🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rudolf Lüters

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

12. 1. 1943 Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

1. 2. 1943 Komandant nemačkih snaga u Hrvatskoj general Rudolf Liters naredio svojim jedinicama da preduzmu koncentričan napad na jedinice NOV i POJ na pl. Grmeču. Nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- dobila je zadatak da nastupa ka Bos. Petrovcu i pročešlja južne padine pl. Grmeča, a nemačka 369. legionarska divizija - da pročešlja severne padine; jedan puk nemačke 717. pešadijske divizije trebalo je da ovlada terenom severno od puta s. Gudavac - San. Most, a ostale snage da zauzmu Bos. Petrovac.

25. 2. 1943 U Rimu održan sastanak italijanske Vrhovne komande s nemačkim ministrom spoljnih poslova Joakimom fon Ribentropom i generalom Varlimotom, na kome je postignut sporazum da se uporedo sa operacijom -Vajs-2- izvodi i koncentrična operacija -Vajs-Mostar- ka Neretvi, s tim da komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj geneial Rudolf Liters komanduje trupama u operaciji -Vajs-2-, a komandant italijanskog 6. armijskog korpusa trupama na Neretvi.

0. 6. 1943 Štab domobranskog 3. korpusa, zbog uspeha jedinica Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ u istočnoj Bosni, tražio od komandanta nemačkih trupa u Hrvatskoj generala Rudolfa Litersa i od Ministarstva oružanih snaga NDH da se preduzmu nova ofanzivna dejstva u istočnoj Bosni, te okruže i unište snage NOV između Zvornika, r. Spreče, s. Osječana, Vareša, Sokolca i Srebrnice.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Schwarz Glavna operativna grupa NOVJ Bosanski Petrovac Zarobljenici u ratu Bitka na Neretvi Borbe u Hrvatskoj 1943. Sanski Most 6. italijanski armijski korpus Mostar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. gorski zdrug (NDH) Karlovac Glina Borbe u Dalmaciji 1943. Operacija Weiss Edmund Glaise-Horstenau Slunj 187. rezervna divizija Napad NOVJ na Zvornik 1943. Hrvatsko domobranstvo Zvornik Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Sokolac Bihać Mario Robotti 7. SS divizija Prinz Eugen Petrinja Mario Roatta Borbe u Hercegovini 1943. Joachim von Ribbentrop 369. legionarska divizija (vražja) 717. pešadijska divizija 2. gorski zdrug (NDH) Zagreb Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu