🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Prnjavor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 57 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

0. 6. 1941 U Banjoj Luci formiran Oblasni vojni komitet (rukovodstvo) za Bos. krajinu. Na prvom sastanku, kojim je rukovodio član Pokrajinskog vojnog komiteta Mahmut Bušatlija, prenete su direktive o stvaranju diverzantskih grupa i mreže vojnih poverenika i imenovani su sreski vojni poverenici ga srezove: Bos. Grahovo, Bos. Petrovac, Ključ, Bos. Krupu, Bos. Novi, Bos. Dubicu. Prijedor, Prnjavor, Jajce i Mrkonjić-Grad i rukovodioci diverzantskih grupa.

19. 9. 1941 U s. Kokorima (kod Prnjavora) ustanici spalili opštinsku zgradu.

0. 10. 1941 Na Luburića polju (na pl. Romaniji) Romanijski NOP odred, po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, uredio aerodrom radi prelaska nekih avijatičara NDH [Jednom od njih, prilikom preleta iz Zagreba u Sarajevo, avion je oštećen nad slobodnom teritorijom kod Prnjavora. Pilot je nastavio da se bori kao partizan, a avion su, iz neznanja, uništili seljaci iako se kvar mogao lako otkloniti.], a kasnije radi očekivanog spuštanja sovjetskih aviona.

0. 11. 1941 Na zboru predstavnika seoskih odbora formiran -odbor partizanske opštine- Potočani (kod Prnjavora), sa seđištem u s. Skucanom Vakufu. Opština je imala NO fond, sud, relejnu kurirsku stanicu i druge ustanove.

22. 11. 1941 Delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli s. Hrvaćane (kod Prnjavora), uništili posadu (oko 100 žandarma, domobrana i milicionera) i zapalili žand. stanicu, poštu i opštinu.

26. 11. 1941 U pl. Borji Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu organizovao konferenciju komandnog kadra ustaničkih jedinica sa područja prnjavorskog i kotorvaroškog sreza. Iako su pojedini vodovi bili pod komandom četnika, formiran je partizanski bataljon i uključen u 3. krajiški NOP odred kao 6. bataljon. Kao jezgro novog bataljona poslužili su 2. i 4. partizanski odred 1. partizanske čete za Bos. krajinu.

0. 12. 1941 Formirani opštinski NO odbori Vijačani, Hrvaćani, Otpočivaljka i St. Martinac (kod Prnjavora).

20. 12. 1941 Kod s. Galjipovaca (na putu Prnjavor - Banja Luka) delovi 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda sprečili prodor jednog domobranskog bataljona i oko 300 pripadnika -Kulturbunda- prema s. Hrvaćanima. U borbi, koja se produžila i sledeća dva dana, neprijatelj je imao 102 mrtva.

25. 12. 1941 Delovi 6. bataljona 3. krajiškog NOP odreda zauzeli žand. st. Dragolovce (na putu Teslić-Prnjavor), razbili mesnu miliciju i zarobili vod domobrana.

0. 2. 1942 Izdvajanjem Manjačkog, Cemerničkog, Crnovrškog i Prnjavorskog bataljona iz 3. krajiškog NOP odreda formiran 4. krajiški NOP odred.

14. 3. 1942 Kod s. Galjipovaca (na putu Prnjavor - Banja Luka) delovi 4. krajiškog NOP odreda, posle dvodnevne borbe, odbili ispad na oslobođenu teritoriju šest četa ustaša, domobrana i kulturbundovaca. Neprijatelj je imao 80 mrtvih i ranjenih.

0. 12. 1942 U rejonu Kotor-Varoši, odlukom Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, formirano Okružno povereništvo KPJ za srednju Bosnu, koje je obuhvatalo Kotor-Varoš, Banju Luku, Prnjavor i Teslić.

15. 12. 1942 Prva proleterska udarna divizija NOVJ (bez 3. krajiške NOU brigade) u četvorodnevnim borbama protiv delova četničkog odreda -Borje-, ojačanih manjim nemačkim jedinicama, oslobodila sela u rejonu Prnjavor - Kotor-Varoš - Banja Luka i odbacila ih u s. Čelinac i s. Klašnice (kod Banje Luke).

28. 12. 1942 Kod s. Devetine (na putu Banja Luka - Prnjavor) dva bataljona 1. proleterske NOU brigade razbila nemačko-četničku kolonu (350 nemačkih vojnika i 150 četnika sa 2 tenka, 4 minobacača, 2 haubice) i proterala je u s. Klašnice.

2. 1. 1943 Na prostoriji s. Lišnja -- s. Dubrava - s. Crni Vrh - s. Devetina nemačke jedinice, ustaše i četnici iz Banje Luke i Prnjavora napali delove 1. proleterske udarne i 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle četvorodnevnih borbi, u kojima je imao 11 mrtvih i 27 ranjenih, neprijatelj je obustavio napad i povukao se u polazne garnizone, pošto je opljačkao i opustošio više sela. 

16. 1. 1943 Prnjavor i s. Glogovac zauzeli 2. i 4. bataljon 1. proleterske udarne brigade 1, proleterske udarne divizije NOVJ, zarobivši u Prnjavoru bataljon domobrana iz sastava 5. pešadijskog puka, zaplenivši 300 pušaka, 3 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 2 minobacača, 2 kamiona i 1 autobus.

3. 2. 1943 Na području Prnjavora i Kotor-Varoši, po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od novomobilisanog ljudstva obnovljen 4. krajiški NOP odred.

11. 5. 1943 Peta udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpuka NOVJ sa gornjeg toka r. Vrbanje, preko Borje planine i Uzlomca, napala četnički Borjanski odred i, u trodnevnim borbama, odbacila ga prema Banjoj Luci, Prnjavoru i Tesliću, izbivši na liniju s. Jošavka - s. Popović - s. Ukrnjica.

16. 5. 1943 Četnički Borjanski odred i delovi četničkog Trebavskog odreda, ojačani nemačkim bataljonom i dvema četama domobrana, protivnapadom iz Teslića, Banje Luke i Prnjavora odbacili glavninu 5 udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ iz doline r. M. i V, Ukrine na pl. Uzlomac.

18. 5. 1943 U rejonu s. Stanara (na putu Prnjavor-Teslić) 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ razbila oko 900 četnika Trebavskog odreda i uništila štab ovog odreda.

20. 5. 1943 U trouglu Kotor-Varoš-Teslić-Prnjavor 5. udarna divizija NOVJ posle trodnevnih borbi razbila četnički Borjanski odred i delove četničkog Trebavskog odreda (oko 2.000 četnika) i odbacila ih u garnizone Teslić i Prnjavor.

1. 6. 1943 Kod s. Vijačana (blizu Prnjavora) 5. krajiška NOU brigada razbila ojačani 2. bataljon 1. puka domobranske 4. pešadijske divizije i ostatke odbacila prema Prnjavoru.

4. 6. 1943 Kod s. Vijačana (blizu Prnjavora), u oštroj susretnoj borbi, dva bataljona 4. krajiške NOU brigade 5. udarne divizije NOVJ sprečili prodor nemačke borbene grupe -Huve- - nepotpunog bataljona 721. puka 114. lovačke divizije - prema s. Pribiniću. Poginuo je politički komesar 3. bataljona Ante Rukavina, narodni heroj.

10. 6. 1943 Naredbom Štaba 12. udarne divizije NOVJ, iz Banjalučkog NOP odreda izdvojen Prnjavorski bataljon i od njega formiran Prnjavorski NOP odred.

14. 6. 1943 Po jedna pukovska borbena grupa nemačke 114. lovačke i 373. legionarske i domobranske 4. pešadijske divizije, te glavnina četničkog Srednjobosanskog korpusa (ukupno 10.000-12.000 vojnika) iz Banje Luke, Kotor-Varoši, Teslića, Dervente i Prnjavora počeli koncentričan napad (operacija -Pfingsten-) na 12. udarnu diviziju 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ u srednjoj Bosni. U petodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona od Banje Luke (preko s. Jošavke), Kotor-Varoši i Teslića i izbegavanjem sudara sa glavnim kolonama, 12. divizija je izbegla okruženje i prisilila neprijatelja da se 18. juna povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao oko 200 izbačenih iz stroja, a uništen mu je i jedan avion.

18. 6. 1943 Posle dvanaestodnevnog marša, pod borbom, 5. udarna divizija (dve brigade) 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ stigla iz rejona Prnjavora na određene joj položaje (s. Hadžići, s. Tarčin, Ivan-sedlo) na ž. pruzi Sarajevo-Mostar u cilju prihvata Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ po proboju sa Sutjeske. [Udarna grupa (tri bataljona) 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, posle šestodnevnog marša iz s. Blagaja (kod Kupresa), tri dana kasnije, na južnim padinama pl. Bitovnje, ušla je u sastav 5. udarne divizije NOVJ.]

9. 7. 1943 Druga i 5. krajiška udarna brigada i Prnjavorski NOP odred 12. udarne divizije NOVJ razbili delove četničke Vrbaske brigade i 10. četu domobranskog 5. pešadijskog puka i zauzeli Prnjavor.

17. 7. 1943 Dvanaesta divizija 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ napala četnički Motajički odred, ojačan manjim domobranskim i nemačkim delovima. Posle petodnevnih borbi ona ga je razbila i oslobodila prostrano područje između Prnjavora, r. Vrbasa, r. Save i Dervente.

19. 7. 1943 Dvanaesta udarna divizija NOVJ (2, 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Prnjavorski NOP odred) 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ po naređenju VŠ NOV i POJ, prešla u sastav 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

0. 8. 1943 Podelom OK KPJ za centralnu Bosnu formiram OK KPJ za Banju Luku i OK KPJ za Prnjavor (centralnu Bosnu).

22. 8. 1943 Naredbom Štaba 11. udarne divizije NOVJ formirana Komanda Banjalučkog vojnog područja (sa sedištem u s. Bebama). Obuhvatala je srednju Bosnu s komandama mosta: Prnjavor, Maslovare, Šiprage i Skender-Vakuf.

23. 8. 1943 Kod s. Kalenderovaca i s. Detlaka 2. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa dva bataljona 5. krajiške udarne brigade i Prnjavorskim NOP odredom, iznenadnim obuhvatnim napadom razbila 2. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka i prodrla do Dervente. Angažovanjem ojačanog 2. jurišnog bataljona iz Sl. Broda domobranski puk je održao mesto. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, 17 ranjenih i 118 zarobljenih, a jedinice 11. divizije 4 mrtva i 3 ranjena. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 6 puškomitraljeza i 160 pušaka

14. 9. 1943 Četnici zauzeli Prnjavor, ali ga je, uz pomoć pristiglih delova 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ. Prnjavorski NOP odred povratio.

16. 10. 1943 U s. Glogovcu (kod Prnjavora), po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ. od Banjalučkog i Prnjavorskog NOP odreda formirana 14. srednjobosanska NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

18. 10. 1943 U Prnjavoru, od diverzantske čete 11. udarne divizije NOVJ, grupa boraca iz 5, i 12. krajiške udarne brigade i novomobilisanog ljudstva, formiran Crnovrški NOP odred.

0. 11. 1943 U Prnjavoru formiran ONO odbor za centralnu Bosnu.

4. 1. 1944 Druga brigada nemačke 1. kozačke konjičke divizije ojačana 4. pukom domobranske 1. lovačke brigade zauzela Prnjavor koji je, na r. Ukrini, branila 12. udarna brigada 12. divizije NOVJ, Prnjavorski i Dobojsko-derventski NOP odred. U ovoj borbi je poginuo komandant Prnjavorskog NOP odreda Stanko Vukašinović, narodni heroj.

13. 1. 1944 Prnjavorski NOP odred ušao u sastav 5. krajiške NOU brigade kao njen 5. bataljon.

20. 1. 1944 Posle dvodnevnih borbi 12. slavonska brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzele Prnjavor, koji su branili 1. bataljon lovačkog 4. puka domobranske 1. lovačke brigade, ustaše i nemački delovi (svega oko 750 ljudi). Gubici neprijatelja: 115 mrtvih i 36 zarobljenih, a gubici brigada: 30 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

18. 2. 1944 Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od 5. bataljona 5. krajiške NOU brigade, ponovo formiran Prnjavorski NOP odred.

0. 3. 1944 Na Okružnoj konferenciji u Prnjavoru izabran ONO odbor za okrug Prnjavor.

0. 3. 1944 U Prnjavoru održana konferencija sa predstavnicima poljskih i ukrajinskih manjina u cilju osnivanja njihovih vojničkih jedinica u sastavu NOVJ.

16. 4. 1944 Na položajima kod s. Miljanovaca i s. Prnjavora (na putu Tuzla-Zvornik) 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napala na oko 500 zelenokadrovaca i posle osmočasovne borbe razbila ih, nanevši im gubitke od oko 45 mrtvih. Brigada je imala 4 mrtva i 4 ranjena borca.

7. 5. 1944 U s. Martincu (kod Prnjavora), od omladinaca poljske nacionalne manjine u srednjoj Bosni formiran 1. poljski bataljon. On je ušao u sastav 14. srednjobosanske udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ.

0. 6. 1944 Od Prnjavorskog NOP odreda, Poljskog bataljona 14. srednjobosanske brigade, jedne čete Motajičkog NOP odreda i jedne čete Tešanjsko-teslićkog NOP odreda formirana 18. srednjobosanska NOU brigada

6. 6. 1944 Sa linije s. Capardi - s. Osmaci - s. Prnjavor, u tri napadne kolone otpočelo nastupanje jedinica 3. udarnog korpusa NOVJ ka pl. Majevici, protiv nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaško-domobranskih jedinica. Cilj im je bio da olakšaju položaj 1, 5. i 8. korpusa NOVJ koji su, posle nemačkog vazdušnog desanta na Drvar, vodili teške borbe protiv nemačkih snaga u zapadnoj Bosni i severnoj Dalmaciji.

0. 8. 1944 Jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Prnjavor, iz koga su se povukli nemački vojnici.

1. 8. 1944 U rejonu s. Dubrava (kod Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike i naneli im gubitke od 25 mrtvih i 17 ranjenih, a sami imali 4 mrtva i 31 ranjenog borca.

19. 8. 1944 Kod s. Devetine (blizu Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali jače četničke snage i u sedmočasovnoj borbi naneli im gubitke od 12 mrtvih i 18 ranjenih, a sami imali 4 ranjena i 1 zarobljenog.

3. 10. 1944 Kod s. Cerana (blizu Prnjavora) jedinice 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, iznenadnim napadom, razbile preko 1200 četnika i nanele im gubitke od 14 mrtvih, 31 ranjenog i 11 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 5 mrtvih i 2 nestala borca. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 9 pušaka, 320 metaka, 2 sanduka sanitetskog materijala i 15 konja.

4. 10. 1944 Kod s. Ilove i s. Pojezne (blizu Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, u oštroj borbi, razbili jaču grupu četnika i naneli im gubitke od 19 mrtvih, 11 ranjenih i 2 zarobljena, a sami imali 3 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenjeno 6 pušaka i 250 metaka.

17. 10. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike u s. Devetinama i s. Lađevcima (kod Prnjavora) i naneli im gubitke od 17 mrtvih i 24 ranjena.

25. 10. 1944 Na prostoriji s. Rađići - s. Javorani (kod Kotor-Varoši) - s. Presjek - s. Potočani (kod Prnjavora) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali četnike i naneli im gubitke od 40 mrtvih, 45 ranjenih i 4 zarobljena, a Lami imali 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

26. 10. 1944 Iz s. D. Lupljanice, s. Cerana i s. Johovca oko 1000 nemačkih vojnika, ustaša i milicionera izvršilo ispad ka položajima delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniji s. M. Prnjavor - s. V. Sočanica (između Doboja i Dervente). Posle žestoke borbe neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone, uz gubitke od oko 80 mrtvih i 60 ranjenih. Gubici delova 53. divizije: 10 mrtvili i 13 ranjenih boraca. Zaplenjeno: minobacač, 2 automata i 10 pušaka.

14. 11. 1944 Kod s. Kalenderovaca (na putu Derventa-Prnjavor) delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu jačine 400 vojnika, razbili je i odbili ka Prnjavoru, nanevši joj gubitke od 17 mrtvih, 19 ranjenih i 8 zaroIjenih i zaplenivši 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 4 puške, 1500 metaka i drugu opremu (uz sopstvene gubitke od 8 ranjenih boraca).

18. 11. 1944 Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili ispad jače nemačko-ustaške kolone iz s. Lupljanice ka Prnjavoru i naneli im gubitke od 3 mrtva i 4 ranjena, a oni imali 4 ranjena borca.

3. 1. 1945 Na sreskoj izbornoj konferenciji NOF-a za srez prnjavorski, kojoj je prisustvovalo oko 270 delegata, izabran Sreski odbor NOF-a od 110 članova.

