🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rekvizicija u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

7. 12. 1941 U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

12. 2. 1942 Štab 2. kordunaškog NOP odreda izdao potčinjenim jedinicama naredbu o postupku pri rekviziciji, o rezervi hrane i o organizaciji sanitetske službe.

16. 2. 1942 U cilju rešavanja problema ishrane naroda i partizanskih jedinica, NO odbor za Crnu Goru i Boku izdao uputstvo o radu sreskih, opštinskih i seoskih NO odbora: uvodi se rekvizicija i propisuje način njenog izvršenja; svi mlinovi se stavljaju pod kontrolu a sva manastirska, crkvena i zadužbinska imanja pod upravu opštinskih NO odbora; zabranjuje se unošenje životnih namirnica, stoke, stočne hrane i alkoholnih pića u okupirane gradove, preporučuje se NO odborima da na najpogodnijim mestima stvore pijace radi oživljavanja razmene i prometa i da organizuju odbranu zemlje. Osim toga, NO odbori su dobili u dužnost i deo sudskih funkcija.

12. 4. 1942 U s. Kozji (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razbio četnike Koste Pećanca koji su došli da vrše rekviziciju i oduzeo im skupljene namirnice.

3. 6. 1942 Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković naredio komandantu mesta Čelebić da mobilise potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture VŠ sa Rudina i da suzbija nepravilne rekvizicije pojedinih partizanskih jedinica i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najnužnijih potreba NOP jedinica.

2. 7. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Josip Broz Tito izdao štabovima proleterskih udarnih brigada naređenje da prilikom pohoda u pravcu Bos. krajine suzbijaju sve nepravilne postupke boraca i intendantskih i drugih organa prema stanovništvu (u pogledu rekvizicije, konfiskacije ili zaplene namirnica i stoke).

12. 10. 1942 Delovi Rasinskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu u s. Sekuriću (kod Rekovca) i razdelili seljacima oko 5000 kg pšenice koja je bila prikupljena na ime rekvizicije.

0. 11. 1942 Štabovi Jastrebačkog, Jablaničko-pasjačkog i Leskovačkog NOP odreda posebnim naređenjem, pozvali okupatorske opštinske uprave da daju ostavke, kako bi se sprečila rekvizicija žita.

1. 2. 1943 U s. Dvoranu delovi Rasinskog NOP odreda napali i ka Kruševeu poterali odeljenje nemačkih vojnika koji su vršili rekviziciju.

7. 4. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naređenje o načinu snabdevanja jedinica NOV i POJ, naglašavajući da se ono može vršiti putem ratnog plena, konfiskacijom imovine izdajnika i narodnih neprijatelja, dobrovoljnim prilozima i rekvizicijom.

1. 9. 1943 Kod s. Crkvice (blizu Lebana) delovi 1. južnomoravskog NOP odreda napali nemačke policajce koji su vršili rekviziciju žita, te ubili 7 i ranili 4 policajca (ostali su se povukli u Leskovac). Nemački vojni zapovednik Jugoistoka naredio je sutradan da se za odmazdu strelja 450 simpatizera NOP-a i spali jedno selo.

24. 1. 1944 Bugarska Sreska rekviziciona komisija iz Negotina dostavila Oblasnoj rekvizicionoj komisiji u Skoplju izveštaj o organizaciji komisije i o otporu seljaka, zbog čega se rekvizicija sprovodi uz pomoć policije.

1. 10. 1944 Treći bataljon 1. slovenačke udarne brigade -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ izvršio prepad na nemački garnizon u s. Rušama (kod Maribora). Posle dvočasovnih uličnih borbi protiv nemačke policije on je izvršio mobilizaciju radnika i rekviziciju materijala, a zatim se pod borbom povukao iz s. Ruša.

1. 10. 1944 U s. Breznu (kod Dravograda) 2. bataljon Lackovog NOP odreda izvršio rekviziciju hrane, odeće i obuće, a deo ovog bataljona, na obezbeđenju, uništio nemački kamion i zaplenio 33 puške, 1 automat i drugu vojnu opremu.

10. 10. 1944 U Slovenskoj Bistrici 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ izvršila rekviziciju hrane, odeće i obuće. Blokiranjem nemačke kasarne onemogućena je intervenicija posade garnizona, a bataljoni na obezbeđenju prema Slovenskim Konjicama i Zgornjoj Bistrici vodili su oštre borbe protiv nemačkih kolona, te je tako rekvizicija obavljena bez ometanja.

16. 10. 1944 U duhu naređenja Štaba 15. korpusa NOVJ, Štab 41. divizije NOVJ izdao naredbu o načinu snabđevanja jedinica životnim potrebama (ratni plen, konfiskacija, rekvizicija, dobrovoljni prilozi itd.). Zabranjuje se da vojnici sami traže hranu pri ulasku u naseljena mesta, već se naređuje da to čine odgovorni organi jedinica preko komandi područja i komandi mesta ili NO odbora.

14. 11. 1944 U Šoštanju 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na nemačku posadu, kako bi, njenim vezivanjem, omogućila neometanu rekviziciju u fabrici kože. Zaplenjeno je preko 5.000 kg kože.

Dokumenti

Izveštaj Kotarskog ureda u Bijeljini od 1. jula 1941. velikoj župi Posavje o vršenju rekvizicije, hapšenju komunista i slanju u koncentracione logore

Uputstvo Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od februara 1942. komesarima odreda o sprovodenju rekvizicije hrane

Naredba Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 12 veljače 1942 god. o postupku pri rekviziciji, o čuvanju rezervi hrane i organizaciji sanitetske službe u jedinicama

Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora za Srez nikšićki od 24 maja 1942 god. Narodnooslobodilačkom odboru za Crnu Goru i Boku o mjerama za rekviziciju stoke i stanje u zbjegovima

Naređenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. komandantu mesta Celebić da mobiliše potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture Vrhovnog štaba, suzbija nepravilne rekvizicije i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najosnovnijih potreba

Obaveštenje šefa Ekonomskog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18 decembra 1942 god. Komandi područja Mrkonjić Grad o nedostatku sredstava za isplatu rekvizicionih priznanica i o načinu deobe pomoći pogorelcima

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o djelovanju HSS, rekviziciji hrane od strane ustaša, dolasku domobrana u Cvetnić Brdo, kontroli isprava, te o akcijama KK KPH Pisarovina u ožujku 1943. godine

Upute Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o provođenju rekvizicije namirnica i opreme za potrebe NOV i konfiskacija imovine narodnih neprijatelja

Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 juna 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o pripremama za stvaranje brigade i merama za sprečavanje rekvizicije

Izveštaj negotniske sreske rekvizicione komisije od 24. januara 1944. god. skopskoj oblasnoj rekvizicionoj komisiji o svome radu

Zapisnik sa sastanka Okružnoga komiteta KPH Pokuplje na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje po kotarima, problemi rekvizicije i konfiskacije, te pripreme za savjetovanje partijskih organizacija za kotare Pisarovina, Sisak i Velika Gorica

Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine

Naredba ministra Narodne odbrane DFJ od 18. marta 1945. potčinjenim štabovima i komandama o zabrani rekvizicije i konfiskacije raznih dobara bez organa narodne vlasti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Nikšić Borbe u Makedoniji 1944. Skoplje 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Josip Broz Tito Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1942. Mrkonjić Grad Lebane Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Komunistička partija Hrvatske Omladina u ratu Ni zrno žita okupatoru! Genocid u NDH 1. kordunaški partizanski odred Aleksandar Ranković Negotino Leskovac Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Sremu 1945. Ustaški zločini 1941. 1. južnomoravski partizanski odred Nemački zločini u Jugoslaviji Kukavički (leskovački) partizanski odred Kolašin Intendantura u ratu Borbe u Srbiji 1942. Bijeljina Slovenska Bistrica Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Berane Žene u ratu Andrijevica Jastrebački partizanski odred Borbe u Sremu 1943. Štampa u ratu Hrvatska seljačka stranka Ustanak u Crnoj Gori 1941. Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Komandant Jugoistoka Sisak Maribor Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Sanitet u ratu Sremski front Rasinski partizanski odred 2. oklopna armija Velika Gorica Bugarska u drugom svetskom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kosta Pećanac 14. slovenska divizija NOVJ 41. makedonska divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ 15. makedonski korpus NOVJ Narodno oslobodilački odbori Nišavski (svrljiški) partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 2. kordunaški partizanski odred 6. slavonski korpus NOVJ