🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Samobor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 78 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

21. 4. 1941 U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

31. 10. 1941 U s. Novakima (kod Samobora), u prisustvu člana CK KPH Vladimira Bakarića i delegata srezova: Zagreb, Velika Gorica, Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Samobor i Jastrebarsko, održana I partijska konferencija okruga Zagreb, na kojoj je izabran prvi OK KPH za Zagreb.

17. 4. 1942 Prvi partizanski vod Hrvatskog zagorja napao neprijatelja u s. Brdovcu (kod Samobora) i zaplenio 40 pušaka i drugi materijal.

7. 5. 1942 Gatački bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i delovi 4. udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, u trinaestočasovnoj borbi, odbili napad ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- i četničkog Gatačkog odreda iz Avtovca prema s. Lipniku i Samoboru. Neprijatelj je imao 23 mrtva, 42 ranjena i 4 zarobljena vojnika.

3. 7. 1942 Između Samobora i Stojdrage delovi 2. partizanske čete 2. zone NOP odreda Hrvatske razrušili put u dužini od 200 m. Zbog toga je saobraćaj bio prekinut više od 15 dana.

5. 8. 1942 U s. Kaljama (kod Samobora) bataljon -Josip Kraš- Žumberačko-pokupskog NOP odreda razoružao žandarmerijsku posadu. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 26 zarobljenih. Zaplenjeno je 38 pušaka, 1 p. mitraljez, 4000 metaka, 46 ćebadi i druga ratna sprema.

28. 8. 1942 Delovi partizanskog bataljona -Josip Kraš- odbili napad ustaša na s. Kotare (kod Samobora). Neprijatelj je imao 6 mrtvih i više ranjenih.

15. 10. 1942 Formiran OK KPH za Pokuplje, koji je obuhvatao srezove: Samobor, Jastrebarsko, Pisarovinu i V. Goricu.

16. 11. 1942 Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-, uz sadejstvo jedne čete Krškog NOP odreda, zauzele ustaško uporište u Sv. Jani (kod Samobora), zarobile 34 ustaše i žandarme i zaplenile 36 pušaka.

20. 11. 1942 Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-< napale ustaška uporišta u s. Novo Selo i s. Stojdragu (kod Samobora). I pored velikih obostranih gubitaka, mesta nisu zauzeta.

10. 4. 1943 U s. Kerestincu (kod Zagreba), u borbi protiv nemačkih vojnika koji su napali zgradu u kojoj je održavan partijski sastanak, poginuo sekretar SK KPH za Samobor Baltazar Pavao Videković, narodni heroj.

24. 7. 1943 Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

30. 9. 1943 U s. Stojdragi (kod Samobora) 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, ojačana artiljerijom, savladala ustašku posadu i zauzela mesto. Poginulo je 10 i ranjeno 25 ustaša, dok se manji deo posade probio. Zaplenjena je veća količina oružja i municije

3. 10. 1943 U s. Plešivici (kod Samobora) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- posle dvodnevnih borbi razbila dve čete ustaša (ovi su se većim delom probili u Jastrebarsko). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih i 12 zarobljenih. Brigada je imala 4 mrtva i 10 ranjenih.

5. 12. 1943 U s. Lugu (kod Samobora) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- i bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali posadu i ubili 7, ranili 8 i zarobili 12 nemačkih vojnika.

6. 12. 1943 U s. Jurkoviću i s. Cerju (kod Samobora) Žumberačko-pokupski NOP odred napao ustaše, te zarobio 6 i ubio 7 ustaša, dok se ostatak probio u Samobor.

31. 5. 1944 Jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Ponikvama (kod Samobora).

22. 6. 1944 Iz Samobora, Jastrebarskog i s. Novaka delovi 10. i 30. ustaškog bataljona, nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 4. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napali jedinice 34. divizije NOVJ i delove 3. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Sv. Jane. Posle žestokih borbi jedinice NOVJ su uspele da odbace neprijatelja i da ga prinude na povlačenje prema Samoboru, Jastrebarskom i s. Petrovini. Neprijatelj je imao 48 mrtvih i 60 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 12 mrtvih, 49 ranjenih i 27 nestalih boraca. Među poginulima nalazio se i politički komesar brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ Marijan Badel, narodni heroj.

27. 6. 1944 Iz s. Ozlja, s. Draganića, Jastrebarskog i Samobora otpočeo šestodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka, 5, 13. i 30. ustaškog bataljona i 4. bataljona domobranske 2. posadne brigade na jedinice 8. udarne i 34. divizije NOVJ na prostoriji s. Okrug - s. Prekrižje - s. Krašić. U borbama do 2. jula, posle uzastopnih obostranih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su prinudile neprijatelja da se povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 310 mrtvih i 360 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 50 mrtvih, 194 ranjena i 9 nestalih boraca.

11. 8. 1944 Delovi Zagorskog NOP odreda zauzeli s. Laduč (kod Samobora) i braniocima - nemačkim vojnicima i domobranima - naneli gubitke od 3 mrtva, 6 ranjenih i 14 zarobljenih, te zaplenili 2 p. mitraljeza i 18 pušaka.

0. 9. 1944 U rejonu Samobora, po naređenju Štaba 34. divizije NOVJ, formiran Samoborsko-jaskanski NOP odred.

0. 10. 1944 Na I konferenciji NOF-a za srez Samobor izabran Sreski odbor NOF-a za taj srez.

31. 12. 1944 Jedinice Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Bregani (kod Samobora). Poginula su 32 nemačka vojnika, a zaplenjeno je 15 pušaka i druga oprema.

2. 2. 1945 Po naređenju Štaba 34. udarne divizije NOVJ rasformiran Samoborsko-jaskanski NOP odred i njegovim ljudstvom popunjena Žumberačka NO brigada.

7. 5. 1945 Karlovačka operativna grupa divizija JA (3. udarna, 4. udarna, 10. udarna i 34. udarna divizija) posle sedmodnevnih borbi odbacila nemačke i ustaško-domobranske snage u pravcu Jastrebarskog, Samobora i Kostanjevice i oslobodila Karlovac.

7. 5. 1945 štab 2. armije JA odredio pravce nastupanja potčinjenih jedinica: 4. udarna divizija nastupa ka Brežicama, 10 udarna divizija ka Krškom, 23. udarna divizija ka Samoboru i 3. udarna divizija ka Metlici i Novom Mestu, s tim da ta mesta zauzmu i da nemačko-ustaškim jedinicama preseku odstupnicu prema Austriji.

9. 5. 1945 Goneći neprijateljske snage razbijene kod Karlovca i Zagreba, jedinice 2. armije JA izbile na liniju Zagreb - Samobor - Novo Mesto.

Dokumenti

Priznanica na 48.903,00 dinara oduzetih od interniranih u Kerestincu, koje je kotarski predstojnik u Samoboru primio od N. Tićaka, nadzornika straže redarstvenog ravnateljstva iz Zagreba

Popratnica Kotarske oblasti Samobor Logoru za internirane u Koprivnici o upućivanju u logor akademskog slikara Zlatka Price

Obavijest Uprave koncentracionog logora u Kerestincu Kotarskoj oblasti Samobor o rasturanju partijskih letaka u Kalinovici i Kerestincu

Dopis Redarstvene straže općinskog poglavarstva Trgovišta Samobor Kotarskoj oblasti u Samoboru o pronalasku komunističkog letka na kolodvoru u vlaku, koji se u prilogu dostavlja

Obavijest Kotarske oblasti Samobor Pokretnom prijekom sudu Zagreb o provođenju četvorice ljudi radi posjedovanja, čitanja i rasturanja ilegalnog partijskog letka

Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o rezultatima potjere za odbjeglim komunistima iz logora Kerestinec

Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o hvatanju odbjeglih komunista iz logora Kerestinec

Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o hvatanju komuniste Stjepana Šeremeta, bjegunca iz logora Kerestinec

Izvještaj Oružničke Postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o diverziji na pruzi između željezničkih stanica ?o rvati i Zdenčina

Izvod iz presude Pokretnog prijekog suda dostavljene Kotarskoj oblasti Samobor o osudi grupe komunista iz Samobora

Zapovjedništvo grada Zagreba dostavlja kotarskim predstojnicima u Zagrebu, Samoboru i Velikoj Gorici nadopunu o ustrojstvu nadzorne službe na tom terenu

Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o akcijama partizana na području Zagreba i Samobora

Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva upućenog Glavnom stanu poglavnika NDH o akcijama partizana na području Samobora

Iz izvještaja Oružničke postaje Grdanjci Kotarskoj oblasti Samobor o djelatnosti komunista na području postaje

Smrtovnica Pokretnoga prijekog suda u Zagrebu kojom se predaju mrtva tijela devetorice strijeljanih rodoljuba iz jastrebarskoga i samoborskog kotara

Izvještaj Izaslanstva zaštitnog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje iz Samobora Zaštitnom redarstvu za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje u Zagrebu o kretanju Vlade Popovića, člana CK KPH i izaslanika CK KPJ iz Zagreba u Žumberak

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na području kotara Samobor, Pisarovina, Velika Gorica, Jastrebarsko i Žumberak

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka novoformiranog komiteta

Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 10 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Samobor

Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o dolasku i smještaju njemačke vojske na području postaje radi čišćenja partizana

Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva NDH od 14 siječnja 1943 god. o upadu jedinica NOV i PO Hrvatske u Samobor

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 15 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko - Desinec i upadu u Samobor

Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko -Desinec i upadu u Samobor

Izvještaj Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i partijskom radu na području samoborskoga kotara te prekinutim vezama s kotarskim komitetima KPH Velika Gorica i Pisarovina

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku i radu Kotarskoga komiteta u drugoj polovini siječnja 1943. godine

Izvještaj izaslanika redarstva iz Samobora od 27 veljače 1943 god. o borbama kod Stojdrage

Izvještaj Zapovjedništva Samoborskog otsjeka od 6 ožujka 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u drugoj polovini veljače

Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu Kotarskoga komiteta KPH Samobor i političkom stanju u samoborskom kotaru

Izvještaj Zapovjedništva samoborskoga odsjeka zapovjedniku grada Zagreba o akcijama partizana u drugoj polovini veljače 1943. godine na području odsjeka

Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu javlja da su formirane udarne grupe, te da Ivan Hariš može doći na njihov teren

Potjernica Političkoga odsjeka Redarstvene oblasti za grad Zagreb, upućena Kotarskoj oblasti Samobor za grupom komunista i suradnika iz Sesveta koji su otišli u partizane

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu je razmatrana politička situacija, organizacijsko stanje i rad organa KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području samoborskoga kotara

Dopis Agitpropa Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Kotarskome komitetu KPH Samobor s uputama za otvaranje novog punkta na Jarunu za prebacivanje ljudi iz Zagreba na oslobođeni teritorij, te s uputama o prikupljanju papira i drugih pomagala u štampariji

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pogibiji Pavla Videkovića, sekretara Kotarskoga komiteta i Alojza Vivodića, sekretara partijske ćelije Rakitje

Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Agitpropu Centralnoga komiteta KP Hrvatske o političkoj situaciji i aktivnosti udarnih grupa na području velikogoričkoga, pisarovinskoga i samoborskog kotara

Izvještaj Ivana Birkića, rukovodioca Izaslanstva UNS-a u Samoboru Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o djelovanju nekih predstavnika bivšeg HSS u kotarevima Samobor, Jaska i Pisarovina te o suradnji učitelja Silvia Mikolića iz Zdenčine s partizanima

Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o hapšenjima u općini Sv. Nedelja

Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pljačkama u okolici Stupnika, Brezovice i Kraljevca

Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju i radu NOO, AFŽ, mobilizaciji u NOV, djelovanju HSS na terenu KK KPH Samobor, Velika Gorica i Pisarovina te o akciji u Turopolju noću ođ 1—2. srpnja 1943. godine

Izještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te druga pitanja

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu se razmatrala politička situacija na terenu, rad partijskih jedinica, te rezultati žetve

Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Samobor Okružnome komitetu SKOJ-a za Zagreb o prebacivanju 190 kg hrane na teren Jaske

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ i USAOH-a na području Kotarskoga komiteta

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o brojčanom stanju i naoružanju u neprijateljskim garnizonima na području kotara

Zapovijest Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 3 kolovoza 1943 god. Prvom bataljonu da postavi zasjedu na cesti Gornja Vas - Samobor

Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o djelovanju bivšeg vodstva HSS na terenu Karlovca, Velike Gorice, Jaske i Samobora

Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o nekim osobama za koje sumnjaju da surađuju s partizanima

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH te o drugim pitanjima

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje s partijskoga savjetovanja na kojemu je raspravljano o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ u kotaru

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o dolasku njemačkih jedinica u Samobor

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju u kotaru

Obavijest Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o brojčanom stanju neprijatelja na području Samobora i Bregane

Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o napadu partizana na domobransku patrolu na željezničkoj pruzi Zagreb - Karlovac

Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29 septembra 1943 o stanju neprijatelja na sektoru Samobor-Karlovac-Ozalj

Izveštaj o situaciji na liniji Trst - Ljubljana - Zidani Most - Samobor

Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 oktobra 1943 o napadu Dvanaeste udarne brigade na Jevnicu i o borbama jedinica na sektoru Stojdraga-Samobor

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o osnivanju Samoborske čete, političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju

Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Karlovcu od 15 listopada 1943 god. o borbi dijelova Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na području Samobora

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu i organizacijskom stanju u Samoborskoj četi, o teroru i hapšenjima od strane neprijatelja

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske oko Samobora, Generalskog Stola, Karlobaga i Obrovca

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH o pljački Nijemaca u selima oko Samobora

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sjednice na kojoj se raspravljalo o organizacijsko-političkom stanju, djelovanju udarnih grupa i kadrovskim promjenama

Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Samobor Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o radu i organizacijskome stanju skojevske organizacije u kotaru.

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka kotarskoga komiteta.

Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 19. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o protjerivanju Nijemaca iz Samobora

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Samobora, Daruvara, Brinja i Livna

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o neprijateljskom djelovanju pripadnika predratnih političkih stranaka

Noršić Selo: Rezolucija s prve kotarske konferencije KPH Samobor

Samobor: Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o borbama protiv partizana kod sela Kotari, Prekrižje i Prilipje

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. juna 1944. o napadima jedinica NOV i POJ na Cudin klanac i o borbama kod Samobora

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera dcffnobranstva od 26. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Zabok, Nerežišće i Novigrad i o borbama kod Samobora, Bjelovara i Generalskog Stola

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac

Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja pravcem Zagreb-Samobor i za oslobođenje Samobora

Naređenje Štaba 23. divizije JA od 10. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Samobor-Brežice

Zapovijest Štaba 39. divizije JA od 11. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja sjeverno od Samobora

Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima Divizije na pravcu Kostajnica-Samobor-Brežice

Izvještaj Štaba 25. divizije od 15 maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama za oslobođenje Zagreba i Samobora

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Brežice Krški partizanski odred AFŽ Sanski Most Omladina u ratu Ozalj Narodni heroji Jugoslavije Hrvatsko domobranstvo Livno Hrvatska seljačka stranka Hrvatska Kostajnica Mađarska u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije SKOJ Novo Mesto Italija u drugom svetskom ratu Brigada Franjo Ogulinac Seljo Trst Borbe u Hrvatskoj 1943. Kičevo Karlobag Velika Gorica Karlovac Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zabok Zagorski partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 57. pešadijska divizija Lombardia Sjevernohercegovački partizanski odred 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 3. udarna divizija NOVJ Zagreb Jastrebarsko Gacko Varaždin Črnomelj Saradnja četnika sa okupatorom 23. srpska udarna divizija NOVJ Vladimir Bakarić 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Priboj Koprivnica Mrkonjić Grad Slovenska udarna brigada Matija Gubec Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Hercegovini 1942. 25. srpska divizija NOVJ Metlika Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Logor Kerestinec Petrinja Aprilski rat Komunistička partija Hrvatske Borbe u Sloveniji 1943. Ilegala u ratu Karlovačka operacija Narodno oslobodilački odbori USAOH Ohrid Novi Marof Diverzije u oslobodilačkom ratu Adolf Hitler Pljačka u ratu Politički komesari u NOR-u Borbe u Hrvatskoj 1944. 4. krajiška divizija NOVJ 34. hrvatska divizija NOVJ Novi Pazar Borbe u Hrvatskoj 1945. 12. hercegovačka udarna brigada Donji Vakuf Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji