🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Priština u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U Prištini, od radničke i studentske omladine, formirana grupa za izdavanje, umnožavanja i rasturanje po okolini sedmodnevnih vesti.

0. 9. 1941 U Prištini formiran SK SKOJ-a, koji je objedinio rad postojećih skojevskih grupa (aktiva).

17. 12. 1941 U Prištini, u prisustvu člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, održana sreska partijska konferencija na kojoj je formiran SK KPJ za Prištinu i počelo oformljavanje partijskih organizacija u gradu i okolnim selima.

0. 2. 1942 U selima Vrelu i Lipljanu (kod Prištine) formirani ilegalni MNO odbori.

1. 5. 1942 Mesne partizanske diverzantske grupe i desetine oko Peći, Đakovice, Prizrena, Orahovca i Prištine prekinule tt veze i rasturile letke.

0. 7. 1942 U s. Obiliću (kod Prištine) formiran ilegalni MNO odbor.

0. 8. 1942 U s. Gračanici (kod Prištine) formiran ilegalni MNO odbor.

0. 8. 1942 U Prištini formiran prvi ilegalni GNO odbor, koji je u početku vršio i poslove SNO odbora.

0. 9. 1942 U Prištini, posredstvom italijanskih oficira, uspostavljena saradnja između četnika Draže Mihailovića i albanskih nacionalista.

0. 10. 1942 U s. Gračanici (kod Prištine) italijanske vlasti izvršile provalu i uhapsile većinu članova MNO odbora.

0. 12. 1942 U s. Vrelu (kod Prištine) održan prošireni sastanak proširenog Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju na kome je, pored ostalog, odlučeno da se od dela ljudstva šiptarskog NOP odreda -Zejnel Ajdini- formira NOP odred -Emin Duraku-.

16. 12. 1942 Zbog ubistva jednog špijuna u Lapljem Selu (kod Prištine), okupatorske i kvislinške vlasti otpočele petodnevna masovna hapšenja i represalije nad svim istaknutim simpatizerima NOP-a i članovima ilegalnog MNO odbora.

0. 1. 1943 U s. Vrelu (kod Prištine), po odluci Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, od dela ljudstva iz 1. šiptarskog NOP odreda -Zejnel Ajdini- formiran NOP odred -Emin Duraku- i upućen u rejon Đakovice.

0. 3. 1943 U Prištini formiran ilegalni gradski NO odbor.

27. 3. 1943 U blizini s. Vrela (kod Prištine) albanski žandarmi ubili iz zasede sekretara SKOJ-a i člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju Stanka Burića, narodnog heroja, i jednu omladinku.

21. 10. 1943 Iz s. Obilića, s. Kosovog Polja i drugih sela oko Prištine 33 nova borca prešli demarkacionu liniju i stigli na teritoriju Jablanice, gde su se priključili 1. južnomoravskom NOP odredu. (Od njih i od novođošlih boraca kasnije je formiran Kosovski partizanski bataljon.)

18. 3. 1944 Kod s. Kačikola (blizu Prištine) nemačka policija i milicija uništile grupu rodoljuba koja je iz prišfmskog sreza pošla ka Jablanici u partizane: ubila 22 i zarobila 25 rodoljuba (spasio se svega 5 rodoljuba).

8. 11. 1944 Iz rejona Vranja, nadirući ka Gnjilanu i Prištini, jedinice 46. divizije NOVJ napale na baliste i grupe četnika i proterale ih u dolinu Muhovske reke, a delom ih potisle i na desnu obalu te reke.

19. 11. 1944 Savlađujući otpor zaštitničkih nemačkih delova iz Borbene grupe -Langer-, delovi bugarske 12. pešadijske i 2. konjičke divizije i jedinice 25. srpske brigade 46. divizije NOVJ oslobodili Prištinu.

25. 12. 1944 Prema naredbi Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju od 20. decembra, formirane komande pećkog, prizrenskog. uroševačkog, prištinskog i kosovsko-mitrovačkog vojnog područja.

