🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ruma u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 159 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

11. 4. 1941 Otpočeo ulazak nemačkih snaga u Srem na pravcu Vinkovci - Sr. Mitrovica - Ruma. Jednovremeno, naoružani meštani nemačke narodnosti (-Dojče Manšaft-) i ustaše zauzimali važnije objekte i državna nadleštva i razoružavali delove bivše jugoslovenske vojske.

12. 4. 1941 Nemačke jedinice ušle u Rumu a naoružani meštani nemačke narodnosti odmah počeli da razoružavaju delove jugoslovenske vojske.

30. 4. 1941 Na pustari Žarkovo (kod Rume) nemačke jedinice blokirale naselje i 103 porodice, preko Srem. Mitrovice, proterale za Srbiju.

28. 5. 1941 Nemačke vlasti naredile da svi Srbi koji nisu zavičajni u Rumi napuste grad u roku od 8 dana.

25. 7. 1941 Partizanske desetine i grupe iz Novog Sada i obližnijih sela Futoga, Kisača i Čuruga, zapalile žito, kudelju i kamare slame u rejonu tih mesta i presekle tt stubove između Novog Sada i s. Rumenke i između Novog Sada i s. Kovilja.

11. 9. 1941 Na Hajdučkom bregu (na Fruškoj gori) delovi Fruškogorskog NOP odreda odbili napad žandarma iz s. Grgurevaca (kod Rume).

21. 9. 1941 Na Hajdučkom bregu Fruškogorski NOP odred posle dvočasovne borbe odbacio žandarme i naoružane meštane nemačkog porekla iz s. Grgurevaca (kod Rume).

28. 9. 1941 Na k. 401 (kod Hajdučkog brega, na Fruškoj gori) deo Fruškogorskog NOP odreda odbio napad žandarma iz s. Grgurevaca (kod Rume).

4. 11. 1941 Između Srem. Mitrovice i s. Vognja i između s. Martinaca i s. Kuzmina (kod Srem. Mitrovice) borci Fruškogorskog NOP odreda i mesne desetine iz s. Bešenova (kod Rume) razorili prugu.

10. 11. 1941 U blizini s. Grgurevaca (kod Rume) grupa partizana Fruškogorskog NOP odreda probila se iz obruča.

11. 11. 1941 Na Krajincu (kod Rume) Fruškogorski NOP odred, odbivši napad, naneo gubitke poternom odeljenju ustaša, žandarma i domaćih Nemaca iz s. Grgurevaca.

0. 12. 1941 U s. Pećincima (kod Rume) održano okružno partijsko savetovanje KPJ za Srem, na kome su, pored ostalog, donete odluke o daljem radu partijske organizacije, proširenju okružnog rukovodstva SKOJ-a, formiranju GŠ NOP odreda za Srem i reorganizaciji postojećih NOP odreda, kao i o stvaranju okružnog rukovodstva i sreskih i mesnih odbora NO fonda.

0. 12. 1941 Na osnovu odluke okružnog partijskog savetovanja u s. Pećincima (kod Rume), formiran GŠ NOP odreda za Srem, kao jedinstveno vojno rukovodstvo oružane borbe naroda Srema.

19. 1. 1942 U Rumi nemačka i ustaška policija provalom uhapsila sve članove SK KPJ (sem dvojice) i veći broj članova Partije i SKOJ-a.

0. 2. 1942 U s. Šuljmu (kod Rume) održan sastanak OK KPJ za Srem, na kome je proučena direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita koju je Boško Palkovljević Pinki doneo iz VŠ NOP i DV Jugoslavije, pa je posle analize situacije u Sremu, doneta odluka da krajem. februara otpočnu napadi na neprijateljske garnizone i opštine.

9. 2. 1942 Na drumu Irig-Ruma mesni partizani iz Iriga dočekali žandarmerijsku patrolu, ubili 3 žandarma, zaplenili 3 puške i oslobodili jednog člana Sreskog štaba za pripremu ustanka u iriškom srezu.

26. 2. 1942 U borbi kod s. Rumske (blizu Šapca) delovi Mačvanskog NOP odreda zarobili nekoliko dobrovoljaca.

