🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ranjenici u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 101 hronoloških zapisa, 233 dokumenata i 102 fotografija.

Događaji

20. 10. 1941 Delovi nemačke 342. pešadijske divizije slomili otpor jedinica Podrinjskog i Valjevskog NOP odreda i prodrli u Krupanj, gde su popalili sve zgrade, sem onih u krugu fabrike antimona, poubijali ranjenike, lekare i bolničare (koje su pohvatali u bolnici u Krupnju) i sve civilno stanovništvo koje nije uspelo da se na vreme skloni.

0. 11. 1941 U okolini s. Brajića (blizu Ljiga) četnici Draže Mihailovića streljali 17 lekarki i bolničarki i 16 boraca iz Posavskog i Kosmajskog NOP odreda, većinom ranjenika, upućenih u bolnicu na oslobođenoj teritoriji.

7. 12. 1941 Član CK KPJ, Moša Pijade, obavestio vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita o uređenju bolnice na Žabljaku i o teškoćama oko smeštaja i zbrinjavanja velikog broja ranjenika i bolesnika posle neuspelog napada na Pljevlja.

0. 3. 1942 U bolnici u s. Šićima (na pl. Romaniji) delovi četničkog Sarajevskog odreda ubili nekoliko ranjenika, među kojima i komandira čete u Romanijskom NOP odredu Jovu Jankovića, narodnog heroja.

0. 5. 1942 Iz Žabljaka, zbog pritiska četnika, otpočela evakuacija partizanske bolnice u s. Crnu Goru (u Pivi). Do 23. maja svi ranjenici su bili evakuisani u pomenuto selo.

19. 5. 1942 GŠ NOP i PO za Crnu Goru i Boku dao uputstvo Komandi mesta s. Krstac: da organizuje smeštaj bolnice, izgradi barake za njene potrebe, stara se oko ishrane ranjenika i kontroliše rad bolničkog osoblja; da sa italijanskim zarobljenicima postupa korektno, upošljava ih na izgradnji baraka i obezbeđuje im potrebnu hranu.

22. 5. 1942 Na pl. Čemernici četnici Borjanskog odreda i odreda -Kočić- uništili bolnicu i tehniku Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, koje su zaštitnica, bolničko osoblje i ranjenici branili 11 dana. U borbama su poginuli komandir zaštitnice Karlo Roje i ranjenik Ante Jakić, narodni heroji.

29. 5. 1942 U s. Zvijerini (kod Bileće) Ljubomirski bataljon četničkog Bilećkog odreda opljačkao bolnicu, radionice i skladišta Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju. Delovi Sitničkog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda koji su obezbeđivali bolnicu prešli su četnicima. Brzom intervencijom 1. hercegovačkog udarnog bataljona i 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade spasena je većina ranjenika. Ostale istaknutije rukovodioce - komuniste četnici su delom bacili u Viđušku jamu, a delom kasnije pobili.

3. 6. 1942 Po naređenju VŠ NOP i DVJ otpočela evakuacija partizanskih bolnica i ranjenika sa Pivske pl. u pravcu s. Tjentišta, Popovog mosta i s. Čureva. Evakuacija je završena 17. juna, kada se 455 ranjenika prikupilo u bolnici u s. Ćurevu i s. Mrkalju.

10. 6. 1942 Nemačka borbena grupa -Vestbosnien-, sastava: dvanaest nemačkih pešadijskih, jedan tenkovski i jedan pionirski bataljon i dva diviziona artiljerije, pet mađarskih monitora i oko dvadeset pet ustaških i domobranskih bataljona, sa izvesnim brojem četnika i milicionera (ukupno oko 35-40.000 vojnika), podržana od nekoliko eskadrila avijacije, otpočela kozarsku operaciju (koja je trajala do 30. jula), u kojoj je okružila 2. krajiški NOP odred (5 bataljona sa 3.500 boraca, 1 avion, 2 tenka, 2 oklopna automobila i 4-6 topova) s ciljem da ga uništi. Međutim, zahvaljujući herojskom otporu i jedinstvu naroda i jedinica. Odred je, u borbi u okruženju, razbio i uništio desetak neprijateljskih (domobranskih, ustaških i nemačkih) bataljona. Ponesen uspesima, on je tada ocenio da može odbraniti Kozaru. Ali kada je, u pogoršanoj situaciji, preduzeo proboj, on je, opterećen velikim zbegom i brojnim ranjenicima, pretrpeo znatne gubitke; ipak se delom probio a delom, razbijen u manje grupice, izbegao uništenje [Na okružnoj konferenciji KPJ za Kozaru (20. i 21. IX 1942) gubici 2. krajiškog NOP odreda su procenjeni na oko 1700 mrtvih, ranjenih i nestalih, uključujući i 500 ubijenih ranjenika. Neprijateljski gubici su ocenjeni na oko 7.000 izbačenih iz stroja. aplenjeno je preko 2.000 pušaka, 200 p. mitraljeza, 24 minobacača, a uništeno i oštećeno 11 tenkova. Po nemačkim podacima nemačke jedinice imale su 70 mrtvih i 187 ranjenih, a domobranske 475 mrtvih, 725 ranjenih i 510 nestalih, pri čemu nisu uračunati oni domobrani koji su se u međuvremenu vratili u jedinice.]. Do kraja. jula neprijatelj je dvaput prokrstario pl. Kozaru i pl. Prosaru, uništio veći broj ranjenika, sela opljačkao, a nekoliko desetina hiljada stanovnika internirao u logore i preselio ih u druge krajeve.

15. 6. 1942 U školi u s. Izgorima (kod Gacka) četnici spalili grupu ranjenika 1. proleterske NOU brigade.

15. 6. 1942 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku izdao naređenje Komandi područja Nikšićkog NOP odreda da se obezbedi smeštaj i ishrana italijanskih zarobljenika i da se prema njima ima korektan odnos; da se organizuje pravilna ishrana ranjenika i obezbedi partizanska bolnica u Pivi; da se što više poruši put s. G. Polje - s. Jasenovo Polje.

4. 7. 1942 Glavnina 2. krajiškog NOP odreda (s ranjenicima i većim delom zbega), pod komandom Operativnog štaba za Kozaru, pokušala da se u rejonu Planinice probije iz okruženja na Kozari. Uprkos obostrano vrlo visokim gubicima, zbog velike nadmoćnosti neprijatelja probio se samo mali broj pojedinaca.

22. 7. 1942 Na pl. Zelengori sedam četničkih odreda (jačine oko 2.200 četnika) okružilo i napalo 5. proletersku NOU brigadu, Hercegovački i Kalinovički NOP odred, zbeg naroda i deo bolnice (170 ranjenika) VŠ NOP i DV Jugoslavije u s. Vrbnici. U dvodnevnim borbama partizani su se, sa zbegom i ranjenicima, probili u Miljevinu, ali je pri proboju razbijen Kombinovani bataljon i odsečen 3. bataljon (koji se posle 17 dana probio u sastav svoje brigade). U borbi sa četnicima, između ostalih, kod s. Rataja je poginuo pomoćnik političkog komesara Kombinovanog bataljona Dragoslav Bogavac, narodni heroj.

0. 10. 1942 Delovi Rasinskog NOP odreda, u dva maha, kod s. Vitkovca (na pruzi Niš-Stalać) srušili prugu, usled čega su se srušili jedan teretni voz i jedna kompozicija s nemačkim ranjenicima koji su iz Afrike upućeni u Nemačku na lečenje. Tom prilikom je poginulo oko 100 nemačkih vojnika.

0. 10. 1942 Kod s. Kozila (blizu Jajca) četnici uništili bolnicu 3. krajiškog NOP odreda i pobili veću grupu ranjenika i nekoliko lekara.

19. 10. 1942 Glavnina nemačke 714. pešadijske divizije, sa domobranskim, ustaškim i četničkim delovima (preko 10 bataljona), otpočela koncentričan napad (poduhvat -Kozara-) u cilju ponovnog čišćenja Kozare. Peta krajiška NOU brigada je izbegla odlučne sudare, pa se, sklonivši ranjenike, 21. i 24. oktobra, u dva pravca, probila u Podgrmeć. Do 27. oktobra neprijatelj je krstario Kozarom vršeći represalije, aus. Jelovcu i s. Palančištu (kod Prijedora) pobio oko 620 ljudi, žena i dece.

0. 1. 1943 U Centralnoj bolnici VŠ NOV i POJ u Bos. Petrovcu izvršio samoubistvo u agoniji, kao ranjenik i oboleo od tifusa nastavnik Oficirske škole VŠ NOV i POJ i član Centralnog odbora USAOJ-a Petar Jovanović, narodni heroj.

26. 1. 1943 VŠ NOV i POJ naredio 3. udarnoj diviziji NOVJ da po mogućstvu zauzme Bugojno i G. Vakuf, da bi sprečila neprijateljski prodor ka Livnu, koje je bilo izuzetno važno zbog evakuacije ranjenika.

30. 1. 1943 VŠ NOV i POJ izdao direktivu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: u daljim borbama sačuvati živu silu i njen organski sastav; naročitu pažnju posvetiti ranjenicima, koji ne smeju pasti neprijatelju u ruke; nastojati da se održi slobodna teritorija oko D. Lapca i pl. Plješevice; odmoriti, popuniti i reorganizovati jedinice, kako bi bile spremne da povrate veći deo teritorije koja je izgubljena u poslednjoj ofanzivi.

31. 1. 1943 Nemačke snage, nastupajući ka pl. Grmeču sa severozapada, severa i istoka, još nisu uspele da okruže slobodnu teritoriju i preseku je na dva dela, već su i dalje samo potiskivale jedinice NOV i POJ. Rastojanje između nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, čiji je prodor zadržavala 7. divizija NOVJ, i nemačke 717. pešadijske divizije, koju je uspešno zadržavala 5. udarna divizija NOVJ, iznosilo je oko 70 km. Time su bili stvoreni i porostor i vreme za evakuaciju ranjenika, bolesnika, izbeglica, ustanova i materijala za slobodne teritorije u pravcu juga.

19. 2. 1943 Prvi ešelon Centralne bolnice VŠ NOV i POJ od ukupno 3500 ranjenika i bolesnika krenuo iz Duvanjskog polja ka Prozorskoj kotlini.

19. 2. 1943 Šef Sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ izvestio VŠ o teškoćama pri transportovan.ju ranjenika i bolesnika i dostavio plan kako da se one otklone i ubrza evakuaciju u pravcu Prozora.

23. 2. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio da se evakuacija ranjenika iz Prozorske kotline obustavi zbog pogoršanja situacije na području G. Vakufa i Ivan-sedla.

25. 2. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, zbog teške situacije s ranjenicima, naredio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da obustavi odlazak svojih jedinica u srednju Bosnu, izvrši pritisak na neprijateljske snage u rejonu Jajce i obezbeđuje pravac prema s. Mliništima.

27. 2. 1943 Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ našla se u operativnom okruženju između r. Neretve i Prozora, gde je sačekivala ranjenike i bolesnike, čiji se transport iz Prozorske kotline vršio u izuzetno teškim uslovima.

28. 2. 1943 U s. Gračanici (kod Prozora), na sastanku Politbiroa CK KPJ i VŠ NOV i POJ, doneta odluka da se protivudarom glavnih snaga ka G. Vakufu razbije najopasnija neprijateljska grupacija i na taj način spasu ranjenici, odmah zatim da se kod s. Jablanice izvrši forsiranje r. Neretve. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito je naredio da protivudar izvrše: 1. proleterska udarna divizija NOVJ, 2. proleterska udarna i 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, 7. divizija NOVJ i 1. dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ, s tim da u dolini Neretve ostanu 5. crnogorska udarna i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne i 2. dalmatinska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ.

28. 2. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da dve najbolje brigade odmah uputi preko s. Martina Broda ka Drvaru ili Bos. Grahovu gde će snagama 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ pružati pomoć da što duže zadržavaju nemačku 7. SS diviziju -Princ Eugen- i nemačku 369. legionarsku diviziju koje su nadirale ka Livnu. Istovremeno je naredio 9. diviziji NOVJ da ispita mogućnost prebacivanja jednog dela ranjenika na pl. Biokovo.

3. 3. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao zapovest jedinicama Glavne operativne grupe da protivudarom kod G. Vakufa i razbijanjem nemačko-ustaške grupacije u gornjem toku r. Vrbasa obezbede ranjenike u Prozorskoj kotlini i stvore povoljne uslove za dalje ofanzivne operacije u pravcu Hercegovine.

6. 3. 1943 Kod s. Jablanice (blizu Mostara) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ otpočele forsiranje r. Neretve. Na levu obalu su prešli tri bataljona 2. dalmatinske i tri bataljona 2. proleterske NOU brigade, razbili i odbacili četnike u pravcu Konjica i obrazovali mostobran. Time je omogućeno i prebacivanje ostalih jedinica i ranjenika.

7. 3. 1943 Kod s. Jablanice (blizu Mostara), pod zaštitom jedinica 2. dalmatinske i 2. proleterske NOU brigade, inžinjerijska četa VŠ NOV i POJ i inžinjerijski vod 7. divizije NOVJ podigli na r. Neretvu, namesto porušenog železničkog mosta, pešački viseći most za prebacivanje Glavne operativne grupe i ranjenika.

8. 3. 1943 Kod s. Jablanice (blizu Mostara) otpočelo prebacivanje ranjenika preko mosta na r. Neretvi. Do 15. marta, i pored dejstva neprijateljske artiljerije i avijacije, svi ranjenici su prebačeni na levu obalu i smešteni na prostoriji s. Krstac, s. Dobrigošće, prevoj Štrbina (na padinama pl. Prenja).

15. 3. 1943 Prebacivanjem zaštitnice na levu obalu r. Neretve (3. proleterska (sandžačka) udarna, 3. dalmatinska udarna i 3. krajiška NOU brigada), Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ završila prelaz preko r. Neretve, pošto je prethodno prebacila sve ranjenike, uništila motorizacija, teška oruđa i tenkove i porušila mostove kod Jablanice i Ostrošca.

24. 4. 1943 U s. Koričanima (u izvornom delu r. Ugra) oko 600 četnika napalo delove 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ s ciljem da unište bolnicu (275 ranjenika i bolesnika), ali su intervencijom glavnine 1. krajiške udarne brigade i 4. krajiškog NOP odreda razbijeni, pretrpevši gubitke od 40 mrtvih i ranjenih.

19. 5. 1943 CK KPJ uputio pismo partijskim instruktorima pri Centralnoj bolnici VŠ u kome iznosi nedostatke u radu na zbrinjavanju i nezi ranjenika i bolesnika, ističući potrebu da se ulože sve snage radi ozdravljenja što većeg broja drugova i njihovog vraćanja u jedinice. Pismom se postavlja da sve bolničko osoblje treba da prođe kroz stručne kurseve, kao i da se organizuje viši sanitetski kurs.

3. 6. 1943 U s. Mratinju (na Pivi) VŠ NOV i POJ i CK KPJ održali savetovanje i odlučili da 1. i 2. proleterska udarna divizija NOVJ obrazuju Severnu grupu, a 3. udarna i 7. divizija NOVJ Južnu grupu za proboj i da se proboj iz okruženja izvrši divergentnim pravcima: 1. proleterska udarna divizija NOVJ pravcem Košur - s. Vrbnica, 2. proleterska udarna divizija NOVJ pravcem s. Suha - Gornje bare - Konjske vode, a 3. udarna i 7. divizija NOVJ, sa ranjenicima, ka pl. Ljubišnji, pl. Sinjajevini ili pl. Goliji.

5. 6. 1943 Štab Južne grupe za proboj obavestio VŠ NOV i POJ da su mu propali pokušaji forsiranja r. Tare i da nema mogućnosti da se sa bolnicama prebaci u Sandžak, te predlaže da krene za Severnom grupom preko r. Pive u pravcu Sutjeske, što je VŠ istog dana usvojio, naredivši da se povedu samo pokretni ranjenici, a nepokretni sakriju po šumama i pećinama na Durmitoru i Pivskoj planini.

6. 6. 1943 VŠ NOV i POJ naredio Štabu Južne grupe za proboj da obustavi prebacivanje 3. udarne i 7. divizije NOVJ na levu obalu r. Pive i da teže ranjenike skloni na pl. Durmitor i u dolini Pive a ostale prebaci preko r. Tare na pl. Ljubišnju.

7. 6. 1943 VŠ NOV i POJ ponovo naredio Štabu Južne grupe za proboj da se 3. udarna divizija NOVJ sa lakšim ranjenicima prebaci na levu obalu Pive i da ubrza pokret ka r. Sutjesci, a da teške ranjenike posakriva na Pivskoj planini.

8. 6. 1943 Nemačka 1. brdska divizija, delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, borbena grupa -Ludviger- i italijanska divizija -Ferara-, uz neposrednu podršku nemačke avijacije, izvršili snažan pritisak na položaje 3. udarne divizije NOVJ na Pivskoj planini. Ova divizija je odolevala neprijatelju i, delom snaga, sklanjala teške ranjenike po pećinama Pivske pl. i u kanjonu r. Tare.

9. 6. 1943 GŠ i PK KPJ za Crnu Goru i Boku, glavnina 3. udarne divizije NOVJ i Centralna bolnica VŠ, posle uspešnog prelaska preko r. Pive, produžili pokret i u toku noći izbili na Vučevo. Nemačka avijacija, u 78 borbenih letova, skoro je neprekidno tukla njene snage u kanjonu r. Pive, nanevši im velike gubitke, a naročito teškim ranjenicima u blizini mosta kod s. G. Kruševa.

9. 6. 1943 Sedma divizija NOVJ, sa oko 600 lakih ranjenika Centralne bolnice VŠ NOV i POJ [Deo lakih ranjenika koji nije stigao da u toku noći pregazi Sutjesku bio je u svitanje odsečen i uglavnom zarobljen i pobijen.], između Kazana i s. Tjentišta prešla r. Sutjesku. Na Tisovom brdu (k. 1378) i Ozrenu (k. 1405) divizija prihvaćena od delova 4. proleterske i 6. istočnobosanske NOU brigade je ušla u sastav Severne grupe za proboj.

10. 6. 1943 U rejonu s. Tjentišta spojile se nemačka 118. lovačka divizija i 7. SS divizija -Princ Eugen- i time potpuno zatvorile obruč na Sutjesci. (U dolini r. Pive i na visoravni Vučevu ostala je samo 3. udarna divizija NOVJ s teškim ranjenicima Centralne bolnice VŠ NOV i POJ.)

11. 6. 1943 Kod s. Tjentišta 1. dalmatinska NOU brigada (bez 2. bataljona, a ojačana 1. bataljonom 5. crnogorske NOU brigade), kao prvi ešelon 3. udarne divizije NOVJ, razbila manje delove nemačke 118. lovačke divizije i forsirala r. Sutjesku. Po padu mraka, kada je trebalo da se nastavi prebacivanje glavnine 3. udarne divizije i ranjenika, neprijatelj je iznenadnim protivnapadom povratio izgubljene položaje. Brigada se, po delovima, probila prema Vrbničkim kolibama.

13. 6. 1943 U rejonu s. Tjentišta r. Sutjesku forsirala glavnina 3. udarne divizije NOVJ (3. proleterska (Sandžačka), 5. crnogorska udarna bez 1. bataljona, 2. bataljon 1, dalmatinske i Mostarski bataljon 10. hercegovačke NOU brigade, ukupno 1.500-1.800 boraca) sa oko 700 teških ranjenika Centralne bolnice VŠ NOV i POJ. Svi pokušaji ove divizije da u toku dana proširi mostobran ostali su bez uspeha zbog višestruke nadmoćnosti neprijatelja, uprkos obostrano vrlo visokim gubicima. Više nego prepolovljene, jedinice su se sledeća dva dana, po delovima i grupicama, probile prema Zelengori, Sandžaku i Borču, dok su nemačke jedinice poubijale najveći broj ranjenika, bolesnika i sanitetskog osoblja. Poginulo je i jedanaest narodnih heroja: legendarni komandant Sava Kovačević, njegov kurir Veselin Đurović Aga i obaveštajni oficir 3. udarne divizije NOVJ Dušan Bojović, zamenik komandanta 3. proleterske NOU brigade Momčilo Stanojević; politički komesari 2. i 3. bataljona Stevo Baljević i Nikola Lješković, referent saniteta brigade Marko Baletić, komandiri četa Veljko Aleksić i Bajo Prelević, svi iz 5. Crnogorske NOU brigade; komandir čete Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Šefik Obad i pomoćnik političkog komesara čete u 1. proleterskoj NOU brigadi, teški ranjenik, Hamid Baširević.

14. 6. 1943 U rejonu katuna Lučke i Vrbničke kolibe (na pl. Zelengori) prikupila se glavnina razbijene 3. udarne divizije NOVJ (Štab divizije, 1. dalmatinska NOU brigada bez 2. bataljona, 5. crnogorska NOU brigada bez dva bataljona i 5. bataljon 3. proleterske NOU brigade, divizijska baterija i nekoliko stotina pokretnih ranjenika i tifusara iz Centralne bolnice VŠ NOV i POJ). Divizija je zatim, izvršivši reorganizaciju, nastavila pokret i posle sedam dana na Romaniji ušla u sastav Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ. Ostale jedinice su se probile u dva pravca: glavnina 3. proleterske NOU brigade na Vučevo, a odatle preko Pive i Tare u Sandžak; nekoliko stotina boraca i ranjenika, čiju su većinu sačinjavali Mostarski bataljon 10. hercegovačke NOU brigade i 2. bataljon 1. dalmatinske NOU brigade, preko Maglića u s. Izgore.

22. 6. 1943 Član VŠ NOV i POJ Edvard Kardelj izvestio vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita o spuštanju trojice engleskih padobranaca u Slovenačkom primorju i o pregovorima predstavnika GŠ NOV i PO za Sloveniju sa Štabom italijanskog 11. armijskog korpusa o razmeni zarobljenika i ranjenika.

6. 7. 1943 U Šekovićima (kod Vlasenice) šef sanitetskog odseka VŠ NOV i POJ održao sastanak sa Štabom 16. udarne divizije NOVJ. Odlučeno je da se za teške (nepokretne) ranjenike izgrade skloništa, o čemu će se starati Komanda Birčanskog vojnog područja i uprava bolnice u Šekovićima, a da se lakši (pokretni) ranjenici prebace na Majevicu.

6. 7. 1943 U Kladanj, bez otpora, ušli delovi nemačkog 202. tenkovskog bataljona i u mesnoj bolnici streljali zatečene ranjenike. Međutim, sutradan su napustili Kladanj koji je posela 7. brigada 7. divizije NOVJ.

10. 7. 1943 Na putu iz Birča za Majevicu 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ, sa delom ranjenika i bolesnika Centralne bolnice VŠ NOV i POJ, pokušala u rejonu s. Kalesije da pređe branjenu komunikaciju Tuzla-Zvornik. Zbog slabe organizacije prelaz nije uspeo, a u borbi je poginuo politički komesar GŠ NOV i PO za Vojvodinu Slobodan Bajić Paja, narodni heroj.

13. 7. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 1. proleterske udarne divizije NOVJ da se Centralna bolnica VŠ NOV i POJ iz Šekovića, u kojoj je biio 700 teških i lakih ranjenika, evakuiše u predeo južno od Vlasenice. Sve lake i veći deo teških ranjenika preuzele su i, proleterska udarna divizija NOVJ, 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ i 6, istočnobosanska udarna brigada 17, udarne divizije NOVJ. U rejonu Šekovića je ostao (sakrivan po zemunicama, pećinama i šumama) deo najtežih ranjenika i bolesnika, s najnužnijim sanitetskim osobljem.

13. 7. 1943 Sa pl. Ozrena (kod Sarajeva) 5. udarna divizija NOVJ, opterećena sa preko 200 ranjenika i bolesnika samoinicijativno počela proboj u srednju Bosnu. U toku sledeće tri noći ona je, savlađujući otpor manjih posada i ometana oklopnim vozovima, prešla pruge Semizovac-Čevljanovići, Ilijaš - pl. Zvijezda, Podlugovi-Vareš i Sarajevo-Brod, porušivši ih na više mesta, spalila ž. st. Podlugovi i u širem rejonu Visokog gazom se prebacila na desnu obalu r. Bosne.

14. 7. 1943 Delovi 370. puka nemačke 369. legionarske divizije odbacili na pl. Javornik 6. istočnobosansku NOU brigadu (razbivši njen 2. bataljon) i zauzeli Šekoviće. Najteži ranjenici Centralne bolnice VŠ NOV i POJ posakrivani su u bazama (skloništima) [Nemačke jedinice pronašavši ih uz pomoć četnika pobile su oko 100 tih težih ranjenika i nekoliko bolničarki.], dok su ostale (400-500) izvukle jedinice NOVJ koje su se našle u neposrednoj blizini.

10. 8. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio Štabu 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ direktivu za vojno-politički rad u centralnoj i istočnoj Bosni: živo raditi na mobilizaciji boraca za naše jedinice, likvidirati četnike, porušiti komunikacije, formirati nove NOP odrede i stvoriti bolnice za ranjenike i magacine za hranu u teško pristupačnim rejonima.

21. 8. 1943 Na pl. Ozrenu četnički Ozrenski, Trebavski i Zenički odred, uz podršku nemačkih minobacača, artiljerije i avijacije, počeli napad na 4. proletersku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ, koja je obezbeđivala ranjenike. Brigada je uspešno odolevala do 22/23. avgusta, kada je pristigla 17. udarna divizija NOVJ, te su četnici obustavili napad, u kome su inače imali velike gubitke.

13. 9. 1943 U nezaštićeni Otočac iznenada upale ustaše iz Gospića i na zverski način poklale 27 ljudi, među kojima i 9 ranjenika u partizanskoj bolnici.

2. 10. 1943 U Bariju (u Italiji) osnovana Baza NOVJ, sa zadatkom: da organizuje prijem oružja, opreme i hrane iz savezničke pomoći i njihov prenos u Jugoslaviju; da prihvati internirane Jugoslovene i desetine hiljada Istrana i primorskih Slovenaca koji su bili u italijanskoj vojsci i obezbedi im povratak u otadžbinu i stupanje u NOVJ; da se stara o smeštaju ranjenika koji su pristizali iz Jugoslavije, kao i o svim zbegovima na savezničkoj teritoriji.

16. 10. 1943 U s. Jasenak, Drežnicu i Brinje prodrli delovi nemačkog 901. motorizovanog puka iz Mrkoplja i Ogulina, posle jačih borbi protiv delova 8. i 13. divizije NOVJ koji su zatvarali ove pravce. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 21 ranjenog; pored toga, neprijatelj je u Drežnici uništio kamion sa 29 boraca 13. divizije aus. Stajnici (kod Brinja) pobio oko 60 ranjenika zatečenih u bolnici.

21. 10. 1943 Na slobodnu teritoriju Žumberka otpočeo napad nemačkih SS motorizovanih divizija -Viking- i -Herman Gering- iz Karlovca, s. Draganića i Jastrebarskog i delova nemačke SS oklopne divizije -Adolf Hitler- i 162. pešadijske turkestanske divizije iz Novog Mesta i Metlike. Posle trodnevnih borbi kod s. Okića, s. Sv. Jane, s. Pribića, s. Relića i s. Baroni-Sela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, veštim manevrom (sa tek pristiglim ranjenicima iz Slovenije), prebacila se u Turopolje, a zatim, preko r. Kupe, na Kordun. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Brigada je imala 14 mrtvih, 40 ranjenih i 33 nestala.

9. 12. 1943 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da odmah otpočne prebacivanje teških ranjenika na ostrva, a prvenstveno na Vis, odakle će biti prebačeni brodovima za Italiju.

5. 1. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: da deo opreme pristigle sa o. Visa doturi jedinicama pri VŠ; da prihvati ranjenike iz Slovenije i da ih, u sporazumu sa GŠ NOV i PO za Sloveniju, uputi u Italiju ili zadrži na svom području.

15. 1. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da 4. krajiška NOU brigada iz rejona Rogatice krene za Foču i priključi se 5. udarnoj diviziji; da Štab 3. udarnog korpusa NOVJ zadrži ranjenike koji se nalaze s tom brigadom; da sekretar PK KPJ za Srbiju izvesti VŠ NOV i POJ na koji bi se način 2. proleterska udarna divizija NOVJ popunila ljudstvom iz Srbije.

29. 1. 1944 GŠ NOV i PO za Hrvatsku izvestio depešom VŠ NOV i POJ da ne može prebacivati ranjenike preko Hrvatskog primorja za Vis i Italiju jer je neprijatelj poseo Hrvatsko primorje i prekinuo sve veze sa o. Visom.

0. 2. 1944 U logoru Gravina (u Italiji), od Istrana, Primorskih Slovenaca, jednog bataljona Crnogoraca i izvesnog broja prezdravelih ranjenika, formirana 3. prekomorska brigada koja je kasnije ušla u sastav 26. divizije 8. korpusa NOVJ.

17. 2. 1944 Grupa za proboj 14. divizije NOVJ (sastava: četiri bataljona) probila nemački obruč zapadno od s. Sv. Marjete (na putu Mislinja-Vitanje) i izbila na južne padine pl. Pohorja. Glavnina te divizije, sa komorom i ranjenicima, bila je prinuđena da se vrati na pl. Paški kozjak, gde je vodila upornu odbranu.

7. 4. 1944 GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu da se, u cilju brže evakuacije ranjenika, u divizijama formiraju sanitetske čete a u samostalnim brigadama i odredima sanitetski vodovi.

20. 4. 1944 Sedamnaesta. majevička udarna brigada 38. udarne divizije NOVJ, prinuđena da napusti Majevicu, uspela da spase deo ranjenika iz bolnice u s. D. Trnavi i da se, preko komunikacije Tuzla-Zvornik, pod borbom povuče u rejon Birča.

28. 4. 1944 U s. Grušči (kod Konjica) Konjička brigada četničkog Nevesinjskog korpusa u trodnevnim borbama s manjim obezbeđujućim delovima, uništila bolnicu Mostarskog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ. U borbi protiv četnika poginulo je oko 30 ranjenika, političkih radnika i boraca, a nekoliko ih je zarobljeno.

4. 5. 1944 VŠ NOV i POJ uputio Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ direktivu u kojoj mu naređuje da, radi bržeg i uspešnijeg manevrovanja, svoje jedinice odmah oslobodi nepotrebnih tereta i ranjenike pripremi za evakuaciju u Italiju i da se njim bude u što tešnjoj vezi.

9. 5. 1944 Na Šarganu, posle teške borbe protiv nemačkih i bugarskih vojnika i četničke Zlatiborske i Račanske brigade, jedinice 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, sa divizijskom bolnicom i 29 teških ranjenika na nosilima, probile se preko železničke pruge i puta Užice (sada: Titovo Užice) - Višegrad i izbile na pl. Zlatibor.

11. 5. 1944 Između o. Šolte i o. Visa nemački borbeni čamci potopili bolnički brod -Marin II- sa oko 60 ranjenika 1. dalmatinske udarne brigade 26. divizije NOVJ.

19. 5. 1944 Posada broda -Timok- (osim kapetana broda, 1 oficira i 2 telegrafista) u luci Bizerta (u Tunisu) donela odluku da se priključi NOVJ, razvila zastavu DF Jugoslavije i predala 215.600 lira u korist ranjenika NOVJ.

2. 6. 1944 U partizanskoj bolnici u s. Krčanima (kod Udbine) četnici su na zverski način pobili 33 teška ranjenika, među kojima političkog komesara 8. divizije NOVJ Aleksandra Backovića, narodnog heroja, kao i 2 lekara i 2 bolničarke.

4. 6. 1944 Sa Kupreškog polja znatan broj ranjenika NOVJ avionima evakuisan u Italiju.

24. 6. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: ne napadati Sokolac, jer bi neprijateljske snage brzo reagovale da ga povrate, pa se ne bi mogla izvršiti evakuacija ranjenika, i to bi stajalo više žrtava; naći pogodnije mesto za spuštanje aviona, što može biti i na brdu; VŠ ističe da je u zapadnoj Bosni našao više takvih aerodroma sa kojih su ranjenici evakuisani za Italiju.

1. 7. 1944 Jedinice 3. udarnog korpusa NOVJ otpočele petnaestodnevno čišćenje doline r. Spreče od nemačkih i domobranskih jedinica, s ciljem da obezbede aerodrom za evakuaciju ranjenika iz Šekovića u Italiju.

3. 7. 1944 Sa aerodroma Osmaci (kod Zvornika) otpočela četvorodnevna evakuacija ranjenika i invalida iz 3. udarnog korpusa NOVJ u Italiju. Evakuaciju je izvršilo 16 aviona.

13. 7. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da na svom odseku, pronađe i obezbedi aerodrom radi prebacivanja težih ranjenika u baze i bolnice NOVJ u Italiji.

14. 7. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ da sve teže ranjenike, bolesnike i decu šalje u baze NOVJ u Italiji.

14. 7. 1944 U rejonu s. D. Dubrava, s. Mikašinovića i s. Zatezala (kod Ogulina) 3. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ, posle jedanaestočasovne borbe, odbila napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Generalskog Stola i s. Tounja i time omogućila prebacivanje ranjenika iz Žumberka na Kordun, Neprijatelj je imao 12 mrtvih i 8 ranjenih oficira i vojnika.

17. 7. 1944 VŠ NOV i POJ dao direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da po izvršenoj evakuaciji ranjenika evakuiše i decu u baze NOVJ u Italiji.

17. 7. 1944 Sa aerodroma Osmaci (kod Zvornika) upućeno u Italiju na lečenje 100 ranjenika iz 3. udarnog korpusa NOVJ.

21. 7. 1944 Otvorena vazdušna saobraćajna linija između aerodroma GŠ NOV i PO za Sloveniju kod s. Nadleska (blizu Cerknice) i savezničkih aerodroma u južnoj Italiji. Ona je služila za transportovanje teških ranjenika u Bari i za snabdevanje jedinica NOV i PO Slovenije.

6. 8. 1944 U Kazerti (u Italiji) vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito sastao se s komandantom Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje generalom Henrijem Vilsonom. Na sastanku su rešena mnoga važna pitanja: materijalno snabdevanje NOVJ, sadejstvo savezničkog vazduhoplovstva s jedinicama NOVJ, formiranje vazduhoplovstva NOVJ uz pomoć saveznika, bolnička nega ranjenika NOVJ, formiranje materijalno-tehničke baze u Italiji, itd. Takođe je postignut sporazum o povratku jugoslovenske mornarice, koja je dotada plovila u sastavu savezničke sredozemne flote.

12. 8. 1944 Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije izvršila prepad na nemačko oporavilište u Rimskim Toplicama. Njeni delovi koji su se nalazili na obezbeđenju uništili su 1 kamion i 1 automobil nemačke kolone koja je nadirala u pomoć oporavilištu i naneli joj znatne gubitke u ljudstvu. Brigada se, posle kraćeg govora nemačkim ranjenicima u oporavilištu, povukla s velikim plenom u oružju i materijalu.

14. 8. 1944 Iz Centralne vojne bolnice 9. korpusa NOVJ (kod Cerkna) 31. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela transportovanje nepokretnih ranjenika u Notranjsku radi prebacivanja u savezničke vojne bolnice u južnoj Italiji.

15. 8. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da: 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i 8. crnogorsku NOU brigadu hitno prebaci preko r. Lima, ka 37. udarnoj diviziji NOVJ, s tim da one manevrišu na prostoriji pl. Zlatar - pl. Golija; da snage 2. udarnog korpusa NOVJ manevrišu na prostoriji pl. Sinjajevina - pl. Durmitor - pl. Golija; da se 12. udarni korpus NOVJ, koji pristiže na Pivu, ne uvlači u nove borbe, zbog velikih gubitaka, ali da se s njim uspostavi radio-veza i kurirska veza, da se ranjenici 2. udarnog korpusa, 1. proleterske udarne divizije i 12. udarnog korpusa NOVJ. sa aerodroma kod s. Negobuđe (blizu Žabljaka) avionima evakuišu u bolnice NOVJ u Italiji.

17. 8. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ: da je 12. udarni korpus NOVJ stigao na r. Pivu i da ga neprijateljske snage stalno gone; da su njegove jedinice pokušale prelaz preko r. Pive ali su odbijene; da se sadejstvo 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, koja se nalazi na pl. Zelengori, ne može ostvariti, jer ne postoji međusobna veza. Stoga je Štabu 2. udarnog korpusa naredio da preduzme sve mere kako bi se 12. udarnom korpusu NOVJ pomoglo i kako bi se oko 600 ranjenika iz jedinica ovog korpusa evakuisalo u bolnice NOVJ u Italiji.

18. 8. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: prihvatiti ranjenike 12. udarnog korpusa NOVJ; čim se ukaže prilika, 12. udarni korpus NOVJ uputiti za 1. proleterskom udarnom divizijom NOVJ u Srbiju; svakodnevno dostavljati podatke o mestu za prijem pomoći vazdušnim putem.

22. 8. 1944 VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da, u saglasnosti sa Štabom 12. udarnog korpusa NOVJ, organizuje odbranu aerodroma u s. Breznama (kod Šavnika), odakle će se u toku toga i sledećeg dana avionima evakuisati ranjenici u bolnice NOVJ u Italiji.

22. 8. 1944 Sa improvizovanog aerodroma u s. Breznama (kod Šavnika) 36 savezničkih transportnih aviona, uz zaštitu 50 lovaca, u nekoliko navrata evakuisali u bolnice NOVJ u Italiji 1059 ranjenika 2. i 12. udarnog korpusa i 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, 16 savezničkih avijatičara i 3 člana engleske vojne misije.

25. 8. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ: osnovno je razbiti glavna četnička uporišta i likvidirati četničku vlast po srezovima, opštinama i selima; stvorti vlastita uporišta gde bi se mogli ostavljati ranjenici i primati oprema; ne treba napadati utvrđena mesta, jer bi se jedinice onesposobile za prodor u Srbiju; jedinice ne smeju dozvoliti da ih neprijatelj nabaci na r. Lim, nego se moraju probijati na sever; ne treba očekivati uredno snabdevanje municijom i drugim materijalom.

22. 9. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da je preduzeo mere za evakuaciju ranjenika iz toga korpusa. Ujedno mu je naredio: da do 1. oktobra zadrži stare signale za vezu sa avionima i da javi pogodna mesta za prijem materijala; da pošalje izveštaj o količinama soli zaplenjene u Tuzli i Kreki, o raspodeli te soli i o izgledima za dalje iskorišćavanje rudnika soli.

24. 9. 1944 Kod s. Klupe (blizu Teslića) delovi četničkog Bosanskokrajiškog korpusa (1000 četnika) napali iz zasede kolonu delova 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ koja je prevozila sanitetski materijal za centralnu bolnicu u s. Maslovarama i 21 ranjenog borca. Posle četvoročasovne borbe, nadmoćni neprijatelj je razbio kolonu i zarobio ranjenike (13 ranjenika uspelo se osloboditi, a 8 njih ubili su četnici). Pored tih gubitaka, poginulo je 7, ranjeno 8 i nestalo 11 boraca NOVJ.

3. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao sledeću direktivu neposredno potčinjenim štabovima: ranjenike više ne slati u Italiju, jer se za njih organizuju bolnice u našoj zemlji; ranjenike iz Slovenije upućivati, po mogućnosti, u Hrvatsku; u VŠ NOV i POJ uskoro će doći delegacija otečestvenofrontovske Bugarske, pa će se s njom raspraviti sporna pitanja, stoga treba javiti drugovima u Makedoniji da izbegavaju sukobe sa bugarskim vojnicima.

25. 10. 1944 Kod Ivanjice 4. sandžačka udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ rasterala četnike, nanevši im osetne gubitke, i zarobila bolnicu sa 5 lekara i 56 ranjenika.

30. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da teške ranjenike iz 4. i 6. korpusa NOVJ evakuiše u Srbiju.

5. 12. 1944 U rejonu s. Kotnik - s. Skobir (na pl. Razboru) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ vodila oštru borbu protiv nemačkih kolona iz Šoštanja i Slovenj-Gradeca, a zatim se, zbog većeg broja nepokretnih ranjenika, preko s. Štakna i pl. Smrekoveca povukla u rejon Podplanine (kod Ljubna).

14. 12. 1944 Sanitetsko odeljenje VŠ NOV i POJ izdalo načelnicima sanitetske službe glavnih štabova i korpusa i svima hirurzima NOVJ naređenje o proučavanju i uopštavanju iskustava u hirurškoj službi i u lečenju ranjenika.

25. 12. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o nagrađivanju i odlikovanju bolničara i nosilaca ranjenika vi jedinicama NOV i POJ.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Pozdrav ranjenicima na Žabljaku od boraca Lukovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda

Pregled poginulih, ranjenih i nestalih domobranskih oficira, podoficira i vojnika u vremenu od 18 do 20 kolovoza 1941 godine

Članak Nlrodne borbe od decembra 1941 god. o pažnji naroda prema ranjenim partizanima sa Pljevalja

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 januara 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje brigade u Foču radi odmora ljudstva i lečenja promrzlih i ranjenih i obaveštenje o situaciji na prostoru Foča - Goražđe - Čajniče

Zajednički izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i referenta saniteta Prve proleterske NOU brigade od 1 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju i smeštaju ranjenika i bolesnika brigade posle Igmanskog marša

Pismo ranjenih partizana iz bolnice u Šipačnom od 19. aprila 1942. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku povodom pobjede nad četnicima u Župi nikšićkoj

Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 15 maja 1942 god. upravniku Centralne partizanske bolnice za prebacivanje i smještaj teških ranjenika u Pivski Manastir

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore i Boke od 15. maja 1942. Komandi mjesta Krstac da prenese teže ranjenike u Pivski manastir

Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 19 maja 1942 god. Komandi mjesta Krstac za smještaj ranjenika i kontrolu rada bolnica

Obaveštenje Moše Pijade od juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju ranjenika i Glavne intendanture

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 juna 1942 god. Boru Božoviću da u Mratinju formira bolnice i u njih uputi ranjenike, da borce sposobne za borbu uputi u operativne jedinice, a rekonvalescente na Vučevo radi čuvanja stoke

Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 juna 1942 god. Moši Pijade o načinu prebacivanja ranjenika u Mratinje i obezbeđenju njihove ishrane

Direktive Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. Moši Pijadu o načinu prebacivanja ranjenika u Mratinje i obezbjeđenje njihove ishrane

Dopunsko naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. komandi Mileševske čete o izmeni pravca evakuacije ranjenika

Molba Štaba četničkog odreda »Kočić« od 5. juna 1942. domobranskom garnizonu Mrkonjić-Grad za redovno snabdevanje hranom ranjenih i bolesnih četnika 

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 juna 1942 god. Štabu Drugog bataljona Treće proleterske NOU brigade da spreči četnicima prelaz preko Pive, izvrši evakuaciju težih ranjenika sa Mratinja i uspostavi vezu sa jedinicama Prve i Treće proleterske NOU brigade

Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikoliša od 15 juna 1942 god. Vrhovnom štabu da nije izvršena evakuacija jedne grupe teških ranjenika iz Izgora i da je potrebno uputiti neku proletersku jedinicu da to obavi

Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 15. juna 1942. Štabu 3. bataljona za prebacivanje ranjenika preko Volujka i bataljona pravcem Izgori - Sedlo

Izvještaj političkog komesara Prve krajiške NOU brigade od 15 juna 1942 god. Štabu brigade o prebacivanju ranjenika na teren Prvog krajiškog odreda i o stanju u Drugom bataljonu

Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 16. juna 1942. Štabu 3. bataljona za prebacivanje ranjenika preko Volujka

Izvještaj Štaba 2. bataljona 2. proleterske NOU brigade od 16. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o rasporedu Brigade i smještaju ranjenika u selu Suhi

Izvještaj Štaba 3. bataljona 5. crnogorske NOU brigade od 17. juna 1942. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o povlačenju i prenošenju ranjenika iz sela Izgori

Izvještaj Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 20. juna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o obezbjećenju ranjenika i dejstvima Brigade

Izvještaj štaba Pete proleterske brigade od 20 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o evakuaciji ranjenika i rasporedu jedinica

Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 avgusta 1942 god. Ivanu Milutinoviću o broju ranjenika političkom radu i potrebama centralne bolnice

Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o izvanredno srdačnom prijemu ranjenika proleterskih brigade od strane naroda Bosanske Krajine i o problemima smeštaja i snabdevanja Centralne bolnice

Uputstvo referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 3 septembra 1942 god. o načinu organizovanja dopisničke službe i o sadržaju članaka namenjenih za časopis Ranjeni partizan

Izvještaj Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 8 oktobra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama kod Bravnice i Vinca, o prodoru neprijatelja u Šipovo i o evakuaciji ranjenika

Obaveštenje referenta saniteta pri Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije od 12 oktobra 1942 god. referentu saniteta pri Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o mogućnosti smeštaja teških ranjenika na oslobođenom području Like

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 novembra 1942 god. komandantima Prve proleterske i Treće NOU divizije da dostavljaju detaljne operativne izveštaje i da organizuju odbranu Jajca i bržu evakuaciju plena i ranjenika

Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od februara 1943 god. Vrhovnom štabu o formiranju Devete NOU divizije i teškoćama pri evakuaciji ranjenika

Izvještaj zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od veljače 1943. Vrhovnom štabu o formiranju Devete NOU divizije i teškoćama pri evakuiranju ranjenika

Izvještaj komandanta naoružanog broda Miran od 2 februara 1944 Štabu Trećeg pomorskog obalskog sektora o prebacivanju ranjenika i materijala na otok Vis

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 februara 1943 god. Stabu Prve proleterske divizije da prebaci ranjenike u sastav centralne bolnice Vrhovnog štaba

Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 februara 1943 god. Vrhovnom štabu o teškoćama nastalim pri evakuaciji ranjenika

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 februara 1943 god. Aleksandru Rankoviću o saglasnosti s raspodelom plena iz Imotskog i uputstvo za razmeštaj ranjenika i način pribavljanja sanitetskog materijala

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 februara 1943 god. Aleksandru Rankoviću o oslobođenju Prozora i uputstvo za evakuaciju i zbrinjavanje ranjenika

Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 februara 1943 god. Vrhovnom štabu o nedostatcima pri transportovanju ranjenika i planu evakuacije ranjenika u pravcu Prozora

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 februara 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da osposobi haubičku bateriju zaplenjenu u Prozoru za pokret i dejstvo i da uputi zaplenjena motorna vozila za prevoz ranjenika

Lista boraca i rukovodilaca Šeste divizije NOV i PO Hrvatske ranjenih od 16 do 21 veljače 1943 godine

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 februara 1943 god. Pavlu Iliću za hitno upućivanje kamiona radi transportovanja ranjenika iz Livna u rejon Prozora

Predlog šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od marta 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu da se u vezi s ispitivanjem mogućnosti prebacivanja ranjenika u Liku traži od Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa obaveštenje o stanju puta Bosansko Grahovo - Resanovci i obezbeđenje tog pravca

Uputstvo zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba za bržu evakuaciju ranjenika preko Neretve i postepeno povlačenje opšte zaštitnice

Obaveštenje Sretana Zujovića od 2 marta 1943 god. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o predlogu zamenika načelnika Vrhovnog štaba da se teški ranjenici i bolesnici iz okoline Livna i Duvna prebace na Dinaru

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2 marta 1943 god. Sretenu Zujoviću da se obustavi prebacivanje ranjenika i bolesnika u Solakovu Kulu dok se ne reši vojnička situacija na sektoru Gornjeg Vakufa

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. ožujka 1943. Sretenu Zujoviću da se obustavi prebacivanje ranjenika i bolesnika u Solakovu Kulu dok se ne riješi vojnička situacija na sektoru Gornjeg Vakufa

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 marta 1943 god. Štabu Četvrte operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske da hitno evakuiše ranjenike iz Duvna i divizija izvrši pokret u pravcu Prozorske Kotline

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. ožujka 1943. Štabu Devete divizije da hitno evakuiše ranjenike iz Duvna i Divizija izvrši pokret u pravcu Prozorske kotline

Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o razmeštaju, stanju i problemu transportovanja ranjenika i bolesnika centralne bolnice

Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 7 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod sela Gostovića i Višnjevice o broju ranjenika u diviziji i o gubicima jedinica u poslednjim borbama

Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 7. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod sela Gostovića i Višnjevice, o broju ranjenika u Diviziji i o gubicima jedinica u posljednjim borbama

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da hitno evakuiše ranjenike sa svog sektora ka Jablanici i obezbeđuje levi bok Glavne operativne grupe do prelaska začelja ranjenika preko Neretve

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije za obezbeđenje sredstava za prenos ranjenika sa leve obale Neretve

Izveštaj Krsta Popivode od 9 marta 1943 god. Sretenu Žujoviću o neprijateljskom bombardovanju i teškim uslovima transportovanja ranjenika preko Neretve 

Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 10 marta 1943 god. yrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o nastupanju divizije prema Bjeloj i o situaciji kod ranjenika

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba da ispita situaciju kod Sedme NOU divizije i ubrza prebacivanje ranjenika na levu obalu Neretve

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 marta 1943 god. Pavlu Iliću o zadatku šefa ekonomskog otseka Vrhovnog štaba i naređenje da se ubrza pokret ranjenika u pravcu Memeja Selo

Naređenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba da ispita situaciju kod Sedme NOU divizije i ubrza prebacivanje ranjenika na lijevu obalu Neretve

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 marta 1943 god. Pavlu Iliću da se pridržava uputstva Vrhovnog komandanta u pogledu bržeg prenošenja teških ranjenika preko Neretve i planine Prenja i obaveštenje o zadacima obezbeđujućih delova Glavne operativne grupe

Naređenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. ožujka 1943. Pavlu Iliću da se pridržava uputstva Vrhovnog komandanta u pogledu bržeg prenošenja teških ranjenika preko Neretve i planine Prenj i obavještenje o zadacima osiguravajućih dijelova Glavne operativne grupe

Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba o teškoćama pri prebacivanju ranjenika i bolesnika

Izvještaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba o teškoćama pri prebacivanju ranjenika i bolesnika

Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o poteškoćama pri prebacivanju ranjenika preko planine Prenja

Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 16 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica kod Idbara i prenosu ranjenika

