🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rogatički četnički odred

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

5. 12. 1941 Devet četničkih odreda (Zlatarski, Rogatički, Višegradski, Čajnički, Kalinovički, 1. hercegovački (Fočanski), 1, 2. i 3. udarni), po sporazumu sa italijanskim okupacionim vlastima, koje su ih i naoružale sa oko 3.000 pušaka, preuzeli srezove Foču i Čajniče, a zatim izvršili masovan pokolj muslimanskog stanovništva (zaklali preko 500 ljudi, žena i dece), spalili nekoliko stotina kuća i opljačkali većinu naselja.

27. 2. 1942 U s. Zakomu (kod Rogatice) 1. bataljon četničkog Rogatičkog odreda iznenadio i zarobio Štab Romanijskog NOP odreda i njegovu zaštitnicu i arhivu. Idućih dana, pri sprovođenju za Beograd, kod Starog broda na r. Drini partizani su ih preoteli.

4. 3. 1942 U istočnoj Bosni otpočele petnaestodnevne borbe u kojima je Proleterska udarna grupa (2. proleterska NOU brigada i tri bataljona 1. proleterske NOU brigade), u snažnom naletu, razbila Višegradski, Krajiški, Rogatički, Srebrenički, Vlasenički i Zvornički četnički odred i oslobodila više mesta (Vlasenicu, Srebrenicu, Bratunac).

7. 3. 1942 Druga proleterska NOU brigada iznenadnim napadom zauzela četničko uporište Ergele Borike (kod Rogatice), zarobila 130 četnika i Štab četničkog Rogatičkog odreda i zaplenila magacine sa znatnim zalihama namirnica i opreme.

20. 3. 1942 Naređenjem VŠ NOP i DV Jugoslavije, od delova Drinskog NO dobrovoljačkog odreda (rogatički bataljoni) i ostataka razbijenog četničkog Rogatičkog odreda formiran Roga tički NO dobrovoljački odred.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Romanijski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 1. proleterska udarna brigada Operacija Trio Sanitet u ratu Kalinovik Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Višegradski četnički odred Foča Pokolj u Foči Ustanak u Hercegovini 1941. Ustanak u NDH 2. proleterska udarna brigada Srebrenica Žene u ratu Beograd Četnici u ustanku Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Saradnja partizana i četnika 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Vlasenica Italija u drugom svetskom ratu