🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rijeka u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 39 dokumenata i 17 fotografija.

Događaji

22. 6. 1941 U Delnicama (u Gorskom kotaru) održana sreska partijska konferencija na kojoj je odlučeno da se ubrzaju pripreme da bi što pre otpočeo oružani ustanak. Novoizabranom SK stavljeno u zadatak da formira vojni komitet i tri diverzantske grupe koje će odmah preduzeti akcije na pruzi Rijeka-Karlovac.

0. 1. 1942 U Kastvu (kod Rijeke) formiran odbor NOF-a, sa 4 rejonska odbora.

5. 1. 1942 Kod Plasa (na pruzi Ogulin-Rijeka) 2. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda izvršio diverziju, te je saobraćaj obustavljen 20 časova.

12. 1. 1942 Između Plasa i Meje (na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda napale neprijateljski transportni voz i uništile lokomotivu i nekoliko vagona.

15. 1. 1942 Na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka (između Plasa i Zlobina), delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i nekoliko vagona, te je saobraćaj bio obustavljen 15 časova.

19. 1. 1942 Delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transportni voz kod Fužina (na žel. pruzi Ogulin-Rijeka). Pruga je oštećena, a saobraćaj prekinut 6 sati.

25. 3. 1942 Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu na dužini od 126 m, tako da je saobraćaj obustavljen 5 dana.

7. 4. 1942 Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju i uništili italijanski transport koji je tom prilikom naišao, tako da je promet obustavljen dva dana.

22. 4. 1942 Iz zasede kod s. Rijeke (blizu Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda ubila 6 i zarobila 18 domobrana i zaplenila 18 pušaka i 1 p. mitraljez.

25. 4. 1942 Kod Gomirja (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju tako da je saobraćaj obustavljen 25 časova.

0. 5. 1942 Iz sela Rubeši (kod Rijeke) čitava skojevska organizacija, s nekoliko drugih omladinaca, otišla u partizane.

11. 5. 1942 Na putu između s. Gerova i s. Tršća (kod Rijeke) delovi 5. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih i ranjenih vojnika.

26. 5. 1942 Između Hreljina i Gomirja (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju, zbog čega je saobraćaj obustavljen 14 časova.

30. 5. 1942 U s. Jelenju (kod Rijeke), po naređenju riječkog prefekta, 50 kuća porušeno, 14 osoba streljano i 150 osoba internirano u Lovran.

11. 6. 1942 Između Delnica - s. Kupjaka (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda uništili italijanski železnički transport - lokomotivu i 8 vagona. Neprijatelj je imao 60 ranjenih i mnogo mrtvih. Saobraćaj je bio prekinut 4 dana.

24. 6. 1942 Između Kamenjaka i Kikovice (kod Rijeke) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede uništili italijanski kamion, ubili 9 italijanskih vojnika i jednog oficira i zaplenili 9 pušaka i jedan p. mitraljez.

3. 7. 1942 Između Brod Moravica i Srpskih Moravica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda porušili železničku prugu Ogulin-Rijeka. Usled toga je na tom mestu iskočio iz šina teretni voz, pa je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

5. 7. 1942 Između s. Grobnika i Kamenjaka (Rijeke) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu. U toj borbi neprijatelj je imao 9 mrtvih vojnika. Tom prilikom je poginuo Nikola Car Crni, komandant 2. primorsko-goranskog NOP odreda i učesnik španskog građanskog rata, narodni heroj.

8. 7. 1942 Omladinske borbene grupe iz Kastva (kod Rijeke) i okoline pisale parole, bacale letke i izbrisale fašističke natpise na zidovima zgrada.

12. 7. 1942 U s. Orehovici (kod Rijeke) italijanske vlasti streljale člana OK KPH za Hrvatsko primorje Rada Šupića, narodnog heroja.

31. 7. 1942 Između ž. st. Plaše i Zlobina (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz.

0. 8. 1942 U Kordunu izašao prvi broj lista -Riječ žene-, organa karlovačkog Okružnog odbora AFŽ-a.

