🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Prvi maj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 38 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

0. 5. 1941 CK KPJ uputio Lazara Koliševskog u Skoplje, kao člana PK KPJ za Makedoniju, sa uputstvima za rad i partijskim materijalima, među kojima su se nalazili proglas CK KPJ od 1. maja (koji je sekretar PK KPJ za Makedoniju Metodije Šatorov Šarlo odbio da rasturi) i zaključci sa Majskog savetovanja.

1. 5. 1941 CK KPJ izdao prvomajski proglas radnom narodu Jugoslavije, u kome objašnjava uzroke. aprilskog sloma, ne priznaje rasparčavanje Jugoslavije, poziva radničku klasu na jedinstvo i ističe da će KPJ, kao i do sada, stajati u prvim redovima narodne borbe i još upornije organizovati i voditi borbu protiv okupatora i njegovih slugu, protiv raspirivanja šovinizma, za bratstvo naroda Jugoslavije, za srećniju budućnost.

1. 5. 1941 CK KPH izdao prvomajski proglas kojim poziva narode Hrvatske na oružani otpor okupatoru.

27. 4. 1942 Partijska organizacija u Rijeci rasturila prvomajske letke po gradu.

1. 5. 1942 Povodom proslave 1. maja PK KPJ za Srbiju izdao proglas u kome ističe značaj proslave u jeku borbe protiv okupatora.

1. 5. 1942 Povodom proslave 1. maja Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju izdao proglas narodima Kosova i Metohije pozivajući sve rodoljube u aktivnu i zajedničku borbu protiv fašističkog okupatora i njegovih slugu.

0. 4. 1943 U Vrbasu, povodom 1. maja PK KPJ za Vojvodinu izdao proglas narodima Bačke i Baranje, s pozivom da se ne odazivaju naredbi o stupanju u neprijateljsku vojsku, nego da prikupljaju oružje i pridružuju se jedinicama NOVJ.

1. 5. 1943 PK KPJ za Srbiju izdao proglas povodom 1. maja, u kome je objasnio vojno-političku situaciju kod nas i u svetu i pozvao narod Srbije na pojačanu borbu protiv okupatora i njegovih pomagača.

Dokumenti

Zapovijest Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 21 travnja 1942 god. Prvom i Drugom odredu da Prvi maj proslave napadima na neprijatelja i diverzantskim akcijama

Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od 22 aprila 1942 god. svim partiskim organizacijama za proslavu Prvog maja

Uputstvo Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 24. aprila 1942. štabovima bataljona i samostalnih četa za proslavu Prvog maja

Naređenje štaba Ljubinjskog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda od 28 aprila 1942 god. da se izvrše pripreme za proslavu Prvog maja

Prvomajska čestitka Štaba Bjelopoljskog NOP odreda Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije

Čestitka štaba NOP odreda za Srem Fruškogorskom i Podunavskom NOP odredu povodom proslave Prvog maja

Pozdrav Okružnog komiteta KPJ za Srem Fruškogorskom i Podunavskom NOP odredu povodom proslave Prvog maja 1942. godine

Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 1. maja 1942. narodima Kosova i Metohije povodom proslave međunarodnog praznika rada

Proglas Okružnog komiteta KPJ za Grmeč i Štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 1. maja 1942. narodu Bosanske krajine

Direktivno pismo Centralnog komiteta KPH od 22. travnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju u povodu predstojeće proslave 1. maja

Izveštaj Štaba Petog bataljona Prve proleterske brigade od 3. maja 1942 Štabu brigade o političko-prosvetnom radu i o prvomajskoj akciji

Izvještaj Komande 1. čete južnodalmatinskog NOP odreda od 6. svibnja 1942. Štabu dinarsko-dalmatinskog odreda o proslavi 1. maja i o potapanju bagera na ušću Neretve

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 140 od 11. svibnja 1942. o pogibiji članova KPJ, proslavi 1. maja i akcijama partizana u Dalmaciji

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 7. lipnja 1942. Centralnom komitetu KPH o proslavi 1. maja i akcijama partizana u Dalmaciji

Članak Edvarda Kardelja pisan krajem aprila 1943 povodom proslave Prvog maja

Uputstvo političkog komesara 5. NOU divizije od aprila 1943. političkim komesarima brigada i Banjalučkog NOP odreda o proslavi Prvog maja, organizaciji političkog i kulturno-prosvetnog rada i poboljšanju higijene i ishrane boraca

Dopis Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju svim okružnim i kotarskim komitetima KPH o pripremama za proslavu Prvog maja

Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske upućen svim štabovima odreda povodom proslave Prvog maja

Uputstvo političkog komesara 4. slavonske NO divizije od 23. aprila 1943. političkim komesarima brigada o pripremama za proslavu Prvog maja

Izvještaj štaba Petnaeste (Prve) Majevpčke NOU brigade od 29 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jutoslavije o rasporedu jedinica

Zapovest zapovednika policije poretka Alpske oblasti od 29 aprila 1943 god. za pripravno stanje jedinica uoči Prvog maja

Prvomajska čestitka boraca i rukovodilaca Prve proleterske divizije drugu Titu i pretsjedniku AVNOJ-a dr Ivanu Ribaru

Proglas Štaba Druge proleterske divizije borcima, komandantima i političkim radnicima u vezi sa proslavom Prvog maja 1943 godine

Proglas Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju upućen narodu Slavonije povodom proslave Prvog maja - praznika rada

Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu i radu na vojnom uzdizanju boraca, o svečanoj proslavi Prvog maja, jačanju discipline u Brigadi, povećanju broja žena boraca i njihovom uključivanju u Antifašistički front žena, političkom radu među narodom u selima Požeške kotline i o ubacivanju četničkih i ustaških agenata u partizanske jedinice

Izvještaj Komande Diljskog .područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji i proslavi Prvog maja, o radu NOO-a i uspješnoj mobilizaciji boraca, o radu pete kolone i ubacivanju agenata u redove NOV, o formiranju Diljskog bataljona i o političkom radu partizanskih straža, relejnih stanica, intendantura i Agitpropa Područja

Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, raspoloženju naroda, proslavi Prvog maja, akciji NOO-a za obradu njiva, sjetvi i zbrinjavanju stanovništva u popaljenim selima, o radu obavještajne službe i otkrivanju petokolonaša, o stanju sanitetske službe i uzdizanju bolničarskog kadra i o radu ćelija KP i SKOJ-a

Izvještaj Komande Bilogorskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o proslavi Prvog maja i raspoloženju naroda, o organizaciji i aktivnosti partizanskih straža i o stanju intendantske, sanitetske, obavještajne i informativne službe

Izvještaj Glavnog ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine u NDH o organizacionim promjenama i formiranju (strukovnih udruženja za trgovinu ugijem, drvetom i građevnim materijalom, o brojnom stanju Njemačke zajednice rada, proslavi Prvog maja kao Dana njemačkog rada i o sve težim životnim uslovima radnika, koji se sve više obraćaju za pomoć Njemačkoj zajednici rada

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 1. maja 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o neprijateljskoj ofanzivi u okrugu

Izveštaj Kamniško-savinjskog odreda od 4 maja 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone - Štajerske o prvomajskim akcijama

Izvještaj Komande Požeškog područja štabu II operativne zone NOV i PO Hrvatske o iproslavi Prvog majja, provođenju izbora za NOO-e i o partijsko-političkom i kulturno-prosvjetnom radu partizanskih straža u selima i bolnicama od 30. aprila do 10. maja

Pohvala Štaba Četvrte operativne zone - Štajerske od 12 maja 1943 god. Štabu Kamniško-savinjskog odreda i štabovima bataljona za uspešne prvomajske akcije

Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru III operativne zone o radu na političkom i kulturno-prosvjetnom uzdizanju boraca, proslavi Prvog maja, radu Agitpropa, o moralu i visokoj političkoj svijesti boraca i o zdravstveno-socijalnom stanju partizana u vremenu od 2. do 12. maja 1943. god.

Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji, radu skojevskih komiteta i rukovodstava, te o prvomajskim i ostalim akcijama u okrugu

Proglas Centralnog komiteta KPJ od 1. maja 1944. narodima Jugoslavije

Zahvalnosti i priznanje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 26. NO divizije i Mornarice NOVJ povodom desantnog napada na ostrvu Mljet i Korčula

Izveštaj Džavida Nimanija od 2. maja 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o prvomajskoj akciji Haske partizanske čete

Fotografije

Povezane odrednice

Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Srbiji 1942. Sremska Mitrovica Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Pakrac Borbe u Slavoniji 1943. Komunistička partija Hrvatske 2. kordunaški partizanski odred Desant NOVJ na Korčulu 1944. Vaso Jovanović Vrbas Borbe u Hrvatskoj 1944. Ustanak u NDH Završne operacije u Jugoslaviji Požarevac Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 1. proleterska divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Ljubinje Južnohercegovački partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Slavoniji 1945. Operacija Schwarz Štampa u ratu 17. slavonska udarna brigada Novo Mesto Edvard Kardelj Borbe u Sremu 1943. Dinarsko-dalmatinski partizanski odred Majsko savetovanje KPJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. proleterska divizija NOVJ Korčula Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1942. Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Mornarica NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Metodije Šatorov Borbe u Sremu 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Bjelopoljski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Sanitet u ratu Borbe u Srbiji 1944. AVNOJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Borbe na Kosovu i Metohiji Disciplina u oslobodilačkom ratu Intendantura u ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu SKOJ Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1942. Lazar Koliševski Josip Broz Tito Slunj Črnomelj Borbe u Dalmaciji 1944. Centralni komitet KPJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Žene u ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Omladina u ratu Kutjevo Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Ivan Ribar 1. krajiški partizanski odred 5. krajiška udarna divizija NOVJ Narodno oslobodilački odbori 26. dalmatinska divizija NOVJ