🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Prva banjalučka operacija

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Zapovijest Štaba Petog korpusa NOVJ od decembra 1943 god. za napad na Banju Luku i Bos. Gradišku

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica da likvidiraju spoljnu odbranu Banje Luke na desnoj obali Vrbasa

Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 28 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica o likvidaciji spoljne odbrane Banje Luke na desnoj obali Vrbasa

Naređenje komandanta Petog korpusa NOVJ od 29 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije da sadejstvuje u napadu na Banju Luku

Zapovijest Štaba Četvrte divizije - Prve grupe od 29 decembra 1943 god. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku i aerodrom Ljeskovac kod Zalužana

Zapovijest Štaba Treće krajiške proleterske brigade od 30 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Banju Luku

Obavještajni izvještaj štaba 4. NOU divizije od 30. decembra 1943. o neprijatelju na širem području Banja Luka – Prijedor

Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 1 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije za produženje napada na Banju Luku

Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 2 januara 1944 potćinjenim jedinicama za povlačenje iz Banje Luke na polazne položaje

Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 2 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ o povlačenju svojih jedinica iz Banje Luke

Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 4 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Bos. Gradiške, Banje Luke, Sokolca i Bileće

Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 4. januara 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Valdrauš« na pravcu Banja Luka — Kotor-Varoš

Izvještaj Štaba Prvog artiljeriskog diviziona Petog korpusa NOVJ od 5 januara 1944 Štabu Četvrte NOU divizije o ishodu napada na Banju Luku

Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade od 5 januara 1944 Štabu Petog korpusa NOVJ i štabovima Četvrte i Desete NOU divizije o napadu na Banju Luku

Izvještaj Štaba Jedanaeste NOU divizije Štabu Petog korpusa NOVJ o borbama za Banju Luku i u srednjoj Bosni u vremenu od 1 do 15 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Pete kozarsko-krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o povlačenju jedinica iz Banje Luke u pravcu Kotor Varoša i o borbama za odbranu ranjenika u vremenu od 2 do 16 januara 1944 godine

Saopštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. januara 1944. o napadu na Banju Luku, upućeno radio-stanici Slobodna Jugoslavija

Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na Banju Luku i o akcijama na želj. pruzi Omarska - Piskavica u vremenu od 25 decembra 1943 do 10 januara 1944 godine

Izvještaj Jedanaeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikaciji Banja Luka - Bos. Novi i o napadima na Bosan. Gradišku u vremenu od 26 decembra 1943 do 14 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Trinaeste krajiške brigade Štabu Desete NOU divizije o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica u vremenu od 28 decembra 1943 do 13 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Treće proleterske (krajiške) brigade Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za Banju Luku i na komunikaciji Banja Luka - Čađavica - Mrkonjić Grad - Jajce u vremenu od 31 decembra 1943 do 11 januara 1944 godine

Izvještaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za Banju Luku od 31. decembra 1943. do 3. januara 1944. godine

Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 6. januara 1944. Komandi 2. oklopne armije o napadu 5. korpusa NOVJ na Banju Luku od 31. decembra 1943. do 2. januara 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Operacija Waldrausch Prijedor 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Josip Broz Tito 13. krajiška udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Narodni heroji Jugoslavije 11. krajiška divizija NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Mrkonjić Grad 2. oklopna armija Jajce Kozara u oslobodilačkom ratu 11. krajiška udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ 3. krajiška proleterska udarna brigada Radio Slobodna Jugoslavija Bileća Sokolac 15. brdski armijski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Banja Luka 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ranjenici u ratu 1. krajiška udarna brigada 12. krajiška udarna brgada Bosanska Gradiška 6. krajiška udarna brigada