🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Saradnja četnika sa okupatorom

Za ovaj pojam je pronađeno 685 hronoloških zapisa, 523 dokumenata i 86 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 U s.Pločniku (kod Prokuplja) potpisan sporazum između predstavnika nemačkog zapovjednika Srbije i četničkog vojvode Koste Pećanca o zajedničkoj borbi protiv NOP-a u Srbiji.

24. 8. 1941 Kod s. Kaldrme (blizu Knina) italijanske jedinice, izdajstvom četnika, napale i uništile Šibenski NOP odred.

31. 8. 1941 U Drvaru održano savetovanje vojnih delegata NO gerilskih odreda Drvarske brigade. Prisustvovali 30 delegata sreskih i bataljonskih štabova, podštabova i gerilskih odreda, Štab brigade i član CK KPJ Marko Orešković. Razmatrana je situacija nastala nastojanjem italijanskog okupatora da pocepa ustaničke snage i razobličena je saradnja četnika s njima. Doneta je rezolucija o ciljevima borbe, koja je deo NOB-a svih naroda Jugoslavije; postavljen je hitan zadatak: dovršenje organizacije vojske i pozadine; izražena je spremnost za borbu protiv svih okupatora (posebno italijanskog) i domaćih izdajnika. U tom smislu izdati su proglasi Srbima, muslimanima i Hrvatima, kao i italijanskim vojnicima. Izabran je Vojni sud Drvarske brigade.

4. 9. 1941 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o sporazumu četnika i nemačkih okupacionih vlasti za borbu protiv partizana i o stvaranju kvislinških snaga Milana Nedića.

5. 9. 1941 U Beogradu, na sastanku između Milana Nedića i predstavnika Draže Mihailovića zaključen sporazum o zajedničkoj akciji radi uništenja partizana i -uspostavljanje reda i mira u zemlji-, o pomaganju stvaranja četničkih jedinica u Bosni i Crnoj Gori, o obostranoj izmeni predstavnika Nedićeve i Mihailovićeve komande, kao i o potrebi da se o tome sporazumu obavesti nemački zapovednik, kako ne bi dolazilo do sukoba između njih i četnika.

8. 9. 1941 U s. Belanovici (kod Aranđelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda zarobili Nedićevog p. pukovnika Olujića, kod koga je pronađen tekst sporazuma između Draže Mihailovića i Nedića o zajedničkim akcijama protiv NOP odreda.

9. 9. 1941 Po prethodnom sporazumu između komandanta italijanske divizije -Sasari- i komandanta Kninskog bataljona Drvarske brigade, italijanski vojnici ušli u Bos. Grahovo. Time se raspao i Grahovski bataljon Drvarske brigade.

0. 10. 1941 Da bi razbili blokadu Požarevca, jedan bataljon nemačkog 741. pešadijskog puka, dva dobrovoljačka odreda, šest četničkih odreda i žandarmi sa teritorije požarevačkog okruga, uz podršku monitora i mađarske dunavske flotile, preduzeli napad na Požarevački NOP odred. Borbe vođene do 20. novembra. Odred je pretrpeo osetne gubitke, većinom zbog osipanja ljudstva, tako da je od 1200 boraca, koliko ih je do tada imao, ostalo oko 150-200.

5. 10. 1941 U rejon Lija glava (na južnim padinama Deli Jovana) oko 500 nemačkih vojnika i Krajinski i Timočki četnički odred okružili i skoro potpuno uništili ostatak Krajinskog NOP odreda.

12. 10. 1941 Na Babičkoj gori oko 300 nemačkih vojnika, četnika i nedićevaca napalo Babički NOP odred, koji se povukao ka Babičkom Selu.

13. 10. 1941 Prvi bataljon 737. nemačkog pešadijskog puka iz Kruševca napao delove Kraljevačkog NOP odreda na Papinskoj reci (kod Trstenika) u cilju da se probije i pruži pomoć opsednutom garnizonu u Kraljevu. Zbog izdaje četnika koji su udarali sa leđa na partizanske položaje poginula su 42 borca.

27. 10. 1941 Krajinsko-timočki četnički odred uz pomoć nemačkih vojnika posle oštre borbe protiv delova Požarevačkog NOP odreda, zauzeo Majdanpek.

11. 11. 1941 U Višegradu Gorski štab četničkih odreda istočne Bosne sklopio sa izaslanikom štaba italijanskih trupa Crne Gore sporazum o nenapadanju i saradnji u borbi protiv NOP-a i obezbeđenju okupatorskih komunikacija od strane četnika.

12. 11. 1941 Kod s. Lopatnice (između Kraljeva i Ušća) delovi Kopaoničkog NOP odreda razbili nemačku jedinicu koja je pokušala da se iz Kraljeva probije u Rašku, a kod Raške razbili ujedinjene nemačke i četničke snage koje su iz Kosovske Mitroviće pokušale da zauzmu Rašku.

12. 11. 1941 Povodom izdaje četnika Draže Mihailovića napredne žene Čačka izdale proglas pozivajući sve rodoljubive žene da se zbiju u jedinstveni front protiv okupatora.

12. 11. 1941 Na dan 11. i 12. novembra srpski oružani odredi i četnici u saradnji sa nemačkom vojskom izvršili su čišćenje terena u pravcu Jagodina-Bagrdan-Kragujevac. Kod sela Strižila sukobili su se sa komunistima te je u borbi ubijeno 28 komunista i njihovih jataka. Uhvaćena su dva živa komunista i 4 jataka. Među poginulima se nalazi i politički komesar bande. Selo Strižilo je po naređenju nemačke vojske spaljeno pošto je utvrđeno da se iz kuća pucalo na srpske i nemačke vojnike.

13. 11. 1941 U s. Divcima (kod Valjeva) komandant jugoslovenske vojske u otadžbini Draža Mihailović vodio razgovore sa nemačkim šefom upravnog štaba komandanta Srbije dr Georgom Kislom, i obećao mu da će četnici voditi borbu protiv partizana a neće pružati otpor nemačkim trupama.

13. 11. 1941 Nedićevci i četnici, podržani nemačkim tenkovima, artiljerijom i avijacijom, posle oštrih borbi na komunikaciji Lazarevac-Belanovica uspeli da odbace 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred i 2. bataljon Posavskog NOP odreda i zauzmu Belanovicu.

23. 11. 1941 Kolubarska grupa nedićevsko-četničkih odreda i jedan nemački bataljon, podržani tenkovima i artiljerijom, zauzeli s. Rudnik i odbacili delove Pomoravskog i Kragujevačkog NOP odreda ka s. Krasojevcima i G. Milanovcu.

25. 11. 1941 Otpočeo napad nemačke 342. i delova nemačke 704. pešadijske divizije, četnika, nedićevaca i ljotićevaca preko Ljubovije i Kosjerića u pravcu Užica (sada: Titovo Užice). Istovremeno su delovi nemačke 113. pešadijske divizije iz Kraljeva odbacili Kraljevački NOP odred ka Čačku.

27. 11. 1941 Kod s. Bačevaca (blizu Valjeva) delovi nemačke 342. pešadijske divizije, uz podršku avijacije i tenkova, i četnici slomili otpor delova Valjevskog, 2. šumadijskog i Užičkog NOP odreda i odbacili ih ka Bukovima, Tisoviku i Leskovici.

28. 11. 1941 Nedićevei i četnici, uz podršku nemačkog vazduhoplovstva, posle oštrih borbi protiv delova 1. šumadijskog, Kosmajskog i Posavskog NOP odreda zauzeli Rudnik.

30. 11. 1941 U Goraždu potpisan sporazum između komande četničkih snaga u Bosni i Hercegovini i predstavnika Štaba italijanskog 6. armijskog korpusa o zajedničkoj borbi protiv NOP odreda Jugoslavije.

30. 11. 1941 Na Ravnoj gori održano savetovanje četničkih komandanata na kome je komandant jugoslovenske vojske u otadžbini Draža Mihailović govorio o vođenju borbe protiv partizana i o legalizaciji četničkih odreda kod okupatora.

0. 12. 1941 Na prelazu preko Drine kod St. Broda (nizvodno od Višegrada) četnici na prevaru razoružali jednu kombinovanu partizansku četu (formiranu na Zlatiboru) i nekoliko boraca predali nemačkim vojnicima, koji su ih u Užicu streljali.

3. 12. 1941 Delovi nemačke 717. pešadijske divizije i dobrovoljačkih i četničkih odreda Niške grupe otpočeli napad iz Leskovca ka Lebanu, protiv Jablaničkog i Kukavičkog NOP odreda. U borbi, vođenoj do noći, neprijatelj je prisiljen da se, u neredu, povuče za Leskovac, pretrpevši gubitke od 30 mrtvih i 17 zarobljenih. Naši gubici: 6 mrtvih. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, desetina hiljada metaka i drugo oružje i oprema.

5. 12. 1941 Devet četničkih odreda (Zlatarski, Rogatički, Višegradski, Čajnički, Kalinovički, 1. hercegovački (Fočanski), 1, 2. i 3. udarni), po sporazumu sa italijanskim okupacionim vlastima, koje su ih i naoružale sa oko 3.000 pušaka, preuzeli srezove Foču i Čajniče, a zatim izvršili masovan pokolj muslimanskog stanovništva (zaklali preko 500 ljudi, žena i dece), spalili nekoliko stotina kuća i opljačkali većinu naselja.

7. 12. 1941 U Dubrovniku predstavnici četničke Komande operativnih jedinica za istočnu Bosnu i Hercegovinu i Štaba italijanskog 6. armijskog korpusa potpisali preliminarni sporazum o saradnji u borbi protiv NOP-a.

13. 12. 1941 Kod s. Krente (blizu Knjaževca) oko 80 nemačkih vojnika i 300 četnika Koste Pećanca napali Knjaževačko-boljevački NOP odred, U borbi poginulo 10 partizana među kojima i Milenko Hadžić, naredni heroj, a ostatak se po grupama probio.

17. 12. 1941 Oko 700 nemačkih vojnika i 3000-4000 četnika Koste Pećanca i žandarma preduzeli koncentričan napad ka Lebanu, odbacili Jablanički NOP odred i ušli u Lebane.

27. 12. 1941 Jedinice Nikšićkog NOP odreda, posle skoro mesec dana teških borbi na sektoru Grahovo-Crkvice, ušle u Grahovo i pohvatale i razoružale mesne četnike. Italijanski garnizon (jedinica iz divizije -Mesina-), uz prihvat snaga iz Boke Kotorske, pod borbom je odstupio u pravcu Risna i Crkvica.

28. 12. 1941 U Vlasenici četnička -Privremena uprava istočne Bosne- održala konferenciju četničkih delegata iz istočne Bosne: pripremljena kapitulacija četnika u istočnoj Bosni i prihvaćeni uslovi Nedića i nemačkog okupatora.

0. 1. 1942 CK KPJ, VŠ NOP i DV Jugoslavije i PK KPJ i GŠ NOP i DV za BiH izdali proglas narodima Bosne i Hercegovine: iznose nedela nemačkih i italijanskih okupatora i njihovih slugu - ustaša, nedićevaca, Ijotićevaca i četnika; pozivaju Srbe, Hrvate i muslimane da se zajednički bore protiv okupatora, ustaša i četnika; posebno pozivaju domobranske vojnike, podoficire i oficire da okrenu oružje protiv ustaša i okupatorskih vojnika i da pređu na stranu partizana.

0. 1. 1942 Formiran Prenćanski partizanski bataljon. On je orijentisan na pravac Pljevlja-Žabljak radi odbrane slobodne teritorije od eventualnih napada italijanskih i četničkih snaga iz Pljevalja.

0. 1. 1942 U s. Sušici (kod Valjeva), u borbi protiv nemačkih vojnika, nedićevaca i četnika, poginuo politkomesar partizanskog bataljona Tamnavskog NOP odreda Rajko Mihajlović, narodni heroj.

11. 1. 1942 U Dubrovniku potpisan preliminarni sporazum između predstavnika četničke Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i Štaba italijanskog 6, armijskog korpusa, u kome se, pored oslalog, kaže da četnici neće nikada upotrebiti oružje protiv Italijana.

15. 1. 1942 U Višegradu održan sastanak između predstavnika četničke Komande istočne Bosne i Hercegovine, i predstavnika nemačkih i italijanskih komandi iz Višegrada, na kome je postignut sporazum da četnici napuste položaje i omoguće slobodan prolaz okupatorskih jedinica, napadaju partizane i daju informacije o njihovom kretanju.

15. 1. 1942 Četnička komanda istočne Bosne i Hercegovine - dogovorivši se istog dana sa predstavnicima italijanske i nemačke komande u Višegradu - naredila svim četničkim jedinicama u istočnoj Bosni da nemačkim jedinicama omoguće slobodan prolaz na svim pravcima i da im daju sva obaveštenja o partizanskim jedinicama.

15. 1. 1942 Manje italijanske snage iz Berana (sada: Ivangrad), četnici i muslimanska milicija napali partizansku četu u s. Polici. U višečasovnoj borbi neprijatelj je uspeo da potisne partizane i uđe u selo, gde je opljačkao imovinu pripadnika NOP-a i maltretirao meštane.

15. 1. 1942 U istočnoj Bosni otpočela tzv. II neprijateljska ofanziva. U dve etape (Romanijsko-birčanska i druga ozrenska operacija) do 7. februara 1942. jake nemačke, ustaške i domobranske snage (preko 35.000 vojnika) podržane avijacijom, uz pomoć četnika, ovladale su komunikacijama u centralnom delu istočne Bosne (od r. Drine do r. Bosne). Zahvaćene jedinice (1. proleterska NOU brigada, Romanijski, Birčanski, -Zvijezda- i Ozrenski NOP odred, ne upuštajući se u frontalne borbe, sačuvale su živu silu i u dvadesetpetodnevnim borbama nanele neprijatelju znatne gubitke i po prolasku neprijateljskih glavnih kolona ponovo ovladale izgubljenim delovima slobodne teritorije.

17. 1. 1942 Ojačam 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije ušao u Vlasenicu, koju su četnici, po prethodnom dogovoru, napustili.

24. 1. 1942 Kod s. Medenog Polja (blizu Bos. Petrovca) dva voda 3. bataljona 1. krajiškog NOP odreda razbili jednu ojačanu četu italijanske divizije -Sasari- i manji broj četnika (oko 300 vojnika) te ubili i ranili oko 80 vojnika i oficira, zarobili 2 oficira i zaplenili 80 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 mitraljez i 2 topa 65 mm.

27. 1. 1942 Italijanske snage iz Ključa, uz pomoć i zaštitu četničkog bataljona -Petar Kočić-, doturile opkoljenom garnizonu u Mrkonjić-Gradu borbene potrebe i ojačale ga novim snagama.

29. 1. 1942 Partizani 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali italijansku posadu u s. Raduču (kod Gospića). Napad nije uspeo, pošto su četnici pravovremeno obavestili italijansku posadu.

30. 1. 1942 U Beogradu otpočeli trodnevni razgovori između predstavnika nemačkih okupacionih vojnih i civilnih vlasti, predsednika kvislinške vlade Srbije Nedića i četnika iz istočne Bosne o zajedničkoj borbi protiv NOP i DV Jugoslavije. Tada je rešeno (a docnije opozvano) da se 17 srezova istočne Bosne izuzme iz NDH i pripoji okupiranoj Srbiji.

1. 2. 1942 Jedinice bataljona -13. juli- Lovćenskog NOP odreda zaustavile autobus koji saobraća između Cetinja i Budve i zarobile jednog višeg italijanskog oficira, dva podoficira, tri vojnika i jednog četnika.

2. 2. 1942 U Beogradu vođeni dvodnevni razgovori između predstavnika NDH, vođe četnika u istočnoj Bosni Jezdimira Dangića, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze Horstenaua, nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea i opunomoćenog komandu i ućeg generala u Srbiji Paula Badera. Predstavnici NDH su se suprotstavili zahtevima Dangića i generala Badera ca 17 srezova istočne Bosne pređu u nadležnost četnika i da se priključe Nedićevoj Srbiji. Odlučeno je da to područje i dalje ostane u sastavu NDH.

5. 2. 1942 Otpočeo napad četničko-nedićevskih, italijanskih i muslimanskih fašističkih jedinica na oslobođenu teritoriju između Lima i Uvca, koju su branili Čačanski, Užički i 2. šumadijski NOP odred, 1. i 2. Zlatarski i Mileševski partizanski bataljon.

7. 2. 1942 Završena okupatorsko-kvisiinška cianzivna dejstva u istočnoj Bosni (tzv. druga neprijateljska ofanziva). Nemačke, ustaško-domobranske i četničke snage su ovladale slobodnom teritorijom u istočnoj Bosni i time osujetile plan VŠ NOP i DV Jugoslavije da prodre u industrijske i rudarske centre toga područja. Za vreme tih đejstava četnici su otvoreno sarađivali sa okupatorom i ustaško-domobranskim snagama, a svojom propagandom uticali na osipanje nekih partizanskih jedinica.

9. 2. 1942 Pod rukovodstvom delegata VŠ NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Ivana Milutinovića održan sastanak komandanata i političkih komesara jedinica Nikšićkog NOP odreda. Na sastanku je rešeno: i dalje čvrsto držati blokadu italijanskog garnizona u Nikšiću i, u cilju utvrđivanja borbenog stanja i jačine neprijatelja, stalno izvoditi prepade na isturene položaje oko grada; formirati bombaška odeljenja, koja bi imala zadatak da se neprimetno privlače neprijatelju i uništavaju ga; deo Nikšićkog NOP odreda i deo partizanskih snaga koje odredi Operativni štab za Hercegovinu prebaciti na sektor Gacko-Borač sa zadatkom da pristupe čišćenju Borča od ustaša i četničkih grupa.

14. 2. 1942 Posle više bezuspešnih pokušaja da iz Danilovgrada prodru u Nikšić i deblokiraju 207. puk italijanske divizije -Taro-, jake italijanske snage (47. ojačani pešadijski puk divizije -Alpi Graje-, 2. i 4. grupa alpinaca -Vale- i dva diviziona artiljerije), uz pomoć četničkih jedinica preduzele napad glavnim pravcem Danilovgrad-Nikšić. Nakon petodnevnih borbi one su savladale odbranu (jedinice NOP odreda -Bijeli Pavle- i delovi Nikšićkog NOP odreda) i 19. februara prodrle u Nikšić. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i znatan broj ranjenih, dok su gubici partizanskih jedinica bili mali.

16. 2. 1942 Kod sela Breježđa, Krčmara, Bačevaca i Leskovice (blizu Valjeva), završene petodnevne borbe delova, nemačke 714. divizije, dobrovoljaca i četnika Koste Pećanca protiv Valjevskog i Suvoborskog NOP odreda u kojima su partizani imali 72 mrtva i veći broj ranjenih boraca.

18. 2. 1942 U s. Kulini (kod Zvornika) održan sastanak između načelnika štaba nemačkog opunomoćenog generala za Srbiju i predstavnika vlade Nedića i četnika Dangića o zajedničkom napadu na partizane u istočnoj Bosni.

24. 2. 1942 Kod s. Cučuga i s. Gvozdenovića (kod Uba), posle teških borbi protiv nemačkih vojnika, nedićevaca i četnika, razbijen Posavski NOP odred.

24. 2. 1942 Posle teških borbi kod sela Beljine, Dučine i Stojnika (blizu. pl. Kosmaj) četnici, nedićevci i nemački vojnici razbili Kosmajski NOP odred i Šumadijsku partizansku četu.

25. 2. 1942 Otpočeo četvorodnevni napad 3. krajiškog NOP odreda i četničkog bataljona -Kočić- na Mrkonjić-Grad, u kome su se nalazili jedan bataljon italijanske divizije -Sasari- i dve čete domobrana. Delovi 3. krajiškog NOP odreda su bili prodrli u centar grada, ali su četnici omogućili italijanskom bataljonu da se izvuče na njihove položaje i da bočnim protivnapadom slomi partizanski napad.

26. 2. 1942 Delovi Hercegovačkog i Nikšićkog NOP odreda razbili Ljubomirski i Bilećki bataljon 1. hercegovačkog četničkog puka. U višednevnim borbama je ubijen 31 četnik, većina četnika se predala, a ostaci su se povukli u italijansko-domobranski garnizon u Bileći.

27. 2. 1942 Kod s. Bratača (blizu Nevesinja) delovi 1. hercegovačkog udarnog bataljona i bataljona -Nevesinjska puška- odbili napad oko 300 vojnika 3. puka italijanske divizije -Taurinenze- i 200 četnika četničkog Nevesinjskog odreda i naneli im gubitke od 40 mrtvih.

