (na pruzi Ogulin-Rijeka) 2. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda izvršio diverziju, te je saobraćaj obustavljen 20 časova.

12. 1. 1942 Između Plasa i Meje (na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda napale neprijateljski transportni voz i uništile lokomotivu i nekoliko vagona.

15. 1. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda uputstvo o regulisanju odnosa sa OK KPH za Hrvatsko primorje i o rešavanju tekućih zadataka.

15. 1. 1942 Na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka (između Plasa i Zlobina), delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i nekoliko vagona, te je saobraćaj bio obustavljen 15 časova.

19. 1. 1942 U blizini Bribira (kod Novog) delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda razbili žandarmerijsku patrolu od 41 žandarma; poginulo 14, zarobljeno 16 i ranjeno 5 žandarma.

19. 1. 1942 Delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transportni voz kod Fužina (na žel. pruzi Ogulin-Rijeka). Pruga je oštećena, a saobraćaj prekinut 6 sati.

21. 1. 1942 Jedinice 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda zauzele s. Jasenak (kod Ogulina) i zarobile 72 domobrana i žandarma.

29. 1. 1942 Prvi bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda razoružao žand. st. u s. Alanu (kod Senja). Zarobljeno 19 žandarma i zaplenjeno 19 pušaka.

30. 1. 1942 U s. Zbjegu (kod Slunja) otpočelo dvodnevno II zasedanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku, kome su prisustvovali i komandanti i politički komesari Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Diskutovalo se o opštoj situaciji, zadacima i ulozi partizanskih jedinica, vojničkoj situaciji u Hrvatskoj, uvlačenju hrvatskih masa u NOB i zauzimanju pravilnog stava prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Odlučeno je da se na slobodnoj teritoriji Korduna formira jednomesečni oficirski tečaj.

2. 2. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo političkim komesarima Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. U njemu raskrinkava neprijateljsku politiku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije prema NOP-u i vezu ove vlade sa Dražom Mihailovićem; postavlja zadatke: kritikovati izbegličku vladu, raskrinkavati izdajnički rad domaćih kvislinga i uvlačiti domobrane i hrvatske mase u NOB.

3. 2. 1942 Između s. Ledenice i s. Batera (kod Novog) delovi 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede žandarme: ubili 2 i zarobili 4 žandarma; zaplenili 6 pušaka i drugu opremu.

21. 2. 1942 Kod Brinja delovi 1. bataljona -Marko Trbović< Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijanske vojnike i ustaše. Poginulo 10 italijanskih vojnika i 12 ustaša.

0. 3. 1942 Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formirana Primorsko-goranska proleterska četa.

8. 3. 1942 Delovi 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali i zauzeli italijanski magacin u s. Hreljinu (kod Ogulina), gde su zaplenili 2 p. mitraljeza, 15 pušaka i 307 bombi.

8. 3. 1942 Kod s. Vitunja (blizu Ogulina), iz zasede, delovi 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Za odmazdu, italijanski vojnici su opljačkali s. Vitunj i zapalili 32 kuće.

12. 3. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku naredio štabovima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe kordunaških NOP odreda i Primorsko-goranskog NOP odreda da čiste teren na svojim područjima, povezuju slobodne teritorije Like, Korduna i Gorskog kotara i sistematski uništavaju saobraćajne veze neprijatelja.

14. 3. 1942 Na putu Bosiljevo-Ponikve (kod Ogulina) jedna četa 1. partizanskog bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napala žandarmerijsku patrolu i zarobila 19 žandarma.

15. 3. 1942 Na putu između Mrkoplja i Lokava delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda napali su iz zasede karabinijere i domobrane, naneli im gubitke od 11 mrtvih i zaplenili 14 pušaka, 66 bombi i oko 1000 metaka.

16. 3. 1942 Kod s. Crnog (blizu Novog), 2. četa 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda odbila napad italijanskih snaga i time ih sprečila da pljačkaju stanovništvo i prodiru na slobodnu teritoriju u tom kraju.

