🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sava Kovačević

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 19 dokumenata i 9 fotografija.

Dokumenti

Pismo Save Kovačevića od 17. februara 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o potrebi likvidacije četnika popa Perišina

Pismo Štaba Nikšićkog NOP odreda od 25. februara 1942. Savi Kovačeviću o vojno-političkoj situacijn na sektoru Odreda

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 27. februara 1942. Savi Kovačeviću o upućivanju udarnog bataljona za Vasojeviće i vojno-političkoj situaciji na području okruga

Pismo Maksima Goranovića, političkog komesara Golijskog bataljona, od 20. marta 1942. Savi Kovačeviću o situaciji u istočnoj Hercegovini

Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 22 marta 1942 god. Savi Kovačeviću o pogoršanju situacije u Katunskoj Nahiji i preduzetim mjerama u Pješivcima u vezi sa tim

Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 13. maja 1942. Savi Kovačeviću o neuspjelom napadu na Kablenu glavu

Uputstvo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 14 maja 1942 god. Savi Kovačeviću za traženje pomoći u žitu od Operativnog štaba za Hercegovnnu

Izvještaj Save Kovačevića i Veljka Mićunovića od 14 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o preduzetim mjerama za sređivanje jedinica Lovćenskog odreda i o stanju pozadine u Grahovskoj, Rudinsko-trepačkoj i Banjsko-vučedolskoj opštini

Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru n Boku od 17 maja 1942 god. Savi Kovačeviću o situaciji na sektoru Nikšnć - Šavnik

Izvještaj Save Kovačevića i Veljka Mićunovića od 18 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o stanju u jedinicama Lovćenskog NOP i DO i borbama protiv udruženih Italijana i četničko-krilaških bandi

Obavještenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 21 maja 1942 god. Savi Kovačeviću o situaciji kod Kolašina i Mojkovca i naređenje za otpočinjanje dejstva Lovćenskog odreda u pozadinu neprijatelja

Pismo Save Kovačevića od 25 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu povodom situacije u Crnoj Gori

Naređenje Save Kovačevića od 25 maja 1942 god. štabu Lovćenskog NOP odreda za kretanje u pravcu Vilusa

Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 1 juna 1942 god. Savi Kovačeviću o pravcima nadiranja italijansko-četničkih snaga i potrebi brzog izvlačenja njegove grupe u pravcu Golije

Naređenje Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 4 juna 1942 god. Savi Kovačeviću za grupisanje i kraći odmor jedinica Lovćenskog odreda

Pismo Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 8 juna 1942 god. Velimiru Terziću, Blažu Jovanoviću i Savi Kovačeviću povodom prodora četnika u Pivsku Planinu

Pismo Peka Dapčevića od 13 juna 1942 god. Savi Kovačeviću o uspostavljanju veze sa Glavnim štabom NOP i D odreda za Crnu Goru i Boku i predlog o komandnom sastavu Četvrte i Pete crnogorske brigade

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19 aprila 1943 Štabu Treće NOU divizije da dve brigade zadrži u rejonu Gacka a sa druge dve, pod komandom Save Kovačevića, dejstvuje pri pravcu Goransko - Savnik

Izvještaj narodnog heroja Save Kovačevića od 28 maja 1943 god. Vrhovnom štabu NOV Jugoslavije o boju na Krnovu i situaciji oko Šavnika

Fotografije

Povezane odrednice

Peko Dapčević Vilus Šavnik Blažo Jovanović 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Komski partizanski odred AFŽ Savo Orović 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Ni zrno žita okupatoru! Ivan Milutinović Lovćenski partizanski odred Borbe u Istri 1944. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Crnoj Gori 1943. Kolašin Gacko Četnici u drugom svetskom ratu Velimir Terzić Italija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. proleterska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1942. Komunistička partija Hrvatske Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Operacija Schwarz Glavni štab Crne Gore Sanitet u ratu Đoko Pavićević Nikšić Radoje Dakić Istra u oslobodilačkom ratu Operacija Weiss 3. udarna divizija NOVJ Nikšićki partizanski odred Mitar Bakić Bitka na Sutjesci Vojin Popović Milovan Đilas 10. hercegovačka udarna brigada Borbe u Hercegovini 1943. Centralna bolnica NOVJ Josip Broz Tito Pero Ćetković Kurirska služba u ratu Bitka na Neretvi Ranjenici u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Nevesinje Saradnja četnika sa okupatorom Mojkovac Vrhovni štab NOVJ