🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji

Za ovaj pojam je pronađeno 99 hronoloških zapisa, 107 dokumenata i 30 fotografija.

Događaji

27. 5. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da saopšti grupi savezničkih diverzanata: VŠ smatra logičnom saradnju sa saveznicima; on traži da se pošalju oficiri za vezu i da se bombarduju neprijateljske koncentracije u gradovima Crne Gore.

0. 10. 1943 Podgoricu (sada: Titograd) bombardovalo 30 savezničkih aviona. Poginulo je oko 100 građana i 150-200 nemačkih vojnika, a na aerodromu je zapaljeno 6 nemačkih aviona.

18. 10. 1943 VŠ NOV i POJ i AVNOJ objavili protestnu izjavu povodom četiri bombardera -Liberatora- koje je vlada SAD predala izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije. U izjavi se, pored ostalog, kaže: -U Jugoslaviji postoji samo jedna oružana snaga koja me vodi već dve godine borbu protiv okupatora, a to je Narodnooslobodilačka vojska. S druge strane, ministar jugoslovenske vlade Draža Mihailović zauzima neprijateljski stav prema Narodnooslobodilačkoj vojsci i sarađuje s okupatorom i do danas nije praktički pokazao ma kavu pomoć saveznicima u borbi protiv okupatora... Pošto je Amerika uručila aparate predstavnicima vlade koja nema nikakve veze s našom oslobodilačkom borbom, nama je taj čin nerazumljiv i smatramo da se ovaj akt protivi principima izraženim u Atlantskoj povelji-. U izjavi se traži da se NOV predaju oružje i brodovi koje je Italija zaplenila. aprila 1941.

31. 10. 1943 Saveznička avijacija bombardovala Podgoricu (sada: Titograd) i okolna sela u kojima su logorovale nemačke jedinice.

3. 11. 1943 Britanski avioni bombardovali Podgoricu (sada: Titograd). Uništeno je 10 nemačkih aviona na aerodromu, a u gradu je poginulo i ranjeno 150 građana.

16. 11. 1943 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da traži sadejstvo savezničke flote i vazduhoplovstva u borbi protiv neprijateljskih snaga koje su otpočele dejstva u Hrvatskom primorju i na Kvarnerskim ostrvima.

20. 11. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito obavestio generala Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Srednji istok, da će jedinice NOV i POJ uskoro pristupiti širim operacijama radi oslobođenja jednog dela jadranske obale, kako bi omogućile da ih saveznici brže snabdevaju. U tom cilju on je tražio podršku i sadejstvo savezničke avijacije, mornarice i tenkova.

27. 11. 1943 Šibenik bombardovala saveznička avijacija i oštetila više zgrada, među kojima i bolnicu.

28. 11. 1943 Saveznička avijacija bombardovala Zadar i Dubrovnik, kod Zadra potopila parobrod -Sebeniko- i 2 motorna čamca, a u Dubrovniku potopila 2 motorna jedrenjaka i oštetila parobrod -Cavtat-. Nemačke jedinice su imale 2 mrtva i 17 ranjenih, a građanstvo 15 mrtvih i 53 ranjena.

2. 12. 1943 Saveznička avijacija bombardovala Split i Omiš, kao i Orebić i Ston na poluostrvu Pelješcu.

5. 12. 1943 Šibenik bombardovala saveznička avijacija i potopila 4 manja nemačka broda.

5. 12. 1943 Kod o. M. Drvenika (blizu Trogira) saveznička avijacija napala 2 broda s nemačkom vojskom i jedan brod potopila. Drugi brod, oštećen, nasukao se na kopno blizu Trogira. Tu su ga napali i potopili delovi 9. dalmatinske brigade 20. divizije NOVJ. Poginulo je 15, a ranjeno 40 nemačkih vojnika.

13. 12. 1943 Šibenik bombardovala saveznička avijacija, porušivši 24 i oštetivši više zgrada. Poginulo je preko 80 stanovnika.

16. 12. 1943 Kod s. Sukošana mornaričke jedinice 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ zarobile neprijateljski brod -Tomislav- koji je isplovio iz Zadra da bi izbegao bombardovanje savezničke avijacije.

16. 12. 1943 Zadar bombardovala saveznička avijacija i uništila lučka skladišta.

17. 12. 1943 Zadar bombardovala saveznička avijacija i u luci pogodila nemački brod -Marbjansko-, na koji je bilo ukrcano 208 tona raži.

3. 1. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Split i Šibenik. U Splitu srušeno nekoliko zgrada i potopljen nemački motorni jedrenjak -Kastriotio-.

14. 1. 1944 Oko 200 savezničkih aviona bombardovalo nemačko-domobranski garnizon u Mostaru. Znatno je oštećen aerodrom; uništeno je 69 i oštećeno 98 kuća; poginulo je 37 i ranjeno 68 nemačkih vojnika i domobrana; istovremeno je poginulo oko 200 i ranjeno oko 300 građanskih lica. U borbi je uništeno 8 savezničkih aviona i preko 20 nemačkih i domobranskih aviona.

21. 1. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Rijeku, gde je oštetila tvornicu torpeda, rafineriju nafte, železničku prugu i veći broj okolnih zgrada.

8. 2. 1944 U s. Sutomiščici (na o. Ugljanu) saveznička avijacija potopila jednu nemačku naoružanu maonu, 6 koča i jedan parobrod. [Maona je brod za prevoz materijala bez sopstvenog pogona. Koča je ribarski brod za dubinski lov, nosivosti oko 100 t, sa snažnim motorom i brzinom preko 8 čvorova.]

8. 2. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji i strukturi štabova koipusa. Štab korpusa ima operativni deo i korpusnu vojnu oblast; operativni deo ima odsek operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje, intendanturu, sanitet i vojni sud; korpusna vojna oblast, kojom rukovodi zamenik komandanta, ima odsek za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud; u slučaju odlaska operativnog dela štaba, rukovođenje jedinicama na području korpusa preuzima zamenik komandanta. Naredba precizira izvršne organe: komande područja (koje obuhvataju jednu ekonomsku teritorijalnu celinu od 2-3 sreza), komande mesta i seoske straže, njihov sastav i zadatke. Divizije koje su vezane za jednu teritoriju uspostavljaju vojnu vlast u duhu ove naredbe. Ukidaju se sve dotadašnje naredbe o organizaciji vojne vlasti u pozadini. (Tumačenja i razjašnjenja ove naredbe data su od strane VŠ 23. februara 1944.)

22. 2. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Zagreb. Pogođene su nemačke barake i druge zgrade. Potpuno je srušeno 40 kuća, a oštećeno 160. Poginulo je 71 lice a 80 ranjeno.

3. 3. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Split i u luci potopila nemački parobrod i 2 motorna jedrenjaka.

12. 3. 1944 U Drvaru održali sastanak vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i šef savezničke vojne misije pri VŠ NOV i POJ general Ficroj Maklin. Postignut je sporazum da britansko kraljevsko vazduhoplovstvo primi u svoje baze na obuku pilote i pomoćno osoblje NOV i POJ i da im potom ustupi avione za formiranje lovačkih i bombarderskih eskadrila; obuka će biti prilagođena jugoslovenskom osoblju, a formirane eskadrile će u prvo vreme imati udvostručeno taktičko osoblje, sve dok se komanda britanskog kraljevskog vazduhoplovstva ne uveri da je jugoslovensko osoblje sposobno za samostalan rad. Šef vazduhoplovnog odseka pri VŠ NOV i POJ upućen je u Kairo radi daljih pregovora sa Vrhovnom komandom britanskog kraljevskog vazduhoplovstva.

8. 4. 1944 Oko 15 savezničkih aviona ponovo bombardovalo Nikšić. Poginuo je veći broj nemačkih i italijanskih vojnika.

16. 4. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Beograd u kome je poginulo preko 2.000 lica.

17. 4. 1944 Saveznička avijacija ponovo bombardovala Beograd.

19. 4. 1944 VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: izvestiti koje vojničke objekte treba da bombarduje avijacija, i pri tome paziti da to budu samo važni objekti i grupisanje neprijateljskih snaga, pošto će bombardovanje određivati VŠ.

24. 4. 1944 Desetak savezničkih aviona bombardovali Tivat i tom prilikom uništili dva broda, a jedan brod oštetili. Poginulo je 5-6 nemačkih vojnika i 10 radnika, dok je veći broj ranjen.

5. 5. 1944 Anglo-američki avioni, u šest naleta (30 aparata), bombardovali Podgoricu (sada: Titograd). Poginuo je veći broj četnika, ali i dosta građana; porušeno je i zapaljeno mnogo kuća.

18. 5. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Beograd.

24. 5. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju naredio Štabu 21. divizije NOVJ da sve jedinice i svi borci osmatraju prisilno spuštanje savezničkih avijatičara i odmah obezbede njihov prihvat i ukazu im pomoć: od mrtvih avijatičara uzeti legitimaciju, oružje i druge stvari a zatim ih sahraniti i to mesto označiti; žive avijatičare i stvari mrtvih avijatičara upućivati GŠ NOV i PO za Srbiju.

28. 5. 1944 Ovoga dana i sutradan, oko 40 savezničkih aviona bombardovalo Livno sa 300 bombi većeg kalibra. Poginula su 74 lica a ranjeno je 60 lica (od toga 3 neprijateljska vojnika).

28. 5. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Drniš. Oštećeno je više zgrada a jedan vojni magacin sa opremom izgoreo. Poginula su 2 a ranjeno je 20 nemačkih vojnika.

29. 5. 1944 Oko 40 anglo-američkih aviona bombardovalo Prijedor. Uništeno je oko 250 kuća i tri nemačka i domobranska skladišta. Poginulo je 31 i ranjeno više lica.

29. 5. 1944 Grupa od 40 anglo-američkih aviona bombardovala neprijateljski garnizon Bihać. Uništeni su skladište municije i veći broj vagona s vojnim materijalom. Grad je jako oštećen. Bilo je mnogo žrtava. Sutradan je napad ponovljen bez većih rezultata.

29. 5. 1944 Oko 40 anglo-američkih bombardera bacilo na neprijateljski garnizon Bos. Krupu preko 500 bombi kalibra 400-500 kg. Poginulo je 18 a ranjeno 15 lica. Grad je uništen a ž. st. i pruga porušeni su na više mesta.

30. 5. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Zagreb. Pogođeni su aerodrom, ranžirna železnička stanica i s. Resnička Trnava. Bačeno je oko 500 malih bombi, koje su na aerodromu uništile 11 aviona i oštetile 2 hangara.

31. 5. 1944 Anglo-američki avioni (12 aviona), u tri navrata, bombardovali neprijateljski garnizon u Kulen-Vakufu i porušili oko 100 kuća.

5. 6. 1944 Grupa od 12 savezničkih aviona bombardovala neprijateljski garnizon Cazin. Poginuo je veći broj građanskih lica i vojnika.

12. 6. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: pošto će saveznička vazduhoplovna pomoć našim snagama od sada biti veća, naređuje se da se savezničkim misijama i specijalno odaslanim vazduhoplovnim oficirima daju podaci o neprijateljskim pokretima, koncentraciji, granicama slobodne teritorije i drugi; zahteve za tučenje trenutnih taktičkih ciljeva postavljaće sami štabovi; VS će obezbediti bombardovanje u skladu s većim operacijama. (Ovog i sledećih dana su slične direktive upućene i drugim potčinjenim štabovima.) 

13. 6. 1944 Sedam dana posle iskrcavanja savezničkih trupa na francusku obalu, nemačka oružana sila počela da bombarduje London dugo pripremanim -tajnim oružjem- (-letećim bombama- - raketama V-1, a kasnije V-2).

16. 6. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Osijek. Tom prilikom je porušeno više kuća a poginulo je oko 100 i ranjeno oko 200 lica.

24. 6. 1944 GŠ NOV i PO za Srbiju naredio potčinjenim jedinicama da ukazuju pomoć savezničkim avijatičarima koji bi se prisilno spustili na teritoriju Srbije (-žive avijatičare predati najbližim savezničkim oficirima, a ranjene uputiti u najbližu bolnicu-). Isto tako je naredio da se prikupljaju podaci o neprijateljskim aerodromima, broju i vrsti aviona i protivavionskim oruđima (po mogućstvu priložiti i skicu aerodroma sa objektima).

27. 6. 1944 Oko 180 savezničkih aviona, u 9 naleta, bombardovalo Slav. Brod, bacivši oko 2000 bombi. Veliki broj zgrada je porušen i oštećen a poginulo je i ranjeno oko 500 lica.

30. 6. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Slav. Brod, s. Sibinj (kod Slav. Broda) i železničku prugu istočno od s. Okučana.

0. 7. 1944 Britanska vlada, nezadovoljna sporazumom Tito-Šubašić, pojačala svoj pritisak na NKOJ, smanjila materijalnu pomoć NOV i POJ, ograničila učešće savezničke avijacije u borbama nad Jugoslavijom i pravila druge smetnje.

2. 7. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Derventu. Poginulo je oko 300 a ranjeno 200 neprijateljskih vojnika.

2. 7. 1944 Saveznička avijacija (u dva naleta sa 40 aviona) bombardovala Slav. Brod, Novu Gradišku i Vinkovce.

8. 7. 1944 Saveznička avijacija, u dva naleta, bombardovala ložionicu u Novskoj i železničku stanicu. Oštećeno je 5 lokomotiva.

9. 7. 1944 U rejonu s. Ribnik - s. Budak - s. Široka Kula - Perušić 35. divizija NOVJ, uz podršku savezničke avijacije, napala na 4. ustašku brigadu i delove domobranske 3. posadne brigade, te ih odbacila zapadno od komunikacije Otočac-Gospić i zauzela pomenuta mesta.

15. 7. 1944 U Senju saveznički avioni bombardovali vojne objekte i potopili nemački parobrod -Slaviju- i jednu penišu.

16. 7. 1944 VŠ NOV i POJ obavestio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ da će savezničko vazduhoplovstvo bombardovati neprijateljski saobraćaj, te mu naredio da savezničkoj misiji pri Štabu korpusa označi komunikacije na svom području koje saveznička avijacija treba da tuče. (Ovog i sledećih dana upućeni su telegrami slične sadržine i drugim potčinjenim štabovima.)

19. 7. 1944 Saveznička avijacija bombardovala železničku prugu Beograd-Zagreb i napadala neprijateljske transporte kod ž. stanica: Oriovac, Vrbova, D. Vrba, Garčin i Andrijevci.

22. 7. 1944 Jedinice 35. divizije NOVJ uz sadejstvo savezničke avijacije, napale na ojačani 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon koji su u rejonu Čudinog klanca, s. D. i G. Babinog Potoka, s. Vrhovina, s. Crne Vlasti obezbeđivali komunikaciju Otočac-Bihać. Neprijatelj je odbačen iz Vrhovina, Crne Vlasti, D. Babinog Potoka i obližnjih visova, ali je on, zbog kratkog dejstva avijacije i zbog pristiglih mu pojačanja iz Otočca, povratio izgubljene položaje.

25. 7. 1944 Kod ž. stanica D. Vrba, Slav. Brod, Ivankovo, Mikanovci, Vrpolje saveznička avijacija bombardovala železničku prugu Beograd-Zagreb i neprijateljske transportne vozove. Uništene su 4 lokomotive i 6 vagona.

26. 7. 1944 Saveznička avijacija bombardovala železničku prugu Beograd-Zagreb i neprijateljske transporte kod ž. stanica: Banova Jaruga, Lipovljani, Rajić i Popovača. Uništeno je 12 lokomotiva i više vagona.

30. 7. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Slav, i Bos. Brod i neprijateljske transporte na pruzi Beograd-Zagreb, kod ž. stanica: Mikanovci, Ivankovo, Đeletovci, Martinci i Kukujevci. U Slav, i Bos. Brodu bilo je 60 mrtvih i 60 ranjenih lica.

3. 8. 1944 Kod železničkih stanica: Staro Petrovo Selo, D. Vrba, Rajić, Ludina i Kutina (na pruzi Beograd-Zagreb) saveznička avijacija bombardovala neprijateljske transporte.

7. 8. 1944 Kod s. Lipovljana, s. Novske, s. Rajiča i Dragalića saveznička avijacija bombardovala neprijateljske transportne vozove na železničkoj pruzi Beograd-Zagreb. Oštećene su 4 lokomotive. 

16. 8. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Novsku. Oštećeni su koloseci i 3 vagona-cisterne, a 8 vagona je izgorelo.

17. 8. 1944 Saveznička avijacija bombardovala železničke stanice Sibinj, Novu Kapelu - Batrinu, Novsku, Novu Gradišku i Rajić a u Gojili zapalila dva skladišta sa naftom.

21. 8. 1944 Kod železničkih stanica: Okučani, Sibinj, Nova Gradiška i Oriovac saveznička avijacija bombardovala neprijateljske transporte na pruzi Beograd-Zagreb. Tom prilikom je pruga oštećena i saobraćaj obustavljen.

22. 8. 1944 Vrhovni štab NOV i POJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju direktivu: da jedinice NOVJ u Makedoniji, uz sadejstvo savezničke avijacije, od 1. do 7. septembra ruše komunikacije Veles (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje-Kičevo i Prilep-Veles, ometajući prebacivanje nemačkih snaga iz Grčke na sever.

22. 8. 1944 Sa improvizovanog aerodroma u s. Breznama (kod Šavnika) 36 savezničkih transportnih aviona, uz zaštitu 50 lovaca, u nekoliko navrata evakuisali u bolnice NOVJ u Italiji 1059 ranjenika 2. i 12. udarnog korpusa i 6. proleterske divizije NOVJ -Nikola Tesla-, 16 savezničkih avijatičara i 3 člana engleske vojne misije.

22. 8. 1944 U smislu direktive VŠ NOV i POJ GŠ NOV i PO za Makedoniju postavio zadatke potčinjenim jedinicama da u vremenu od 1. do 7. septembra poj,ačaju dejstva na komunikacijama: Veles - (sada: Titov Veles) - Skoplje, Skoplje - Kičevo i Prilep-Veles, jer će u to vreme, po već utvrđenom planu, po tim komunikacijama dejstvovati i saveznička avijacija.

24. 8. 1944 U Vinkovcima saveznička avijacija porušila železničku stanicu, a na ž. st. Sesvete (kod Zagreba) uništila neprijateljsku kompoziciju.

29. 8. 1944 U duhu direktive VŠ NOV i POJ o rušenju komunikacija uz sadejstvo savezničke avijacije, GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 1. makedonskoj NOU brigadi da od 1. do 10. septembra stalno napada i ruši objekte i postrojenja na železničkoj pruzi Gostivar-Kičevo i na komunikacijama Kičevo-Debar i Debar-Gostivar.

4. 9. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Bos. Novi i Dvor na Uni.

6. 9. 1944 Anglo-američka avijacija bombardovala Konjic i srušila most na r. Neretvi.

6. 9. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Leskovac. Poginulo preko 500 nemačkih vojnika, preko 200 četnika, oko 300 vojnika SDK i preko 1000 građana. Materijalna šteta velika.

7. 9. 1944 Anglo-američka avijacija bombardovala Sarajevo. Oštećen železnički čvor Sarajevo - Alipašin Most. Poginuo veći broj lica.

8. 9. 1944 Saveznička avijacija u tri navrata, sa oko 120 aviona, bombardovala Slav, i Bos. Brod i oštetila železnički most, obe železničke stanice, stražaru i centar grada u Slav. Brodu.

12. 9. 1944 Kod o. Mljeta saveznička avijacija greškom potopila patrolni čamac PČ 75 17 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

14. 9. 1944 Sto anglo-američkih aviona bombardovalo ž. st. Alipašin Most: poginulo oko 300 lica, uglavnom civila, i uništene 2 protivavionske baterije.

16. 9. 1944 U Holandiji saveznici otpočeli vazdušnodesantnu akciju u cilju obilaska Sigfridove linije i prodiranja u ravnicu Vestfalije obilazeći Rur sa severa. Saveznički vazdušnodesantni konvoj, jačine oko 1550 transportnih aviona i 480 jedrilica, u pratnji oko 1250 lovaca, krenuo je sa aerodroma u V. Britaniji. Neposredno pred početak desanta 1140 teških bombardera je mipalo protivavionske položaje, dok je oko 200 aviona podržavalo napad britanske 2. armije u području severno od Rajne. Od 16. do 26. septembra spušteno je na položaje oko 35.000 ljudi i velika količina materijala, vozila i oružja.

17. 9. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Osijek i Vinkovce: u Vinkovcima porušila 12 i oštetila oko 30 kuća, a u Osijeku porušila 10 i oštetila 77 kuća.

21. 9. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Slav. Brod, Osijek i Vinkovce. U Slav. Brodu je porušila železničku stanicu, fabriku vagona, tvrđavu i deo centra grada, a u Osijeku koloseke na železničkoj stanici, radionice za opravku lokomotiva i vagona, skladište i upravnu zgradu.

3. 10. 1944 Posle kraćeg bombardovanja od strane sovjetske avijacije, slomivši slabiji otpor zaštitnih delova nemačkih jedinica, oko 14 časova su Bor i Brestovačku Banju oslobodili delovi 9. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ. Nešto kasnije u Bor su stigle i jedinice Crvene armije sa delovima 7. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ. U Boru je zaplenjeno: 35 vagona artiljerijske municije, 2 vagona protivtenkovske municije, 402.000 puščanih metaka, 1000 nagaznih mina, 1550 ručnih bombi, 900 tromblonskih bombi, 850 kg eksploziva i veća količina životnih namirnica.

10. 10. 1944 Bugarska Tenkovska brigada i 1. vlasotinačka brigada 22. divizije NOVJ, uz podršku avijacije Crvene armije, savladale upornu odbranu delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika i oslobodile Vlasotince. Neprijatelj se, uz gubitke od oko 300 poginulih, povukao ka Leskovcu.

14. 10. 1944 Na prostoriji s. Mramor - s. Jugbogdanovac (između Niša i Prokuplja) 47. divizija NOVJ s juga i 24. divizija NOVJ sa severa, uz sadejstvo sovjetske avijacije i bugarske Tenkovske brigade, u snažnom naletu razbile glavninu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. U borbama je poginulo 400 a zarobljeno 700 neprijateljskih vojnika i deo štaba 7. SS divizije. Zaplenjeno je: 800 motornih vozila, 17 tenkova, 7 motorizovanih topova, 100 putničkih automobila, 700 pušaka, 50 automata, 80 p. mitraljeza, 5 minobacača, 300.000 metaka, 10 radio-stanica, 10 radio-aparata, 200 konja, 2 trupne apoteke, 200.000 cigareta, 700.000 dinara i mnogo druge ratne opreme.

17. 10. 1944 Oko 60 savezničkih aviona bombardovalo Vinkovce, Pogođena je, uglavnom, železnička stanica, gde je oštećeno 15 lokomotiva i oko 400 vagona. Neprijatelj je imao 45 mrtvih i 35 ranjenih vojnika.

18. 10. 1944 Kod s. Somaljice, s. Negovca, s. Reljana i s. Novog Sela (na komunikaciji Kumanovo-Bujanovac) 18. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ odbila napad nemačkih snaga koje su težile da je odbace s tih položaja i sebi omoguće nesmetan pokret i transport duž te komunikacije. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih a neprijatelj 10 do 15 mrtvih i ranjenih. Saveznička avijacija je u toku dana mitraljirala jednu nemačku kolonu i zapalila 9 vozila.

24. 10. 1944 U luci Olibu saveznička avijacija greškom potopila naoružani brod NB 13 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ.

30. 10. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da zahteve za taktička bombardovanja i sadejstvo britanske avijacije upućuje direktno preko britanske vojne misije pri GŠ NOV i PO za Hrvatsku.

30. 10. 1944 VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ: više puta u toku dana dostavljati tačne podatke o ciljevima na zemlji koje će, radi podrške kopnenim snagama, tući avijacija NOVJ i vazduhoplovne jedinice SSSR-a; za sadejstvo savezničke avijacije iz baza u Italiji tražiti pomoć preko savezničke misije pri Štabu korpusa; svi saveznički oficiri koji su se nalazili kod četnika treba da napuste Jugoslaviju i da se vrate u Italiju.

30. 10. 1944 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: 8. korpus mora ostati na dalmatinskoj obali, zaposesti sve gradove i mesta i sprečiti svaki napad na nezavisnost zemlje; jedinice 8. korpusa treba da napreduju prema Zadru, i dalje; hitno organizovati prijem većih količina ratnog materijala, goriva, odeće i obuće koje su saveznici u Italiji stavili na raspolaganje NOVJ; sadejstvo savezničke avijacije tražiti preko britanske misije pri Štabu korpusa.

4. 11. 1944 VŠ NOV i POJ, obavestio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da je britanska vojna misija obećala jaču vazduhoplovnu pomoć za saradnju sa trupama na zemlji i naredio: o svim promenama situacije redovno izveštavati, da ne bi bile tučene vlastite trupe; savezničkim avijatičkim oficirima za vezu treba omogućiti rad.

5. 11. 1944 Anglo-amerićki avioni bombardovali Podgoricu (sada: Titograd) sa okolinom, gde su se koncentrisale snage nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa i četnici. (Vazdušni napad je ponovljen i naredna dva dana.) Neprijatelju su naneti znatni gubici u ljudstvu i tehnici. Pored materijalne štete, mnogo je bilo žrtava i kod stanovništva.

5. 11. 1944 Anglo-američka avijacija bombardovala Rijeku. Potopljeni su minonosac, torpiljarka, naoružani motorni jedrenjak i patrolni brod. Poginulo je oko 100 nemačkih vojnika, a ranjen ih je veći broj.

5. 11. 1944 Jedinice 1. kosovsko-metohijske NOU brigade, posle oštrih borbi, odbile ponovljene napade nemačkih jedinica ka s. Dečanima (blizu Peći). Jedna četa te brigade uspela je da pređe most na r. Dečanskoj Bistrici i da se više njega ukfini u neprijateljski položaj. Saveznička avijacija mitraljirala je neprijateljske snage tokom celog dana.

5. 11. 1944 Avijacija Crvene armije uspešno bombardovala kasarnu i vojne objekte u Kos. Mitrovici. Poginulo je oko 1000 nemačkih vojnika, oko 500 balista i oko 400 italijanskih fašista.

20. 11. 1944 Anglo-američki avioni uništili 8 lokomotiva na pruzi Sarajevo-Slav. Brod i bombardovali neprijateljska uporišta u Maglaju i Bos. Brodu, pogodivši železničku stanicu, ložionicu sa radionicama i ustaški štab.

23. 11. 1944 Više od 30 anglo-američkih aviona bombardovalo nemačke kolone na komunikaciji Višegrad-Rogatica-Sokolac. Naročito je jako bombardovana Rogatica, gde je poginulo preko 100 nemačkih vojnika.

23. 11. 1944 Anglo-američki avioni bombardovali Zenicu (uništili železnički most na r. Bosni), Doboj (pogodivši železničku stanicu, vojne logore i mostove na r. Bosni i r. Spreči) i ž. st. Usora (uništivši 2 oklopna voza).

14. 12. 1944 Kod ž. st. Ivankovo saveznička avijacija bombardovala prugu Slav. Brod - Vinkovci. Oštećene su zgrade, stanična postrojenja i 27 vagona, a 8 vagona je uništeno.

26. 12. 1944 VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da saveznička avijacija ne bombarduje neposrednu blizinu Zagreba, nego da bombarduje komunikacije i jače koncentracije neprijateljskih jedinica.

6. 1. 1945 Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i šef britanske vojne misije general Ficroj Maklin sklopili ugovor o uspostavljanju vazduhoplovne baze u okolini Zadra za potrebe savezničkog vazduhoplovstva, a u cilju pomoći NOVJ u borbi protiv nemačkih snaga.

18. 2. 1945 U s. Madžarima (kod Bara), pri povratku sa bombardovanja iz Nemačke, usled nestanka benzina srušio se četvoromotorni avion američkog vazduhoplovstva. Spašenu posadu od 9 članova prihvatila je 10. crnogorska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ.

Dokumenti

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 3. do 18. avgusta 1942. godine

Izvještaj štaba Treće udarne divizije od 30 oktobra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o čišćenju četničkih bandi u Gornjoj i Donjoj Morači i o rezultatima savezničkog bombardovanja Podgorice

Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o otporu na Pelješcu i bombardiranju Splita i Solina od strane savezničkih aviona

Izvještaj štaba Četvrte proleterske brigade od 3 novembra 1943 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Vasojevićima i bombardovanju Podgorice od strane naših saveznika

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na auto-kolonu kod Muća i bombardiranje Zadra

Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 5. studenog 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o bombardiranju Splita od strane savezničkih aviona

Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obaiskog sektora od 3 decembra 1943 god. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju Mosorskog odreda u Bol i o bombardovanju Omiša od strane savezničkih aviona

Izvod iz izvještaja Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 3. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju Mosorskog odreda u Bol i o bombardiranju Omiša od strane savezničkih aviona

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Siverića i Šibenika od strane savezničih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 4. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o gubicima prilikom bombardiranja savezničkih aviona Šibenika i napadu na brodove kod M. Drvenika i Čiova

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Kaštel Sućurca od strane savezničkih aviona

Saopštenje Tanjuga od 7. decembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica NOV i PO Jugoslavije na teritoriji Srbije, Bosne i Hrvatske i o sadejstvu savezničke avijacije

Saopštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. decembra 1943. stanovništvu na teritoriji Jugoslavije da napušta gradove gde se nalaze vojni objekti i neprijateljski vojnici

Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 10. prosinca 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o bombardiranju Kaštel Sućurca od strane savezničkih aviona

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i bombardiranju Šibenika, Solina i Kaštel Sućurca od strane savezničke avijacije

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi četnika i partizana kod Skradina i bombardiranju Šibenika i Zadra od strane savezničke avijacije

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. prosinca 1943. o žilavom otporu partizana kod Primoštena, bombardiranje rajona Trogira i Splita od savezničkih aviona i borbama kod Strmice

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o ponovnom zauzimanju Primoštena, iskrcavanju partizanskih jedinica s otoka u rajon Primoštena i bombardiranju Solina i Kaštel Sućurca od savezničkih aviona

Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 27. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Zadra i otoka Ugljana od savezničkih aviona

Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 27. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o zračnim napadima savezničke avijacije na Šibenik

Izvještaj Zapovjedništvu Mornarice NDH od 29. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o zračnim napadima savezničke avijacije u vremenu od 10. studenog do 7. prosinca

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 30. prosinca 1943. o bombardiranju Brača od njemačkih aviona i Račišća na Korčuli od savezničkih aviona

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Vrlike i Knina i bombardiranju Zadra

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šolte, Splita i Šibenika i potonuću podmornice u Bračkom kanalu

Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 8. siječnja 1944. o bombardiranju Makarske od strane savezničkih aviona

Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12 januara 1944,god. Štabu Mornarice NOVJ o bombardovanju Makarske od strane savezničkih aviona

Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o bombardiranju Makarske od strane savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju njemačkih snaga sa Šolte na Brač, napadu partizana na Pirovac i bombardiranju od strane savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o završnom čišćenju Šolte, povlačenju iz Tijesna i bombardiranju Šibenika

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o stalnim zračnim napadima savezničke avijacije na Zadar i Šibenik

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šibenika i pokretima trupa

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o istovaru tereta sa partizanskih brodova između Biograda i Pirovca i bombardiranju Šibenika

Izvodi iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. siječnja 1944. o bombardiranju Zadra i Trogira, partizanskim gubicima kod Primoštena

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Čiova, napadu savezničkih aviona na brodove kod Sućurca i Sutomišćice, sukobu četnika i grupe partizana kod Skradina

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o akciji čišćenja otoka Pašmana i napadu savezničke avijacije na Ugljan i Zadar

Izvještaj Zapovjedništva Seste oružničke pukovnije od 19. veljače 1944. o stanju u Metkoviću nakon bombardiranja od strane savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Brdskog armijskog korpusa od 23. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o izvršenoj raciji u Kaštel Gomilici i bombardiranju Šibenika

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama u rajonu Brštanovo i kod Trogira, bombardiranju Knina i Šibenika od savezničkih aviona

Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. ožujka 1944. o zarobljavanju ranjenog engleskog oficira na Šolti, bombardiranju logora evakuiranog stanovništva u Zadru i evakuaciji stanovništva iz rejona Rogoznica-Marina

Izvještaj Kotarske oblasti u Kninu od 17. ožujka 1944. o bombardiranju Knina od strane savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o postignutom rezultatu u akciji Renate, bombardiranju Zadra i Šibenika od savezničkih aviona

Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Knina od savezničkih aviona

Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 20. ožujka 1944. o bombardiranju tvornica Ravnice i Dugi Rat od strane savezničkih aviona

Izvještaj Kotarske oblasti u Kninu od 23. ožujka 1944. o bombardiranju Knina od strane savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju borbene grupe na Šoltu, bombardiranju aerodroma Zemunik i Sinj od savezničkih aviona

Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Zadra i Biograda od savezničkih aviona

Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da odobrava lekara iz Italije za partizansku diviziju Garibaldi i da je od saveznika traženo bombardovanje nemačkih snaga u Nikšiću

Izvještaj Prve komande područja Korpusne vojne oblasti od 9 aprila 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o bombardovanju Nikšića od strane Saveznika

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da javi rezultate bombardovanja Nikšića i da na sektoru Priboj - Rudo zadrži jače snage radi prihvata Udarne grupe divizija NOVJ za slučaj njenog povlačenja iz zapadne Srbije

Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11. aprila 1944, preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, upozorenje stanovništvu da napusti mesta gde se nalaze nemačke, ustaške i četničke baze, jer sledi bombardovanje, i zahvalnost maršala Josipa Broza Tita jedinicama 6. korpusa NOVJ za uspešno izvršenje operacije

Izvještaj Štaba 10. hercegovačke brigade od 17. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o upućivanju savezničkih avijatičara za Andrijevicu i o prebacivanju 1. bataljona na sektor Moska

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da zbog neminovnih žrtava civilnog stanovništva predlaže za bombardovanje samo značajne vojne objekte

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Toplicu od 27. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o spasavanju savezničkih avijatičara i o dejstvima Jastrebačkog NOP odreda

Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 11. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ da predstoji veća saveznička vazduhoplovna podrška snagama NOVJ i naređenje šta moraju preduzeti da se ona ostvari

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 juna 1944 godine štabovima divizija i komandama područja na teritoriji Crne Trave, Jablanice, Toplice, Rasine, Kopaonika i Timoka za ukazivanje pomoći savezničkim avijatičarima i prikupljanje podataka o neprijateljskim avionima i aerodromima

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da redovno izveštavaju Vrhovni štab o efektu savezničkog bombardovanja neprijateljeve žive sile i tehnike

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da savezničkim vojnim misijama daju podatke o dislokaciji i kapacitetima nemačkih slagališta nafte, benzina i rafinerije

Petodnevni izveštaj vazduhoplovnog oficira za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ pri savezničkim Balkanskim vazduhoplovnim snagama Janeza Svetlina Ivana od 10. jula 1944. načelnika vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ o dotadašnjem svom angažovanju

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da savezničkim vojnim misijama naznače na kojim putevima saveznička avijacija ne treba da tuče saobraćaj

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da redovno javljaju tačne podatke o rezultatima savezničkog bombardovanja neprijatelja i o rezultatima taktičke saradnje avijacije i jedinica NOVJ

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da izveste koliko su do tada njihove jedinice spasile savezničkih avijatičara

Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. engleskoj vojnoj misiji pri Glavnom štabu NOV i PO Srbije u vezi sa traženjem aviona za bombardovanje neprijateljskih garnizona u Srbiji

Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da dostavlja vrlo neprecizne zahteve za sadejstvo avijacije i za dotur ratnog materijala

Obaveštenje komandanta Baze NOVJ u Italiji Branka Poljanca od 23. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o povratku s Visa za Bosansku krajinu Dura Pucara Starog, o upućivanju teškog naoružanja za jedinice korpusa i zahtev da se pripreme za evakuaciju ranjenici i spaseni saveznički avijatičari

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga kod Vrlike i na Rabu i o izviđanju artiljerijskih položaja na Hvaru

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Dubrovniku i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke baterije u Korčuli

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 28. avgusta 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Obrovcu, o pratnji britanskog pomorskog konvoja i o izviđanju puta Travnik-Bugojno-Kupres

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 29. avgusta 1944. o bombardovanju železničke stanice u Han-Pijesku i izviđanju pruge Klina-Priština-Kačanik

Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. avgusta 1944. Štabu Podgrmečkog NOP odreda da zatvori pravce Ljubija - Sanski Most i Prijedor - Sanski Most

Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. Štabu 39. divizije da zatvori pravce od Banje Luke ka Prijedoru i da izvrši demonstrativan napad na Banju Luku

Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Prijedor i Ljubiju

Relacija 4. lovačkog zdruga za septembar 1944. o rasporedu i dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Prijedor

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 1. septembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona i o bombardovanju železničke stanice u Bradini 

Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 1. septembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade za sadejstvo s jedinicama 4. NOU divizije i grupom kozarskih NOP odreda u napadu na Prijedor

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 2. septembra 1944. o pratnji britanskog transportnog aviona, bombardovanju železničke stanice u Tarčinu i nemačke autokolone na komunikaciji Bradina-Raštelica i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemački pomorski saobraćaj kod Jablanca

Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 3. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o akcijama u avgustu u rejonima Bosanskog Novog i Prijedora

Zapovijest štaba 5. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Prijedor

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. septembra 1944. o pratnji britanskog lovca-bombardera i o napadu na nemački štab u Miletića Gaju

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. septembra 1944. o bombardovanju nemačko-ustaških snaga na komunikaciji Karlovac-Zagreb i o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Krka

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 7. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na pomorski saobraćaj kod Hvara i o bombardovanju mosta na komunikaciji Banja Luka - r.Jajce

Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. avgusta 1944. operativnim štabovima NOVJ da u sadejstvu sa savezničkim vazduhoplovstvom od 1. do 7. septembra 1944. u svom operativnom prostoru ruše železničke i putne komunikacije kojima se neprijatelj služi

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. septembra 1944. o borbama oko Prijedora, Tuzle i Rogatice

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. septembra 1944. o bombardovanju nemačkog štaba u Tkonu na otoku Pašmanu, izviđanju puta Benkovac-Obrovac-Otočac i o pratnji britanskog transportnog aviona

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. septembra 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri izviđanju obalskog saobraćaja i o bombardovanju nemačkog pomorskog saobraćaja kod Korčule i Šolte

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju obale od ušća Neretve do Zadra, bombardovanju delova nemačke 118. divizije u Sumartinu na Braču, luke Trpanj na Pelješcu i nemačkih položaja u Omišu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. septembra 1944. o izviđanju komunikacije Zeljuša-Jablanica i o bombardovanju nemačkih položaja na Braču

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 16. septembra 1944. o bombardovanju nemačke obalne baterije na Hvaru i ustaša na Pagu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 27. septembra 1944. o bombardovanju nemačkih snaga u Ljubuškom i Drnišu

Zahtev Štaba 5. korpusa NOVJ od 27. septembra 1944. Savezničkoj vojnoj misiji za bombardovanje mosta kod Gradiške

Zahtev Vazduhoplovnog odeljenja Glavnog štaba-NOV i PO Srbije od 9. oktobra 1944. šefu Sovjetske vojne misije pri Glavnom štabu Srbije da sovjetska avijacija, patrolira u rejonu Priština-Leskovac-Niš-Prokuplje i bombarduje nemačke aerodrome kod Prištine i Niša

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 12. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 13. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u Stonu i pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri napadu na nemačke snage kod Aržana

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 15. oktobra 1944. o bombardovanju delova nemačke 369. legionarske divizije u selu. Ošlje kod Stona

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 21. oktobra 1944. o napadu na delove nemačke 369. legionarske divizije u Opuzenu i na komunikaciji Ošlje-Metković, bombardovanju fabrike duvana u Imotskom i pratnji aviona 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju jadranskog obalskog područja

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za dostavljanje dnevnih podataka o ciljevima koje treba da napada avijacija NOVJ ili sovjetska avijacija

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. novembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima o savezničkoj vazduhoplovnoj saradnji s jedinicama NOVJ

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. novembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima za bezbednost letenja zbog pojačane savezničke aktivnosti

Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 9. novembra 1944. o dejstvima na području Zvornika i Kalinovika i o bombardovanju Sarajeva

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Prijedor Solin Brač Glavni štab Srbije Osijek Borbe u Crnoj Gori 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1944. Bolnice u oslobodilačkom ratu 15. brdski armijski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Omiš Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ 369. legionarska divizija (vražja) Kičevo Novska Hvar Borbe u Hrvatskoj 1944. Zagreb Italija u drugom svetskom ratu Trogir Diverzije u oslobodilačkom ratu Vinkovci Bosanski Novi Borbe u Dalmaciji 1944. 264. pešadijska divizija Četnici u drugom svetskom ratu Borbe na Kosovu i Metohiji Vrhovni štab NOVJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe na Jadranu 1943. Operacija Jesenji pljusak Beograd SSSR i Jugoslavija Zadar Spašavanje savezničkih avijatičara Borbe u Dalmaciji 1943. 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. SAD i Jugoslavija Pelješac Crvena armija Ranjenici u ratu Nova Gradiška Luftwaffe u Jugoslaviji 2. oklopna armija Otočac Borbe u Makedoniji 1944. Očekivano iskrcavanje saveznika Mornarica NOVJ Leskovac Nikšić Britanija i Jugoslavija Saradnja četnika sa okupatorom Podgorica 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Sarajevo Borbe u Srbiji 1944. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Bitka za Prijedor 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Split Partizanska avijacija Bitka za Srbiju Borbe u Lici 1944. Slavonski Brod Šibenik Makarska Korčula Josip Broz Tito Knin