17. 3. 1942 Delovi 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda odbili napad italijanskih snaga i domobrana na s. Alan. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 3 ranjena vojnika, podoficira i oficira.

19. 3. 1942 Drugi bataljon -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda zauzeo Mrkopalj (kod Ogulina), zarobio 6 žandarma i 18 domobrana i zaplenio 54 puške, 3000 metaka, 3 pištolja i drugi materijal. Istog dana je održan manifestacioni zbor i izabran opštinski NO odbor.

25. 3. 1942 Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu na dužini od 126 m, tako da je saobraćaj obustavljen 5 dana.

7. 4. 1942 Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju i uništili italijanski transport koji je tom prilikom naišao, tako da je promet obustavljen dva dana.

10. 4. 1942 U Skradu delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda razoružali italijansku posadu i zaplenili 2 p. mitraljeza, 12 pušaka, 15 bombi, 5000 metaka i drugu ratnu opremu.

14. 4. 1942 Između Brinja i s. Prokika 1. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda napao iz zasede italijansku kolonu i ubio 20 a ranio 24 vojnika.

16. 4. 1942 Delovi Primorsko-goranskog NOP odreda i bataljon -Marko Orešković- izvršili neuspeo napad na ustaško uporište u s. Jezeranama (kod Brinja). U toj borbi je poginuo član SK KPH za Brinje Ljubica Gerovac, narodni heroj.

20. 4. 1942 Na pruzi između s. Dubrava i s. Tounja 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda i delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i 7 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 30 sati.

21. 4. 1942 U s. Veri (kod Ogulina) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao italijansku posadu i prinudio je na povlačenje prema Plaškom, ranivši 4 i zarobivši oko 50 vojnika. Pored toga, on je porušio 4 km železničke pruge i zapalio jednu stražaru.

24. 4. 1942 Delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku konjicu koja je išla iz s. Triblja za s. Lič (kod Crikvenice) i posle kraće borbe naneli joj gubitke od 6 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

25. 4. 1942 Kod Gomirja (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju tako da je saobraćaj obustavljen 25 časova.

27. 4. 1942 Između s. Lokava i Delnica delovi 2. partizanskog bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu i napali transportni voz, koji je iskliznuo iz šina. Lokomotiva i 4 vagona su uništeni.

28. 4. 1942 Između Brinja i s. Prokika dve čete 1. bataljona i Proleterska četa Primorsko-goranskog NOP odreda razbile italijansku motorizovanu kolonu, izbacivši iz stroja oko 350 vojnika.

1. 5. 1942 Jedinice 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, u sadejstvu sa 2. bataljonom Notranjskog NOP odreda, zauzele s. Brod na Kupi (kod Ogulina).

8. 5. 1942 Između Delnica i Lokava delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 30 mrtvih.

9. 5. 1942 U Turković-Selu (kod Ogulina) 1. bataljon i jedna četa 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda razoružali ustaško-domobransku posadu. Zarobljeno 28 domobrana i ustaša a zaplenjeno 33 puške.

11. 5. 1942 Na putu između s. Gerova i s. Tršća (kod Rijeke) delovi 5. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih i ranjenih vojnika.

16. 5. 1942 Između Lokava i Delnica delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu, te neprijateljski transportni voz iskočio iz šina. Poginulo je 8 i ranjeno 10 italijanskih vojnika i železničara. Lokomotiva i 5 vagona su teško oštećeni. Saobraćaj je obustavljen 40 časova.

19. 5. 1942 Kod s. Mataija delovi 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda odbili napad italijanske kolone potpomognute tenkovima. Toga dana italijanski vojnici su spalili s. Brezu, s. Bater i okolna sela (kod Novog).

19. 5. 1942 Između Gomirja i Hreljina delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda porušili železničku prugu u dužini od 120 m. Saobraćaj je obustavljen 20 časova.

20. 5. 1942 Italijanske jedinice, i pored otpora 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, zauzele Mrkopalj.

