🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Šibenik u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 59 hronoloških zapisa, 215 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

6. 4. 1941 U Šibeniku održano okružno partijsko savetovanje na kome je analizirana politička situacija u vezi sa najnovijim događajima.

15. 4. 1941 Jedinice italijanske 2. armije ušle u Drniš, Sinj, Split i Šibenik.

12. 8. 1941 U rejonu s. Grebaštica - s. Perković (kod Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Primoštenski NOP odred.

12. 8. 1941 U šumi Orlovači (kod Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Šibenski NOP odred.

13. 8. 1941 Kod s. Vodica (blizu Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Vođičko-zatonski NOP odred.

25. 10. 1941 U blizini Vodica (kod Šibenika) partizani napali italijansku patrolu: ubili 2 i ranili 1 vojnika. Za odmazdu, u Vodicama i Srimi italijanski fašisti su popalili nekoliko kuća i ubijali i hapsili stanovnike.

27. 10. 1941 U Šibeniku udarne grupe ranile 4 italijanska vojnika i karabinijera. Italijanski vojnici su uhapsili u gradu oko 50 rodoljuba.

29. 10. 1941 U Vodicama (kod Šibenika), kao odmazdu zbog pogibije svoja 2 vojnika, italijanski okupator streljao 12 rodoljuba.

25. 12. 1941 U s. Krbavici (kod Korenice), od 4. grupe boraca sa područja Šibenika i Zadra, formirana Dalmatinska partizanska četa (3. četa bataljona -Marko Orešković-).

0. 5. 1942 Formiran GNO odbor za Šibenik.

22. 5. 1942 Na Subićevcu u Šibeniku italijanske okupatorske vlasti streljale člana Politbiroa CK KPJ i sekretara CK KPH Rada Končara, narodnog heroja, i još 25 članova KPJ i pripadnika NOP-a iz Splita.

7. 6. 1942 U rejonu Duge (blizu Vodica, kod Šibenika), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od boraca sa područja Šibenika i Biograda formirana Primorska partizanska četa.

12. 6. 1942 Između s. Tijesna i s. Vodica (kod Šibenika) partizanska grupa iz s. Vodica napala iz zasede karabinijere, finanse i italijanske vojnike. Ona je zaplenila 1 p. mitraljez, 9 pušaka, 25 bombi i 700 metaka. Italijanski vojnici su posle te akcije zapalili nekoliko kuća u s. Vodicama i s. Maloj Čistoj.

10. 9. 1942 U blizini s. Segeta (na putu Split-Šibenik) leteća desetina Rogozničkog punkta, uz pomoć pristalica NOP-a s terena, srušila most i uništila drobilicu, kompresor, valjak i baraku s materijalom za izgradnju puta, onemogućivši neprijatelju da pristupi opravci tog puta, te je saobraćaj bio prekinut više od 15 dana.

25. 9. 1942 Primorska partizanska četa porušila most na kanalu kod s. Prosika (blizu Vranskog jezera) i oko 460 tt stubova između Šibenika i Biograda.

2. 10. 1942 Kod Sv. Gospe (blizu Šibenika) Primorska partizanska četa napala četu crnih košulja iz sastava bataljona -Vespri- i nanela joj gubitke od 2 mrtva i 6 ranjenih vojnika.

31. 10. 1942 U okolini Šibenika i Biograda, po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Primorske partizanske čete i novodošlih boraca formiran Primorski (Severnodalmatinski) partizanski bataljon.

31. 10. 1942 Šibenska četa Primorskog partizanskog bataljona digla u vazduh električnu centralu na reci Krki, koja je električnim osvetljenjem snabdevala Šibenik i služila za pogon fabrike aluminijuma Lozovac. Šibenik je ostao bez svetla više od 10 dana, a 38 električnih peći fabrike aluminijuma u Lozovcu bilo je paralisano, te je obustavilo rad za više od dva meseca.

2. 11. 1942 U rejonu s. Vodica (kod Šibenika) toga dana i sutradan italijanske vlasti pohvatale 241 mladića i 4. novembra sproveli ih u koncentracioni logor na o. Molatu.

13. 11. 1942 Na putu Šibenik-Primošten Šibenska partizanska četa napala kamione sa italijanskim vojnicima; ubila 14, ranila 7 i zarobila 6 vojnika. Za odmazdu, italijanske jedinice su popalile sela Drvenik, Krčulj, Dragu, Prhovo i Smrdelovce, a Primošten, Široku Glavicu, Grebašticu, Rogoznicu i Bilinu bombardovale su italijanska avijacija, ratna mornarica i artiljerija. Neprijatelj je pobio preko 150 osoba a preko 200 osoba uhapsio i 17. novembra sproveo u s. Vodice (kod Šibenika).

8. 12. 1942 Kod s. Srime (blizu Šibenika) italijanske snage napale jedinice Primorskog bataljona i posle žestokih borbi prinudile ih na povlačenje u pravcu pl. Svilaje.

16. 2. 1943 Na putu s. Mala Čista - s. Vodice (kod Šibenika) Primorska i Prominsko-bukovička partizanska četa napale italijansku autokolonu. Poginulo je 5 i ranjeno 15 italijanskih vojnika i oficira. Poginuo je i komandant puka -Alesandrija-, a ranjen načelnik štaba divizije -Čelere-.

0. 3. 1943 Odlukom PK KPH za Dalmaciju, umesto OK KPH za severnođalmatlnsko područje oformljeni OK KPH za Šibenik i OK KPH za Zadar.

28. 5. 1943 Na ž. st. Perković (kod Šibenika) jedinice Splitskog NOP odreda zarobile 7 ustaških carinika.

6. 6. 1943 U rejonu s. Dabra (kod Šibenika) delovi 2. bataljona Splitskog NOP odreda i Šibenska partizanska četa ubile 11 karabinijera.

9. 6. 1943 U rejonu Krpeljevca (kod Šibenika) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao antikomunističku miliciju. Poginulo je 16 milicionera i 1 italijanski vojnik, a zarobljeno 27 milicionera. 9

11. 6. 1943 Jedinice italijanske divizije -Zara- otpočele pretres terena između s. Vodica i s. Čiste Male (kod Šibenika) i do 14. juna pohvatale i streljale 72 rodoljuba.

22. 6. 1943 Kod s. Putičanja (blizu Šibenika) dva bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napali karabinijere i antikomunističku miliciju. Poginulo je 18, ranjeno 8 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 mrtvog.

30. 6. 1943 Kod Stubice (na putu s. Pirovac - s. Tijesno) 1. četa 1, bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napadom iz zasede zarobila 7, ubila 9 i ranila 2 vojnika iz italijanske divizije -Zara-, Za odmazdu, italijanski vojnici su u selima Betini, Hramini, Murteru i Pirovcu (kod Šibenika) zapalili 15 kuća i streljali 25 ljudi.

3. 7. 1943 Jedinice Severnodalmatinskog NOP odreda napale italijansko obezbeđenje rudnika uglja Dubravice (kod Šibenika). U međuvremenu one su iz zasede uništile kamion sa italijanskim vojnicima koji je naišao iz Skradina. Neprijatelj je imao 18 mrtvih, 5 ranjenih i 13 zarobljenih.

11. 7. 1943 U rejonu s. Pirovca (kod Šibenika) delovi italijanske divizije -Zara- napali Severnodalmatinski NOP odred, ali se ovaj, posle višečasovne borbe, probio iz okruženja u rejon s. Brguda. Vršeći represalije nad stanovništvom, neprijatelj je do 13. jula čistio rejon Putičanje, Stankovci, Banjevci. Poginula su 34, a ranjeno je 56 italijanskih vojnika, među kojima 3 oficira. Severnodalmatinski NOP odred je imao 2 mrtva i 12 ranjenih.

0. 8. 1943 U s. Primoštenu održana konferencija SNO odbora Šibenik.

6. 8. 1943 Partizani pustili na slobodu italijanske vojnike i oficire koje su prethodnog dana zarobilili u Bolu na o. Braču. U toku 7. i 8. avgusta italijanski vojni sud u Šibeniku je -zbog kukavičkog držanja- osudio na smrt streljanjem 28, a na 15 godina zatvora 23 vojnika.

24. 8. 1943 U s. Srimi (kod Šibenika) 2. bataljon Grupe severnodalmatinskih bataljona napao italijanski brod koji je prevozio antikomunističku miliciju. Poginulo je 11 a ranjeno 10 milicionera i 3 italijanska mornara.

4. 9. 1943 U Zadru italijanski fašisti opljačkali Arhiv i Biblioteku, te odneli u Italiju 157 sanduka dragocenog arhivskog materijala iz Zadra, Šibenika, Trogira i Korčule.

8. 9. 1943 Kapitulirala Italija. Tada je došlo do opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri. Idućih nekoliko dana jedinice NOVJ, uz svestranu pomoć naroda, oslobodile su obalski pojas od Trsta do Dubrovnika, sem gradova Pule, Rijeke, Sušaka, Zadra, Šibenika, Omiša i Makarske.

18. 9. 1943 U Drveničkom kanalu obalske baterije 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske sa Primoštena i Zečeva (kod Šibenika) potopile 1 brod iz nemačkog konvoja.

21. 9. 1943 Jedinice nemačke 114. lovačke divizije zauzele Šibenik, gde su razoružale delove italijanske divizije -Zara-, koji su prethodno odbili zahtev da grad predaju partizanima.

25. 9. 1943 Snage nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nemačke 114. lovačke divizije i 92. motorizovanog puka, sa ustaško-četničkim jedinicama iz Sinja, Vrlike, Drniša i Šibenika, otpočele koncentričan napad ka Splitu. Novoformirane dalmatinske jedinice, sa 1. proleterskom udarnom i 4. udarnom divizijom. NOVJ, prihvatile su borbu na svim pravcima. Na pravcu Sinj-Split nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 92. motorizovani puk potisli su 3. proletersku udarnu (krajišku) brigadu 1. proleterske udarne divizije NOVJ i prodrli u Klis, gde su se povezali s posadom koja se 14 dana nalazila u okruženju.

29. 9. 1943 Obalske baterije 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske iz rejona Primoštena I Zečeva (kod Šibenika) prinudile na predaju nemački parobrod -Tunizija-. Zaplenjeno je 40 vagona namirnica namenjenih nemačkim trupama u Albaniji.

7. 11. 1943 Trogir, celu obalu do Šibenika i o. Drvenik zauzele nemačke jedinice.

9. 11. 1943 Obrazovan Inicijativni ONO odbor za Šibenik.

27. 11. 1943 Šibenik bombardovala saveznička avijacija i oštetila više zgrada, među kojima i bolnicu.

5. 12. 1943 Šibenik bombardovala saveznička avijacija i potopila 4 manja nemačka broda.

13. 12. 1943 Šibenik bombardovala saveznička avijacija, porušivši 24 i oštetivši više zgrada. Poginulo je preko 80 stanovnika.

3. 1. 1944 Saveznička avijacija bombardovala Split i Šibenik. U Splitu srušeno nekoliko zgrada i potopljen nemački motorni jedrenjak -Kastriotio-.

2. 2. 1944 Kod s. Rogoznice (blizu Šibenika) britanske motorne torpiljarke (MGB 643 i MTB 667) potopile nemački motorni jedrenjak -Ameliju- i zarobile 10 nemačkih vojnika i 4 italijanska mornara, a kod o. Silbe druge dve motorne torpiljarke (MTB 298 i MTB 242) zaplenile 2 nemačka motorna jedrenjaka i 1 motorni brod s posadom.

8. 2. 1944 Kod s. Rogoznice (blizu Šibenika) britanski torpedni čamci (MTB 643 i MTB 662) potopili nemački remorker s penisom.

10. 2. 1944 Na putu s. Vodice-Martinska (kod Šibenika) jedinice 2. bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda i 1. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ uništile kamion, u kome je poginulo 7 i ranjeno 7 nemačkih vojnika.

0. 9. 1944 Izabran Okružni odbor NOF-a za Šibenik.

11. 9. 1944 Kod Šibenika udarna grupa Šibensko-trogirskog NOP odreda uništila 4 nemačka kamiona: poginuli 1 viši oficir i 28 vojnika i ranjeno 35 vojnika.

22. 9. 1944 Jedinice Šibensko-trogirskog NOP odreda zauzele ž. st. Perković (kod Šibenika) i zarobile 29 neprijateljskih vojnika i 10 oficira.

0. 11. 1944 U Šibeniku održana I konferencija AFŽ-a. Izabran je Gradski odbor AFŽ-a.

3. 11. 1944 Jedinice 26. divizije NOVJ oslobodile Šibenik i razbile kolonu nemačke 264. pešadijske divizije na komunikaciji Šibenik-Drniš.

17. 11. 1944 Štab Mornarice NOVJ obavestio VŠ NOV i POJ: saveznička misija uporno traži da uđe u Šibenik i pristupi čišćenju luke, ali ju je on odbio jer nema instrukcije od VŠ; zato traži direktivu o tome i o krstarici -Delfi-.

20. 12. 1944 U Splitu održana I konferencija Antifašističke omladine grada Splita. Pored delegata, prisustvovali su predstavnici Gradskog odbora NOF-a, USAOH-a i omladine Dubrovnika, Šibenika, Biokova i Zadra.

18. 3. 1945 U Splitu i Šibeniku održani izbori za gradsku narodnooslobodilačku skupštinu i rejonske NO odbore.

0. 4. 1945 Prema odluci ZAVNOH-a, Oblasni odbor za Dalmaciju izvršio spajanje okružnih NO odbora Šibenik i Knin u jedan ONO odbor Šibenik sa sedištem u Šibeniku.

11. 4. 1945 U Šibeniku oko 800 građana održalo protestni miting protiv zahteva italijanskih imperijalista u pogledu Istre i tražilo da se Istra priključi Jugoslaviji.

Dokumenti

Naređenje Komande 2. armije od 16. travnja 1941. potčinjenim jedinicama za formiranje komandi garnizona Vrbosko, Knin, Šibenik i Split i njihovi zadaci

Izvještaj Prefekture Split od 27. lipnja 1941. Guverneru Dalmacije i Ministarstvu unutrašnjih poslova o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

Izvještaj Karabinjerske sekcije u Trogiru od 1. srpnja 1941. godine Guverneru Dalmacije i drugima o štrajku radnika zaposlenih na opravci ceste Split—Šibenik

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 23. jula 1941. Rajhsfireru SS o prepadima i diverzijama na teritoriji Srbije i o hapšenju grupe komunista u Šibeniku

Brzojav policije u Šibeniku od 28. srpnja 1941. inspektora Javne sigurnosti Guvematorata o ispisivanju parola od strane komunista po zidovima zgrada u Prviću i izvršenim hapšenjima

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 30. srpnja 1941. Federalnom sekretaru fašista Dalmacije o hapšenju Pućo Josipa zbog širenja komunističke propagande i njegovom ubojstvu

Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 1. kolovoza 1941. s područja Šibenik, Split, Knin i Biograd

Obavještenje Prefekture u Zadru od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o pripremanju komunista za pobunu u Šibeniku

Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 3. kolovoza 1941. Komandi 2. armije u kome obavještava o zahtjevu Guvernera Dalmacije za hitan početak rada vojnog suda u Šibeniku

Dopis Prefekture u Zadru od 12. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije u kojem ga upoznaje sa sadržajem izvještaja karabinjerske čete u Šibeniku o rušenju telefonske linije Zadar—Šibenik

Izvještaj Komesarijata Javne sigurnosti u Šibeniku od 12. kolovoza 1941. Kvesturi u Zadru o miniranju vodovoda i rušenju telefonske linije Zadar—Šibenik

Izvještaj Karabinjerske sekcije u Šibeniku od 12. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o čišćenju zone Vodice, Srima, Zaton i hapšenju rodoljuba

Naredba Guvernera Dalmacije od 13. kolovoza 1941. o nadležnosti Sekcije Suda 2. armije u Šibeniku

Naredba guvernera Dalmacije od 13. avgusta 1941. o nadležnosti sekcije suda 2. armije u Šibeniku

Izvještaj Komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku od 15. kolovoza 1941. Glavnom inspektoru javne sigurnosti Guvernatorata Dalmacije o strijeljanju Trlaje Paška i Pap Pavle-Šilje

Izvještaj Karabinjerske čete u Šibeniku od 17. kolovoza 1941. Kvesturi u Zadru o neuspjehu otkrivanja izvršioca diverzije na tt linije Šibenik—Zadar

Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju i strijeljanju Santić Ante u Šibeniku

Izvještaj Prefekture u Zadru od 26. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o popravci ceste Zadar—Šibenik koja je 24. kolovoza dinamitom oštećena

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 51. od 27. kolovoza 1941. o teroru ustaša u Klisu i talijanskih fašista na području Šibenika

Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH za Šibenik Ive Družica od 5. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razbijanju Šibenskog partizanskog odreda

Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH za Šibenik Ive Družica od 5. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razbijanju Šibenskog partizanskog odreda

Poziv Kotarskog komiteta KPH Šibenik početkom listopada 1941. narodu ovog dijela Dalmacije da stupi u borbu protiv fašističkog okupatora

Izvještaj Prefekture u Zadru od 11. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu fašističkog špijuna Škotona u Šibeniku

Telefonski izvještaj pukovnika Butta od 12. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o izvršenim hapšenjima u Splitu i Šibeniku u povodu ubojstva Skotona i bačenih bombi na Prassela i Krstulovića

Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 15. listopada 1941. Guverneru Dalmacije o strijeljanju osuđenih rodoljuba u Šibeniku i Splitu koje je bez primjedbi izvršio njihov vod

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 193 od 19. listopada 1941. o strijeljanju šestorice rodoljuba u Šibeniku i ubojstvu fašističkog špijuna u gradu

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br 106 od 22. listopada 1941. o držanju rodoljuba prilikom njihovog strijeljanja od strane fašista u Šibeniku

Izvještaj šefa Ureda za političko istraživanje 107. legije crnih košulja od 23. listopada 1941. Guverneru Dalmacije o akcijama crnih košulja u Šibeniku i okolici

Izvještaj Komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku od 24 listopada 1941 god. o političkoj i ekonomskoj situaciji u Šibeniku

Izvještaj Komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku od 24. listopada 1941. god. o političkoj i ekonomskoj situaciji u Šibeniku

Izvještaj karabinjera u Šibeniku od 26. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Vodica

Izvještaj komesarijata javne sigurnosti u Šibeniku o političkoj situaciji i atentatima na talijanska vojna lica u vremenu od 27 listopada do 5 studenog 1941 godine

Izvještaj karabinjera u Šibeniku od 27. listopada 1941. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu 4 rodoljuba u akciji čišćenja kod Šibenika i hapšenja 26 osoba

Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107 legije crnih košulja od 31 listopada 1941 god. o napadu na talijanski kamion u Šibeniku

Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107 legije crnih košulja od 31 listopada 1941 god. o pripremama garnizona u Šibeniku za borbu protiv partizana na terenu Tribunja

Izvještaj karabinjerske čete u Šibeniku od 31. listopada 1941. predsjedniku Izvanrednog suda za Dalmaciju o bacanju bombe na karabinjere u Šibeniku

Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107. legije crnih košulja od 31. listopada 1941. god. o napadu na talijanski kamion u Šibeniku

Izvještaj Političkog istražnog odjeljenja 107. legije crnih košulja od 31. listopada 1941. god. o pripremama garnizona u Šibeniku za borbu protiv partizana na terenu Tribunja

Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 1. studenog 1941. Guverneru Dalmacije o političkoj situaciji u Šibeniku poslije izvršenih diverzantskih akcija 27. listopada

Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 18. studenog 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o postupcima talijanskih vlasti prema stanovništvu na području Splita i Šibenika

Proglas Kotarskog komiteta KPH Šibenik početkom studenog 1941. u povodu 24-godišnjice oktobarske revolucije

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 118 od 12. prosinca 1941. o suđenju rodoljubima u Šibeniku, hapšenju u Splitu i neodazivanju obveznika u vojsku s teritorija Dalmacije koja je pripadala NDH

Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 21. prosinca 1941. Komandi Dinarske četničke oblasti o situaciji u Šibeniku

Izvještaj Komesarijata Javne sigurnosti u Šibeniku od 26. prosinca 1941. Kvesturi u Zadru o napadima na talijanske fašističke vojnike i o akcijama partizana u Šibeniku i okolici od 18. kolovoza do 26. prosinca 1941. godine

Izveštaj Komesarijata javne bezbednosti u Šibeniku od 26. decembra 1941. Kvesturi u Zadru o napadima na italijanske fašističke vojnike i o akcijama partizana u Šibeniku i okolini od 18. avgusta do 26. decembra 1941. godine

Proglas rukovodstva SKOJ-a za srednje škole u Šibeniku od 2. siječnja 1942. đacima srednjih škola u povodu otvaranja škola i uvođenja nastave na talijanskom jeziku

Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 15. siječnja 1942. federalnom sekretaru u Zadru o upućivanju 426 rodoljuba iz Skradina u internaciju

Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 26. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o krađi talijanskih knjiga i isključenju đaka iz Učiteljske škole u Šibeniku

Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na autobus kod Primoštena, hapšenju grupe komunista u Šibeniku i izrečenim smrtnim kaznama

Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 13. travnja 1942. guverneru Dalmacije o hapšenju komunista u Šibeniku

Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 14. travnja 1942. guverneru Dalmacije o zasjedanju Specijalnog suda za Dalmaciju u Šibeniku i izrečenim kaznama

Izvještaj zadarskog prefekta Vezija Orazija od 24. travnja 1942. o napadu talijanskih policajaca i karabinjera na grupu omladinaca u Šibeniku za vrijeme održavanja sastanka SKOJ-a

Brzojav Guvernera Dalmacije od 13. svibnja 1942. prefektima Splita i Zadra za poduzimanje sigurnosnih mjera za vrijeme suđenja komunistima i drugim rodoljubima u Šibeniku

Saopćenje Kraljevske kvesture u Zadru od 22. svibnja 1942. o izvršenom strijeljanju dvadeset pet rodoljuba u Šibeniku

Pismo Maksa Bace od 23 svibnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

Pismo Maksa Baće od 23. svibnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik

Izvještaj uprave istražnog zatvora Šibenik od 27 svibnja 1942 god. sa spiskom osuđenih drugova na procesu od 20 i 21 svibnja 1942 god. od strane talijanskog specijalnog suda

Izvještaj uprave Istražnog zatvora Šibenik od 27. svibnja 1942. sa spiskom osuđenih drugova na procesu od 20. i 21. svibnja 1942. od strane talijanskog Specijalnog suda

Brzojav karabinjerske ispostave u Šibeniku od 28. svibnja 1942. Guverneru Dalmacije o ubojstvu Ivande Josipa, komuniste iz Zatona

Brzojav karabinjerske ispostave u Šibeniku od 2. lipnja 1942. Kvesturi Zadar o sjećenju telegrafskih stupova u Grebaštici

Pregled partizanskih baza u općinama Tijesno, Skradin, Vodice i Šibenik sastavljen 3. lipnja 1942. godine

Izvještaj Kvesture u Zadru od 5. lipnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju dvojice rodoljuba u Šibeniku

Proglas Mjesnog komiteta KPH Split od 6. lipnja 1942. rodoljubima Splita u povodu strijeljanja Rade Končara i drugih rodoljuba u Šibeniku

Izvještaj Komande Prvog bataljona prvog puka »Granatieri di Sardegna« od 13. lipnja 1942. pukovniku Spechelu o pretrpljenim gubicima i situaciji u Šibeniku

Izvještaj kapetana Napoleonea od 17. lipnja 1942. o akciji čišćenja terena sjeverozapadno od Šibenika

Obavještenje Prefekture u Zadru od 4. srpnja 1942. kotarskom civilnom komesaru u Šibeniku o planiranoj akciji čišćenja zone Široke, Primošten i Rogoznica

Izvještaj Prefekture u Splitu od 13. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju kompresora od strane partizana korištenog na izgradnji puta Trogir—Šibenik

Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju stroja za betoniranje korištenog na izgradnji puta Trogir—Šibenik

Izvještaj Komande kraljevskih karabinjera Dalmacije, Grupe Zadar, od 30 srpnja 1942 god. o odvođenju u logor porodica partizana iz Šibenika, Vodica i Tribunja

Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 30. srpnja 1942. o odvođenju u logor porodica partizana iz Šibenika, Vodica i Tribunja

Pismo Mjesnog komiteta KPH Šibenik početkom kolovoza 1942. sekretarima partijskih organizacija u povodu instrukcija dobivenih od Pokrajinskog i Okružnog komiteta KPH

Izvještaj Štaba Sjevernođalmatinskog NOP odreda od 7 kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vladušić« kod Otrića, Strmice i Plavna i akcijama Primorske čete između Šibenika i Zadra

Brzojav policije iz Šibenika od 11. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju dvojice šibenskih rodoljuba

Brzojav Karabinjerske ispostave Šibenik od 14. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na motorni jedrenjak kod Murtera

Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 28. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnostima ustanika na području Šibenika

Izvještaj fašističkog federalnog sekretara od 28. kolovoza 1942. Prefektu u Zadru o aktivnostima partizana na području Šibenika

Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 30. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o koncentraciji partizana između Vranskog i Prokljanskog jezera i između Šibenika i Marine

Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Šibenik početkom rujna 1942. kojim poziva građanstvo da zbije svoje redove oko NOO i stupa u NOVJ

Izvještaj Kvesture u Zadru od 7. rujna 1942. Prefektu u Zadru o političkoj i ekonomskoj situaciji u Šibeniku

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18. rujna 1942. Štabu Mosećkog partizanskog bataljona za rušenje komunikacija koje vode iz Splita ka Drnišu i Šibeniku i za dejstva na neprijatelja iz zasjeda

Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. rujna 1942. o akcijama partizana na području Šibenika i Trogira

Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 19. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o rušenju telefonskih stupova kod Šibenika

Izvještaj Rogozničke desetine od 20. rujna 1942. Kotarskom komitetu KPH Šibenika o izvršenim rušenjima ceste i tt stupova između Splita i Šibenika

Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 27. rujna 1942. federalnom sekretairu u Zadru o napadu partizana na brod s vojnicima između Zatona i Skradina

Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 30. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o odlasku grupa omladinacaca u partizane

Izvještaj komandira karabinjerske stanice iz Šibenika od 3 listopada 1942 god. o borbi u rejonu Sv. Gospe

Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 11 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o potapanju neprijateljskih brodova kod otoka Korčule i kod Šibenika, i o vojno-političkom stanju i uslovima za razvoj opšteg narodnog ustanka u Dalmaciji

Izvještaj komande čete Kraljevskih karabinjera u Šibeniku od 2 studenog 1942 god. o sabotaži u električnoj centrali na r. Krki

Izvještaj sekretara fašističke stranke za Šibenik od 14 studenog 1942 god. o napadu na talijansku kolonu na području Primoštena

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 14 studenog 1942 god. o odvođenju stanovništva sa područja Šibenika u koncentracione logore i o operaciji između r. Kupe i Une

Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 15 studenog 1942 god. o borbsma na poluotoku Pelješcu, na području Šibenika i o napadu na Slunj

Izvještaj sekretara fašističke stranke za Šibenik od 17 studenog 1942 god. o čišćenju na području Primoštena

Izvod iz dnevnika Kraljevskih karabinjera iz Šibenika od 17 studenog 1942 god. o čišćenju na području Primoštena

Izvadak iz izvještaja komando 107 legije crnih košulja od 17 studenog 1942 god. o čišćenju na području sjeverno od Šibenika

Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 2. siječnja 1943. Prefektu Zadra o situaciji na području Šibenika

Izvještaj Turka od 3. siječnja 1943. Kotarskom komitetu KPH Šibenik o stanju partijsko-političkih organizacija u mjestima: Krapanj, Jadrtovac, Vrpolje, Donje Polje, Zaborići, Danilo, Slivno, Konjevrate, Lozovac i Bilice

Izvještaj Komande kr. karabinjera iz Šibenika od 17 siječnja 1943 god. o borbi kod Zatona

Izvještaj Komande Kr. karabinjera iz Šibenika od 17. siječnja 1943. o borbi kod Zatona

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Slavonski Brod Duvno 15. brdski armijski korpus Italija u drugom svetskom ratu Zadar Zasede u oslobodilačkom ratu Bitka za Split 1943. Daruvar Borbe na Jadranu 1943. Drniš 20. dalmatinska divizija NOVJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Karlovac Borbe na Jadranu 1944. Dobrovoljačka antikomunistička milicija Jastrebarsko Operacija Delfin Omiš Sjevernodalmatinski partizanski odred 2. italijanska armija Borbe u Dalmaciji 1942. 6. italijanski armijski korpus 158. pešadijska divizija Zara Borbe u Hrvatskoj 1945. Grubišno Polje Ustanak u Dalmaciji 1941. Dubrovnik Diverzije u oslobodilačkom ratu Solin Borbe u Hrvatskoj 1944. Ogulin Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Hrvatskoj 1941. Sinj Istra u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1944. Rade Končar Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1943. 8. dalmatinski korpus NOVJ Štampa u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Hrvatsko domobranstvo Aprilski rat Borbe u Dalmaciji 1944. Gospić Vodice Benkovac Četnici u drugom svetskom ratu 2. oklopna armija Saradnja četnika sa okupatorom Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. Mosećka četnička brigada Trogir Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Makarska Korčula Imotski Kninska operacija Varaždin 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Knin Split Šibenski partizanski odred Brač Omladina u ratu Dinarska četnička divizija Bjelovar Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 114. lovačka divizija 264. pešadijska divizija 18. italijanski armijski korpus