🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Radio Slobodna Jugoslavija

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 102 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

11. 11. 1941 U SSSR-u otpočele emisije radio-stanice -Slobodna Jugoslavija-.

23. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio u Moskvu depešu u kojoj oštro protestuje zbog emisije Radio-Londona koje popularišu Dražu Mihailovića i njegove četničke formacije kao borca protiv okupatora, pa traži da radiostanica -Slobodna Jugoslavija- popularise VŠ NOP i DV Jugoslavije i borbu partizanskih jedinica.

16. 6. 1942 U s. Tjentištu (kod Foče), na inicijativu NO odbora za Crnu Goru i Boku, održana konferencija rodoljuba Crne Gore i Boke na kojoj je pored vojno-političke situacije razmatrana i delatnost narodnooslobodilačkih odbora. Odlučeno je da Plenum NO odbora za Crnu Goru i Boku nastavi rad. Donesena je rezolucija u kojoj se oštro osuđuje izdajnički rad četnika Draže Mihailovića, izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i federalista u Crnoj Gori; izražava odlučnost da se nastavi bespoštedna borba protiv okupatora i kvislinga, poziva narod Crne Gore, Boke i Sandžaka da do kraja izdrži u NOB-u. Rezolucija je dostavljena VŠ NOP i DV Jugoslavije i objavljena preko radio-stanice -Slobodna Jugoslavija-.

6. 7. 1942 Radio-stanica -Slobodna Jugoslavija- objavila tekst -Rezolucije rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka-. To je bila prva vest o NOB-u i o izdaji Draže Mihailovića koju je prenela jedna saveznička radio-stanica.

25. 1. 1943 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio depešu Kominterni, pitajući zašto se u emisijama radio-stanice -Slobodna Jugoslavija- ne govori o velikoj neprijateljskoj ofanzivi protiv snaga NOV i POJ.

4. 2. 1943 VŠ NOV i POJ, preko radio-stanice -Slobodna Jugoslavija-, demantovao lažni izveštaj lista -Njujork tajms- da su partizani streljali nekoliko engleskih oficira koji su pristupili Draži Mihailoviću. To je jedna od mnogih kleveta izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, čiji je cilj da pred svetskom javnošću komprornituje NOP u Jugoslaviji.

27. 7. 1943 Radio-stanica -Slobodna Jugoslavija- objavila proglas kojim se vojnici i oficiri italijanskih jedinica u Jugoslaviji pozivaju da napuštaju front, pođu svojim kućama, otpočnu borbu za isterivanje nemačkog okupatora iz svoje domovine i stvaraju istinski demokratsku Italiju, ili da sa svojim jedinicama priđu NOV i pomognu jugoslovenskim partizanima u borbi protiv nemačkih jedinica.

4. 11. 1943 Vlada V. Britanije, na zahtev izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, zabranila -Slobodnu Jugoslaviju-, list naprednih jugoslovenskih novinara u Londonu.

Dokumenti

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 juna 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se informacije za radio-stanicu Slobodnu Jugoslaviju dostavljaju preko Vrhovnog štaba

Poziv "Slobodne Jugoslavije" upućen domobranskim oficirima i vojnicima da, poput Varaždinskoga artiljerijskog puka i drugih jedinica, stupe u redove Narodnooslobodilačke vojske

Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu da u vezi s poslatim izveštajima još nije dobio uputstva za dalji rad i da emisije Slobodne Jugoslavije nemaju podataka o borbama u Makedoniji i o makedonskoj omladini

Saopštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. januara 1944. o napadu na Banju Luku, upućeno radio-stanici Slobodna Jugoslavija

Uputstvo Edvarda Kardelja od 1. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dostavljanju ratnih izveštaja radio-stanici Slobodna Jugoslavija

Saopštenje vrhovnog komandanta druga Tita od 7. januara 1944. 0 borbama jedinica NOV i POJ protiv Nemaca u centralnoj i istočnoj Bosni upućeno radio-stanici Slobodna Jugoslavija

Saopštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. januara 1944. o borbama u Sremu i Hrvatskom primorju upućeno radio-stanici Slobodna Jugoslavija

Ratni izreštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj, Makedoniji i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 2. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 4. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 5. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 6. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 8. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni i Sandžaku

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 9. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Srbiji, Hercegovini i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 12. februara 1944. preko radiostanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Vojvodini, Makedoniji i Sloveniji i pozdrav vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu Jugoslovenskog samostalnog odreda u Sovjetskom Savezu

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 13. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sandžaku, Bosni i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 14. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj i Bosni

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 16. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 17. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Vojvodini, Sandžaku i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 20. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 21. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u istočnoj Bosni, Sloveniji i Srbiji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 22. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u istočnoj Bosni, Sloveniji i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 23. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. februara 1944. štabu Mornarice NOVJ da još ne izvodi desante na jako utvrđena neprijateljeva uporišta i da Vrhovnom štabu dostavlja izveštaje radi objavljivanja u emisijama radiostanice Slobodna Jugoslavija

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 24. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borma u Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 25. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 26. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u istočnoj Bosni, i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 28. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. februara 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Hercegovini, Sloveniji i Vojvodini

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavijen 2. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavije, o borbama u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovim

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji i u Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i zahvalnost Vrhovnog štaba NOV i POJ puškomitraljescu 4. bataljona 2. vojvođanske NOU brigade Milanu Jurišiću

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 4. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 6. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 7. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 8. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i u Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 9. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i u Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 10. marta . 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Makedoniji, Bosni i Dalmaciji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11 marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji i Crnoj Gori i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita bataljonima Hristo Botev i Stevan Naumov

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 13. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Bosni i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 14. marta 1944. preko radio-staniceh Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Makedoniji i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 16. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 17. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji, Bosni, Srbiji i Hrvatskoj i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 4. NOU divizije

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. marta 1944. preko radiostanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Sloveniji i Srbiji i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 14. NO divizije

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Vojvodini

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 20. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 21. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 22. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Sloveniji i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 23. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 24. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i u Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 25. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Vojvodini i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 25. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 27. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 28. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 2. vojvođanske NOU brigade

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Sandžaku

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 30. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 31. marta 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija o borbama u Bosni, Srbiji, i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Vojvodini i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 4. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj Crnoj Gori i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 5. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 6. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 7. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 8. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 9. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 10. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11. aprila 1944, preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, upozorenje stanovništvu da napusti mesta gde se nalaze nemačke, ustaške i četničke baze, jer sledi bombardovanje, i zahvalnost maršala Josipa Broza Tita jedinicama 6. korpusa NOVJ za uspešno izvršenje operacije

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 12. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 13. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 14. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni, Crnoj Gori i Hrvatskoj

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Srbiji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 30. aprila 1944. preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Sloveniji

Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. maja 1944. za formiranje 1. samostalne brigade NOVJ u Sovjetskom Savezu i upozorenje da Radio-stanica Nova Jugoslavija ne daje nikakve komentare povodom raspuštanja vlade Božidara Purića pre nego što o tome dobije direktive NKOJ-a

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da svoje operativne izveštaje i one koje dobije od Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske šalje direktno Radio-stanici Slobodna Jugoslavija

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi tekst sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u izbeglištvu

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija hitno ispravi i komentariše netačna izjava londonskog radija od 20. jula o reorganizaciji Vrhovnog štaba NOV i POJ

Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da preduzme mere za blagovremeno objavljivanje informacija Vrhovnog štaba i NKOJ-a preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija, da dostavi imena sovjetskih oficira kojima će dodeliti jugoslovenska odlikovanja i da urgira povratak Nikolaja Kornjejeva u sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za upućivanje spikera za Radio-stanicu Slobodna Jugoslavija

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u o angažovanju spikera za makedonski jezik na Radio-stanici Slobodna Jugoslavija

Saopštenje Radio-stanice Slobodna Jugoslavija od 29. septembra 1944. o odbijanju pomoći UNRRE od strane Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ Centralnog komiteta KPJ, da preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi kominike o razgovorima s delegacijom otečestvenofrontovske bugarske vlade 5. oktobra 1944, u Krajovi (Rumunija)

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za pojačanje propagande preko Tanjuga i Slobodne Jugoslavije o ulasku jedinica Crvene armije u Jugoslaviju i njihovim dejstvima

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje izveštaja za Slobodnu Jugoslaviju

Zahtev Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. oktobra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u za pojačanje propagande preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija o borbama Crvene armije na jugoslovenskom tlu

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o borbama jedinica NOVJ i Crvene armije na prilazima Beograda

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o borbama Narodnooslobodilaoke vojske Jugoslavije i Crvene armije na ulicama Beograda

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o borbama jedinica NOVJ i bugarskih jedinica za Niš

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. za Slobodnu Jugoslaviju o uličnim borbama u Beogradu

Plan veze od 15. oktobra 1944. za održavanje radio-saobraćaja sa Slobodnom Jugoslavijom

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje izveštaja za Slobodnu Jugoslaviju

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bitka za Srbiju Saradnja četnika sa okupatorom Velimir Terzić Borbe u Sremu 1943. Svetozar Vukmanović Tempo Varaždin Operacija Weiss Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Glavni štab Slovenije Crvena armija Štampa u ratu Josip Broz Tito Vlada Velike Britanije Edvard Kardelj Italija u drugom svetskom ratu Uprava Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA) Borbe u Hrvatskoj 1944. Glavni štab Hrvatske TANJUG Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) SSSR i Jugoslavija Glavni štab Makedonije Božidar Purić Borbe na Jadranu 1944. Februarski pohod Radio London The New York Times Niš Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kominterna Narodno oslobodilački odbori Mornarica NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Prva banjalučka operacija Moša Pijade SAD i Jugoslavija Borbe u Makedoniji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 2. vojvođanska udarna brigada 14. slovenska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Centralni komitet KPJ Otečestveni front Bugarske Četnici u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Omladina u ratu Britanija i Jugoslavija Dragoljub Draža Mihailović Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Dalmaciji 1944. Beogradska operacija 4. krajiška divizija NOVJ Bugarska u drugom svetskom ratu