🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Romanijski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

5. 10. 1942 Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

4. 12. 1942 Tri brigade četničkog Romanijskog korpusa otpočele napad na Birčanski NOP odred. U sedmodnevnim borbama četnici su taj odred potisli iz Šekoviča, opljačkali partizanska sela Birča i spalili veći broj kuća.

18. 12. 1942 Osetivši dolazak 6. istočnobosanske NOU brigade i 3. odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, delovi četničkog Romanijskog korpusa otpočeli povlačenje iz Birča. Birčanski NOP odred i ubrzo pristigla 6. istočnobosanska NOU brigada razbili su deo četnika, dok su ostali četnici pobegli prema Romaniji.

6. 4. 1943 Pet četničkih brigada Nevesinjskog i Romanijskog korpusa i pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, nastupajući od Blagaja, posle trodnevnih borbi, potisnuli ojačanu 9. udarnu diviziju NOVJ prema Kifinom Selu i zauzeli Nevesinje.

11. 4. 1943 Deveta udarna divizija NOVJ, ojačana 5. crnogorskom udarnom brigadom 3. udarne divizije NOVJ, protivnapadom odbacila delove četničkog Nevesinjskog i Romanijskog korpusa prema Blagaju i zauzela Nevesinje.

28. 4. 1943 Pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, četnički Trebinjski korpus i dve brigade Romanijskog korpusa, nastupajući od Blagaja i Stoca zauzeli Nevesinje, iz koga su se povukli zaštitnički delovi 3. dalmatinske NOU brigade.

7. 5. 1943 Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa odbacili zaštitnicu 7. divizije NOVJ prema pl. Zelengori i zauzeli Kalinovik, u koji su istog dana ušli i delovi italijanskog 6. armijskog korpusa.

1. 5. 1944 Sa pravca s. Sokolovića i s. Mislova (kod Sokolca) oko 300 četnika Romanijskog korpusa napalo delove 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Džimrije - s. Strmice - s. Mrkalji. Posle dvočasovne borbe četnici su razbijeni uz gubitke od 50 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog, 8 ranjenih i 3 nestala.

3. 8. 1944 Iz Vareša, s. Ribnice, Kladnja i Olova jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 13. SS divizije -Handžar-, 1. i 11. ustaške brigade, domobranske 8. brigade i četničkog Romanijskog i Ozrenskog korpusa prešle u napad protiv jedinica 3. i 12. udarnog korpusa NOVJ. Najžešće borbe vođene su kod Vareša i s. G. i D. Vijake. Tim napadima otpočela je durmitorska operacija u istočnoj Bosni. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 60 mrtvih.

7. 8. 1944 Kod s. G. Vinče (blizu Prače) 1. proleterska (lička) udarna brigada 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla- razbila oko 1000 četnika Romanijskog korpusa i oko 600 vojnika nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nanevši im gubitke od 93 mrtva, 126 ranjenih i 57 zarobljenih. Brigada je imala 14 mrtvih, 28 ranjenih i 3 nestala.

4. 10. 1944 Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa (oko 1500 četnika) zauzeli Kalinovik, ali su ga sutradan, protivnapadom, povratili dva bataljona 11. hercegovačke udarne brigade i Konjički i Kalinovički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

Izveštaj Štaba Romanijskog korpusa od 21. decembra 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o nemačko-ustaško-domobranskim i četničkim dejstvima protiv NOV i POJ

Saopštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. januara 1943. komandantu 1. sarajevske brigade o pojavama dezerterstva i bežanja iz borbe protiv partizanskih jedinica na teritoriji Romanijskog korpusa

Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 24. februara 1943. komandantima brigada za napad na Šestu istočnobosansku brigdu u predelu Šekovića

Zapovest komandanta Mileševskog korpusa od 27. marta 1943. komandantima potčinjenih jedinica i komandantima Romanijskog i Drinskog korpusa za posedanje položaja na desnoj obali Drine radi sprečavanja prelaza jedinica NOVJ u pravcu Sandžaka i Crne Gore

Izveštaj potporučnika Arsića od 25. jula 1943. komandantu Romanijskog četničkog korpusa o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Majevičko-posavske brigade

Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 2. septembra 1943. komandantima brigada za napad na jedinice NOVJ na sektoru Rogoj i Jabuka

Naređenje zamenika komandanta Romanijskog korpusa od 10. januara 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za napad na jedinice 27. divizije NOVJ kod Nišića

Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 29. aprila 1944. komandantu brigade Romanija za sadejstvo sa nemačkim trupama pri napadu na 17. udarnu diviziju NOVJ kod Vlasenice

Naređenje Štaba Romanijskog korpusa od 2. avgusta 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za sadejstvo sa nemačkim trupama u borbi protiv jedinica NOV i POJ na području Romanije

Naređenje Štaba Romanijskog korpusa od 6. avgusta 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za saradnju sa nemačkim snagama protiv jedinica NOVJ na prostoru Romanije — 65

Izvod iz Operacijskog dnevnika Šumadijske grupe korpusa o borbama potčinjenih jedinica protiv NOVJ od 9. novembra 1944. do 14. marta 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnička golgota Petar Baćović Borbe u Hercegovini 1942. Sokolac Kalinovički partizanski odred Žene u ratu Durmitorska operacija Operacija Schwarz Avijacija u oslobodilačkom ratu Ozrenski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 18. pešadijska divizija Messina Bitka na Sutjesci Drinski korpus JVuO Operacija Dinara Dezerteri u ratu Italija u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Mostar 10. hercegovačka udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ Stolac 13. SS divizija Handžar Operacija Alfa Italijanski zločini u Jugoslaviji 7. banijska divizija NOVJ Požeški korpus JVuO 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Olovo Bitka za Srbiju 6. italijanski armijski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 15. majevička udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ Nevesinjska četnička brigada Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Hercegovini 1944. 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Bitka na Neretvi 6. lička proleterska divizija NOVJ Nevesinje Niš 7. SS divizija Prinz Eugen Trebinje Trebinjski korpus JVuO Deca u ratu Četnici u drugom svetskom ratu 1. ustaška brigada Duvno Kalinovik Pljačka u ratu 11. hercegovačka udarna brigada Luftwaffe u Jugoslaviji 17. istočnobosanska divizija NOVJ Zaharije Ostojić 3. dalmatinska udarna brigada Birčanski partizanski odred Majevička četnička brigada 1. mileševski korpus JVuO Operacija Weiss 9. dalmatinska divizija NOVJ Nevesinjski korpus JVuO Prozor 3. udarna divizija NOVJ Gornji Vakuf Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.