23. 5. 1942 Delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, sa slovenačkim partizanima, izvršili neuspeo napad na italijansku posadu u Brodu na Kupi.

26. 5. 1942 Između s. Krivog Puta i s. Alana (kod Senja) italijanske snage napale delove 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda i prinudile ih na povlačenje. Tom prilikom su italijanske jedinice ušle u Alan i opljačkale ga.

26. 5. 1942 Između Hreljina i Gomirja (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju, zbog čega je saobraćaj obustavljen 14 časova.

27. 5. 1942 Između Ogulina i Oštarija delovi i. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, naneli joj gubitke od 4 mrtva i 4 zarobljena vojnika i zaplenili 6 pušaka, 1 p. mitraljez, 28 bombi, 1 pištolj i 1000 metaka.

27. 5. 1942 Na putu Prokike-Brinje delovi 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 60 mrtvih i 5 ranjenih. Dva kamiona su uništena.

29. 5. 1942 Delovi 5. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansko uporište u s. Gerovu (kod Delnica). Posle kraće borbe jedinice 5. bataljona su se povukle, porušivši sve komunikacije koje vode ka Gerovu i postavivši zasede.

30. 5. 1942 Po naređenju Štaba 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 3. i 5. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda formiran 2. primorsko-goranski NOP odred a od 1, 2. i 4. bataljona 1. primorsko-goranski NOP odred (1. i 2. NOP odred 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske).

31. 5. 1942 Između s. Liča i Fužina delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijanski transportni voz. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i oko 30 ranjenih vojnika.

4. 6. 1942 Na putu između Novog i s. Ledenice delovi 2. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu, ubili 11 italijanskih vojnika, podoficira i oficira, zaplenili 7 pušaka i 1 mitraljez, i kamion uništili.

6. 6. 1942 Na putu Brinje-Senj, iz zasede, delovi 1. Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu od 4 kamiona. Poginulo je 15 a ranjeno 30 neprijateljskih vojnika; uništena su 2 kamiona. Gubici 1. odreda: 4 mrtva i 3 ranjena.

7. 6. 1942 Kod s. Grobnika (blizu Sušaka) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku zasedu, ali posle osmočasovne borbe bili prisiljeni da se povuku u pravcu Jelenja. U toku borbe neprijatelj je imao 32 mrtva i ranjena vojnika, a naše jedinice 1 ranjenog.

11. 6. 1942 Između Delnica - s. Kupjaka (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda uništili italijanski železnički transport - lokomotivu i 8 vagona. Neprijatelj je imao 60 ranjenih i mnogo mrtvih. Saobraćaj je bio prekinut 4 dana.

12. 6. 1942 Kod Delnica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 5 mrtvih i 17 ranjenih vojnika i oficira.

16. 6. 1942 Između s. Zlobina i s. Brda (kod Kraljevice) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i u kratkoj, ali žestokoj borbi naneli joj gubitke od 10 mrtvih i 20 ranjenih vojnika.

19. 6. 1942 Kod s. Brloga (blizu Otočca) italijanski vojnici, ustaše i četnici otpočeli dvodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- i delove 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napad je odbijen.

19. 6. 1942 Delovi 1. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda i delovi 1. kordunaškog NOP odreda napali neprijateljski transport na pruzi s. Tounj - s. Dubrave (kod Ogulina), zapalili 25 cisterni benzina, vagon sa brašnom i službena kola.

20. 6. 1942 Između s. Gerova i s. Crnog Luga (kod Delnica) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj velike gubitke.

21. 6. 1942 Delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda i jedna četa Kočevskog NOP odredf napali italijansko uporište s. Banju Loku (kod Kočevja), ali ga, zbog dolaska neprijateljskih pojačanja, nisu zauzeli. U toj borbi je poginuo komandir Omladinske partizanske čete 2. primorsko-goranskog NOP odreda Zdenko Petranović Jastreb, narodni heroj.