2. 8. 1942 Jedan bataljon crnih košulja iz s. Čabra (kod Rijeke) popalio sela Crne Lazi, Majer, Tršče, Kozji Vrh, Milanov Vrh, Novi Kot, Stari Kot, Travu i sve okolne zaseoke (blizu s. Čabra) a stanovništvo pohapsio i internirao.

17. 8. 1942 Bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda digao u vazduh neprijateljski transportni voz na žel. pruzi Ogulin-Rijeka, između s. Plasa i s. Zlobina, kojom prilikom su uništeni lokomotiva i nekoliko vagona.

28. 10. 1942 Kod s. Jušića (na pruzi Rijeka-Trst) 1. istarska partizanska četa -Vladimir Gortan- minirala železničku prugu i digla u vazduh transportni voz, u kome je poginulo oko 150 italijanskih vojnika i oficira. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona.

7. 11. 1942 Između ž. st. Gomirja i s. Hreljina (na pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice Omladinskog bataljona 6. hrvatske NO brigade napale italijanski transport i nanele mu gubitke od 20 mrtvih i ranjenih vojnika.

14. 11. 1942 Između s. Liča i Fužina (na pruzi Ogulin-Rijeka) bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušio neprijateljski transportni voz. Neprijatelj je imao mnogo mrtvih i ranjenih. Saobraćaj je bio obustavljen 3. dana.

8. 12. 1942 Kod s. Prevršca i s. Babine Rijeke jedinice 8. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ odbile napad delova domobranske 2. brdske brigade iz Kostajnice, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 11 ranjenih boraca.

10. 12. 1942 U rejonu s. Knezovljana, s. Mečenčana i s. Babine Rijeke ustaško-domobranske snage iz s. Kukuruzara i s. Zrina (blizu Kostajnice), ojačane tenkovima, napale 7. diviziju NOVJ, te se ova, pod pritiskom, povukla u sela Dođoše, Tremušnjak, Šušnjar i Grabovac (kod Petrinje).

20. 1. 1943 Između ž. stanica Hreljin i Gomirje bataljon -Marko Trbović- 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske porušio prugu Rijeka-Ogulin i izazvao četvorodnevni prekid saobraćaja.

22. 4. 1943 Na ž. st. Mučna Rijeka (kod Koprivnice) 1. bataljon Kalničkog NOP odreda zarobio 100 domobrana Radnog bataljona.

3. 5. 1943 Kod s. Rijeke (blizu Koprivnice) ustaše napale 1. bataljon Kalničkog NOP odreda i ubile 3 a zarobile 6 partizana.

6. 5. 1943 U rejonu s. G. Kukuruzara i s. Babine Rijeke (kod Kostajnice) 3. bataljon 4. banijske brigade Unske operativne grupe sukobio se sa izviđačkim delovima domobranske 2. brdske brigade i odeljenjem nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u Kostajnicu. Ranjeno je 8 domobrana i 1 nemački vojnik.

17. 5. 1943 Kod s. Gomirja (na pruzi Rijeka-Ogulin) 2. brigada 13. divizija NOVJ napala i uništila voz od 24 putnička, teretna i blindirana vagona. Poginulo je oko 100, a zarobljena su 43 italijanska vojnika, domobrana i legionara. Brigada je imala 15 mrtvih, 12 ranjenih i 3 nestala.

5. 7. 1943 Kod ž. st. Plaše (na pruzi Rijeka-Ogulin) jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda minirale prugu i uništile lokomotivu i 3 vagona.

14. 9. 1943 Iz Št. Petera na Krasu (danas: Pivka) nemački 901. motorizovani puk prodro u Rijeku, gde mu se priključila dva italijanska fašistička bataljona.

20. 9. 1943 ZAVNOH doneo odluku o poništenju svih ugovora bivših velikosrpskih vlada i ustaške vlade Pavelića, kojima su pojedini krajevi naše zemlje predani tuđinima. Istovremeno je proglašeno priključenje Istre, Rijeke, Zadra i anektiranog dela Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Dalmacije sa ostrvima matici zemlji - Hrvatskoj, a preko nje demokratskoj Jugoslaviji.

0. 10. 1943 U rejonu s. Klane (kod Rijeke), u borbi protiv nemačkih jedinica, razbijen Sušačko-kastavski NOP odred.

2. 10. 1943 Iz Trsta, Hrpelja, Rijeke i Pule otpočeo koncentričan napad delova nemačke oklopne SS divizije -Adolf Hitler-, SS motorizovane divizije -Herrnan Gering-, nemačke 44. i 71. pešadijske divizije u cilju uništenja novoformiranih partizanskih jedinica i zaposedanja Istre. U sedmodnevnim borbama neprijatelj je razbio 1. i 2. istarsku brigadu i NOP odrede -Učku-, Pulski i Pazinsko-porečki, nanevši im gubitke od preko 2000 mrtvih, i potom zaposeo Istru.

7. 10. 1943 Iz rejona Rijeke otpočeo napad delova nemačke 71. pešadijske divizije i SS motorizovane divizije -Herman Gering- u cilju uništenja 13. divizije NOVJ i zaposedanja slobodne teritorije Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. U dvodnevnim borbama nemačke jedinice su odbacile delove 13. divizije NOVJ od s. G. Jelenja, s. Hreljina i s. Fužina, nanevši im velike gubitke, i ovladale komunikacijama: Rijeka-Crikvenica, Hreljin-Delnice i Rijeka-Delnice.

13. 12. 1943 Na putu s. Breza - s. Klana (kod Rijeke) 1. istarska partizanska četa napala iz zasede nemačku motorizovanu kolonu. Poginuo je 31 nemački vojnik i oštećena su 4 kamiona.

21. 1. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Rijeku, gde je oštetila tvornicu torpeda, rafineriju nafte, železničku prugu i veći broj okolnih zgrada.

17. 3. 1944 Između s. Šapjana i s. Starada (na putu Trst-Rijeka) 2. istarski partizanski bataljon uništio dva nemačka automobila s vojnicima.

14. 4. 1944 Kod s. Šapjana (na pruzi Trst-Rijeka) minerska grupa 1. bataljona 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila nemački voz.

17. 4. 1944 Na pruzi kod s. Jurdana (blizu Rijeke) minerska grupa 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništila lokomotivu i 2 vagona.

22. 4. 1944 Na pruzi između Rijeke i s. Matulja minerski vod 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- uništio lokomotivu i 2 vagona.

25. 4. 1944 Kod s. Sapjana (na putu Trst-Rijeka) 1. istarska brigada -Vladimir Gortan- uništila 4 kamiona i 1 autobus s nemačkim vojnicima.

0. 5. 1944 U s. Vratima (blizu Rijeke) održana prva okružna konferencija AFŽ-a Hrvatskog primorja, na kojoj je izabran Okružni odbor AFŽ-a.

30. 5. 1944 Kod s. Klane (blizu Rijeke) 1. udarni bataljon 1. istarske brigade -Vladimir Gortan- zapalio tri nemačka kamiona.

9. 6. 1944 Kod s. Duge Rijeke (blizu Ludbrega) delovi Kalničkog NOP odreda napali četu ustaša i prinudili je na povlačenje u pravcu Ludbrega.

11. 6. 1944 Blizu s. Klane (kod Rijeke) po naređenju Operativnog štaba za Istru, ponovo formirana 2. istarska brigada (kasnije: 2 brigada 43. divizije 11. korpusa NOVJ).

0. 9. 1944 Na konferenciji predstavnika političkih grupa i organizacija iz okruga Rijeka izabran Okružni odbor NOF-a

14. 9. 1944 Jedinice 1. istarske brigade -Vladimir Gortan 43. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na s. Klanu (kod Rijeke), gde se branilo oko 350 nemačkih vojnika i slovenačkih domobrana.

16. 10. 1944 Po naređenju Štaba 11. korpusa NOVJ formirane komande Riječkog. Porečkog i Pulskog vojnog područja.

5. 11. 1944 Anglo-američka avijacija bombardovala Rijeku. Potopljeni su minonosac, torpiljarka, naoružani motorni jedrenjak i patrolni brod. Poginulo je oko 100 nemačkih vojnika, a ranjen ih je veći broj.

28. 11. 1944 Na prostoriji s. Zaistovec - s. Preseka -s. Slatina 20. pešadijski puk domobranske 1. pešadijske divizije i dve čete ustaško-domobranske 1. posadne brigade iz Križevaca, s. G. Rijeke, Sv. Ivana Zeline i s. Vrbovca napali jedinice 32. divizije NOVJ i prinudili ih da se u toku noći prebace na prostoriju s. Buzadovac - s. Cugovac - s. Remetinec (kod Križevaca).

0. 4. 1945 Oblasni NO odbor i Oblasni odbor NOF-a za Istru uputili proglase narodu povodom prodora jedinica JA na teritoriju Istre. U proglasima oni izražavaju volju naroda i oduševljeno pozdravljaju odluke AVNOJ-a i ZAVNOH-a o pripajanju Istre i Rijeke Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji.

7. 4. 1945 U Suhoj krajini nemački 17, 19. i 25. SS policijski puk, četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i više bataljona ROA (jedinica generala Vlasova) otpočeli napade na jedinice 7. korpusa JA s ciljem da zaposedanjem Suhe krajine obrazuju neprekidan front od Postojne do Brežice. U oštrim devetodnevnim borbama u blizini s. Starog Loga, s. Smuke, s. Tople Reberi, s. Podhoste, s. Podturena, s. Toplice i s. Starih Žaga jedinice 7. korpusa su odbile sve neprijateljske napade, sačuvale slobodnu teritoriju i time obezbadile desni bok jedinica 4. armije JA koje su prodirale u pravcu Rijeke. Poginulo je preko 560 neprijateljskih vojnika i zaplenjena je velika količina oružja i opreme, dok su jedinice 7. korpusa JA imale 52 poginula i 175 ranjenih.

21. 4. 1945 Posle višednevnih borbi protiv delova nemačkog 97. armijskog korpusa 19. udarna divizija i 12. brigada 26. udarne divizije JA oslobodile Sušak. Neprijatelj se, uz veliki broj mrtvih i ranjenih, povukao u Rijeku. Zarobljeno je 360 neprijateljskih vojnika.

28. 4. 1945 Kod Rijeke, u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo operativni oficir u Štabu 11. korpusa 4. armije JA Ivan Lenac, španski borac, narodni heroj.

28. 4. 1945 Po naređenju Štaba 4. armije JA, jedinice 15. i 18. divizije JA koncentrisane na liniji Brod na Kupi - s. Kuželj - s. Osilnica - s. Čabar radi obezbeđenja desnog boka jedinica 4. armije JA koje su lomile otpor nemačkih snaga kod Rijeke.

30. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije, 7. i 9. korpusa i Jugoslovenske mornarice koje su, posle sedmodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđeni neprijateljski front od Rijeke do Postojne i oslobodile Postojnu, Št. Peter na Krasu (sada: Pivka), Ilirsku Bistricu i mnoga druga mesta, prodrevši do Trsta.

3. 5. 1945 Jedinice 4. armije JA, posle višednevnih teških borbi, oslobodile Rijeku. Snage nemačkog 97. armijskog korpusa probile su se ka Ilirskoj Bistrici uz velike gubitke.

3. 5. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i Jugoslovenske mornarice koje su posle jeđanaestodnevnih ogorčenih borbi oslobodile Rijeku.

5. 5. 1945 Povlačeći se iz Rijeke, jake snage nemačkog 97. armijskog korpusa prodrle u Ilirsku Bistricu.