5. 3. 1942 U s. Suljmu (kod Rume) grupa boraca iz Fruškogorskog NOP odreda i mesne desetine napali ustaški zatvor u opštinskoj zgradi, oslobodili jednu drugaricu i zaplenili 6 pušaka.

9. 3. 1942 Mesne desetine u s. Manđelosu (kod Srem. Mitrovice), streljale dvojicu petokolonaša i u opštini zaplenili 6 vojničkih pušaka i nešto municije. Jednovremeno, grupa boraca 1. čete fruškogorskog NOP odreda je napala žand. st. u s. Bešenovu (kod Rume), ubila komandira stanice i ranila nekoliko žandarma a stanicu i opštinsku arhivu zapalila; pri povratku iz akcije uhvatila je 3 petokolonaša (koji su zatim osuđeni na smrt) i zaplenila 2 njihove puške.

12. 3. 1942 Između sela Šuljma i Bešenova (kod Rume) borci Fruškogorskog NOP odreda odbili napad delova domobranskog 1. lovačkog bataljona i žandarma iz okolnih stanica i prinudili ih na povlačenje u polazna uporišta.

13. 3. 1942 Grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda napala žand. st. u s. Šuljmu (kod Rume) i posada nanela gubitke.

18. 3. 1942 Na Vetrenjači (u blizini s. Grgurevaca kod Rume) Fruškogorski i Podunavski NOP odred odbili koncentrične napade žandarmerijskih i ustaško-domobranskih jedinica, jačine 470 vojnika, i primorali ih da se povuku u polazna uporišta.

0. 4. 1942 U s. Stejanovcima (kod Rume) formiran ONO odbor za Srem.

20. 4. 1942 U s. Šuijmu (kod Rume) 1. četa Fruškogorskog NOP odreda napala delove ustaškog pripremnog bataljona i nanela im gubitke.

0. 5. 1942 Livanjski NOP odred zauzeo ustaško uporište u s. Rumbocima (kod Prozora) i naneo neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i 30 zarobljenih, a zaplenio 50 pušaka.

7. 5. 1942 Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) borci Podunavskog NOP odreda presekli 17 tt stubova.

22. 5. 1942 Grupa boraca iz Podunavskog NOP odreda prekinula tt veze između Iriga i Rume.

0. 6. 1942 U blizini s. Subotišta (kod Rume) održan sastanak SK KPJ za Rumu, na kome je formiran Sreski štab za rukovođenje akcijama mesnih partizanskih desetina.

2. 6. 1942 Grupa boraca Podunavskog NOP odreda prodrla u s. Putince (kod Rume) i zaplenila 4 puške, 1 pištolj i 170 metaka, a okupljenom narodu objasnila cilj NOB-a.

5. 6. 1942 Severno od s. Grgurevaca (kod Rume) borci 1. čete Fruškogorskog NOP odreda odbili pokušaj prodora nemačke čete ka Fruškoj gori i naneli joj gubitke.

6. 6. 1942 U s. Grgurevcima (kod Rume) nemački vojnici streljali 257 Srba [Po drugom podatku streljano je 350 Srba.] kao odmazdu zbog gubitaka koje su imali prethodnog dana.

13. 7. 1942 U opštini V. Radinci (kod Rume) mesna desetina uništila 18 kosačica.

15. 7. 1942 Deo boraca Fruškogorskog NOP odreda razoružao stražu na železničkoj stanici Pavlovcima (kod Rume), uništio tt uređaje na stanici, 10 kosačica i 2 vršalice i spalio opštinsku arhivu.

20. 7. 1942 Grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda izvršila iznenadni vatreni prepad na ž. st. u Rumi i nemačkim vojnicima i ustašama nanela gubitke a potom se povukla [Po neprijateljskim podacima prepad je izvršen 16. jula.].

20. 7. 1942 Prva četa Fruškogorskog NOP odreda izvršila napad na posadu u s. V. Radincima (kod Rume), jačine 40 ustaša i nemačkih vojnika. Akcija nije uspela, jer je neprijatelj otkrio napad pre vremena.

24. 7. 1942 U s. Stejanovcima (kod Rume) odeljenje nemačkih vojnika, uz sadejstvo ustaške policije, provalom uhapsilo 70 rodoljuba i simpatizera NOP-a.

28. 7. 1942 Između sela Pećinaca i Dobrinaca (kod Rume) jedna desetina Fruškogorskog NOP odreda zapalila autobus i putnički automobil i likvidirala 3 ustaše.

31. 7. 1942 Prva četa Podunavskog NOP odreda iznenada napala s. Kraljevce (kod Rume), zarobila 30 domobrana, zaplenila 2 p. mitraljeza i 20 pušaka sa 1600 metaka i spalila 4 vršalice i opštinsku arhivu.

1. 8. 1942 Vod boraca Posavskog NOP odreda iznenada napao posadu s. Subotišta (kod Rume), razoružao 35 domobrana, zaplenio 2. p. mitraljeza, 32 puške sa oko 3000 metaka i dosta druge opreme i zapalio opštinsku arhivu.

3. 8. 1942 U Rumi nemačka policija i ustaše streljali 26 članova Partije i pripadnika i simpatizera NOP-a iz Srema.

15. 8. 1942 U Rumi nemačka policija i ustaše streljali 95 talaca.

17. 8. 1942 Između sela Prhova i Pećinaca (kod Rume) delovi Posavskog NOP odreda oslobodili 23 prisilno mobilisana regruta, te je 21 regrut stupio u partizane.

30. 9. 1942 U selima Ogaru i Brestaču (kod Rume) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske raspustili opštinske vlasti, zapalili arhive i ubili 1 petokolonaša.

5. 10. 1942 U s. Ogaru (kod Rume) delovi 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske razbili patrolno odeljenje od 20 žandarma, te zarobili 9 žandarma i zaplenili 9 pušaka i 1 p. mitraljez.

19. 10. 1942 Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske napali žandarme u s. D. Petrovcima (kod Rume), zapalili žand. st. i opštinsku arhivu i zaplenili 6 pušaka s municijom.

20. 10. 1942 Komanda nemačko-ustaškog garnizona iz Rume sa preko 1000 vojnika i 4 tenka blokirala s. Dobrince (kod Rume), ali, i pored terora nad stanovništvom, nije uspela da u podzemnim skloništima (bazama) otkrije 1. četu 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske.

20. 10. 1942 Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske prodrli u s. M. Radince (kod Rume), zaplenili 9 pušaka s municijom i zapalili opštinsku arhivu.

0. 11. 1942 Između Rume i s. Buđanovaca delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3, operativne zone NOV i PO Hrvatske porušili železničku prugu i posekli 32 tt stuba. Saobraćaj na toj pruzi bio je obustavljen 24 časa.

10. 11. 1942 Između sela Putinaca i Kraljevaca (kod Rume) manja grupa mesnih partizana razorila prugu, te je iskočio i prevrnuo se neprijateljski teretni voz (lokomotiva i 13 vagona).

20. 11. 1942 Nemačke jedinice blokirale i izvršile pretres s. Subotišta (kod Rume). Uhapšeno je 8 meštana a zapaljeno 6 kuća u kojima je nađeno oružje.

12. 12. 1942 U rejonu sela Grgurevaca (blizu Rume) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3 operativne zone NOV i PO Hrvatske napali iz zasede na oko 40 domobrana i naneli im gubitke.

19. 12. 1942 Na drumu s. V. Radinci - s. Grgurevci (kod Rume) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske prekinuli tt veze.

28. 12. 1942 U s. Pećincima (kod Rume) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali legionarsku posadu, naneli joj gubitke i proterali je iz sela.

7. 1. 1943 Između ž. st. Putinci i Golubinci delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu Stara Pazova - Ruma i uništili lokomotivu i 17 vagona nemačkog voza. Poginulo je i ranjeno oko 160 vojnika. Saobraćaj je obustavljen 12 časova.

8. 2. 1943 Na ž. st. Beočin (kod Petrovaradina) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali i uništili 2 lokomotive a na železničkoj pruzi Ruma-Šabac isekli veliki broj tt stubova.

14. 2. 1943 U s. Vrdniku (kod Rume) Diverzantska grupa 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske ubacila minu u električnu centralu. Oštećeni su mašinski uređaji centrale, usled čega je i rad u rudniku uglja obustavljen 12 časova.

15. 2. 1943 Na ž. st. Pavlovci (kod Rume) Diverzantska grupa 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala pragu, uništila lokomotivu, oštetila 5 vagona i prugu sa staničnim uređajima, ubila 4 ustaše i 8 nemačkih vojnika i zaplenila 7 pušaka.

17. 2. 1943 U opkoljenom s. Buđanovcima jedinice 2. pripravnog folksdojčerskog bataljona -General Laudon- uhapsile i sprovele u Rumu 56 rodoljuba.

20. 2. 1943 U s. V. Radincima, s. Bešenovu i s. Stejanovcima (kod Rume) jedinice 2. folksdojčerskog pripravnog bataljona -General Laudons uhapsile 26, ubile 2 i ranile 1 lice.

27. 2. 1943 Na ž. st. Buđanovci (kod Rume) Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske izvršila prepad na transportni voz i ubila 12 vojnika a zarobila 1 žandarma.

2. 3. 1943 Kod Vilića gumna (bizu G. Vakufa), u ogorčenoj borbi prsa u prsa, 4. proleterska (crnogorska) NOU brigada, uz sadejstvo delova 3. krajiške NOU brigade, razbila jedinice 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije, ojačane tenkovima, i odbacila ih sa Vilića gumna, Karaulice i Kobile. Ovim je neprijatelju onemogućeno da upadne u rejon bolnica (s. Jaklići, s. Rumboci, s. Ripci, s. Šćit itd.). U toku devetočasovne borbe neprijatelj je imao 51 mrtvog, 83 ranjena, 21 nestalog i 31 smrznutog, a jedinice NOVJ 40 ranjenih i 30 mrtvih, među kojima su bili: borac 2. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Blažo Martinović, narodni heroj, bombaš i puškomitraljezac 2. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Jovo Zvicer, narodni heroj, komandir 3. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Dušan Strugar, narodni heroj, i komandir 2. voda 3. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Simo Barović, narodni heroj. Zaplenjeno je: 2. mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 2 automata, veliki broj pušaka, minobacačke i puščane municije.

0. 4. 1943 U s. Pećincima (kod Rume) formirana komanda područja za Srem, u s. Novim Karlovcima komanda mesta Pazova, a u s. Višnjićevu komanda mesta Šid.

7. 4. 1943 Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) grupa boraca iz rezervnog partizanskog bataljona rumskog sreza posekla 60 tt stubova i uništila uređaje na ž. st. Pavlovci.

8. 4. 1943 Na putu Ruma - Irig - s. Krušedol delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 165 tt stubova.

12. 4. 1943 U s. Vrdniku (kod Rume) delovi 1. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske prepadom razoružali 6 domobrana (5 domobrana prišlo 1. bataljonu a jedan pobegao), zaplenivši mitraljez, 5 pušaka i 2000 metaka.

3. 5. 1943 Između s. Vrdnika i s. Pavlovaca (kod Rume) minirana pruga i uništene 2 lokomotive i 9 vagona teretnog voza s ratnim materijalom, a saobraćaj obustavljen 6 dana.

30. 5. 1943 Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) Diverzantska grupa 3 NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekla oko 100 tt stubova.

13. 6. 1943 Između s. Platičeva i s. Klenka delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu Ruma-Šabac i uništili lokomotivu i 4 vagona nemačkog voza u kojem su bile trupe i konji. Poginulo je oko 20 i zarobljeno 7 vojnika a ubijeno preko 40 konja. Odred je imao 6 poginulih i 1 ranjenog.

22. 6. 1943 Kod s. Pavlovaca Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu Ruma - s. Vrdnik i uništila lokomotivu i 6 vagona transportnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 5 dana.

29. 6. 1943 Između s. Klenka i s. Grabovaca i između s. Klenka i s. Hrtkovaca (na putu Šabac-Ruma) delovi 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 222 tt stuba.

0. 7. 1943 U okolini Iriga, s. V. Rađinaca i s. Grgurevaca (kod Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade spalili 362 jutra pšenice i ječma.

22. 7. 1943 Kod pustare Višnjevci (blizu Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda spalili 150 jutara pšenice, 10 jutara zobi i oko 10 vagona konoplje.

24. 7. 1943 Na putu s. Dobrinci - s. Pećinci (kod Rume), iz zasede, Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda uništila nemački tenk.

31. 7. 1943 Nemački 14. SS policijski puk i ustaško-domobranske posade iz s. Vrdnika, Rume i Srem. Mitrovice preduzeli koncentrično nastupanje i -čišćenje- Fruške gore severno od s. Bešenova i s. Suljma. Delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, vodeći odbrambene borbe, uveče su se, sa GŠ NOV i PO za Vojvodinu, izvukli iz okruženja, pa ove akcije preneli u pozadinu neprijatelja. Poginulo je 20 i ranjeno više neprijateljskih vojnika; oštećen je 1 tenk. Sopstveni gubici: 1 poginuo i 1 ranjen.

31. 7. 1943 U s. Vognju (kod Rume) delovi 2. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali žand. stanicu. U dvočasovnoj borbi poginula su 22 žandarma i 4 petokolonaša. Zapaljena je opštinska zgrada (sa arhivom) i zaplenjeno je 20 pušaka sa 4000 metaka.

7. 8. 1943 U Rumi grupa boraca iz 2 bataljona 1. sremskog NOP odreda zapalila kudeljaru, u kojoj je izgorelo oko 80 vagona lana.

11. 8. 1943 Na Širokom dolu (u blizini s. Grgurevaca, kod Rume), po odluci GŠ NOV i PO za Vojvodinu, formiran 3. bačko-baranjski NOP odred.

20. 8. 1943 U s. Grgurevce (kod Rume) prodrle jedinice 3. vojvođanske NOU brigade posle petočasovne borbe protiv nemačke policije, domobrana i petokolonaša, likvidiravši bunkere i utvrđenja spoljne linije odbrane. Poginulo je 4, ranjeno 9 i zarobljeno 17 policajaca, a zaplenjeno 2 mitraljeza, 20 pušaka i oko 2000 metaka. Brigada je imala 3 mrtva.

22. 8. 1943 U s. Platičevo (kod Rume) upala četa 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda, zapalila opštinsku arhivu i zaplenila 8 pušaka i 320 metaka.

29. 8. 1943 U Irig prodrli delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda i napali četu nemačke policije i opštinsku stražu u kasarni. Zauzet je spoljni bunker, ali je dalja borba prekinuta pristizanjem ustaško-domobranskih jedinica iz Rume. Poginuli su komandir opšlinske straže i 1 vojnik; ranjeno je 6 nemačkih policajaca a dva su zarobljena; zaplenjena je 21 puška; zapaljeno je nekoliko zgrada koje su služile neprijatelju i mlin sa 13 vagona žita. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog.

1. 9. 1943 Jedinice 1. sremskog NOP odreda porušile prugu Ruma-Vrdnik u dužini od 500 metara i izazvale duži prekid saobraćaja.

6. 9. 1943 Između s. Golubinaca i s. Putinaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali pragu Ruma - Stara Pazova i uništili lokomotivu italijanskog teretnog voza.

12. 9. 1943 Kod s. Putinaca delovi 3. vojvođanske NOU brigade minirali prugu Ruma - Stara Pazova, te zapalili teretni voz (23 vagona) natovaren ugljem, zarobili 25 železničara-domobrana (pa ih, posle saslušanja pustili) i zaplenili 4 puške sa 200 metaka.

13. 9. 1943 U s. Vrdniku (kod Rume) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, po dogovoru, izveli tajnu akciju i bez borbe oslobodili 15 pripadnika službe rada (koji su odmah stupili u redove NOV).

14. 9. 1943 Naredbom GŠ NOV i PO za Vojvodinu, a po odluci savetovanja održanog u s. Ležimiru (kod Srem. Mitrovice) 10. septembra, formirane komande Rumskog, Sremsko-mitrovačkog i Vinkovačkog vojnog područja.

16. 9. 1943 Između s. Putinaca i s. Golubinaca (na pruzi Ruma - Stara Pazova) partizanska diverzantska grupa minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

19. 9. 1943 Između s. Platičeva i s. Klenka delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda razrušili prugu Ruma-Šabac.

23. 9. 1943 Između s. Putinaca i s. Golubinaca Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu Ruma - Stara Pazova i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

22. 11. 1943 Nemačko uporište u s. Grgurevcima napale jedinice 1. vojvođanske NOU brigade. Posle 36-časovne borbe protiv oko 300 policajaca i folksdojčera, one su zauzele bunkere i veći deo sela i odbile intervenciju nemačkih jedinica iz Srem. Mitrovice i Rume, pri čemu su neprijatelju nanele gubitke od oko 60 poginulih, uništile 3 kamiona i zaplenile 2 protivtenkovska topa, 4 mitraljeza, 5 automata, 60 pušaka i dosta druge opreme. Zatim su se, zbog znatnih gubitaka i zbog pristizanja novih neprijateljskih pojačanja s tenkovima, povukle u pravcu s. Ležimira, na padinama Fruške gore.

29. 11. 1943 U blizini s. Surčina (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom razrušila most na kanalu Galovici, te za duže vreme otežala saobraćaj između Zemuna i Rume.

4. 12. 1943 Kod s. Buđanovaca (na pruzi Ruma-Šabac) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu porušili most preko kanala Jarčine, zbog čega je saobraćaj vršen usporeno.

17. 12. 1943 Iz s. Vognja (kod Rume) nemačke jedinice i rumska policija prisilno iselile sve Srbe (s najnužnijim stvarima koje su sobom mogli poneti) i prebacile ih u s. Obrež i s. Grahovce (južnom Sremu). Istovremeno su nemačke porodice iz ovih sela, s celokupnom pokretnom imovinom, prebačene u pune kuće s. Vognja.

17. 12. 1943 Između s. Kraljevaca i s. Putinaca (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda isekli 42 dvostruka tt stuba.

27. 12. 1943 Između Rume i s. Vognja delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 3 vagona teretnog voza.

4. 1. 1944 Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 4 vojnika i zaplenila automobil, 3 automata i nešto drugog materijala

5. 1. 1944 Između s. Klenka i s. Platičeva (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu a potom napali putnički voz. Poginulo je 9 nemačkih vojnika i 8 domobrana (među kojima 2 oficira). Plen: 1 p. mitraljez, 20 pušaka i druga oprema.

6. 1. 1944 Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 2 vojnika i zaplenila automobil, 2 puške i nešto drugog materijala.

13. 1. 1944 Između s. Putinaca i s. Kraljevaca (kod Rume) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona.

16. 1. 1944 Između Rume i s. Kraljevaca 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza.

20. 1. 1944 Kod s. Buđanovaca (blizu Rume) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala odeljenje domobrana i posle kraće borbe odbacila ga u s. Nikince. Zarobljeno je 6 domobrana a zaplenjeno 6 pušaka, 300 metaka i nešto vojničke opreme.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Ruma od 1. oktobra 1941. o hvatanju odbeglih ustanika iz Srbije i predavanju Nemcima

Izveštaj Mesne nemačke narodne grupe iz Rume od 11 marta 1942 god. Voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o napadu partizana na Neradin

Izveštaj Mesne nemačke oružane grupe iz Rume od 16 jula 1942 god. voćstvu narodne grupe u Osijeku o uništavanju vršalica, paljenju žita od strane partizana

Izveštaj komandanta Drugog pripravnog bataljona Nemačke narodne grupe od 16 jula 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji na području Srem. Mitrovice i Rume

Izjava ustaških funkcionera od 4 avgusta 1942 god. o situaciji u Rumi i okolini

Izveštaj Ustaškog logora iz Rume od 17 avgusta 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana

Zapovest Borbene grupe Borovski od 23. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje i prikupljanje borbene grupe u rejonu Ruma - Fruška gora

Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 10 novembra 1942 god. Glavnom stanu poglavnika o situaciji u Rumskom srezu

Naređenje Zapovjedništva II domobranskog zbora Zapovjedništvu Slavonskog zdruga... za osnivanje logora u Rumi, Osijeku i Slav. Brodu za taoce koji će se uzimati iz mjesta u čijoj je blizini izvršena diverzija na željezničku prugu

Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 1 marta 1943. god. o akcijama mesnih partizanskih jedinica Rumskog sreza

Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 marta 1943 god. štabu Sedme brigade Pete NOU divizije za zatvaranje pravaca koji od Šćita i sela Rumboci vode ka Prozoru

Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora NDH Ministarstvu oružanih snaga... o ukidanju logora za taoce kod domobranskih zapovjedništava u Brodu, Osijeku i Rumi

Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 7 jula 1943 god. o dejstvima partizana u Rumskom i Zemunskom srezu

Izveštaj sekretara sreskog komiteta KPJ za Rumu od 15. avgusta 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o odbrani žetve i teroru okupatora

Pismo sekretara Sreskog komiteta KPJ za Rumu od septembra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o teroru, jačini i kretanju okupatora na teritoriji sreza

Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 1 septembra 1943 god. o dejstvima partizana u Staropazovačkom, Rumskom i Mitrovačkom srezu

Obaveštenje Sreskog komiteta KPJ za Rumu od 21. septembra 1943. god. svim partiskim organizacijama o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Rumi pred ofanzivu u Sremu

Izvod iz izveštaja političkog sekretara Sreskog komiteta KPJ za Rumu od 19. oktobra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o radu komandi mesta i saradnji sa narodnooslobodilačkim odborima

Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 10 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na voz između Rume i Šapca

Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 12 septembra 1944 god. Štabu Jurišnog bataljona Prateće NOU brigade Glavnog štaba Vojvodine za rušenje železničke pruge između Rume i Vrdnika

Zapovest Štaba Jedanaeste prateće NOU brigade od 18 septembra 1944 god. Jurišnom bataljonu za uništenje pruge Ruma - Vrdnik

Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 19 septembra 1944 god. Operativnom otseku Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o rušenju železničke pruge između Rume i Kukujevaca

Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 24 septembra 1944 god. za rušenje pruge Klenak-Ruma

Naređenje Štaba Šeste vojvođanske brigade od 6 oktobra 1944 god. Štabu Prvog bataljona da zatvori pravac Šabac - Ruma

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1944 god. štabovima divizija za ovlađivanje linijom: Stara Pazova - Inđija - Ruma - Sremska Mitrovica

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, o dejstvima jedinica NOVJ na levim obalama reke Tise i Dunava i traženju da se bombarduje Ruma

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 25 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za napad na Rumu

Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Rumu

Naređenje Štaba Druge brigade Šesnaeste vojvođanske NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Rumu

Naređenje Štaba Trideset šeste vojvođanske NOU divizije od 26 oktobra 1944 god. Štabu Pete vojvođanske brigade za sadejstvo snagama koje napadaju Rumu

Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Rume i Vognja

Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Trideset šeste NOU divizije da izbije na komunikaciju Ruma - Stejanovci - Veliki Radinci

Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Rume i borbama za oslobođenje Mitrovice

Dnevni operativni izveštaj Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Rume

Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije NOVJ od 29 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Rume

Fotografije

Povezane odrednice

Fjodor Tolbuhin Surčin Ustanak u Srbiji 1941. 4. vojvođanska udarna brigada Irig Borbe u Srbiji 1944. 11. vojvođanska udarna brigada Nemački zločini u Jugoslaviji Sremski front Sremska Mitrovica Gornji Vakuf 1. vojvođanska udarna brigada Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Ustanak u Sremu 1941. Aprilski rat Diverzije u oslobodilačkom ratu SKOJ Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Prozor Operacija Weiss Obrenovac 6. vojvođanska udarna brigada Streljanja u oslobodilačkom ratu Grgurevci Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. ukrajinski front Crvene armije Bolnice u oslobodilačkom ratu Zemun Vrhovni štab NOVJ Glavni štab Vojvodine 16. vojvođanska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Kurirska služba u ratu Petrovaradin 7. vojvođanska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Novi Sad Josip Broz Tito 36. vojvođanska divizija NOVJ Slavonski Brod Vinkovci Stara Pazova Inđija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Srbiji 1943. Hrvatsko domobranstvo Operacija Fruška gora Šid Osijek Genocid u NDH Fruškogorski partizanski odred 3. vojvođanska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu 1. proleterski korpus NOVJ Ni zrno žita okupatoru! 3. krajiška proleterska udarna brigada 12. vojvođanski korpus NOVJ Borbe u Sremu 1942. Kupinovo Četnici u drugom svetskom ratu Bitka na Neretvi 1. proleterska divizija NOVJ Sanitet u ratu 10. vojvođanska udarna brigada Borbe u Sremu 1943. Bitka za Srbiju Kraljevo 5. vojvođanska udarna brigada 1. sremski partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Šabac Operacija Žitni cvet Narodni heroji Jugoslavije