🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Proslava Oktobarske revolucije u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

3. 11. 1941 PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak uputio proglas narodu povodom 24-godišnjice. oktobarske revolucije.

7. 11. 1941 Na čitavoj slobodnoj teritoriji Crne Gore svečano proslavljena 24-godišnjica. oktobarske revolucije.

0. 10. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo zameniku političkog komesara 1. proleterske NOU brigade o potrebi da se svečano proslavi godišnjica. oktobarske revolucije.

6. 11. 1942 Povodom oktobarske revolucije tehnika PK KPJ za Srbiju u toku noći štampala letak, koji je već sutradan, 7. novembra, u roku od pola časa rasturen po Beogradu.

7. 11. 1942 Povodom 25. godišnjicu. oktobarske revolucije CK SKOJ-a uputio proglas -Mladoj generaciji svih naroda Jugoslavije-, u kome je poziva da stupa u redove NOV i POJ, organizuje rad u pozadini oslobođene teritorije, obrazuje odbore jedinstva i borbene grupe na okupiranoj teritoriji i čuva i proširuje jedinstvo omladinskih redova.

7. 11. 1944 Povodom 27-godišnjice. oktobarske revolucije CK KPJ uputio narodima Jugoslavije proglas u kome, ističući značaj te revolucije za narodnooslobodilačku borbu u Jugoslaviji, postavlja kao najvažnije sledeće zadatke: mobilisati sve snage za isterivanje okupatora iz svih krajeva Jugoslavije i oslobođenje čitave domovine; stupati u redove NOVJ; još čvršće zbiti redove NO fronta; čuvati bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije -kao zenicu oka-; dati sve od sebe za učvršćivanje narodne vlasti; budno i svesrdno čuvati nezavisnost zemlje. -Zahvaljujući borbi koju su naši narodi poveli i vodili na poziv i pod rukovodstvom naše Partije, zahvaljujući slavnim pobjedama naše vojske koju je organizovao maršal Jugoslavije Josip Broz Tito, naša zemlja izlazi iz ovog rata kao pobjednica i pređstavljaće odlučujući faktor mira i hezbjednosti na Balkanu i u srednjoj Evropi. Ona već sada vodi i vodiće i u buduće politiku dobrih susjedskih odnosa sa svim onima koji ne vrijeđaju njena prava i prava naroda naše krvi i jezika, koji žele da se priključe bratskoj zajednici-.

7. 11. 1944 U Nikšiću, svečano proslavljena 27-godišnjica velike oktobarske revolucije. [Povodom godišnjice oktobarske revolucije održane su prigodne svečanosti i u drugim mestima Crne Gore.]

Dokumenti

Izvještaj delegata Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu od novembra 1941 god. o raspoloženju muslimana, masovnom hapšenju i proslavi Oktobarske revolucije u Sarajevu

Naredba br. 2 Komande NOP odreda Korduna i Banije od 22 listopada 1941 god. o takmičenju u čast Oktobarske revolucije, obučavanju za borbu protiv tenkova i osnivanju radionice za izradu i popravak oružja

Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 3 novembra 1941 god. povodom 24-godišnjice Oktobarske revolucije

Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen hrvatskom narodu u povodu dvadeset četvrte godišnjice oktobarske revolucije

Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 31 oktobra 1941 god. o proslavi Oktobarske revolucije

Naredba Štaba Lovćenskog NOP odreda od 5. novembra 1941. za proslavu 24-te godišnjice oktobarske revolucije u jedinicama Odreda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 114 od 7. studenog 1941. o obljetnici oktobarske revolucije, NOP-u na otoku Hvaru i pljački ulja od strane okupatora na Korčuli

Brzojav Kotarske oblasti Hvar od 7. studenog 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o paljenju krijesova i isticanju crvenih zastava u povodu obljetnice oktobarske revolucije

Proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije narodima Jugoslavije u povodu 24. godišnjice oktobarske revolucije

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 8. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o paljenju vatara na brdima oko Splita i na otocima Hvaru i Braču povodom proslave oktobarske revolucije

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 116 od 11. studenog 1941. o proslavi dana oktobarske revolucije u Dalmaciji i bačenim bombama na talijansku glazbu u Splitu

Proglas Kotarskog komiteta KPH Šibenik početkom studenog 1941. u povodu 24-godišnjice oktobarske revolucije

Pismo sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od oktobra 1942. zameniku političkog komesara Prve proleterske brigade o potrebi da se svečano proslavi godišnjica Oktobarske revolucije

Poziv Okružnog komiteta KPJ za Srem od 7. oktobra 1942. god. svim partiskim organizacijama u Sremu za pripremu i proslavu Oktobarske revolucije

Naredba Štaba Kosovskog (pozadinskog) NOP odreda od 7. novembra 1942. za proslavu dana oktobarske revolucije

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 7. novembra 1942. povodom dvadesetpetogodišnjice oktobarske revolucije

Proglas Centralnoga komiteta KP Hrvatske upućen hrvatskome i srpskome narodu u Hrvatskoj u povodu 25. godišnjice oktobarske revolucije s pozivom u narodnooslobodilačku borbu

Proglas Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku omladini Hrvatske u povodu 25. godišnjice oktobarske revolucije s pozivom u narodnooslobodilačku borbu

Pozdravni brzojav međimurskih radnika i seljaka Vrhovnom komandantu NOP i DVJ drugu Titu prilikom proslave 25. godišnjice oktobarske revolucije

Pismo Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Zagrebačku oblast Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o proslavi 26-godišnjice oktobarske revolucije, uspjesima Saveznika protiv fašizma i posebno o uspjesima NOV u našoj zemlji. U pismu se poručuje i svim partijskim organizacijama da uz učešće naroda pomognu NOV na rušenju komunikacija i tako ubrzaju propast fašizma

Direktiva Agitpropa CK KP Hrvatske za proslavu dvadesetgodišnjice Oktobarske revolucije

Poziv boraca i rukovodilaca Druge dalmatinske NOU brigade od 15 oktobra 1943 god. borcima i rukovodiocima Druge proleterske i Treće sandžačke brigade na takmičenje u čast dana Oktobarske revolucije

Upute Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Kotarskome komitetu KPH Velika Gorica o načinu proslave dvadesetšestgodišnjice Oktobarske revolucije

Zavjet boraca i rukovodilaca Drugog udarnog korpusa NOVJ od 7 novembra 1943 god. Centralnom komitetu KP Jugoslavije povodom proslave 26-te godišnjice Oktobarske revolucije

Uputstvo Štaba Prve proleterske brigade od 4 novembra 1943 god. političkim komesarima bataljona za organizaciju proslave Oktobarske revolucije na oslobođenoj teritoriji

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Senj-Karlovac i o lovačkoj zaštiti grada Splita za vreme proslave oktobarske revolucije

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1942. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 2. udarni korpus NOVJ 1. lovačka eskadrila NOVJ 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Hvar Kapitulacija Italije Partizanska avijacija Velika Gorica Borbe u Dalmaciji 1943. Lovćenski partizanski odred Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe na Kosovu i Metohiji Korčula Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Šibenik Užice Brač Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Komski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Borbe u Sremu 1942. Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe na Jadranu 1943. Hrvatsko domobranstvo SKOJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ustanak u Dalmaciji 1941. Bratstvo i jedinstvo u ratu Beograd Centralni komitet KPJ 1. proleterska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Italija u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Split Josip Broz Tito 12. dalmatinska udarna brigada (prva otočka) Glavni štab Crne Gore Štampa u ratu Nikšić