Dokumenti

Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 decembra 1942 god. Štabu Prve proleterske divizije za angažovanje divizije na prostoru Banja Luka - Prnjavor - izvorni deo reke Vrbanje, s težištem dejstva na presecanju komunikacija i ugrožavanju Banje Luke

Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 22. decembra 1942. Štabu 1. proleterske brigade za deistva u rejonu Prnjavora, ovladavanje lijevom obalom rijeke Ukrine i prodiranje prema planini Motajici

Izvještaj zamjenika komandanta Prve brigade Prve proleterske divizije od 23 decembra 1942 god. Štabu divizije o borbama na putu Banja Luka - Prnjavor i o rasporedu i zadacima jedinica

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na četnike na prostoriji Prnjavor - Kotor Varoš

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zarobljavanju domobrana na sektoru Teslić - Doboj i oslobođenju Prnjavora

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za čišćenje prostorije Kotor Varoš, Prnjavor i Teslić od četnika i ustaško-domobranske milicije

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama s Nijemcima kod Teslića i s četnicima oko Prnjavora i Celinca

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 8 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Teslić i borbama protiv Nijemaca, ustaša i četnika na sektoru Banja Luka - Prnjavor

Naređenje Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 15 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Prnjavor

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1943 god. Štabu Prve brigade o oslobođenju Prnjavora

Dopis komande bosanskih četničkih odreda od 17 januara 1943 god. njemačkom komandantu u Banjoj Luci o zajedničkoj saradnji u borbi protiv jedinica NOV kod Prnjavora, Vršana i Branešaca

Dopis Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 20 januara 1943 god. komandantu brigade i komandantu Šestog bataljona o situaciji na terenu oko Prnjavora i o rasformiranju Kombinovanog bataljona

Izvještaj Štaba Prve brigade Prve proleterske divizije od 21 januara 1943 god. komandantu brigade i komandantu Šestog bataljona o situaciji na terenu Prnjavora i Motajice

Izvještaj zamjenika komandanta Prve proleterske brigade od 25 januara 1943 god. Štabu brigade o situaciji na sektoru Prnjavor

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 februara 1943 god. Štabu Prve brigade da uputi izvjestan broj novih boraca i puškomitraljeza za formiranje Prnjavorskog i Teslićkog bataljona

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 20 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Prnjavora i Kotor Varoši

Naredba Štaba Dvanaeste NOU divizije od 10 juna 1943 god. za formiranje Štaba Prnjavorskog i Banjalučkog NO partizanskog odreda

Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Komandi Druge italijanske armije od 11 jula 1943 god. o napadu na Prnjavor i borbama protiv jedinica NOV u Istočnoj Bosni

Naređenje štaba 12. NOU divizije od 20. jula 1943. štabovima 2. i 5. krajiške brigade i Prnjavorskog odreda za napad na Jelah, Tešanj i Tešanjku

Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 23 jula 1943 god. Štabu Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za čišćenje sektora Kokori - Lađevci - Brezičani - Dubrava i Branešci

Naređenje Štaba Dvanaeste NOU divizije od 25 jula 1943 god. Štabu Pete brigade i Štabu Prnjavorskog NOP odreda za posijedanje položaja Lišnja - Vijačani - Cer

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 29 jula 1943 god. o rasporedu i jačini jedinica NOV na prostoriji Teslić-Prnjavor- Kotor Varoš

Naređenje komandanta bosanskih četničkih odreda od 2. avgusta 1943. komandantu Motajičkog četničkog odreda i bataljo-nima »Mrkonjić« i »Pecija« za napad na jedinice NOVJ na sektoru Prnjavor

Izvještaj Štaba Pete kozarske brigade od 5 avgusta 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU divizije o odbijanju četničkog napada na Prnjavor

Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 19 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju neprijateljskih snaga na pravcu Vagani - Boljanići - Podosoje i na liniji Mačino Brdo - Glogovac - Prnjavor

Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1943. Vrhovnom štabu o ratnom plenu u Kupresu i o hrani prikupljenoj u rejonu Prnjavora i Janja

Naređenje Štaba Pete kozarske (krajiške) NOU brigade od 6 novembra 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za napad na Veliki Prnjavor, Brđane i Dažnicu

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o pokretima i akcijama na prostoriji između Doboja, Dervente i Prnjavora od 15 do 31 oktobra 1943 godine

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 2 decembra 1943 god. Štabu Devetnaeste birčanske NOU brigade za zatvaranje pravaca od Prnjavora i Caparda prema Šekovićima

Zapovest Komande Srednjobosanskog četničkog korpusa od 7. decembra 1943. potčinjenim za napad na delove 11. i 12. NOU divizije kod Prnjavora

Izvještaj Štaba Druge vojvođanske brigade od 17 decembra 1943 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije o napadu na Kalesiju i Prnjavor

Naređenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da dejstvuju na komunikacijama Derventa - Prnjavor i da zatvore pravce ka Banjoj Luci

Naređenje Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 30 decembra 1943 god. štabovima bataljona da dejstvuju na komunikacijama Derventa - Prnjavor

Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. brigade 12. NOU divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijskom radu u brigadi i o političkom stanju na sektoru severno od Prnjavora

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostoriji oko Prnjavora

Izvještaj zamjenika komandanta Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1944 Štabu divizije o situaciji na području Prnjavora i Dervente

Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 5 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Prijedora, Banje Luke, Fojnice i Prnjavora

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 24 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o akcijama na komunikaciji Derventa - Prnjavor

Izvještaj Štaba Dvanaeste brigade Dvanaeste NOU divizije od 24 januara 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Prnjavora

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 16. aprila 1944. štabovima 12. i 14. brigade i Prnjavorskom NOP odredu za vršenje pritiska na istočni dio Banje Luke i demonstrativni napad na Klašnice

Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 11. maja 1944. štabovima 14. srednjobosanske i 18. hrvatske brigade i Motajičkog, Prnjavorskog i Posavsko-trebavskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostorijama Klašnice - Jošavka, Motajica, Stanari, Kokori - Branešci i Glogovac

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 28. jula 1944. Štabu Srednjobosanske divizije i komandama banjalučkog i prnjavorskog područja u vezi s formiranjem bataljona OZNe

Izvještaj Štaba 5. kozarske (krajiške) brigade od 5. avgusta 1944. Štabu 11. NOU divizije o dejstvima na prostoru Prnjavor - Teslić - Topčić Polje u julu

Izveštaj sekretara komiteta SKOJ-a Motajičkog NOP odreda od 25. avgusta 1944. Okružnom komitetu SKOJ-a za Prnjavor o organizacionom stanju i radu skojevske organizacije

Izvještaj Štaba Srednjobosanske divizije od 25. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o prodoru neprijatelja iz Dervente prema Prnjavoru

Zapovijest Štaba Grenadirskog jurišnog puka Borbene grupe Rudno od 25. septembra 1944. za napad na Prnjavor

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. septembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da sprečava brz prodor neprijatelju koji nadire preko Prnjavora u pravcu Banje Luke

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade Štabu Srednjobosanske NOU divizije o dejstvima u novembru 1944. na području Dervente i Prnjavora

Izvještaj Štaba 18. srednjobosanske brigade od 27. januara 1945. Štabu 53. NOU divizije o dejstvima na sektoru Kotor-Varoš - Prnjavor

Fotografije

Povezane odrednice

4. pješačka divizija (NDH) Diverzije u oslobodilačkom ratu 18. srednjobosanska udarna brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ 12. slavonska proleterska udarna brigada Četnička golgota Kozara u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Napad NOVJ na Teslić januara 1943. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Operacija Pfingsten Avijacija u oslobodilačkom ratu 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Kupres Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Zasede u oslobodilačkom ratu Prijedor Teslić Vaso Jovanović Narodno oslobodilački odbori 6. slavonski korpus NOVJ Omladina u ratu Sanitet u ratu Trebavski četnički odred 1. proleterska divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Doboj Koča Popović 1. proleterska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Danilo Lekić 53. srednjobosanska divizija NOVJ 4. krajiška udarna brigada 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Derventa 114. lovačka divizija 11. krajiška divizija NOVJ 14. srednjobosanska udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Bosanski Petrovac Kurirska služba u ratu Bosanski Novi Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Ključ Saradnja četnika sa okupatorom Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 12. krajiška udarna brgada 1. lovački zdrug (NDH) Kalesija Saradnja četnika sa NDH Ustanak u NDH Mrkonjić Grad Operacija Schwarz Bosansko Grahovo Motajički partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Weiss Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 3. krajiški partizanski odred Borjanski četnički odred Tešanj Politički komesari u NOR-u Banja Luka Kozarska Dubica 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Motajički četnički odred Zvornik Srednjobosanski korpus JVuO