7. 3. 1942 Kod s. Građenika (blizu Slavkovice) Suvoborski NOP odred vodio borbu protiv nemačkih jedinica, SDS i četnika.

8. 3. 1942 Kod s. Limljana delovi bataljona -Jovan Tomašević- Lovćenskog NOP odreda napali na oko bataljon italijanskih vojnika i četnika, koji su se tek posle petočasovne borbe probili iz Bara u s. Limljane. Istog dana oko 60 italijanskih vojnika iz Virpazara pokušalo je da se probije u s. Limljane, kao pomoć koloni iz Bara, ali su u borbi kod s. Boljevića odbačeni u Virpazar. U tim borbama neprijatelj je imao 12 mrtvih i više ranjenih, dok su partizani imali 2 ranjena borca. Sutradan se neprijatelj, uz podršku artiljerije i minobacačke vatre, probio u Virpazar.

11. 3. 1942 Član CK KPJ Moša Pijade uputio vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu pismo o zabrinjavajućoj situaciji u Crnoj Gori stvorenoj ofanzivom četnika i italijanskih vojnika i o uzaludnom čekanju pomoći iz Sovjetskog Saveza.

16. 3. 1942 Italijanske snage i četnici iz Virpazara, pod zaštitom artiljerijske vatre, napale jedinice Lovćenskog NOP odreda u G. Crmnici, jednom kolonom prema s. Sotonićima, a drugom u pravcu s. Dupila. U oštrim borbama u rejonu s. Sotonića i rejonu Sokola, na pravcu s. Dupila, bataljoni -Jovan Tomašević- i -Stevan Štiljanović- Lovćenskog NOP odreda odbacili su neprijatelja, nanevši mu znatne gubitke (a sami su imali 5 mrtvih i ranjenih boraca) i zaplenivši 1 p. mitraljez, veći broj pušaka, 2 revolvera, 100 komada bombi i veću količinu municije i druge opreme.

18. 3. 1942 Na prostoriji s. Rogljević - s. Beloševac - s. Paune - s. Klinci (kod Valjeva), posle teških osmodnevnih borbi protiv nadmoćnih nemačkih i četničkih snaga, Suvoborski NOP odred okružen i skoro potpuno uništen.

19. 3. 1942 Kod s. Tulara (blizu Lebana) jedna četa Kukavičkog NOP odreda naišla na zasedu četnika Koste Pećanca i skoro potpuno izginula: od 63 borca spasio se samo 16. Četnici su ranjene i zarobljene partizane pobili, a neke predali Nemcima.

26. 3. 1942 Otpočeo prodor italijansko-četničkih snaga od Cetinja preko pl. Simunje i Crnog vrha ka s. Ćevu. U oštrim borbama na pl. Simunji jedinice Lovćenskog NOP odreda su zadržale i odbile neprijatelja, nanevši mu gubitke od oko 15 mrtvih i ranjenih (a same su imale 3 ranjena borca).

27. 3. 1942 Kod s. Vlahinje (blizu Bileće) dva bataljona Južnohercegovačkog i jedan bataljon Nikšićkog NOP odreda sprečili ispad iz Bileće 56. puka italijanske divizije -Marke-, ojačanog sa 4 tenka i četnicima. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je prisiljen na povlačenje uz gubitke od 69 mrtvih i ranjenih italijanskih vojnika i 5 četnika. VŠ NOP i DV Jugoslavije pohvalio je 5 boraca, zbog. junačkog držanja u toj borbi.

27. 3. 1942 Prvi udarni bataljon Nikšićkog NOP odreda napao četničko uporište u s. Ozrinićima kod Nikšića. Iako potpomognuti italijanskom artiljerijom i tenkovima, četnici su imali 27 poginulih i znatan broj ranjenih. Bataljon je imao 27 lakše ranjenih i 2 poginula borca.

28. 3. 1942 U Ljubljani održana konferencija vojnih predstavnika Nemačke, Italije i NDH na kojoj je utvrđen detaljan plan za okupatorsko-kvislinške operacije u proleće (tzv. treću neprijateljsku ofanzivu) protiv NOP i DV Jugoslavije. Tu je, verovatno, dogovoreno da, uporedo sa operacijama u istočnoj Bosni, četničke i italijanske snage preduzmu ofanzivu protiv partizanskih jedinica u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini.

31. 3. 1942 Udružene nemačko-italijanske, ustaške i četničke snage otpočele operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini (tzv. treću ofanzivu). U borbama koje su trajale preko dva meseca (vlaseničko-srebrenička - -Trio II-, rogatičko-fočanska - -Trio I-, operacija -Stolac- i druge) neprijatelj je ovladao slobodnom teritorijom u istočnoj Hercegovini, Crnoj Gori, Sandžaku i većem delu istočne Bosne. Nanoseći neprijatelju znatne gubitke snage oko VŠ NOP i DV Jugoslavije, zbog nadmoćnosti neprijatelja i četničkih pučeva, postepeno su se povlačile prema rejonu pl. Zelengore, gde je VŠ formirao tri nove proleterske NOU brigade.

0. 4. 1942 VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio da se Centralna bolnica iz Foče evakuiše na plato Pivske planine, usled pritiska italijanskih i četničkih snaga na oslobođenju teritoriju. Evakuacija je završena 9. maja 1942.

0. 4. 1942 Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, domobranske Banjalučke brigade i četnici odbacili delove 4. krajiškog NOP odreda i Proleterski bataljon Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu sa Crnog vrha i iz Banje Luke prodrli u Kotor-Varoš.

5. 4. 1942 Prvi udarni hercegovački bataljon i delovi Nikšićkog, Durmitorskog i Severnohercegovačkog NOP odreda (svega 6 bataljona), posle trodnevnih borbi, razbili u gornjem Gatačkom polju četnički Gatački odred i oslobodili desetak sela. Ostatak od oko 400 četnika povukao se u italijansko-domobranske garnizone Avtovac i Gacko.

7. 4. 1942 Otpočele trodnevne borbe u kojima su delovi italijanske divizije -Sasari- i četničke Dinarske divizije, uz podršku tenkova, artiljerije i avijacije, prodrli iz Bos. Grahova i Bos. Petrovca u Drvar, odbacili delove 5. krajiškog NOP odreda, zapalili desetak sela i uspostavili saobraćaj sa dotada blokiranim garnizonom u Drvaru.

12. 4. 1942 Delovi 47. italijanskog pešadijskog puka iz Nikšića i četnici od Podgorice i Danilovgrada izvršili upad u Nikšićku župu. Jedinice Nikšićkog NOP odreda, odreda -Bijeli Pavle- i Zetskog NOP odreda su im pružile snažan otpor, ali su se morale povući. Tom prilikom su italijanski vojnici i četnici popalili sela Bršno i Laz, a u Nikšićkoj župi opljačkali sve što se moglo nositi i vršili teror nad stanovništvom.

15. 4. 1942 Delovi italijanske divizije -Taurinenze- i oko 300 četnika Nevesinjskog četničkog odreda počeli akciju čišćenja u gornjem Nevesinjskom polju. U trodnevnim borbama oni su uništili desetak sela, internirali deo stanovništva i ubili oko 70 lica. Braneći sela, seoske straže su ubile 11 i ranile 43 italijanska vojnika. Četnički gubici nisu poznati.

15. 4. 1942 Jače italijanske snage iz Pljevalja, zajedno sa četnicima, izvršili napad pravcem s. Gotovuša - s. Boljanići, protiv 2. zlatarskog i 2, pljevaljskog partizanskog bataljona. Neprijatelj je u početku imao uspeha, ali su pred noć partizanske jedinice izvršile protivnapad i odbacile neprijatelja prema Pljevljima. Partizani nisu imali gubitaka.

15. 4. 1942 Jedinice Nikšićkog NOP odreda, sa delovima NOP odreda -Bijeli Pavle- i Zetskog NOP odreda, izvršile protivnapad na italijansko-četničke snage u Nikšićkoj župi. U žestokoj borbi italijanski vojnici i četnici su razbijeni, a partizanske jedinice su ponovo povratile položaje koje su držale pre neprijateljskog upada u Zupu. Četnici su imali velike gubitke. Zaplenjeno: 4 mitraljeza, 12 p. mitraljeza, oko 70 pušaka i 2 minobacača. U borbama od 12. do 15. aprila partizani su imali 12 mrtvih i 35 ranjenih boraca.

22. 4. 1942 Nemačke, italijanske i ustaško-domobranske snage počele rogatičko-fočansku operaciju (-Trio I-) koja je trajala do 12. maja. U borbi protiv snaga operativnih štabova NOP i DV za istočnu Bosnu i Sandžak i 1. i 2. proleterske NOU brigade neprijatelj je zauzeo Čajniče, Goražde, Foču, Trnovo, Kalinovik i Ulog i deblokirao Praču i Rogaticu. Za vreme operacije, pod dejstvom četničke propagande, raspali su se dobrovoljački bataljon i nekoliko partizanskih bataljona iz Romanijskog i Kalinovičkog NOP odreda. Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije je izvukao proleterske NOU brigade ispod udara i uputio ih da pojačaju dejstva partizanskih jedinica u Crnoj Gori i Hercegovini.

23. 4. 1942 Delovi italijanske divizije -Pustcrija- i četnici iznenadili delove GŠ NOP i DV za Sandžak i zauzeli Čajniče.

24. 4. 1942 Italijansko-četničke snage iz Nikšića, uz podršku 12 tenkova, pokušale da prodru ka Trebinju. Delovi Nikšićkog NOP odreda su dočekali neprijatelja kod s. Štedima i s. Riđana (blizu Nikšića) i u jednodnevnoj borbi ga odbacili. Neprijatelj je imao veći broj mrtvih i ranjenih. Partizani su imali 4 ranjena borca.

25. 4. 1942 Obostranim dejstvom, delovi domobranskog 9. pešadijskog puka iz Jajca odbacili delove 3. krajiškog NOP odreda i deblokirali jedan bataljon italijanske divizije -Bergamo- u Mrkonjić-Gradu. Zatim je italijanska posada Mrkonjić-Grada zamenjena domobransko-četničkom.

30. 4. 1942 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio proglas stanovništvu neoslobođenih krajeva Crne Gore i Boke: iznosi izdajnički rad četnika, separatista i drugih petokolonaša koji za račun italijanskog okupatora raspiruju bratoubilačku borbu, apeluje na sve zavedene ili nasilno mobilisane da se ne odazivaju pozivu okupatora i domaćih izdajnika, nego da stupaju u partizanske jedinice; posebno se obraća narodnoj omladini, pozivajući je da se u redovima partizanskih odreda bori za slobodu i nov život.

4. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Sasari- i trupe Zadra (oko dva puka sa ojačanjima i nešto četnika) prodrli iz Drvara i Ključa ka Bos. Petrovcu. Delovi 3. i 1. krajiškog NOP odreda naneli su im gubitke od nekoliko stotina izbačenih iz stroja ali su se italijanske jedinice sutradan probile i deblokirale okruženi Bos. Petrovac.

4. 5. 1942 Oko 1000 italijanskih vojnika, u sadejstvu s četnicima, preduzelo jake napade na položaje Lovćenskog NOP odreda i 2. nikšićkog udarnog bataljona Nikšićkog NOP odreda na s. Meoce - s. Ubli (kod Ceva). Posle oštre borbe neprijatelj je prinudio partizanske snage da se povuku na liniju Ligunar - G. Brestice - Rokoči (kod Grahova). Gubici neprijatelja nisu poznati, dok su partizani imali 7 mrtvih i 17 ranjenih boraca. Borbe su nastavljene 6. maja.

4. 5. 1942 Jake četničke snage, dobro naoružane italijanskim lakim i teškim oružjem, otpočele koncentrične napade od Kolašina, dolinom Tare i preko Sinjajevine, i od Berana. preko pl. Bjelasice i Bijelog Polja, u pravcu Mojkovca i s. Šahovića, na jedinice Bjelopoljskog, Durmitorskog, Komskog NOP odreda, delove Zetskog NOP odreda i 1. bataljona 1. proleterske NOU brigade. Četnici su u toku dvodnevnih borbi, i pored jakog otpora partizanskih jedinica, uspeli da zauzmu Mojkovac i da izbiju na padine Sinjajevine. U tim borbama oni su, prema nepotpunim podacima, imali 66 mrtvih, više ranjenih i 14 zarobljenih, a partizani 11 poignulih i ranjenih boraca.

4. 5. 1942 Drugi udarni bataljon Zetskog NOP odreda i drugi put izvršio prodor iz rejona Nikšićke župe u Bjelopavliće, do linije Ostrog - s. Dolovi Kovačevića, a manjim delovima izbio i do Taraša. U jakim borbama italijanski vojnici i četnici su pretrpeli gubitke od blizu 60 mrtvih, priličan broj ranjenih i 48 zarobljenih; zaplenjeno je oko 60 pušaka, 1 p. mitraljez, 20 ručnih bombi i druga oprema. Partizani su imali 3 poginula i 11 ranjenih boraca.

5. 5. 1942 Italijansko-četničke snage iz Nikšića izvršile napad na položaje 1. udarnog bataljona Nikšićkog NOP odreda na brdu Uzdomiru kod Nikšića. Posle tročasovne oštre borbe neprijateljske nadmoćne snage, podržavane artiljerijskom vatrom, uspele su da potisnu partizane i, uz veće gubitke, zauzmu Uzdomir. Iz 1. udarnog bataljona je poginulo 6 i ranjeno 18 boraca.

6. 5. 1942 U Londonu predstavnik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije tražio od predstavnika vlade V. Britanije da odobri saradnju četnika Draže Mihailovića sa italijanskim okupacionim vlastima u Dalmaciji, Hercegovini i Crnoj Gori. Vlada V. Britanije to nije odobrila.

6. 5. 1942 Četnički elementi, sklopivši sporazum s nemačkim komandantom u Zenici, izvršili puč u Zeničkom NOP odredu, pobili političke komesare i najodanije borce, pa taj odred proglasili četničkim i stavili ga pod nemačko-ustašku komandu.

7. 5. 1942 Gatački bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i delovi 4. udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, u trinaestočasovnoj borbi, odbili napad ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- i četničkog Gatačkog odreda iz Avtovca prema s. Lipniku i Samoboru. Neprijatelj je imao 23 mrtva, 42 ranjena i 4 zarobljena vojnika.

7. 5. 1942 Delovi italijanske divizije -Taurinenze-, uz pomoć četnika koji su izvršili puč u Trebevićkom i Igmanskom bataljonu Kalinovičkog NOP odreda, zauzeli Trnovo, ali su na Kogoju (prevoju južno od Trnova) zaustavljeni od pet bataljona Kalinovičkog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda. Italijanske jedinice su imale gubitke od preko 100 vojnika izbačenih iz stroja.

9. 5. 1942 Jedinice 4. udarnog bataljona Nikšićkog NOP odreda i 2. udarnog bataljona Zetskog NOP odreda, pod pritiskom nadmoćnijih snaga italijanske divizije -Alpi Graje- i četnika, povukle su se s položaja Žirovnica - Kablena glava - s. Kunak - Ostroška greda - Međeđe prema Ponikvici i Nikšićkoj župi. Neprijateljski gubici nisu poznati, a 4. bataljon je imao 4 mrtva i 3 ranjena borca.

13. 5. 1942 U Bišini (na putu Nevesinje-Mostar) delovi 2. i 3. udarnog bataljona i bataljona -Bišina- Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju dočekali italijansko-četničku motorizovanu kolonu (76 vozila) u kojoj su se nalazili Štab divizije -Murđe- i delegat četničke Vrhovne komande kod italijanskog 6. armijskog korpusa. U borbi je poginulo 7 italijanskih oficira i dvadesetak vojnika, a uništen je veći broj vozila.

13. 5. 1942 Kod Bendera (blizu Knina) jedinice Kombinovanog NOP odreda GŠ NOP odreda za Hrvatsku napale posadu vijadukta, ali su odbijene od strane italijanske posade i četnika. Neprijatelj je imao oko 35 mrtvih i više ranjenih vojnika a partizani 2 mrtva i 10 ranjenih boraca. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza i 30 pušaka.

14. 5. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao direktivu načelniku VŠ: da se NOP odredi u istočnoj Bosni reorganizuju i učvršćuju i da se 1. proleterska NOU brigada postepeno prebaci u Sandžak radi razbijanja četnika i italijanskih uporišta na tom području.

18. 5. 1942 Romanijski NOP odred (od 400 boraca, sa oko 100 izbeglica) otpočeo proboj sa pl. Zelengore na pl. Romaniju. U borbama protiv italijanskih vojnika i četnika, pri prelazu preko komunikacija Foča-Kalinovik i Kalinovik-Trnovo, on je pretrpeo osetne gubitke a zatim se, do 25. maja, prebacio preko pl. Jahorine i pruge Sarajevo-Višegrad na pl. Romaniju gde se zbog gubitaka uskoro osuo.

18. 5. 1942 Blizu Knina, prilikom sukoba Kombinovanog NOP odreda sa italijanskim vojnicima, ustašama i četnicima, 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske uništio artiljerijsku bateriju od 4 topa. Italijanski vojnici su imali 2 oficira i 29 vojnika mrtvih, 3 oficira i 39 vojnika ranjenih i 3 nestala.

21. 5. 1942 Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

21. 5. 1942 Kod s. Dolca (blizu Knina) italijanski vojnici, četnici i ustaše napali bataljon -Bude Borjan- i delove bataljona -Marko Orešković- Kombinovanog NOP odreda G5 NOP odreda za Hrvatsku. U borbi koja je trajala nekoliko časova, italijanske jedinice su imale oko 80 mrtvih i ranjenih a 3 oficira i 52 vojnika su zarobljena. Bataljon -Bude Borjun- je imao 3 mrtva i 2 ranjena. Zaplenio je 3 minobacača sa 80 mina, 4 mitraljeza, 6 p. mitraljeza i 40 pušaka.

25. 5. 1942 U Žabljaku, na sastanku kome su prisustvovali načelnici VŠ i GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku i članovi Štaba Durmitorskog NOP odreda, obrazovan Štab durmitorskih trupa, kome su stavljeni pod komandu delovi Durmitorskog, Komskog, Nikšićkog i Zetskog NOP odreda, 1. bataljon 1. proleterske NOU brigade i 3. bataljon 2. proleterske NOU brigade. Štab je bio pod neposrednom komandom VŠ NOP i DV Jugoslavije. Osnovni zadatak durmitorskih trupa bio je: da sprečavaju prodiranje italijansko-četničkih snaga ka Pivi.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu bataljona ličkih NOP odreda za podnošenje izvještaja o stanju na području bataljona i za stezanje obruča oko Bihaća, i obavještenje o situaciji poslije četničke izdaje 

Obavještenje štaba Drvarske brigade od 7 oktobra 1941 god. štabu Prvog bataljona Sloboda o izdajničkom radu Mane Rokvića, Ilnje Desnice i Vlada Morače

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 28. listopada 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o suradnji Talijana i četnika u Kninskoj krajini

Izveštaj oficira Abvera od 30. oktobra 1941. o ponudi Draže Mihailovića da svoje jedinice stavi na raspolagaje za borbu protiv partizana

Poziv ovlašćenog lica načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 30. oktobra 1941. Draži Mihailoviću za sastanak radi pregovora o saradnji u borbi protiv partizana

Izvještaj kotarske ispostave u Kalinoviku o pregovorima nzmeđu četnika i Italijana

Izveštaj 342. pešadijske divizije od 1. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji kod partizanskih snaga i kod četnika Draže Mihailovića u rejonu Valjevo — Loznica, saradnji sa četnicima Koste Pećanca i zarobljenim nemačkim vojnicima

Izjava Draže Mihailovića od 1. novembra 1941. Komandi nemačke 342. pešadijske divizije

Izveštaj komandanta Višegradskog četničkog odreda od 1. novembra 1941. majoru Bošku Todoroviću o pregovorima sa komandantom italijanskih okupacionih jedinica u Višegradu

Izveštaj Upravnog štaba opunomoćenog komandanta korpusa u Srbiji od 3. novembra 1941. opunomoćenom komandantu korpusa o razgovoru sa Milanom Nedićem o ponudi Draže Mihailovića za saradnju u borbi protiv partizana

Odgovor Draže Mihailovića od 3. novembra 1941. nemačkim vojnim komandantima u Srbiji u vezi sa pozivom na pregovore o saradnji u borbi protiv partizana 

Proglas Glavnog štaba NOP odreda za Srbiju od 6 novembra 1941 god. narodu Srbije o izdajstvu Draže Mihailovića

Izveštaj Harolda Turnera od 6. novembra 1941. o pokušajima Draže Mihailovića da pregovorima sa Nedićem i Nemcima ojača svoj položaj za borbu protiv komunista

Proglas naprednih žena Čačka od 12 novembra 1941 god. povodom izdaje četnika Draže Mihailovića

Zapisnik sa sastanka Draže Mihailovića i predstavnika nemačkog opunomoćenog komandanta korpusa u Srbiji od 12. novembra 1941. o saradnji u borbi protiv partizana

Izveštaj Obaveštajnog centra Vermahta u Beogradu od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta u odnosu četnika Draže Mihailovića prema NOP-u, o pregovorima predstavnika Vermahta i Draže Mihailovića i o vojnepolitičkoj situaciji u Srbiji

Izveštaj Borbe od 20 XI 1941 god. o predaji Nemcima na prevaru pohvatanih partizana od strane četnika

Naredba Milana Nedića od 21. novembra 1941. o obrazovanju jedinstvene komande za četničke, ljotićevske i nedićevske jedinice

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. studenog 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o odnosima Talijana i četnika prema NDH nakon sporazuma u Opatiji

Saopštenje štaba Požarevačkog NOP odreda od 29 novembra 1941 god. povodom ujedinjenja napada Nemaca, nedićevaca, ljotićevaca i četnika Draže Mihailovića na Požarevački NOP odred

Sporazum od 30. novembra 1941. između komandanta četničkih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i komandanta italijanskog garnizona u Goraždu o obezbeđenju evakuacije italijanskih trupa i predaji vlasti četnicima

Naređenje Štaba 1. valjevskog četničkog odreda od 13. decembra 1941. za saradnju sa vlastima srpske kvislinške vlade

Izvještaj Rodoljuba Čolakovića od 31 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o izdajničkom držanju četničkih vođa u Istočnoj Bosni

Pismo Centralnog komiteta KPJ od januara 1942 god. Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak o stvaranju preduslova široke mobilizacije narodnih masa za uspešnu borbu protiv okupatora i njegovih četničko-ustaških slugu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak polovinom januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o nedićevsko-četničkom teroru

Izveštaj Komande 2. armije od 3. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o pregovorima između četničkog predstavnika Dobrosava Jevđevića i izaslanika vlade NDH logornika Poljaka

Pismo komandanta četničkih jedinica u istočnoj Bosni i Hercegovini od 6. januara 1942. Milanu Šantiću o planu akcija u rejonu Borča i saradnji sa italijanskim okupacionim trupama

Direktiva komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 9. januara 1942. potčinjenim oficirima za postupak u slučaju napada italijanskih i nemačkih jedinica na četnike

Predlog preliminarnog sporazuma Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 11. januara 1942. Komandi italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

Izveštaj Komande Višegradskog četničkog odreda od 11. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o sporazumu o saradnji sa nemačkim trupama u predstojećoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica

Izvještaj štaba bataljona Nevesinjska puška Hercegovačkog NOP odreda od 13 januara 1942 god. štabu odreda o pripremama za napad na Borač i saradnji četnika sa Italijanima

Izveštaj delegata četničkih odreda na području Višegrada, Foče i Rogatice od 15. januara 1942. o sporazumu sa nemačkom i italijanskom komandom u Višegradu o međusobnoj saradnji

Odobrenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine Milanu Šantiću od 16. januara 1942. da produži pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

Obaveštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. januara 1942. četničkim odredima i srpskom stanovništvu Gacka i Nevesinja o odnosu prema italijanskom okupatoru i o pregovorima o međusobnoj saradnji

Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. januara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o operaciji protiv partizanskih i četničkih snaga u istočnoj Bosni i obostranim gubicima i o brojnom stanju i naoružanju Nedićevih oružanih formacija u Srbiji

Zahtev Mutimira Petkovića od 20. januara 1942. majoru Bošku Todoroviću da i on učestvuje u pregovorima o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom

Naredba komandanta Bosanskih četničkih odreda od 22. januara 1942. srpskom stanovništvu istočne Bosne da sarađuje sa nemačkim jedinicama u akciji protiv partizana

Izveštaj Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 26. januara 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini i o pregovorima o saradnji sa italijanskim okupatorom

Izveštaj četničkog predstavnika za pregovore o saradnji sa italijanskim okupatorom od 28. januara 1942. majoru Bošku Todoroviću o toku pregovora

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 7. februara 1942. Poglavniku. NDH o odnosima ustaških vlasti i četnika na teritoriji

Obaveštenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine početkom februara 1942. o cilju i toku pregovora o saradnji četnika i italijanskog okupatora

Saopštenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 1 februara 1942 god. o četničkoj izdaji u Crnoj Gori

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 7. veljače 1942. poglavniku NDH o odnosima ustaških vlasti i četnika na teritoriju Župe

Izveštaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 10. februara 1942. Draži Mihailoviću o sporazumu o saradnji sa italijanskim okupatorom

Dopis komandanta 2. armije od 15. veljače 1942. komandantima 5, 6. i 13. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

Dopis komandanta 2. armije od 15. februara 1942. komandantima 5, 6. i 18. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

Pismo komandanta Rogatičkog četničkog odreda od 16. februara 1942. Novici Džidu o sporazumu o saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a u istočnoj Bosni

Sporazum između četničke Komande Crne Gore i Hercegovine i Komande italijanske divizije »Taro« od 17. februara 1942. o saradnji četničkih jedinica u deblokadi italijanskog garnizona u Nikšiću

Proglas Sava Orovića od 18. februara 1942. Vasojevićima povodom izdajstva četničkih vođa Lašića, Burišića i drugih

Dopis Štaba Rogatičkog četničkog odreda od 18. februara 1942. komandantu italijanskog garnizona u Višegradu povodom sporazuma o saradnji i materijalnom i sanitetskom obezbeđenju četničkih jedinica

Izvještaj delegata Crnogorskog četničkog odbora od 26 februara 1942 god. komandantu okupacionih trupa u Crnoj Gori o rezultatima sastanka sa pukovnikom Bajom Stanišićem 

Proglas Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 27 februara 1942 god. povodom četničke izdaje prilikom napada na Mrkonjić Grad

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 28 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o četničkoj ofanzivi prema Kolašinskom srezu, izdajstvu pukovnika Baja Stanišića i prodoru Italijana ka Nikšiću

Izveštaj načelnika Okruga šabačkog ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 6 marta 1942 god. o borbama belogardejaca, četnika i žandarma protiv partizana

Sporazum između četničke organizacije na području Podgorice (sada: Titograd) i doline Zete i Glavne komande italijanskih trupa u Crnoj Gori od 6. marta 1942. o saradnji u borbi protiv NOP-a

Ustaško-četnički savez u Lici, članak iz Vjesnika br. 10 od ožujka 1942 godine

Članak nz Saopštenja br. 8 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 10 marta 1942 god. o četničkom izdajstvu i njihovoj saradnji s okupatorom

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 19 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o oslobođenju Budimlić Japre, borbama protiv četnika i saradnje sa Drugim krajiškim NOP odredom

Zapisnik o razgovorima predstavnika oružanih snaga Nemačke, Italije i NDH, održanom 28. i 29. marta 1942. u Ljubljani, o pripremama zajedničke operacije protiv NOP i DV Jugoslavije, odnosima s četnicima i postupku sa stanovništvom u istočnoj Bosni

Izveštaj Dobrosava Jevdevića od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji i o saradnji sa italijanskim okupatorom

Izvještaj Drugog domobranskog zbora od 6 aprila 1942 god. o pregovorima između ustaša i ozrenskih četnika

Izveštaj opšteg upravnog poverenika za obalski pojas na Sušaku od 6. aprila 1942. o političkoj situaciji u obalskom pojasu i merama italijanske 2. armije za pacifikaciju zone

Izveštaj komandanta četničkog puka »Petar Mrkonjić« od 12. aprila 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o borbama protiv partizanskih jedinica u okolini Knina i saradnji sa jedinicama italijanskog okupatora

Iz Saopštenja br. 10 Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 17 aprnla 1942 god. o saradnji četničko-krilaških bandi sa okupatorom i porazu Italijana u Gornjoj Crmnici

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. marta do 18. aprila 1942. godine

Pismo načelnika štaba crnogorskih četnika od 21 aprila 1942 god. načelniku štaba italijanske diviznje Taro za pomoć u oružju i sadejstvo u operacijama protiv partizana

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 21. marta do 26. aprila 1942. godine

Izvod iz nemačkog izveštaja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 30. aprila 1942. o toku operacije Trio i daljim namerama u istočnoj Bosni, izmeni dogovora u Opatiji, odnosu s četničkim majorom Jezdimirom Dangićemi obostranim gubicima

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. aprila 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku krajinu u kome predlaže saradnju štabova u napadu na četnike na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne

Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. travnja 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku krajinu u kome se predlaže saradnja štabova u napadu na četnike na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne

Izvještaj Velike župe Cetina od 30. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o potrebi saradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

Uputstvo četničkih rukovodilaca u Hercegovini od maja 1942 god. potčinjenim jedinicama za sprovođenje u djelo sporazuma s italijanskim okupatorom

Relacija o borbama četničkih jedinica protiv partizanskih snaga u Hercegovini maja 1942. u italijanskoj operaciji »Stolac«

Izveštaj beogradskog Okružnog načelstva od 1. maja 1942. Nedićevom Ministarstvu unutrašnjih poslova o dejstvima partizana i brojnom stanju i dislokaciji jedinica SDS i četnika

Izvod iz knjige poslatih i primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 25. aprila do 3. maja 1942. godine

Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. o zločinima i teroru okupatora i njegovih ustaško-četničkih slugu nad narodom Istočne Bosne i poziv narodu da u zajednici sa jedinicama NOP i DV Jugoslavije pruži odlučan otpor neprijateljima

Obaveštenje Zigfrida Kašea od 13. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha o četničko-nemačkim pregovorima u Dubrovniku

Obavještenje Zapovjedništva Banjalučkog zdruga od 15. maja 1942. o sklapanju sporazuma između ustaško-domobranskih vlasti i četnika u zapadnoj Bosni

Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 17 maja 1942 god. štabu Četvrtog durmitorskog udarnog bataljona za napad na italijansko-četničke položaje oko Bukovika

Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 17 maja 1942 god. Moši Pijadu o cilju italijansko-četničkog nadiranja prema Barama Bojovića i Šavniku i rasporedu udarnog bataljona na tom sektoru

Izveštaj delegata Štaba Draže Mihailovića za istočni sektor od 19. maja 1942. Draži Mihailoviću o radu na organizaciji četničkih jedinica i saradnji sa jedinicama Koste Pećanca

Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 19 maja 1942 god. Milovanu Đilasu o italijansko-četničkoj ofanzivi u pravcu Šavnika i Rovaca i preduzetim mjerama za odbranu

Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 maja 1942 god. Velimiru Terziću i komandi Prvog (Lovćenskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za izvlačenje jedinica sa Mojkovačkog sektora i vršenje što smišljenijih prepada na nadiruće italijansko-četničke snage

Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25. svibnja 1942. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju suradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 25 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o ofanzivi Italijana, četnika i nedićevaca na slobodnu teritoriju Sandžaka

Izvještaj Komande područja Durmitorskog NOP odreda od 26 maja 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o italijansko-četničkoj ofanzivi

Izveštaj kapetana Radoja Nedeljkovića od 26. maja 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa britanskim oficirima

Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 27 maja 1942 god. štabu Durmitorskog NOP i DO za izvršenje prepada na italijansko-četnički logor na Mokrom i rušenje puta koji vodi za Šavnik

Izvještaj Ureda javne sigurnosti od 28 travnja 1942 god. o saradnji četnika popa Đujića i Talijana

Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH od 28. maja 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva o odnosima Talijana i četnika na teritoriji Velike župe Modruš

Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 28 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o italijansko-četničkoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Sandžaka

Izvještaj štaba Prve krajiške NOP brigade Operativnom štabu NOP i DV za Bos. Krajinu o borbama protiv četničko-ustaško-domobranskih snaga vođenim 28 i 29 maja 1942 godine

Pismo Jakova Jovovića od 29. maja 1942. italijanskom guverneru Crne Gore o ličnom i opštem stavu četnika prema italijanskom okupatoru

Izvještaj Velike župe Cetina od 30. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potrebi suradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

Saopštenje partizanskog Obavještajnog biroa Operativnog štaba za Bosansku Krajinu od juna 1942 god. o ustaškočetničkom sporazumu za borbu protiv partizana

Izvještaj velikog župana Velike župe Bribir i Sidraga od 17. juna 1942. o postignutoj saradnji s četnicima na sektoru Knina

Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine juna 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o organizaciji četnika u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Valjevo Dragoljub Draža Mihailović Nikšić Nevesinje Hrvatsko domobranstvo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Narodni heroji Jugoslavije Dobrosav Jevđević Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Hercegovini 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1942. Vrhovni štab NOVJ Bileća 2. proleterska divizija NOVJ Gacko Ustanak u Srbiji 1941. 369. legionarska divizija (vražja) Četnici u drugom svetskom ratu Komandant Jugoistoka Borbe u Lici 1942. Druga neprijateljska ofanziva 37. sandžačka divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Hercegovini 1943. Nikšićki partizanski odred 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Hercegovini 1944. Politički komesari u NOR-u Borbe u Crnoj Gori 1943. Trebinje Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Podgorica Borbe u Dalmaciji 1943. Bitka za Srbiju Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 6. crnogorska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Knin Borbe u Srbiji 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe u Srbiji 1943. Četnička golgota 5. krajiška udarna divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Britanija i Jugoslavija 181. pešadijska divizija Operacija Weiss 6. italijanski armijski korpus Saradnja četnika sa NDH Bitka na Neretvi 2. udarni korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Četnici u ustanku Dinarska četnička divizija Četnički zločini Kolašin Borbe u Srbiji 1942. Pljevlja Britanska pomoć četnicima 10. hercegovačka udarna brigada Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci)