🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Prva tuzlanska operacija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

2. 10. 1943 Jedinice 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, posle teških trodnevnih borbi, slomile otpor nemačkih, domobranskih i ustaških jedinica jačine oko divizije i zauzele Tuzlu. Deo neprijateljske posade je uspeo da se probije ka Zvorniku. Gubici neprijatelja: 655 mrtvih i ranjenih i 2.174 zarobljena vojnika i oficira. Korpus je imao 28 mrtvih i 98 ranjenih. Zaplenjeno: 1.910 pušaka, 102 p. mitraljeza, 24 mitraljeza, 6 minobacača, 25 topova i mnogo drugog ratnog materijala, opreme i hrane.

2. 10. 1943 Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

5. 10. 1943 Jedinice 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- koja je nastupajući iz Doboja izbila pred Tuzlu. Neprijatelj je razbyen i odbačen u pravcu Lukavca i Puračića, uz gubitke od 30 mrtvih i oko 120 ranjenih. Gubici: 15 mrtvih i 42 ranjena.

9. 10. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 6. istočnobosansku NOU brigadu za primerno. junaštvo i izdržjivost u toku bitke na Sutjesci i pri odbrani Tuzle.

9. 10. 1943 Jedinice 6. istočnobosanske udarne brigade i Majevički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ odbacili nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- u pravcu Gračanice i zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Poginulo je i ranjeno oko 50 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 11 ranjenih.

23. 10. 1943 U Tuzli formiran Oblasni inicijativni Narodnooslobodilački odbor za teritoriju istočne Bosne.

24. 10. 1943 U Tuzli, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, od dobrovoljaca i mobilisanog ljudstva formiran Tuzlanski NOP odred.

Dokumenti

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da ispita mogućnosti napada na Tuzlu i da prenese težište dejstva u rejon Sarajeva

Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Tuzli od 26 septembra 1943 god. o akcijama i borbama jedinica NOV na području Tuzle

Zapovijest Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste divizije za napad na Tuzlu

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 28 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu

Poziv Operativnog štaba od 30 septembra 1943 god. Komandi domobranske posade u Tuzli za predaju grada

Obavještenje Štaba Prvog NOU korpusa od 1 oktobra 1943 god. Štabu Prve brigade Šesnaeste divizije o rasporedu jedinica koje drže blokadu Tuzle i o pravcu dejstva brigade

Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 1 oktobra 1943 god. Štabu Prve (Petnaeste) majevičke NOU brigade o situaciji oko Tuzle

Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1943 god. štabovima brigada za likvidaciju neprijatelja u Tuzli

Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1943 god. štabovima brigada za napad na Tuzlu

Odgovor Operativnog štaba jedinica NOV u rejanu Tuzle od 1 oktobra 1943 god. na molbu Stožera domobranske dobrovoljačke pukovnije za saradnju sa jedinica NOV pri zauzimanju Tuzle

Izvještaj Župske redarstvene oblasti od 1 oktobra 1943 god. o zauzimanju Tuzle od strane jedinica NOV i o situaciji na području istočne Bosne, Hercegovine i južne Dalmacije

Pismo Stožera domobranske dobrovoljačke pukovnije u Tuzli od 1 oktobra 1943 god. komandantu Petog bosanskog NOU korpusa o potrebi saradnje pri zauzimanju Tuzle

Saopštenje Štaba Prvog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. o oslobođenju Tuzle

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ o oslobođenju Livna, Kupresa i Tuzle

Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 4 oktobra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za zaštitu jedinica u slučaju neprijateljskog bombardovanja Tuzle

Naređenje Vrnovnog štaba NOV i POJ od 5. oktobra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da dostavi iscrpan izveštaj o oslobođenju Tuzle i da sprovede najintenzivniju mobilizaciju novih boraca

Zapovijest Štaba Trećeg NOU korpusa od 6 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za odbranu Tuzle i prelazak u protivnapad na neprijateliske jedinice

Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 6 oktobra 1943 god. Štabu Prve majevičke brigade za sprečavanje neprijateljskog prodora od Doboja ka Tuzli

Izvještaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Vojvodinu o borbama oko Tuzle i rasporedu jedinica

Izvještaj komandira SS odreda za zaštitu rudnika uglja na području Tuzle od 11 oktobra 1943 god. o borbama oko Tuzle

Izvještaj Ekonomskog odsjeka štaba 3. korpusa NOVJ od 16. oktobra 1943. o plijenu u Tuzli

Fotografije

Povezane odrednice

15. majevička udarna brigada Josip Broz Tito 17. istočnobosanska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Zvornik Borbe u Dalmaciji 1943. 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Operacija Ziethen Kupres Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Gračanica Pašaga Mandžić Avijacija u oslobodilačkom ratu Doboj Glavni štab Vojvodine 1. vojvođanska udarna brigada Majevički partizanski odred 16. vojvođanska divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori Rodoljub Čolaković Lukavac Livno Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Tuzla