21. 6. 1942 Jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda, posle duge i ogorčene borbe, zauzele ustaška i italijanska uporišta u s. Krivom Putu, s. Primorskom Veljunu i s. Podbilu (kod Senja), zarobile 30 a ubile 35 italijanskih vojnika, žandarma i ustaša i zaplenile 180 pušaka i 1 p. mitraljez.

24. 6. 1942 Iz zasede kod s. Krivi Put (blizu Senja) jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda napale italijansku kolonu i posle osmočasovne borbe, nanevši joj velike gubitke, prinudile je na povlačenje prema Senju i Primorskom Veljunu.

24. 6. 1942 Između Kamenjaka i Kikovice (kod Rijeke) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede uništili italijanski kamion, ubili 9 italijanskih vojnika i jednog oficira i zaplenili 9 pušaka i jedan p. mitraljez.

26. 6. 1942 Između Senja i Novog delovi 1. Primorsko-goranskog NOP odreda napali dva kamiona italijanske vojske i ubili oko 60 italijanskih vojnika.

3. 7. 1942 Između Brod Moravica i Srpskih Moravica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda porušili železničku prugu Ogulin-Rijeka. Usled toga je na tom mestu iskočio iz šina teretni voz, pa je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

5. 7. 1942 Između s. Grobnika i Kamenjaka (Rijeke) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu. U toj borbi neprijatelj je imao 9 mrtvih vojnika. Tom prilikom je poginuo Nikola Car Crni, komandant 2. primorsko-goranskog NOP odreda i učesnik španskog građanskog rata, narodni heroj.

12. 7. 1942 Delovi italijanskog 5. armijskog korpusa preduzeli napad na 2. primorsko-goranski NOP odred. U borbama do kraja. jula italijanske jedinice su uspele da unište žetvu, spaie oko 1000 kuća i streljaju oko 200 ljudi.

18. 7. 1942 Na putu Novi-Senj 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske, uz sadejstvo 3. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napao iz zasede motorizovanu bateriju 57. artiljerijskog puka italijanske divizije -Lombardija- i uništio 4 topa, 2 kamiona i 1 oklopni automobil, a zaplenio 12 pušaka i mitraljez.

18. 7. 1942 Između žel. st, Drivenika i Zlobina (kod Fužina) delovi 2. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušili teretni voz. Uništeno je nekoliko vagona.

18. 7. 1942 Po naređenju Štaba 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske formiran 1. udarni bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda.

24. 7. 1942 Prvi Primorsko-goranski NOP odred i 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske napali s. Gomirje (kod Ogulina) i razoružali oko 50 četnika, ali selo nisu zauzeli zbog dolaska tenkova iz Vrbovskog.

31. 7. 1942 Između ž. st. Plaše i Zlobina (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz.

2. 8. 1942 Između s. Gerova i s. Crnog Luga (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda oslobodili oko 400 ljudi, žena i dece koje su italijanski vojnici sprovodili u internaciju. Zapaljeno je 5 autobusa i 10 kamiona, a ubijeno je 11 italijanskih vojnika.

4. 8. 1942 Delovi 1. primorsko-goranskog NOP odreda, posle petočasovne borbe, zauzeli neprijateljsko uporište u s. Begovu Razdolju (kod Mrkoplja) ubivši 9 i zarobivši 22 žandarma i milicionera, a zaplenivši 20 pušaka i oko 1000 metaka.

11. 8. 1942 Između s. Mrzle Vodice i s. Jelenja (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 15 mrtvih i 12 ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je 20 pušaka, 2 mitraljeza i mnogo municije. Uništena su 2 kamiona i 2 putnička automobila.

13. 8. 1942 Jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda, posle žestokih dvodnevnih borbi, zauzele neprijateljsko uporište u Modrušu. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i više ranjenih, a partizanske jedinice su imale 32 borca izbačena iz stroja. Zaplenjeno je 60 pušaka, nekoliko hiljada metaka i druga ratna oprema. Poginuo je komandir čete u 1. primorsko-goranskom NOP odrodu Rajko Trbović, narodni heroj.