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 marta 1943 god. Pavlu Iliću o opštoj situaciji kod jedinica Glavne operativne grupe i naređenje za što hitniju evakuaciju ranjenika do gornjeg toka Neretve

Obavještenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. ožujka 1943. Pavlu Iliću o općoj situaciji kod jedinica Glavne operativne grupe i naređenje za što hitniju evakuaciju ranjenika do Gornjeg toka Neretve

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 marta Ì943 god. Štabu Šesnaeste brigade Sedme NOU divizije da napusti zaštitničke položaje u okuci Neretve i odmaršuje u Gornju Bijelu noseći sobom zaostale ranjenike

Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 18 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Ostrošca i Orlenice i o evakuaciji ranjenika

Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 18 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na ranjenike kod Idbara i teškoćama oko evakuacije ranjenika

Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 18 marta 1943 god. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika, o iscrpljenosti boraca i o teškoći transporta v an ja ranjenika od Idbara u pravcu Visa

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 18. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na ranjenike kod Idbara i teškoćama oko evakuacije ranjenika

Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 18. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika, o iscrpljenosti boraca i o teškoći transportiranja ranjenika od Idbara u pravcu Vica

Naređenje šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 marta 1943 god. da se lakši ranjenici i rekonvalescenti upute u sastav svojih divizija, a teži ranjenici prebace na prostoriju sela Odžaci

Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o velikim teškoćama pri evakuaciji ranjenika i gubicima koje im nanosi neprijateljska artiljerija i avijacija

Izvještaj načelnika štaba Prve proleterske divizije od 19 marta 1943 god. komandantu i političkom komesaru o situaciji kod zaštitničkih jedinica i ranjenika

Izvještaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. ožujka 1943. Vrhovnom štabu o velikim teškoćama pri evakuaciji ranjenika i gubicima koje im nanosi neprijateljska artiljerija i avijacija

Izvještaj štaba Sedme NOU divizije od 20 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na kolonu ranjenika kod Breze

Izvještaj štaba Prve proleterske divizije od 21 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Idbar-rijeka Neretva i evakuaciji ranjenika iz Gornje Bjele

Izveštaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smeštaju centralne bolnice u širem rejonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdevanja ranjenika

Izvještaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smještaju Centralne bolnice u širem rajonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdijevanja ranjenika

Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba o nedostatku ljudstva za prenošenje teških ranjenika

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 marta 1943 god. Štalbu Prve proleterske divizije da prihvati svoje prezdravele ranjenike iz centralne bolnice i da orijentiše Treću (sandžačku) proletersku brigadu preko Bjelemića za Kalinovik

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 marta 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da mobiliše potrebno ljudstvo i konje za dalje prenošenje ranjenika

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25 marta 1943 god. Štabu Treće NOU divizije da uputi zarobljenike za prenošenje teških ranjenika

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28 marta 1943 god. sanitetskom otseku Vrhovnog štaba o preduzetim merama za dalju evakuaciju ranjenika i naređenja o njihovom razmeštaju

Izveštaj šefa sanitetskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29 marta 1943 god. Vrhovnom štabu o teškoćama sanitetske službe pri evakuaciji ranjenika i širenju epidemije pegavog tifusa

Spisak boraca Prve proleterske brigade ranjenih u borbama za vrijeme od 15 februara do 31 marta 1943 godine

Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije o naređenju Vrhovnog komandanta da se ispita šta je bilo s teškim ranjenicima ostavljenim jula 1942 u selu Vrbnici

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1 aprila 1943 Komandi područja u Bjelemiću da teške ranjenike prebaci u selo Bjelemić a lakše u selo Jelašce

Izvještaj štaba Druge proleterske divizije od 3 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o teškim ranjenicima koji su ostali u selu Vrbnici

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3 aprila 1943 Štabu Devete NOU divizije da dostavi izveštaj o situaciji i obustavi odašiljanje svojih ranjenika u Centralnu bolnicu

Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 6. aprila 1943. političkim komesarima i ostalim političkim radnicima u jedinicama o racionalnom iskorišćavanju životnih namirnica i o pomoći ranjenicima

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20 aprila 1943 Štabu Druge proleterske divizije da pripremi ishranu ranjenika Centralne bolnice

Izvještaj štaba Druge dalmatinske NOU brigade od 21 aprila 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Foča i prebacivanju ranjenika

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije da ranjenike upućuje na prostoriju Meljak - Celebići

Naređenje štaba Dvanaeste krajiške NOU brigade od 23 aprila 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za veću brigu o ranjenim i bolesnim drugovima i načinu ishrane jedinica

Izveštaj partiskog instruktora pri Centralnoj bolnici Vrhovnog štaba od 27 aprila 1943 Aleksandru Rankoviću o evakuaciji ranjenika i bolesnika

Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, raspoloženju naroda i uspjehu mobilizacije boraca u NOV o reakcionarnom radu vodstva bivše HSS i nastojanju četnika da se prebace u Slavoniju i Srijem; o provođenju izbora za NOO-e i sastanku plenuma Oblasnog NOO-a za Slavoniju; o stanju ranjenika i bolesnika u bolnicama i gerilskim upadima protivnika na oslobođeni teritorij i o političkom radu među borcima odreda, operativnih jedinica i komandi područja

Dopis vođe za propagandu Njemačke narodne skupine u NDH vođi Glavnog ureda o hapšenju u Osijeku cca 100 osoba osumnjičenih da su suradnici NOP-a. Među njima su dva liječnika optužena za pružanje pomoći ranjenim i bolesnim partizanima, oko 40 uhapšenika su srednjoškolci, a ostali su pretežno radnici

Naređenje Štaba IV divizije NOV Hrvatske svim podređenim jedinicama i štabu III operativne zone da ikopaiju bunkere koji bi, u slučaju vojnih operacija širih razmjera, bili adaptirani za sakrivanje ranjenih i bolesnih boraca

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Centralna bolnica NOVJ 7. banijska divizija NOVJ 1. proleterska udarna brigada 8. kordunaška divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Desant na Drvar Bitka na Sutjesci Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Operacija Schwarz Borbe na Jadranu 1944. Italija u drugom svetskom ratu Prozor Borbe u Sremu 1945. Borbe u Hrvatskoj 1943. Mornarica NOVJ Borbe u Lici 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Moša Pijade Borbe u Dalmaciji 1943. Britanija i Jugoslavija Vrhovni štab NOVJ 2. udarni korpus NOVJ Bitka za Prozor 1943. Gornji Vakuf Politički komesari u NOR-u Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Crnoj Gori 1944. 1. proleterska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Borbe u Srbiji 1944. 12. vojvođanski korpus NOVJ 37. sandžačka divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Sanitet u ratu Vis Josip Broz Tito Borbe u Crnoj Gori 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hercegovini 1943. Operacija Weiss 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Aleksandar Ranković 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom 2. proleterska udarna brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ Pljevlja Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Srbiji 1945. Glavna operativna grupa NOVJ Deca u ratu Borbe u Dalmaciji 1944. 16. vojvođanska divizija NOVJ Aerodrom Brezna Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 6. slavonski korpus NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Sloveniji 1944. Arso Jovanović Zarobljenici u ratu Sremski front 9. dalmatinska divizija NOVJ 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Bitka na Neretvi Borbe u Crnoj Gori 1943. Pavle Ilić Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske 1. proleterski korpus NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu