🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rožaje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

19. 10. 1943 Jedinice nemačke 118. lovačke divizije sa četnicima Istočnog fronta otpočelo na stupanje iz s. Lijeve Rijeke prema dolini r. Lima i r. Tare, uz istovremeno nastupanje nemažke 297. pešadijske divizije s linije Jelezova kosa - pl. Sjekirica ka Andrijevici i iz Rožaja ka Beranama (sada: Ivangrad). Zbog ovog koncentričnog napada 2. proleterska udarna divizija NOVJ i italijanska partizanska divizija -Venecija- našle su se u prilično teškoj situaciji.

7. 1. 1944 Prva brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- 2. udarnog korpusa NOVJ odbacila četnike i muslimansku miliciju prema Rožaju i nanela im osetne gubitke. Brigada je imala 4 mrtva i 6 ranjenih boraca.

22. 5. 1944 U Bijelom Polju Štab 2. udarnog korpusa NOVJ održao savetovanje sa štabovima 2, 3. i 5. divizije NO.VJ. Jedinicama je određen raspored: 37. udarnoj diviziji rejon Pljevlja-Prijepolje-Priboj; 5. udarnoj diviziji rejon Brodarevo-Pljevlja; 3. udarnoj diviziji rejon Prijepolje-Sjenica, a njena 9. udarna brigada ostala je na odseku prema Podgorici (sada: Titograd); 2. proleterskoj udarnoj diviziji rejon Andrijevica - Berane (sada: Ivangrad) - Rožaje.

11. 6. 1944 Oko 1600 nemačkih vojnika i pripadnika muslimanske milicije, uz podršku jake artiljerijske vatre, napalo 4. proletersku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ na pravcu Rožaje-Berane (sada: Ivangrad), ali su odbačeni uz osetne gubitke.

1. 7. 1944 U dolini r. Lima jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile jak napad delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, delova nemačke 21. SS legionarske divizije -Skenderbeg- i pripadnika muslimanske milicije iz rejona Rožaja i Bihora. Gubici neprijatelja: 83 poginula i oko 120 ranjenih. Zaplenjeno: protivtenkovski top, minobacač, 3 mitraljeza, 1 radio-stanica i druga ratna oprema. Gubici 2. divizije: 5 poginulih i 15 ranjenih boraca.

20. 7. 1944 Dolazeći od Peći, Plava i Rožaja, jake snage nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i 14. puka 7. SS divizije -Princ Eugen-, u borbi protiv 3. udarne divizije NOVJ, zauzeli Andrijevicu.

13. 8. 1944 Snage nemačke 1. brdske divizije, napadajući od Peći i od Rožaja, savladale jak otpor 5. proleterske (crnogorske) i 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, ušle u Andrijevicu i Berane (sada: Ivangrad) i produžile nadiranje prema s. Mateševu i Kolašinu.

30. 8. 1944 Jedinice 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3 udarne divizije NOVJ napale na Berane (sada: Ivangrad), gde se nalazilo oko 1500 pripadnika muslimanske milicije i nešto četnika. Posle oštre borbe one su grad oslobodile a neprijatelja odbacile prema Rožaju i Pešteru.

29. 9. 1944 Deveta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala i posle kraće borbe, zauzela Rožaje, odbacivši oko 250 pripadnika muslimanske milicije i 20 nemačkih vojnika u pravcu Peći i zaplenivši 1 minobacač, 4 mitraljeza, veću količinu municije, magacin hrane i drugu ratnu opremu.

4. 10. 1944 Na položajima s. Đačići - Rožaj - s. Nurkovići nemačke snage i pripadnici muslimanske milicije, od Peći i Tutina, napali 9. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ. Pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja, posle petočasovne borbe, jedinice 9. brigade su se povukle na liniju Turjak-Kacuber. Tom prilikom neprijatelj je imao 4 mrtva i više ranjenih vojnika.

22. 10. 1944 Deveta crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ napala Rožaj, u kome se nalazilo oko 2000 četnika i pripadnika SDS. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je bio razbijen i odbačen ka Peći i Tutinu, uz gubitke od 35 mrtvih i više ranjenih, a Rožaj je oslobođen. Brigada je imala 2 mrtva i 12 ranjenih boraca.

28. 10. 1944 U rejonu Rožaja jake snage četnika, muslimanske milicije i balista, iz rejona Peći, napale 9. crnogorsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ. Brigada je pružala snažan otpor i uspela da odbaci neprijatelja, ali se zbog nedostatka municije morala povući na položaje s. Petnjica - s. Polica - s. Budimlje - s. Dapsići (kod Ivangrada).

17. 11. 1944 Posle kraće i oštre borbe 9. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ oslobodila Rožaj u kome se nalazilo oko 400 pripadnika muslimanske milicije i četnika. Uz gubitke od 12 mrtvih i više ranjenih, neprijatelj je odbačen u pravcu Peći i Tutina. Zaplenjena su 2 mitraljeza i 12 pušaka. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

Dokumenti

Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o popunjavanju udarnih bataljona i situaciji oko Mateševa i Rožaja

Izvještaj političkog komesara Četvrte crnogorske proleterske brigade od 25 januara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima borbe kod sela Vrbice nedaleko od Rožaja

Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 28 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak o situaciji oko Andrijevice i Rožaja

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 aprila 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca od Rožaja i Bihora i za čišćenje četničkih snaga južno od Pljevalja

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 23 maja 1944 god. za prebacivanje na sektor Berana, Andrijevice i Rožaja

Izvještaj Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 12 juna 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o aktivnosti neprijatelja na sektoru Pljevalja, Prijepolja i Rožaja

Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 18 juna 1944 god. Štabu Druge proleterske i Treće udarne divizije za formiranje Operativne grupe radi zauzimanja Bihora i Rožaja

Naređenje Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 18 juna 1944 god. Štabu Četvrte proleterske, Treće srpske i Sedme crnogorske brigade za oslobođenje Bihora i Rožaja

Plan veze Štaba Druge proleterske divizije NOVJ od 18 juna 1944 god. dostavljen Štabu četvrte proleterske, Treće srpske i Sedme crnogorske brigade u operacijama na Bihor i Rožaj

Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 27 septembra 1944 god. za pokret u pravcu Rožaja

Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Prvog, Trećeg i Četvrtog bataljona za napad na Rožaj

Izvještaj Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 30 septembra 1944 god. Štabu Treće udarne divizije o oslobođenju Rožaja

Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 30 septembra 1944 god. za obezbjeđenje terena oko Rožaja od muslimanske milicije

Izveštaj političkog komesara 3. NOU divizije od 6. oktobra 1944. političkom komesaru 2. udarnog korpusa NOVJ o političkom radu sa narodom u Rožaju

Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 22 oktobra 1944 god. za likvidiranje neprijatelja u Rožaju

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 15 novembra 1944 god. Štabu Desete crnogorske udarne brigade za napad na Rožaj

Naređenje Štaba Devete crnogorske NOU brigade od 15 novembra 1944 god. za zauzimanje Rožaja

Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za prebacivanje u oblast Rožaja

Naređenje Štaba Sedme crnogorske NOU brigade od 23 nsvembra 1944 god. za prebacivanje u oblast Rožaj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bali Kombetar 3. udarna divizija NOVJ 10. crnogorska udarna brigada 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Brodarevo 5. krajiška udarna divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 118. lovačka divizija Peć Istočni front Priboj 2. proleterska divizija NOVJ Pljevlja 7. SS divizija Prinz Eugen Vrhovni štab NOVJ 37. sandžačka divizija NOVJ Glavni štab Crne Gore Borbe u Crnoj Gori 1943. 297. pešadijska divizija 9. crnogorska udarna brigada Andrijevica Politički komesari u NOR-u Borbe u Crnoj Gori 1944. Kolašin Plav Operacija Balkanski klanac 19. pešadijska divizija Venecija Durmitorski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Andrijevička operacija 1. brdska divizija Vermahta Divizija Garibaldi Podgorica Italijanski partizani Tutin Bijelo Polje 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 2. udarni korpus NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom 21. SS divizija Skenderbeg Prijepolje Sjenica 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Berane