16. 8. 1942 Između Prokika i Brinja 3. bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda napao italijanske vojnike i naneo im gubitke od 15 mrtvih.

17. 8. 1942 Bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda digao u vazduh neprijateljski transportni voz na žel. pruzi Ogulin-Rijeka, između s. Plasa i s. Zlobina, kojom prilikom su uništeni lokomotiva i nekoliko vagona.

23. 8. 1942 Između Čabra i Tršća 2. bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda napao italijanske vojnike i naneo im gubitke od 25 mrtvih i više ranjenih.

31. 8. 1942 Između Ogulina i Gomirja 2. udarni bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda porušio železničku prugu i napao dva neprijateljska transportna voza. On, je tom prilikom ubio ili ranio oko 100 italijanskih oficira i vojnika, zarobio 2 domobranska oficira, 7 žandarma i domobrana, 9 italijanskih vojnika i 35 železničara, zapalio 16 vagona i zaplenio 4 puške, 7 pištolja i veliku sumu novca.

2. 9. 1942 Između Tršća i Čabra delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu. Poginulo 15 italijanskih vojnika i 1 oficir.

3. 9. 1942 Između Brinja i s. Prokika delovi 1. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede četnike i italijansku kolonu i naneli im gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih.

5. 9. 1942 Bataljon -Marko Trbović- 1. primorsko-goranskog NOP odreda zauzeo ustaško upo rište u Salopek Selu (kod Ogulina) i zaplenio 8 pušaka i 1 pištolj. Neprijateljska posada se povukla u Ogulin.

11. 9. 1942 U s. Zelenom Viru (kod Delnica) Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda digao u vazduh hidrocentralu koja je davala električnu energiju za ceo Gorski kotar. Tom prilikom je zarobljeno 20 domobrana a zaplenjeno 25 pušaka i 2 p. mitraljeza.

13. 9. 1942 Jedinice 1. i 2. udarnog bataljona 1. Primorsko-goranskog NOP odreda, 3. kordunaškog područnog partizanskog bataljona i 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske napale ustaško-domobransku posadu u s. Blagaju (kod Slunja), zauzele selo, zarobile 58 domobrana i zaplenile 5 p. mitraljeza, 70 pušaka i 10.000 metaka.

16. 9. 1942 Jedinice 2. primorsko-goranskog NOP odreda napale žandarme i finanse u Brodu Moravicama, ali su se posle dvočasovne borbe morale povući, jer je neprijatelju stiglo jako ojačanje iz Srp. Moravica i Delnica. U toku borbe partizanske jedinice su imale 2 mrtva i 4 ranjena borca.

19. 9. 1942 Jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske i 1. i 2. udarnog bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Siću (kod Vojnića).

24. 9. 1942 Kod Srpskih Moravica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i više vagona, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen nekoliko dana.

28. 9. 1942 Jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda napale italijanske posade u selima Tisovcu i Josipovcu (između Ogulina i Jasenka) i zaplenile 6 minobacača, 4 p. mitraljeza, 40 pušaka i oko 7000 metaka. U toku borbe neprijatelj je imao oko 180 mrtvih i ranjenih vojnika, a naše jedinice 6 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

29. 9. 1942 Između Delnica i Broda na Kupi jedinice 2. primorsko-goranskog NOP odreda napale iz zasede italijansku kolonu i nanele joj gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka, 5 p. mitraljeza, oko 4000 metaka i 60 bombi.

0. 10. 1942 Po naređenju Štaba 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske formirana Komanda Primorsko-goranskog vojnog područja.

