🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Radoviš u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 2. 1942 U Strumici formiran OK KPJ za teritoriju Strumice, Radovišta, Valandova i Berova.

5. 6. 1944 U rejonu s. Kušakulija i Adži-čuke (kod Radovišta) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) napao očajani bataljon bugarskog, 49. pešadijskog puka. Grupa se uveče, posle oštrih borbi, povukla na pl. Plačkovicu. Neprijatelj je imao oko 35 mrtvih, a jedinice NOV i POJ - 2 mrtva i 3 ranjena borca.

6. 6. 1944 Na brdu Asanli (kod Radovišta) saveznici padobranima spustili manju količinu oružja i opreme Udarnoj grupi (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade).

4. 8. 1944 U rejonu s. Malog i Golemog Gopena (kod Radovišta) dva bataljona 4. makedonske NO brigade napala 2. četu bugarskog 48. pešadijskog puka. Posle dvočasovne borbe četa je napustila položaj i povukla se ka Radovištu, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena vojnika. Bataljoni su imali nekoliko ranjenih boraca.

20. 9. 1944 Trinaesta brigada 50. divizije NOVJ ušla u Radovište. Međutim, posle nekoliko dana ona ga je napustila pod pritiskom jačih nemačkih snaga.

19. 10. 1944 U duhu direktive GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štab 51. divizije NOVJ izdao zapovest: da 4. NO brigada preseće komunikaciju Valandovo-Strumica, 20. NO brigada pravac Strumica-Radovište, 21. NO brigada pravac Strumica - Novo Selo, Artiljerijska brigada pravac Strumica-Berovo i da na pomenutim komunikacijama nanose neprijatelju što veće gubitke i otežavaju mu izvlačenje.

21. 10. 1944 Kod Radovišta 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ celoga dana vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Strumice izvlačili za Štip. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

23. 10. 1944 Posle teških borbi protiv nemačkih snaga koje su se iz Strumice probijale za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ zauzela Radovište koje je dvaput prelazilo iz ruke u ruku. Nemačke jedinice su, pri napuštanju grada, zapalile oko 80 kuća. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, a 20. brigada je imala 5 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

3. 11. 1944 Pod pritiskom jačih nemačkih snaga, koje su se povlačile iz Strumice za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ, posle borbi u rejonu Radovišta, povukla se za s. Kaluđericu i s. Dukatino.

6. 11. 1944 Posle borbi kod Duvanske stanice protiv nemačke Borbene grupe -Katner- koja se povlačila iz Strumice za Stip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ oslobodila Radovište, zarobivši oko 80 nemačkih vojnika i oficira i zaplenivši dosta oružja i drugog materijala.

6. 11. 1944 U rejonu Rujevog brda (na komunikaciji Radovište-Stip) artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ iznenada otvorila vatru po nemačkoj koloni koja se preko Radovišta povlačila za Štip i nanela joj gubitke od oko 60 mrtvih i mnogo više ranjenih. Zaplenila je protivtenkovski top, putnički automobil i motocikl i zapalila kamion.

7. 11. 1944 U rejonu Zobnika (kod Štipa) 13. makedonska brigada 50. divizije NOVJ vodila četvoročasovnu borbu protiv nemačke kolone koja je nastupala s pravca Radovišta. Brigada se zatim povukla za s. Čivlik.

Dokumenti

Telegram radoviškog sreskog upravitelja od 19. februara 1944. god. pretsednicima opština o organizovanju grupa za gonjenje i uništavanje partizana

Izveštaj radoviškog sreskog upravitelja od juna 1944. god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o akcijama Treće makedonske brigade i Kosovske brigade

Telegram Radoviške policiske uprave od 6. juna 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o borbi između partizana i bugarske vojske i policije kod s. Kuškuli i o pravcima pokreta partizanskih snaga

Telegram radoviškog sreskog policiskog načelnika od avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Četvrte makedonske brigade na sela Šipkovica, Topolnica i Kozbunar

Telegrami Kavadarske i Radoviške sreske policiske uprave od 5. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o odlasku u partizane 27 ljudi iz sela Klinovo, Drenovo i Raec i o borbi Četvrte makedonske brigade protiv Druge čete Četrdeset osmog pešadiskog puka kod M. i G. Gopena

Telegram pomoćnika radoviškog sreskog upravitelja od 10. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Četvrte makedonske brigade na s. Karadžalar

Izveštaj štaba Pedeset prve NO divizije od 26. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o jačini nemačkih snaga u Strumici i okolini i o borbama Četvrte i Dvadesete brigade na komunikaciji Valandovo–Strumica–Radoviš

Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 1. i 2. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pedesete i Pedeset prve NO divizije na sektoru Strumica–Radoviš–Kočane

Zapovest štaba Pedeset prve NO divizije od 7. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o koordinaciji dejstva sa Pedesetom NO divizijom na sektoru Radoviš–Štip i sa Četrdeset prvom NO divizijom dolinom Vardara

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Valandovo 20. krajiška udarna brigada 4. makedonska brigada Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) Glavni štab Makedonije 1. kosovska brigada 13. makedonska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu 51. makedonska divizija NOVJ Štip 20. makedonska brigada Borbe u Makedoniji 1942. Artiljerijska brigada 51. (makedonske) divizije NOVJ Strumica Berovo 50. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Kočani 3. makedonska udarna brigada 8. srpska brigada (6. južnomoravska) 48. makedonska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 20. romanijska udarna brigada