🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Radne akcije u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 27 fotografija.

Dokumenti

Uputstvo Narodnooslobodilačkog odbora za Srez cetinski od 16 marta 1942 god. za rad opštinskih odbora i formiranje seoskih straža i radnih četa

Odluka štaba Druge grupe partizanskih odreda Slovenije od 25 maja 1942 god. o privremenoj mobilizaciji radne snage i oruđa na području Stične, Krke i Žužemberka

Naredba šefa Otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 25 decembra 1942 god. kojom se reguliše upotreba radne snage i prevoznih sredstava za javne radove i potrebe Narodnooslobodilačke vojske

Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 februara 1943 god. komandama mjesta i područja o obrazovanju otsjeka za vojne vlasti u pozadini i organizaciji radnih četa

Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru Zone o radu na političkom, kulturno-prosvjetnom i voljnom uzdizanju boraca, o formiranju radnog bataljona, izdavačkoj djelatnosti Agitpropa, moralu, borbenosti, disciplini i socdjalno-zdravstvenom stanju boraca i o uspjehu političkog rada među narodom na sektoru djelovanja Odreda

Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske svim komandama područja o poduzimanju svestranih mjera za osiguravanje žetve, izvlačenje žita s neoslobođenog područja i izgradnju magazina za njegovo uskladiš-tenje, i to uz suradnju s NOO-ima i operativnim jedinicama koje će pored oružane pomoći dati i radnu snagu

Naređenje Štaba Pete NOU brigade od 19 septembra 1943 god. štabovima bataljona za formiranje radnih vodova pri bataljonima i uputstvo za rad referenta saniteta

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 21 septembra 1943 o formiranju radnih četa pri komandama područja

Izvještaj Štaba Komskog NOP odreda od 5. decembra 1943. za formiranje italijanske partizanske divizije Garibaldi, artiljerijskih jedinica, čete za vezu i pionirskog bataljona pri korpusu i obrazovanje italijanskih radnih bataljona

Naređenje Glavnos štaba NOV i PO Hrvatske od 21 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa za smještaj ranjenika i formiranje radnog bataljona

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa za smještaj ranjenika i formiranje Radnog bataljona

Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Velika Gorica Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o političkoj situaciji te radu skojevskih organizacija u vezi s mobilizacijom, dezerterstvom, radnim četama, udarnim grupama i sakupljanju hrane

Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 30. marta 1945. Štabu 4. armije za formiranje tri radna bataljona za potrebe Jadranske komisije u Splitu

Naredba predsednika Ministarskog saveta i ministra Narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije od 7. maja 1945. potčinjenim štabovima i komandama o upotrebi radne snage iz logora za ratne zarobljenike

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Sanski Most Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Završne operacije u Jugoslaviji Bosansko Grahovo Glavni štab Slovenije Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Istri 1945. 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred Metlika Politički komesari u NOR-u Istra u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Omladina u ratu Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Sloveniji 1942. Velika Gorica Vrhovni štab NOVJ SKOJ USAOJ Partizanke Mrkonjić Grad Deca u ratu Užice Črnomelj Dezerteri u ratu Zarobljenici u ratu Divizija Garibaldi Split Komski partizanski odred Hvar Beograd Pljevlja Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kapitulacija Italije Borbe u Crnoj Gori 1942. Sanitet u ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Ustanak u Srbiji 1941. Italijanski partizani Ključ Ranjenici u ratu Kupres 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Glavni štab Hrvatske Nikšić Borbe u Hrvatskoj 1944. Žene u ratu Disciplina u oslobodilačkom ratu Vis Borbe u Dalmaciji 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe na Jadranu 1944. Narodno oslobodilački odbori Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe na Jadranu 1945.