2. 10. 1942 Na mestu zvanom Natkrivac (kod Delnica) tri bataljona 2. primorsko-goranskog NOP odreda napala 3. bataljon 122. pešadijskog puka italijanske divizije -Mačerata- koji se kretao od Delnica ka Brodu na Kupi. Poginula su 72 a ranjeno je oko 100 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

8. 10. 1942 GŠ NOP odreda za Hrvatsku pohvalio 4. hrvatsku NOU brigadu za uspešne borbe protiv okupatora i njegovih slugu na teritoriji 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske i 1. i 2. udarni bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda za uspešno izvedene akcije kod s. Tisovca i s. Josipovca (između Ogulina i Jasenka).

12. 10. 1942 U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. i 2. udarnog bataljona i bataljona -Marko Trbović- i -Ljubica Gerovac- 1. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 6. hrvatska NO brigada.

18. 10. 1942 Između s. Liča i s. Fužina (kod Delnica) bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušio neprijateljski transportni voz. Cela kompozicija sa 2 lokomotive je uništena. Saobraćaj je bio obustavljen više od 7 dana.

24. 10. 1942 Delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Ertiću (kod Severina na Kupi). Domobranska posada se povukla u pravcu Severina na Kupi.

14. 11. 1942 Između s. Liča i Fužina (na pruzi Ogulin-Rijeka) bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušio neprijateljski transportni voz. Neprijatelj je imao mnogo mrtvih i ranjenih. Saobraćaj je bio obustavljen 3. dana.

26. 11. 1942 U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od jedinica 1. i 2. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 14. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

1. 1. 1943 Po naređenju Štaba 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske formiran 1. primorsko-goranski NOP odred.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 6 listopada 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac o formiranju Drežničkog bataljona

Uputstvo političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 15 listopada 1941 god. za dostavljanje izvještaja o moralnopolitičkom stanju i kulturno-prosvjetnom radu i jedinicama

Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 17. listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama i političkom radu

Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o borbama protiv Talijana u drugoj polovini listopada i hapšenjima u Karlovcu

Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda o stanju bataljona i izvršenim akcijama tokom studenog 1941 godine

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941 god. komandi Primorsko-goranskog NOP odreda za organizaciju veza

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske krajem decembra 1941. Ivi Marinkoviču o greškama u radu Primorsko-goranskog NOP odreda

Operativni izvještaj br. 3 Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona

Informativni izvještaj br. 3 Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i aktivnosti neprijateljskih posada u Gorskom Kotaru i Primorju

Uputstvo štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 5 prosinca 1941 god. štabu Prvog bataljona za rad boraca i rukovodilaca

Pismo štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 11 prosinca 1941 god. Okružnom komitetu KPH za Hrvatsko Primorje

Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 15 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji i problemima odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. decembra 1941. komandantu Primorsko-goranskog NOP odreda za uspostavljanje relejne stanice i organizaciju političkog rada u jedinicama

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 prosinca 1941 god. komandantu Primorsko-goranskog odreda za bolju organizaciju štabova

Izvještaj br. 2 štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 18 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama i stanju jedinica

Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 18 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji na području odreda

Izvještaj br. 1 političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 20 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i radu odreda

Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 24 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uslovima za borbu i potrebama odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. štabu Primorsko-goranskog odreda za bolje održavanje veza i dostavljanje izvještaja

Primjedbe Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 29 prosinca 1941 god. na izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 24 prosinca

Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Hrvatskom Primorju

Izvještaj operativnog oficira Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. političkom komesaru Glavnog štaba o pitanjima koja treba riješiti u Primorsko-goranskom NOP odredu

Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom radu u vojsci i na terenu

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvedenim akcijama i stanju na području odreda

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama

Brojno stanje Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 godine

Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za rješavanje tekućih zadataka i regulisanje odnosa sa Okružnim komitetom KPH Primorje

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 23 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u siječnju i veljači

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog odreda za napad na prugu Sušak - Ogulin

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini istanju neprijateljskih snaga na području odreda

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u siječnju, veljači i početku ožujka

Pregled brojnog stanja i naoružanja Primorsko-goranskog NOP odreda od 10 ožujka 1942 godine

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u prvoj polovici ožujka

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini i kretanju neprijateljskih snaga na području odreda

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. marta 1942. komandantima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe NOP odreda Korduna i Banije i Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje operacija na pruzi Plaški - Blata

Izvještaj komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda od 21 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Mrkoplju i radu na formiranju NOO

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23 ožujka 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje akcija na pruzi Sušak - Zagreb

Desetodnevni izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 25 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama bataljona

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za odbranu oslobođenog teritorija i korišćenje iskustava primorsko-goranskih i kordunaških partizana

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 29 ožujka 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama i akcijama kordunaških, banijskih i primorsko-goranskih partizana

Izvještaj komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o izvršenim prepadima, stanju kod neprijatelja i dolasku novih partizana

Proglas Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. narodu Mrkopolja i Ravne Gore

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 20 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru

Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22 travnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama i akcijama Primorsko-goranskog NOP odreda

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 27 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uspostavljanju veze sa slovenskim partizanima i o mobilizaciji novih boraca

Izvještaj komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda od 29 travnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o napadima na talijanske kolone kod Vratnika

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 svibnja 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za organiziranje akcije na pruzi i uspostavljanje veze sa Zumberkom

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 5 svibnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 6 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Broda na Kupi u zajednici sa slovenskim partizanima

Izvještaj komandanta Prvog primorsko-goranskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na talijanske posade u Tisovcu i Josipovcu koncem rujna 1942 godine

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21 lipnja 1943 god. o pohvali Banijskog NOPOdreda, formiranju Grupe primorsko-goranskih odreda i postavljanju rukovodilaca

Izvještaj Štaba Grupe Primorsko-goranskih NOP odreda od 15 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 5 do 12 srpnja

Izvještaj Štaba Grupe Primorsko-goranskih NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i akcijama podređenih jedinica od 11 do 27 srpnja

Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Grupe Primorsko-goranskih NOP odreda od 31 srpnja 1943 godine

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Grupe primorsko-goranskih NOP odreda na talijansku autokolonu kod Badanjskog mosta

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1943 god. o zarobljavanju talijanskih vojnika kod Zlobina od strane jednog voda Trećeg bataljona Prvog odreda Grupe primorsko-goranskih NOP odreda

Izvještaj Štaba Grupe primorsko-goranskih NOP odreda od 25 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 25 srpnja do 22 kolovoza

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Grupe primorsko-goranskih NOP odreda za evakuaciju trofejnog materijala i za razmještaj i dejstvo jedinica

Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o borbama oko Drežnice

Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda od 18 marta 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama na području Gomirja

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 19 marta 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o napadu na neprijatelja na Kamenici i Bukovcu

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Lici 1943. 1. kordunaški partizanski odred Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije 2. kordunaški partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Senj 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ 57. pešadijska divizija Lombardia Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1943. Omladina u ratu 2. primorsko-goranski partizanski odred Deca u ratu 5. italijanski armijski korpus Otočac Pljačka u ratu Operacija Velika Kapela Borbe u Hrvatskoj 1944. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Delnice 153. pešadijska divizija Macerata Borbe u Lici 1942. 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar 14. srednjobosanska udarna brigada Sušak Kočevje 392. legionarska divizija (plava) Crikvenica Ni zrno žita okupatoru! Rijeka Kočevski partizanski odred Karlovac 1. proleterski bataljon Hrvatske Komunistička partija Hrvatske Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovni štab NOVJ Slunj Plaški Ustanak u Hrvatskoj 1941. Španski borci u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Notranjski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Brod na Kupi Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1944. Bosiljevo Operacija Drežnica Politički komesari u NOR-u Črnomelj Hrvatsko domobranstvo 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Operacija Morgenstern 14. pešadijska divizija Isonzo Borbe u Sloveniji 1943. Novo Mesto Drežnica Bataljon Marko Orešković Banijski partizanski odred Metlika Žene u ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec Italija u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Konjic Britanija i Jugoslavija Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Hrvatskoj 1942. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Italijanski zločini u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ogulin Narodni heroji Jugoslavije Glavni štab Hrvatske