7. 5. 1945 U rejonu Ilirske Bistrice jedinice 4. armije JA okružile i napale grupaciju nemačkog 97. armijskog korpusa koja se 5. aprila probila iz Rijeke. Posle pregovora sa Štabom 4. udarnog korpusa 4. armije JA, na zahtev vojnika, general Heslin, u svojstvu zastupnika ranjenog komandanta nemačkog 97, armijskog korpusa, potpisao je u s. Zagorju kapitulaciju.

Dokumenti

Naređenje Komande 2. armije od 18. travnja 1941. za upućivanje IX bataljona Kraljevskih karabinjera iz Rijeke u Split

Ovlašćenje Komande 2. armije od 24. aprila 1941. prefektu Rijeke o proširenju njegove nadležnosti nad susednim oblastima i ostrvima

Izveštaj prefekta Rijeke od 24. januara 1942. podsekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova o političkoj situaciji u Rijeci i Sušaku

Dopis Kvesture Rijeka od 7. marta 1942, potčinjenim ustanovama i komandama o potrebi sprovođenja vanrednih policijskih mera povodom suđenja sto dvadesetorici komunista i pripadnika NOP-a

Telegram civilnog komesara Cabra od svibnja 1942 god. o prebacivanju interniraca na Rijeku

Telegram prefekta Rijeke od 30. maja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o streljanju, interniranju i paljenju kuća porodica partizana

Uputstva Glavne direkcije transporta Glavnog generalštaba kraljevske vojske od 9 svibnja 1942 god. o zaštiti pruge Split - Gospić - Ogulin - Rijeka

Uputstva Glavne direkcije transporta Glavnog generalštaba Kraljevske vojske 9. svibnja 1942. o zaštiti pruge Split—Gospić—Ogulin—Rijeka

Izvještaj Komande autonomrie čete od 22 svibnja 1942 god. o vojno-političkoj situaciji na području priključenom Riječkoj provinciji

Uputstvo Generalštaba kopnene vojske od 29. maja 1942. komandama teritorijalne odbrane Udine i Trst o merama koje treba preduzeti u cilju suzbijanja delatnosti partizana u provincijama Udine, Gorica, Trst i Rijeka

Depeša prefekta Rijeke od 4. juna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o paljenju sedam sela u Slovenačkom primorju i o streljanju i interniranju stanovništva osumnjičenog za saradnju s partizanima

Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 22. jula 1942. o teritorijalnoj nadležnosti Vojnopomorske komande Dalmacija i Mornaričke komande Rijeka

Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 2 listopada 1912 god. Komandi područja Kordun o prodoru neprijatelja u Široku Rijeku i druga sela

Zapovest 714. pešadijske divizije od 7. novembra 1942. potčinjenim jedinicama za uređenje i posedanje jugozapadne linije osiguranja Ljubija - Stara Rijeka - Sana - Vrhpolje

Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 9 prosinca 1942 god. Štabu Sedme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Prevršca i Babine Rijeke

Depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 15 rujna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijateljskih snaga u Rijeku, razbijanju četnika kod Gomirja i borbama na području Ogulina

Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 27 septembra 1943 o situaciji na sektoru Postojna-Trst-Rijeka

Dopis Propagandnog odjela ZAVNOH-a Mjesnome komitetu KPH Zagreb o potrebi održavanja političkih proslava u povodu odluke ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatske

Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11 oktobra 1943 o stanju neprijateljskih snaga na sektoru Rijeka-Trst-Rakek

Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 13 oktobra 1943 o stanju neprijateljskih snaga na sektoru Rijeka-Trst-Rakek i o borbama jedinica Petnaeste divizije na sektoru St. Jani -Bučka - Kostanjevica

Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 16. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o napadu na teretni voz na pruzi Trst-Rijeka kod Rodika

Izvještaj Operativnog štaba za Istru od 28. maja 1944. Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o napadu na njemačku auto-kolonu na cesti Rijeka - Trst