13. 3. 1945 U Prištini jedan balista mučki ubio Miladina Popovića, političkog sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju i narodnog heroja.

Dokumenti

Naređenje Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 19. maja 1941. o promeni nemačko-italijanske demarkacione linije na području Prištine

Pismo Pavla Jovićevića od kraja decembra 1941. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o formiranju partijskog rukovodstva u Prištini

Pismo Pavla Jovićevića, člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, od 26. decembra 1941. tom komitetu o radu partijske organizacije u Prištini

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 30. januara 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone jugozapadno od Prištine

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosovo o situaciji na terenu i o radu partijske organizacije

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosovo o razbijanju grupe partizana

Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za srez gračanički (Priština) od 10. maja 1944. oblasnom komitetu za Kosovo o političkoj situaciji i o radu partijske organizacije

Pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 24. jula 1944. Sreskom komitetu za Prištinu o upućivanju kompromitovanih drugova u odred

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da se Glavni štab NOV i PO Srbije sa grupom svojih divizija ponovo vraća ka Toplici i da se u rejonu Prištine koncentrišu nemačke snage

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 29. avgusta 1944. o bombardovanju železničke stanice u Han-Pijesku i izviđanju pruge Klina-Priština-Kačanik

Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Divizije o situaciji u Kosaničkom srezu, Prištini i Podujevu

Zahtev Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba-NOV i PO Srbije od 9. oktobra 1944. šefu Sovjetske vojne misije pri Glavnom štabu Srbije da sovjetska avijacija, patrolira u rejonu Priština-Leskovac-Niš-Prokuplje i bombarduje nemačke aerodrome kod Prištine i Niša

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. oktobra 1944. Vrhovnom štabu o nesaglasnosti s predlogom Britanske vojne misije da se bombarduju Skoplje, Priština, Kraljevo, Kosovska Mitrovica i zahtev da se iz Bosanske krajine pošalje grupa sposobnih vojnih rukovodilaca u Vojvodinu

Proglas Štaba 4. kosmetske NOU brigade od 25. oktobra 1944. Albancima lapskog i prištinskog sreza

Izveštaj sekretara Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 29. oktobra 1944. Oblasnom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji u srezu i o stanju partijske organizacije

Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo bugarskim jedinicama u oslobođenju Vučitrna i Prištine

Dodatak naređenju Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo bugarskim jedinicama u oslobođenju Vučitrna i Prištine

Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Kosovske Mitrovice i Prištine

Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 20 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o borbama za oslobođenje Prištine

Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Gnjilana i Prištine i o situaciji na Kosovu

Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 23 novembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Priština - Lipljan - Gnjilane i sređivanje jedinica

Fotografije

Povezane odrednice

Partizanski odred Emin Duraku Albanski partizani Topličko-jablanička operacija 1. južnomoravski partizanski odred Fadil Hodža Partizanska avijacija 2. proleterska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Viša komanda oružanih snaga Albanije Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Prokuplje Omladina u ratu Ilegala u ratu Vrhovna komanda Vermahta Borbe u Srbiji 1942. Borbe na Kosovu i Metohiji 22. srpska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 13. srpski korpus NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu Uroševac Italija u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Glavni štab Srbije Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 25. srpska brigada (1. pirotska) Toplica u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu 4. kosovsko-metohijska udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović SSSR i Jugoslavija Politički komesari u NOR-u Vranje Kraljevo Albanija u drugom svetskom ratu Prizren Luftwaffe u Jugoslaviji Vrhovni štab NOVJ Narodno oslobodilački odbori SKOJ Leskovac Diverzije u oslobodilačkom ratu Glavni štab Kosova i Metohije Borbe u Makedoniji 1944. Skoplje Josip Broz Tito Četnici u drugom svetskom ratu Đakovica Niš Žene u ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Han Pjesak 1. lovačka eskadrila NOVJ Bitka za Srbiju Partizanski odred Zejnel Ajdini Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Bali Kombetar Borbe u Srbiji 1944. Podujevo Britanija i Jugoslavija 46. srpska divizija NOVJ Miladin Popović