🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rade Končar

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

18. 6. 1941 U Banovoj Jaruzi, u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana partijska konferencija OK KPH za Novu Gradišku na kojoj je odlučeno da se omasovi partijska organizacija, vrše pripreme za oružani ustanak i odmah pređe na izvršenje sitnih diverzantskih akcija. U OK su kooptirani neki članovi umesto onih koji su bili pohapšeni.

22. 6. 1941 U s. Tomici (kod Slav. Broda), u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana okružna partijska konferencija KPH za Slav. Brod. Raspravljalo se o prikupljanju oružja i pripremi za ustanak. Zaključeno je: da se učvrste i prošire partijske organizacije u fabrikama i na železnici u Slav. Brodu; da se formiraju partijske organizacije u selima gde ne postoje; da se pojača rad na podizanju ideološko-političkog nivoa članova KPJ; da se čuvaju kadrovi od hapšenja i da radnici ne odlaze na rad u Nemačku.

19. 7. 1941 U šumi -Abes- (kod Vrginmosta) održano okružno partijsko savetovanje OK KPH za Karlovac na kome je član Politbiroa CK KPJ Rade Končar podneo referat o opštoj situaciji u zemlji i svetu i dao direktive za početak oružanog ustanka.

5. 10. 1941 Na sastanku PK KPH za Dalmaciju, kome je prisustvovao i sekretar CK KPH i član Politbiroa CK KPJ Rade Končar, analizirani uzroci neuspeha prvih partizanskih odreda i, pored ostalog, odlučeno: da se izvrši reorganizacija odbora za narodnu pomoć; da članovi PK odu na teren i rade na razvijanju oružane borbe.

17. 11. 1941 U Splitu italijanski okupator uhapsio sekretara CK KPH Rada Končara Brku koji je pokušao da se spase bekstvom, ali je ranjen u nogu.

22. 5. 1942 Na Subićevcu u Šibeniku italijanske okupatorske vlasti streljale člana Politbiroa CK KPJ i sekretara CK KPH Rada Končara, narodnog heroja, i još 25 članova KPJ i pripadnika NOP-a iz Splita.

Dokumenti

Izjava Rade Končara, sekretara CK KP Hrvatske pred komisijom CK KP Jugoslavije u vezi slučaja Vazduh

Iz pisma Rade Končara i Vladimira Popovića upućenog Josipu Brozu Titu, odnosno Centralnom komitetu KP Jugoslavije o prijemu odluke Politbiroa CK KPJ od 10. VIII 1941. i prihvaćanju kazni od strane pojedinih članova Centralnog komiteta KP Hrvatske

Iz telegrama Centralnog komiteta KPJ Radi Končaru i Vladi Popoviću o Vjesniku, povratku španjolskih boraca i omladini

Iz pisma Josipa Broza Tita Radi Končaru o redovitijem prenošenju vijesti Kominterni te 0 čvršćem povezivanju partijskih organizacija 1 partizanskih odreda u Hrvatskoj

Pismo sekretara CK KPH Rade Končara od 9. studenog 1941. Vladimiru Popoviću o potrebi preispitivanja izrečenih partijskih kazni članovima KPH iz Zatona i Vodica

Iz pisma Vladimira Popovića upućenog Radi Končaru o akciji na pruzi Caprag-Sisak i situaciji u Zagrebu

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 22 studenog 1941 god. Centralnom komitetu KPH o hapšenju Rade Končara i vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 22. studenog 1941. god. Centralnom komitetu KPH o hapšenju Rade Končara i vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 2. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju da poduzmu sve mjere za oslobođenje Rade Končara iz talijanskog zatvora

Pismo Centralnog komiteta KPH od 21. prosinca 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju da poduzme potrebne mjere za spašavanje Rade Končara iz talijanskog zatvora

Presuda specijalnog suda za Dalmaciju od 20 svibnja 1942 god. Radi Končaru i drugovima

Presuda Specijalnog suda za Dalmaciju od 20. svibnja 1942. Radi Končaru i drugovima

Izvještaj Mjesnog komiteta KPH Split od 21. svibnja 1942. Centralnom komitetu KPH o odlasku Pokrajinskog komiteta iz Splita i prebacivanju Rade Končara iz splitskog u šibenski zatvor

Proglas Mjesnog komiteta KPH Split od 6. lipnja 1942. rodoljubima Splita u povodu strijeljanja Rade Končara i drugih rodoljuba u Šibeniku

Iz zapisnika Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu o obdukciji tijela Dragice Končar

Fotografije

Povezane odrednice

Split Vodice Nova Gradiška Vladimir Popović Italijanski zločini u Jugoslaviji Šibenik Komunistička partija Hrvatske Slavonski Brod Narodni heroji Jugoslavije Novo Mesto Ustanak u Dalmaciji 1941. Borbe u Dalmaciji 1942. Kominterna Ustanak u Slavoniji 1941. Španski borci u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Sisak Zagreb Streljanja u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Ustanak u NDH Borbe u Hrvatskoj 1942. Karlovac Omladina u ratu