Izveštaj političkog komesara Komande Riječkog područja od 25. juna 1944. političkom komesaru Operativnog štaba za Istru o moralno-političkom stanju

Predlog komandanta Jugoistoka od 5. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi za organizaciju odbrane na liniji Rijeka — Senj — greben planine Velebita — Knin — Livno — Mostar — Nevesinje — Gacko

Izvod iz dnevnog izveštaja Komande Kopnene vojske od 14. aprila 1945. o dejstvima u Sretnu, kod Valpova i u širem rejonu Rijeke

Naređenje Štaba 4. armije JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja i oslobođenje Bakra, Rijeke, Cresa i Lošinja

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 23. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Rijeke

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 23. aprila 1945. o traženju mina u istarskom obalskom području i o napadu na nemačke artiljerijske položaje kod Rijeke

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 24. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Rijeke i na železničku stanicu u Škofljici

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 25. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Rijeke i Klane

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. aprila 1945. o bombardovanju nemačkih položaja kod Rijeke i Klane

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 27. aprila 1945. o izviđanju pravca Rijeka - Klana

Zapovijest Štaba 4. armije JA od 29. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za opkoljavanje i uništenje neprijatelja na sektoru Rijeka–Klana i oslobođenje Trsta

Direktiva Vinstona čerčila, predsjednika vlade Velike Britanije, od 1. maja 1945. feldmaršalu Haroldu Aleksandera da ostvari kontrolu nad Trstom, Rijekom, Pulom i Istarskim poluotokom

Izveštaj predstavnika Generalštaba JA pri 4. armiji od 1. maja 1945. Generalštabu JA o borbama za Trst i Rijeku

Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 13. maja 1945. Štabu 4. armije JA o desantu i borbama na prostoru Opatije, Rijeke i Trsta od 26. aprila do 6. maja

Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 25. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama u rejonu Plasa, Fužina, Zlobina, Bakra, Sušaka i Rijeke od 17. do 30. aprila

Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 27. maja 1945. Štabu 4. armije JA o dejstvima divizije od 1. do 8. maja na prostoru Rijeke i Jelšana

Izvještaj Štaba Teške artiljerijske brigade od 31. avgusta 1945. Štabu 4. armije JA o artiljerijskoj podršci u borbama u rejonu Rijeke od 20. aprila do 7. maja

Fotografije

Povezane odrednice

Gospić Kalnički partizanski odred Senj Borbe u Dalmaciji 1942. 11. hrvatski korpus NOVJ Istra u oslobodilačkom ratu ZAVNOH Narodni heroji Jugoslavije Italijanski zločini u Jugoslaviji Aprilski rat 2. italijanska armija Borbe na Jadranu 1944. Partizanska avijacija Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Divizija Herman Gering Pula Borbe u Hrvatskoj 1945. Poreč Sušak Borbe u Hrvatskoj 1943. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Ilirska Bistrica Delnice Završne operacije u Jugoslaviji 7. banijska divizija NOVJ 2. istarska brigada Valpovo Ogulin Trst 7. slovenski korpus NOVJ Mornarica NOVJ 2. lovačka eskadrila NOVJ Politički komesari u NOR-u Borbe u Istri 1943. 1. istarska brigada Vladimir Gortan Zasede u oslobodilačkom ratu 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ 2. gorski zdrug (NDH) Josip Broz Tito Vrbovec Zadar Omladina u ratu 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Borbe na Jadranu 1945. Italija u drugom svetskom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Slovensko domobranstvo Primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Istri 1944. Zagreb Glavni štab Slovenije 43. istarska divizija NOVJ 8. banijska udarna brigada Istrski partizanski odred Operacija Istra Borbe u Hrvatskoj 1942. Španski borci u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1945. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Koprivnica Streljanja u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske 1. lovačka eskadrila NOVJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. 71. pešadijska divizija Borbe u Hrvatskoj 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1943. AFŽ 2. primorsko-goranski partizanski odred 97. armijski korpus Zarobljenici u ratu Hrvatska Kostajnica