🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Romanijski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 52 hronoloških zapisa, 53 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

8. 8. 1941 Romanijski odred Romanijske partizanske čete zauzeo žand. st. u selu Mokrom (kod Sarajeva).

18. 8. 1941 Po naređenju Štaba sarajevske oblasti, na Romaniji formiran Romanijski partizanski bataljon od dotadašnje Romanijske partizanske čete.

25. 8. 1941 Tri čete Romanijskog partizanskog bataljona zauzele Sokolac i većim delom zarobile posadu. Zaplijenjeno: 3 mitraljeza, 4 p. mitraljeza i 55 pušaka. Bataljon je za tu akciju pohvaljen od VŠ NOP odreda Jugoslavije.

19. 9. 1941 Pračanska četa Romanijskog partizanskog bataljona zauzela Sjetlinu i zarobila 48 žandarma i domobrana.

0. 10. 1941 Na Glasincu, od delova Romanijskog i Rogatičkog bataljona, formiran Glasinački bataljon Romanijskog NOP odreda.

0. 10. 1941 U sastavu Romanijskog NOP odreda prerastanjem 1. muslimanske čete formiran Muslimanski (Mednički) bataljon).

0. 10. 1941 Po naređenju Štaba Romanijskog NOP odreda, od Sjemećke čete formiran Sjemećki. bataljon Romanijskog NOP odreda.

0. 10. 1941 Formiran Knežinski bataljon Romanijskog NOP odreda.

0. 10. 1941 Po naređenju Štaba Romanijskog NOP odreda, od delova Rogatičkog i Glasinačkog bataljona formiran Sokolovićki bataljon Romanijskog NOP odreda.

0. 10. 1941 Na Luburića polju (na pl. Romaniji) Romanijski NOP odred, po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, uredio aerodrom radi prelaska nekih avijatičara NDH [Jednom od njih, prilikom preleta iz Zagreba u Sarajevo, avion je oštećen nad slobodnom teritorijom kod Prnjavora. Pilot je nastavio da se bori kao partizan, a avion su, iz neznanja, uništili seljaci iako se kvar mogao lako otkloniti.], a kasnije radi očekivanog spuštanja sovjetskih aviona.

5. 10. 1941 Po naređenju Oblasnog vojnog štaba za Sarajevo Romanijski bataljon preformiran u Romanijski NOP odred.

10. 10. 1941 Kod Crvenih stijena (na pl. Romaniji) poginuo komandir Romanijske čete Romanijskog NOP odreda Vojislav Đokić, narodni heroj.

15. 10. 1941 Delovi Romanijskog NOP odreda razbili četu domobrana i zauzeli tvrđavu Glog (kod Sarajeva).

18. 10. 1941 U borbama oko Rogatice delovi Romanijskog NOP odreda oborili neprijateljski avion.

23. 10. 1941 Delovi Romanijskog NOP odreda, sa jednim četničkim bataljonom, posle desetodnevnih borbi zauzeli Rogaticu i istovremeno sprečili intervenciju jednog domobranskog puka iz Sarajeva. Ustaško-domobranska posada se preko četničkih položaja izvukla prema Ustiprači. U borbama je, pored ostalih, poginuo komandir 1. čete Romanijskog bataljona Romanijskog NOP odreda Vitomir Milanko, narodni heroj.

28. 10. 1941 Oko 100 partizana Crepoljske čete Romanijskog NOP odreda upali u Koševo (predgrađe Sarajeva), demolirali trošarinsku stanicu i spalili zgradu opštine Koševo.

28. 10. 1941 Delovi Romanijskog NOP odreda i četnički delovi zauzeli s. Knežinu i odbacili vod žandarma i mesnu miliciju u Olovo.

1. 11. 1941 Delovi Romanijskog NOP odreda i NOP odreda -Zvijezda- i četiri četničke čete izvršili neuspeo napad na Olovo.

4. 11. 1941 Na Jahorini delovi Kalinovičkog i Romanijskog NOP odreda razbili kombinovani bataljon domobranskog 7. pešadijskog puka, koji se iz Prače povlačio prema Palama. Zbog pretrpljenih gubitaka bataljon je sutradan rasformiran.

10. 11. 1941 U s. Bjelogorcima (na putu Sarajevo-Mokro) delovi Romanijskog NOP odreda uništili jednu domobransku snabdevačku kolonu. Spaljeno 5 kamiona.

18. 11. 1941 Posle više bezuspešnih pokušaja s manjim snagama, četiri nemačko-ustaško-domobranska bataljona, podržana artiljerijom, avijacijom i tenkovima, deblokirala posadu (domobranski 1. konjički puk) u Mokrom. Blokadu je držao Romanijski NOP odred.

0. 12. 1941 Delovi Sjetlinskog bataljona Romanijskog NOP odreda i Pračanskog bataljona Kalinovičkog NOP odreda prešli u četnike. Ođ ostataka oba bataljona formiran novi Pračanski bataljon Romanijskog NOP odreda.

0. 12. 1941 Formiran Žunovski bataljon Romanijskog NOP odreda. On je 18 decembra prešao četnicima.

0. 12. 1941 Formiran Sočički bataljon Romanijskog NOP odreda.

17. 12. 1941 Po jedan bataljon Romanijskog NOP odreda, NOP odreda -Zvijezda- i jedan četnički bataljon zauzeli Olovo.

13. 1. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio Štabu Romanijskog NOP odreda uputstvo o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbeđenju pozadine u toku predstojeće neprijateljske ofanzive.

16. 1. 1942 Nastupajući iz Višegrada, ojačani 698. puk nemačke 342. pešadijske divizije ušao u Rogaticu, pošto se Rogatički bataljon Romanijskog NOP odreda uglanvom rasuo a četnici predali nemačkim jedinicama.

18. 1. 1942 Kod s. Kovanja (blizu Rogatice) ojačana četa 1. proleterske NOU brigade i manji delovi Romanijskog NOP odreda više časova zadržavali nastupanje delova 698. puka nemačke 342. pešadijske divizije iz Rogatice i time obezbeđivali izvlačenje VŠ NOP i DV Jugoslavije sa Glasinca na pl. Jahorinu.

20. 1. 1942 Delovi nemačke 718. pešadijske divizije ušli u Sokolac, koji su prethodno napustili delovi Romanijskog NOP odreda.

21. 1. 1942 Na ž. st. Pjenovac (na pruzi Olovo - Han-Pijesak) jedna ojačana četa 1. bataljona 697. puka nemačke 342. pešadijske divizije, na skijama i konjima, iznenadila Šumadijski bataljon 1. proleterske NOU brigade i manje delove Romanijskog NOP odreda. U borbi je poginulo 59 partizana, među kojima i narodni heroji: komandant Romanijskog NOP odreda i član GŠ NOP i DV za BiH Slaviša Vajner Ciča, komandant Šumadijskog bataljona Milan Ilić Čiča i politički komesar Šumadijskog bataljona Dragan Pavlović Draganče.

21. 1. 1942 Kod s. Ilovače (blizu Goražda) ustaše iz zasede ubile komandanta Pračanskog bataljona Romanijskog NOP odreda Milana Simovića, narodnog heroja.

22. 1. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da zaštiti stanovništvo od okupatorsko-ustaškog terora i da otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda.

26. 1. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito obavestio delegata Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DV za BiH Svetozara Vukmanovića Tempa o organizovanju prvih jedinica dobrovoljačke vojske u istočnoj Bosni i o predstojećim zadacima 1. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP odreda i delova Durmitorskog NOP odreda.

2. 2. 1942 Delovi Romanijskog NOP odreda zauzeli Han-Stijenicu i odsekli Rogaticu od Sokolca. Time je otpočela dvomesečna blokada ustaško-domobranskog garnizona u Rogatici. Neprijatelj se samo povremeno, uz teške gubitke, probijao iz Sokolca i s. Prače do opkoljenog garnizona.

7. 2. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da glavna dejstva usmeri ka Han-Pijesku, Vlasenici i reci Drini, sprečavajući prodor četnika ka Romaniji i Glasincu. Za izvršenje toga zadatka trebalo bi, s obzirom na proširenje rejona dejstva, formirati više samostalnih bataljona, koji bi dobili zadatke za duži period.

9. 2. 1942 U s. Kuli (kod Sokolca) delovi Romanijskog NOP odreda uništili vod domobranskog 1. konjičkog puka. Poginulo 12, ranjena 4 i zarobljena 34 domobrana.

14. 2. 1942 Otpočele trodnevne borbe u kojima se ojačani domobranski 1. konjički puk iz Sokolca probio u okruženu Rogaticu, ali su mu delovi Romanijskog NOP odreda i bataljon -Bajo Pivljanin- Durmitorskog NOP odreda izbacili iz stroja 143 vojnika i oficira.

20. 2. 1942 Ustaška Crna legija (jačine puka), ojačana domobranskim 3. bataljonom Vojne krajine, izvršila proboj iz Sokolca u opkoljenu Rogaticu. Kod s. Zavarina (blizu Sokolcu), u borbi protiv delova Romanijskog NOP odreda i bataljona -Bajo Pivljanin- Durmitorskog NOP odreda, Crna legija je pretrpela znatne gubitke.

27. 2. 1942 U s. Zakomu (kod Rogatice) 1. bataljon četničkog Rogatičkog odreda iznenadio i zarobio Štab Romanijskog NOP odreda i njegovu zaštitnicu i arhivu. Idućih dana, pri sprovođenju za Beograd, kod Starog broda na r. Drini partizani su ih preoteli.

0. 3. 1942 U bolnici u s. Šićima (na pl. Romaniji) delovi četničkog Sarajevskog odreda ubili nekoliko ranjenika, među kojima i komandira čete u Romanijskom NOP odredu Jovu Jankovića, narodnog heroja.

0. 3. 1942 Na Romaniji formiran Udarni bataljon Romanijskog NOP odreda, od Glasinačkog bataljona i izabranih boraca iz drugih delova tog Odreda.

12. 3. 1942 U s. Srednjem (kod Sarajeva), po naređenju GŠ NOP i DV za BiH, od najboljih boraca Romanijskog NOP odreda i NOP odreda -Zvijezda- formiran 1. istočnobosanski proleterski bataljon.

1. 4. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio Štabu Romanijskog NOP odreda da otpočne akcije protiv neprijatelja na komunikaciji Mokro-Podromanija-Sokolac-Han-Pijesak.

18. 5. 1942 Romanijski NOP odred (od 400 boraca, sa oko 100 izbeglica) otpočeo proboj sa pl. Zelengore na pl. Romaniju. U borbama protiv italijanskih vojnika i četnika, pri prelazu preko komunikacija Foča-Kalinovik i Kalinovik-Trnovo, on je pretrpeo osetne gubitke a zatim se, do 25. maja, prebacio preko pl. Jahorine i pruge Sarajevo-Višegrad na pl. Romaniju gde se zbog gubitaka uskoro osuo.

0. 8. 1942 Na pl. Devetaku održano okružno savetovanje KPJ za Romaniju, na kome je obnovljen OK KPJ za Romaniju i imenovan Štab Romanijskog NOP odreda sa zadatkom da okupi i aktivira partizanske grupe.

0. 8. 1943 Na Glasincu (kod Rogatice), u sastavu 17. udarne divizije NOVJ, obnovljen Romanijski NOP odred.

10. 10. 1943 U s. Živinicama (kod Tuzle), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušli: 2. krajiška udarna, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada i Birčanski i Romanijski NOP odred. (Formirana je kao 3. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, a od 17. oktobra nosi naziv: 27. udarna divizija NOVJ.)

14. 11. 1943 U Olovo ušli jedan bataljon 6. istočnobosanske udarne brigade 17, udarne divizije NOVJ i jedan bataljon Romanijskog NOP odreda.

18. 12. 1943 Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

13. 2. 1944 Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Romanijski NOP odred napali 24. bataljon ustaške 1. brigade i četnike u Rogatici. Zbog intervencije neprijatelja sa pravca Sokolca i Prače mesto nije zauzeto.

30. 4. 1944 Rasformiran Jahorinski NOP odred a njegovo ljudstvo ušlo u sastav Romanijskog NOP odreda.

20. 5. 1944 U s. Cikotama (kod Vlasenice), po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, od Romanijskog NOP odreda i 1. bataljona 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ formirana 20 romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

Obavještenje štaba Romaniskog NOP bataljona od 5 oktobra 1941 god. o formnranju Narodnooslobodilačkog partizanskog odreda Romannja

Naredba štaba Romaniskog NOP odreda od 8 oktobra 1941 god. o naimenovanju vojnog i vojnopolitičkog kadra u bataljonima

Pismo štaba Romaniskog NOP odreda od 15 oktobra 1941 god. komandiru Jahorinske čete o snabdijevanju čete oružjem i municijom

Uputstvo štaba Romaniskog NOP odreda od 5 novembra 1941 god. Komandi otseka Stambulčić u vezi napada na Stambulčić

Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. komandantu Pračanskog bataljona za čišćenje od ustaša teritorije oko Goražda

Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. štabu Pračanskog bataljona za snabdijevanje municijom jedinica koje pripremaju akciju prema Lunjama, Barama i Goraždu

Naređenje štaba Romaniskog NOP odreda od 8 novembra 1941 god. komandantu Rogatičkog sektora za upućivanje municije jedinicama koje vode borbe oko Olova

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od decembra 1941 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje jedinica brigade u Istočnu Bosnu i obaveštenje o situaciji na teritoriji Romaniskog odreda

Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od decembra 1941 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za prebacivanje jedinica brigade u Istočnu Bosnu i obavještenje o situaciji na teritoriji Romaniskog odreda

Saopštenje štaba Romaniskog NOP odreda od decembra 1941 god. o vojno-političkoj situaciji u Srbiji i Istočnoj Bosni

Pismo komandanta Romaniskog partizanskog odreda od 22 decembra 1941 god. štabu Crnogorskog NOP odreda

Pismo Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije za Srbiju štabu Romaniskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 30 XII 1941 god

Uputstvo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 10 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva u slučaju neprijateljskog prodora prema Rogatici i Sjetlini

Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 10 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o preduzetim mjerama za slučaj neprijateljskog napada i o razoružavanju četnika

Pismo komandanta Romaniskog NOP odreda od 12 januara 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske brigade o pripremama neprijatelja za ofanzivu protiv partizanskih jedinica u Istočnoj Bosni

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive

Uputstvo Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 13 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o načinu dejstva, rasporedu jedinica i obezbjeđenju pozadine u toku pretstojeće neprijateljske ofanzive

Predlog komandanta Romaniskog NOP odreda od 13 januara 1942 god. političkom komesaru Prve proleterske brigade za raspored snaga za zajedničku odbranu oslobođene teritorije na Romaniji

Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 14 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju na položajima u vezi sa pripremanjem neprijateljske ofanzive

Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 14 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o pokretima njemačkih trupa i rasporedu jedinica

Pismo štaba Durmitorskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda u vezi s upućivanjem dva bataljona za Bosnu

Proglas štaba Romaniskog NOP odreda od 15 januara 1942 god. narodu oslobođene teritorije Istočne Bosne

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda o početku neprijateljskih dejstava iz Prače u pravcu Olova

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 22 januara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda da zaštiti stanovništvo od okupatorsko-ustaškog terora i otpočne formiranje dobrovoljačkih odreda

Objašnjenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 22 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o situaciji poslije Druge neprijateljske ofanzive i određivanje zadataka Romaniskog odreda

Naredba Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od 24 januara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda o imenovanju članova štaba odreda i naređenje za sređivanje stanja u odredu

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 januara 1942 god. Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o organizovanju prvih jedinica Dobrovoljačke vojske u Istočnoj Bosni i pretstojećim zadacima Prve proleterske NOU brigade, Romaniskog odreda i delova Durmitorskog NOP odreda

Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 30 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o smrti Slaviše Vajnera-Čiče i vojnoj situaciji na području odreda

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 4. februara 1942. Štabu Romanijskog odreda za dejstvo na komunikacijama Sarajevo–Rogatica, Podromanija – Han-Pijesak i Pale–Mesići

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 februara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda za uništenje četnika Draže Mihailovića na sektoru odreda i za dejstva na pruzi Sarajevo - Višegrad

Naređenje Operativnog štaba NOP i DV istočne Bosne od 7. februara 1942. Štabu Romanijskog odreda za dejstvo na prostoriji Sokolac–Rogatica–Vlasenica

Izvještaj štaba Romanijskog odreda od 7. februara 1942. Operativnom štabu NOP i DV istočne Bosne o situaciji na Glasincu i Romaniji

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 februara 1942 god. Štabu Romaniskog NOP odreda za raspored jedinica odreda i formiranje samostalnih bataljona

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 februara 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za raspored jedinica odreda i formiranje samostalnih bataljona

Izvještaj Kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade od 9 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rezultatima istrage povodom ubistva komandanta i komesara Pračanskog bataljona Romaniskog NOP odreda

Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 12 februara 1942 god. Operativnom štabu za Istočnu Bosnu o stanju u odredu posle Druge neprijateljske ofanzive

Izvještaj štabova Romaniskog NOP odreda i odreda Zvijezda od 14 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o konferenciji štabova odreda i pretstavnika partiske organizacije iz pozadine i o stanju veze sa Ozrenskim odredom

Izvještaj štabova Romaniskog NOP odreda i NOP odreda Zvijezda od 14 februara 1942 god. Operativnom štabu za Istočnu Bosnu o situaciji poslije Druge neprijateljske ofanzive

Pismo Mirka Tomića, člana Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju od 22 februara 1942 god. Štabu romaniskog NOP odreda o vojno-političkom stanju u Zapadnoj Srbiji

Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na terenu Romanije i Zvijezde i u odredima Romaniskom i Zvijezda poslije Druge neprijateljske ofanzive

Izvještaj štaba Glasinačkog bataljona Romaniskog NOP odreda od marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenim promjenama i političkom radu u bataljonu i o jačini neprijatelja u rejonu Podromanije - Sokolac - Han Pijesak

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za izviđanje neprijatelja, postavljanje zaseda na putu Mokro - Podromanija i stvaranje udarnih jedinica

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Pračanskog bataljona za dalji rad i formiranje novih bataljona koji će ući u sastav Romaniskog odreda

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 31 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju u Istočnoj Bosni, formiranju novih odreda i reorganizaciji Romaniskog odreda

Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i dobrovoljačkih odreda Bosne i Hercegovine od 31 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju u Istočnoj Bosni, formiranju novih odreda i reorganizaciji Romaniskog odreda

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za otpočinjanje akcija na komunikacijama Mokro - Podromanija i Sokolac - Han Pijesak

Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Pračanskog NOP bataljona o načinu izvođenja partizanskih akcija i naređenje za sadejstvo Kraljevačkom bataljonu i Romaniskom NOP odredu u pretstojećim akcijama

Izvještaj političkog komesara Pračanskog bataljona Romaniskog NOP odreda od 1 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u bataljonu

Naredba štaba Romaniskog NOP odreda od 1 aprila 1942 godine

Izvještaj Štaba Romanijskog odreda od 5. aprila 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akciji kod Mokrog

Izvještaj štaba Romaniskog NOP odreda od 8 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu i snazi neprijateljskih jedinica na drumu Sarajevo-Sokolac

Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 3 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o smjeni jednog dijela Sedamnaeste NOU divizije i prijedlog za postavljanje novog štaba Romaniskog NOP odreda

Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 21. marta 1944. Štabu Romanijskog NOP odreda za upućivanje Treće italijanske brigade u sastav Sedamnaeste divizije

Fotografije

Povezane odrednice

Arso Jovanović Josip Broz Tito Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Saradnja partizana i četnika 1941. Politički komesari u NOR-u Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu Vlasenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. udarna divizija NOVJ Partizanski odred Zvijezda Prnjavor Bolnice u oslobodilačkom ratu Rogatički četnički odred Italija u drugom svetskom ratu Glavni štab Bosne i Hercegovine 718. pešadijska divizija SSSR i Jugoslavija Živinice Crna legija 17. istočnobosanska divizija NOVJ Durmitorski partizanski odred Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Sokolac 2. krajiška udarna brigada Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Han Pjesak Ustanak u Srbiji 1941. 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Kalinovički partizanski odred Četnici u ustanku 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Jahorinski partizanski odred Kalinovik Ustanak u NDH Zasede u oslobodilačkom ratu Goražde Zagreb Borbe u Srbiji 1942. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ranjenici u ratu Druga neprijateljska ofanziva Svetozar Vukmanović Tempo 17. majevička udarna brigada Kraljevački partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Crnogorski partizanski odred Beograd Trnovo 1. proleterska udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Sarajevo Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 27. istočnobosanska divizija NOVJ Olovo Operacija Foča Borbe u Crnoj Gori 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu 342. pešadijska divizija 15. majevička udarna brigada Pale 369. legionarska divizija (vražja) Saradnja četnika sa okupatorom Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu