🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Senj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 24 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

29. 1. 1942 Prvi bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda razoružao žand. st. u s. Alanu (kod Senja). Zarobljeno 19 žandarma i zaplenjeno 19 pušaka.

26. 5. 1942 Između s. Krivog Puta i s. Alana (kod Senja) italijanske snage napale delove 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda i prinudile ih na povlačenje. Tom prilikom su italijanske jedinice ušle u Alan i opljačkale ga.

6. 6. 1942 Na putu Brinje-Senj, iz zasede, delovi 1. Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu od 4 kamiona. Poginulo je 15 a ranjeno 30 neprijateljskih vojnika; uništena su 2 kamiona. Gubici 1. odreda: 4 mrtva i 3 ranjena.

21. 6. 1942 Jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda, posle duge i ogorčene borbe, zauzele ustaška i italijanska uporišta u s. Krivom Putu, s. Primorskom Veljunu i s. Podbilu (kod Senja), zarobile 30 a ubile 35 italijanskih vojnika, žandarma i ustaša i zaplenile 180 pušaka i 1 p. mitraljez.

24. 6. 1942 Iz zasede kod s. Krivi Put (blizu Senja) jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda napale italijansku kolonu i posle osmočasovne borbe, nanevši joj velike gubitke, prinudile je na povlačenje prema Senju i Primorskom Veljunu.

26. 6. 1942 Između Senja i Novog delovi 1. Primorsko-goranskog NOP odreda napali dva kamiona italijanske vojske i ubili oko 60 italijanskih vojnika.

2. 7. 1942 Na putu Otočac-Senj jedinice Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku napale italijansku i četničku kolonu i nanele im gubitke od 11 mrtvih.

18. 7. 1942 Na putu Novi-Senj 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske, uz sadejstvo 3. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napao iz zasede motorizovanu bateriju 57. artiljerijskog puka italijanske divizije -Lombardija- i uništio 4 topa, 2 kamiona i 1 oklopni automobil, a zaplenio 12 pušaka i mitraljez.

12. 4. 1943 Otočac, poslednje neprijateljsko uporište u Gackoj dolini, posle trodnevne borbe zauzele jedinice 1. hrvatskog korpusa NOVJ. Delovi italijanske divizije -Re-, sa razbijenim ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama iz Like, povukli su se u Senj. Italijanske jedinice su imale 56 mrtvih, 69 ranjenih i 49 nestalih vojnika i oficira, dok gubici ustaško-domobranskih i četničkih snaga nisu utvrđeni. Korpus je imao 12 mrtvih i 55 ranjenih.

12. 4. 1943 U Brinje ušle jedinice 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske pošto su se delovi italijanske divizije -Re- povukli u Senj. Zaplenjena je veća količina municije i ostalog materijala.

15. 4. 1943 U s. Starigradu (kod Senja) bataljon -Ognjen Prica- 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ razoružao 9 žandarma i 11 finansa.

24. 5. 1943 Delovi italijanske divizije -Re- i konjičkog puka -Alesanđrija- iz Senja i Krivo- Puta pokušali prodor ka oslobođenom Brinju, ali ih je na Goljaku dočekala i odbila 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ. Sutradan je neprijatelj potisnuo ovu brigadu na položaje iznad Žute Lokve, odakle ga je ona 26. maja bezuspešno napadala na Goljaku. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 109 ranjenih, a 4 udarna brigada 10 mrtvih i 56 ranjenih.

23. 1. 1944 U cilju zauzimanja oslobođene teritorije Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, glavnina nemačke 392. legionarske divizije otpočela nastupanje iz Ogulina pravcima: Jezerane-Brinje-Senj i Jasenak-Drežnica-Brinje. Od 25. januara sadejstvovale su joj i snage nemačke 114. lovačke divizije iz rejona Žute Lokve ka Jezeranima i Drežnici. U višednevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. divizije NOVJ na svim pravcima i do 31. januara zaposeo Drežnicu i uspostavio garnizone duž komunikacije Ogulin-Brinje-Senj.

9. 2. 1944 Tri bataljona nemačke 392. legionarske divizije iz Senja, s. Krišpolja i s. Prokika napali 1. udarnu brigadu 13. divizije NOVJ i posle jednodnevne borbe zauzeli s. Tužević, s. Krivi Put i s. Alan.

3. 3. 1944 Iz Novog, Senja, s. Alana i s. Krišpolja delovi 846. i 847. puka nemačke 392. legionarske divizije otpočeli napad u cilju prodora ka pl. Ritavcu i uništenja skladišta za snabdevanje 13. divizije NOVJ u tom rejonu. U dvodnevnim borbama jedinice 13. divizije NOVJ odbile su napade i prinudile neprijatelja na povlačenje.

18. 4. 1944 Iz Ogulina, Brinja, s. Krivog Puta, Senja i Novog pet bataljona nemačke 392. legionarske divizije i jedan ustaški bataljon otpočeli koncentričan napad u cilju zauzimanja Drežnice i uništenja baza za snabdevanje 13. divizije NOVJ u tom rejonu. I pored jakog otpora 2. brigade i 1. NOP odreda 13. divizije NOVJ u rejonu s. Brezno - s. Škalić - s. Tužević - pl. Miškovica, neprijatelj je istog dana izbio u Drežnicu. On je do 20. aprila pročešljavao šumski predeo oko Drežnice, gde je zaplenio više skladišta municije i druge opreme.

31. 5. 1944 Otpočelo iskrcavanje 847. puka nemačke 392. legionarske divizije iz Senja i Novog na ostrva: Pag, Maun, Olib, Silbu, Premudu, Škardu, 1st i Molat u cilju čišćenja (nazvanog -Vikinger-), koje je trajalo do 2. juna. Neprijatelj je uništio veći broj ribarskih lađa i čamaca, a zatim se povukao u s. Jablanac, Senj i Novi.

15. 7. 1944 U Senju saveznički avioni bombardovali vojne objekte i potopili nemački parobrod -Slaviju- i jednu penišu.

22. 8. 1944 Nemačke i ustaško-domobranske snage iz Daruvara, s. Hercegovca i s. Pavlovca napale jedinice 12. divizije NOVJ u blizini s. Grubišnog Polja (kod Daruvara). Posle četvoročasovne borbe one su uspele da potisnu jedinice NOVJ i da zauzmu s. Grubišno Polje. Neprijatelj je imao 90 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice 12. divizije - 9 mrtvih, 24 ranjena i 18 nestalih boraca. U toj borbi je poginuo i komandant 12. NOU brigade Ivan Senjug Ujak, narodni heroj.

6. 4. 1945 Jedinice 7, udarne i 19. udarne divizije JA odbacile ka Senju delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije i 847. puka nemačke 392. legionarske divizije i oslobodile Otočac i Brinje.

8. 4. 1945 Jedinice 9. udarne divizije JA oslobodile s. Jablanac (kod Senja). Poginulo je 73, a zarobljeno 370 vojnika iz nemačke 392. legionarske divizije i nemačke mornarice. Jedinice 9. udarne divizije JA su imale 9 mrtvih i 16 ranjenih.

9. 4. 1945 Jedinice 26. udarne i 19. udarne divizije JA oslobodile Senj, nanevši neprijatelju velike gubitke. Poginuo je i komandant nemačke 392. legionarske divizije, dok je komandant 847. puka zarobljen.

16. 4. 1945 Iz rejona s. Sv. Juraj - Senj jedinice 26. udarne divizije JA i Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije izvršile desant i, posle jednodnevne borbe protiv nemačko-ustaške posade, oslobodile ostrvo Krk. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 474 poginula vojnika i 6 oficira, a zarobljeno je 130 vojnika i 1 oficir. Gubici desantnih snaga: 16 mrtvih i 54 ranjena.

22. 4. 1945 Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i Jugoslovenske mornarice koje su, posle višednevnih ogorčenih borbi, oslobodile Sušak, Senj, Novi, Crikvenicu, Kraljevicu, Bakar, kao i ostrva Rab, Krk, Cres i Lošinj.

Dokumenti

Izvještaj Velike župe Vinodol i Podgorje u Senju od 23 ožujka 1942 god. o stanju na području Zupe

Izvještaj Kotarske oblasti Senj od 15 svibnja 1942 god. o napadu partizana na oružničku stanicu Krasno i Kuterevo

Izvještaj zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 7 srpnja 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu na gesti Senj - Novi, o paljenju sela Ledenice od strane Talijana i borbi u selu Lukar

Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 25 svibnja 1943 god. o borbi protiv Četvrte NOU brigade u zoni Senj - Vratnik

Naređenje glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za preuzimanje komande na sektoru Senj - Žuta Lokva - Otočac - Brinje

Izvještaj ustaško-domobranskog zapovjedništva za Liku od 16 rujna 1943 god. o dejstvu jedinica NOV i PO Hrvatske u Lici i predaji Senja jedinicama NOV i PO Hrvatske od strane Talijana

Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Plaškog, Senja, Zadra i o rušenju komunikacija

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 marta 1944 god o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Horvate, Brezovicu i Livno i o borbama na području Podravske Slatine, Senja i Otočca

Izveštaj 847. grenadirskog puka od 2. juna 1944. Štabu 392. legionarske divizije o toku i rezultatima operacije »Vikinger« za zauzimanje grupe ostrva na odseku Novi —: Senj — Jablanac krajem maja i početkom juna 1944. godine

Direktivna zapovijest Štaba 13. divizije od 31. avgusta 1944. podređenim jedinicama za rušenje komunikacija Brinje - Ogulin, Brinje - Senj i Senj - Sušak

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. septembra 1944. o izviđanju saobraćaja na pravcu Senj - Generalski Stol, o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Lošinja i o pratnji britanskih transportnih aviona.

Predlog komandanta Jugoistoka od 5. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi za organizaciju odbrane na liniji Rijeka — Senj — greben planine Velebita — Knin — Livno — Mostar — Nevesinje — Gacko

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 4. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 6. decembra 1944. o izviđanju komunikacija Gospić-Senj i Mostar-Sarajevo i ometanju saobraćaja kod Kiseljaka

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 16. januara 1945. o napadu na pomorski saobraćaj kod Senja i o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 2.. februara 1945. o izviđanju komunikacije Gospić.-Otočac-Senj i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ljubuškom, Čitluku i Humcu

Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 4. februara 1945. o napadu na plovne objekte kod Senja i otoka Paga

Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 11. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama na Vratniku i za oslobođenje Senja i Svetog Jurja

Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 16. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Otočca, Senja, Ogulina i Tounja

Naredba Štaba 4. armije JA od 22. aprila 1945. o pohvali inžinjerijskih jedinica za brzu opravku puteva Vratnik–Senj i Senj–Novi–Crikvenica–Kraljevica

Fotografije

Povezane odrednice

Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. proleterski bataljon Hrvatske Podravska Slatina Završne operacije u Jugoslaviji Sarajevo Italija u drugom svetskom ratu Borbe na Jadranu 1944. 392. legionarska divizija (plava) Borbe na Jadranu 1945. 57. pešadijska divizija Lombardia Avijacija u oslobodilačkom ratu Britanija i Jugoslavija Borbe u Hercegovini 1943. 5. italijanski armijski korpus 8. kordunaška divizija NOVJ 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 13. pešadijska divizija Re Gacko Borbe u Lici 1943. 26. dalmatinska divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Operacija Drežnica Partizanska avijacija Glavni štab Hrvatske Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ogulin Krk Gospić Mostarska operacija Sušak Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Operacija Udar maljem Mornarica NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Lici 1944. Grubišno Polje Mostar Komandant Jugoistoka Primorsko-goranski partizanski odred 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Lici 1945. Borbe u Hercegovini 1944. 1. lovačka eskadrila NOVJ Daruvar Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije 2. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Drežnica Josip Broz Tito Rijeka Borbe u Lici 1942. Nevesinje Italijanski partizani Hrvatsko domobranstvo Maximilian von Weichs Livno Borbe u Hrvatskoj 1945. 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Hrvatskoj 1942. Crikvenica 114. lovačka divizija Mali Lošinj Saradnja četnika sa okupatorom Otočac Kiseljak 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Plaški Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Pljačka u ratu Rab Knin